43 ICm 1334/2016
Číslo jednací: 43 ICm 1334/2016-29

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl soudkyní Mgr. Evou Zvěřinovou v právní věci žalobce Zdeněk anonymizovano , anonymizovano , bytem v Českých Budějovicích, J. Bendy 1332/21, zastoupeného Mgr. Petrou Wölflovou, advokátkou v Českých Budějovicích, Fráni Šrámka 1163/41, proti žalované Kancelář správců v.o.s, se sídlem v Brně, Čechyňská 419/14a, IČ 04204867, insolvenční správce Petra anonymizovano , anonymizovano , korespondenční adresa České Budějovice, Karla Štěcha 1227/11, insolvenční správce zastoupen Mgr. Jaroslavem Nekudou, advokátem v Ivančicích, Drůbeží trh 89/1, o žalobě na určení pravosti pohledávky, takto:

I. Určuje se, že pohledávka žalobce přihlášená pod P2 do insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp.zn. KSCB 44 INS 110/2016 ve věci dlužníka Petra anonymizovano , anonymizovano , je co do důvodu a výše 222.000,--Kč po právu.

II. Žalobci se nepřiznává právo na náhradu nákladů tohoto řízení.

Odůvodnění: Žalobce se žalobou ze dne 22.4.2016 domáhal na soudu vydání rozhodnutí, kterým by bylo určeno, že má za dlužníkem pohledávku přihlášenou pod P2 do insolvenčního řízení dlužníka vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod KSCB 44 INS 110/2016 ve výši 222.000,--Kč. Žaloba byla dále odůvodněna tím, že žalobce v roce 2013 zapůjčil isir.justi ce.cz dlužníku částku 250.000,--Kč, a to dne 12.4.2013 s tím, že tato částka mu bude vrácena nejpozději do 30.6.2013. Dlužník žalobci částku ve sjednaném termínu nevrátil, proto došlo k sepsání uznání dluhu dlužníkem dne 8.8.2013. Dle tohoto uznání byl žalobce s dlužníkem dohodnut, že dlužník bude hradit i smluvní pokutu 1.000,--Kč denně v případě prodlení s úhradou dlužné částky a dále dlužník navrhl, že dlužnou částku, včetně sjednané smluvní pokuty v celkové výši 342.000,--Kč uhradí nejpozději do 31.8.2013. Dlužník začal svůj dluh hradit až v roce 2014, a to dne 28.1.2014 částku 20.000,--Kč, 21.5.2014 částku 10.000,--Kč a 7.11.2014 částku 20.000,--Kč. Protože dlužník dále částky nehradil, uzavřeli účastníci dohodu o uznání dluhu a splátkovém kalendáři dne 23.1.2015, ve které se dlužník zavázal uhradit žalobci 292.000,--Kč v měsíčních po sobě jdoucích splátkách po 20.000,--Kč pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem lednem 2015. Dne 5.2.2015 dlužník uhradil částku 20.000,--Kč, dne 3.3.2015 částku 20.000,--Kč, dne 31.3.2015 částku 20.000,--Kč a dne 30.4.2015 částku 10.000,--Kč, celkem tedy 70.000,--Kč. Usnesením Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 5.1.2016 bylo k návrhu dlužníka zahájeno insolvenční řízení a 28.1.2016 byl zjištěn úpadek dlužníka s povolením řešení úpadku oddlužením. Dopisem ze dne 11.4.2016 byl žalobce vyrozuměn o popření pohledávky insolvenčním správcem s odůvodněním, že žalobce, jako věřitel, neprokázal existenci své pohledávky, a to přesto, že na základě výzvy ze strany insolvenčního správce doplnil svá tvrzení o listinné důkazy. K výzvě soudu o vyjádření se k podané žalobě se žalovaný vyjádřil tak, že je i přes tvrzení žalobce a doložené dokumenty jako jsou uznání dluhu a výpisy z bankovního účtu přesvědčen, že uzavření smlouvy o půjčce nebylo prokázáno a nebylo prokázáno, že skutečně žalobce dlužníkovi finanční prostředky poskytl. Z výpisu z účtu žalobce za období měsíce dubna 2013 bylo zjištěno, že žalobce měl k dispozici částku 230.000,--Kč. Z listiny označené jako uznání dluhu bylo zjištěno, že dlužník dne 8.8.2013 výslovně prohlásil, že uznává svůj dluh vůči žalobci z půjčky ve výši 250.000,--Kč, a to dále včetně smluvní pokuty v celkové výši 342.000,--Kč, kterou se zavázal uhradit nejpozději do 31.8.2013. Z dohody o uznání dluhu a splátkovém kalendáři uzavřené mezi dlužníkem a žalobcem dne 23.1.2015 bylo zjištěno, že ke dni uzavření dohody o uznání dluhu byla dlužníkem žalobci uhrazena částka 50.000,--Kč, v platbách, jak je uvedeno v podané žalobě, a dále se dlužník zavázal zaplatit žalobci částku 292.000,--Kč v pravidelných měsíčních splátkách po 20.000,--Kč, počínaje měsícem lednem 2015 pod ztrátou výhody splátek. Dokazování bylo dále doplněno i o platební rozkaz vydaný Okresním soudem v Českých Budějovicích dne 30.10.2015 k žalobě žalobce proti žalovanému dlužníku o zaplacení částky 222.000,--Kč a současně i usnesením Okresního soudu v Českých Budějovicích ze dne 9.12.2015 o zrušení vydaného platebního rozkazu, který se nepodařilo doručit do vlastních rukou žalovaného dlužníka. Z výpisu z účtu žalobce bylo zjištěno, že dlužník zaplatil žalobci dne 21.5.2014 částku 10.000,--Kč, dne 28.1.2014 částku 20.000,--Kč, dne 7.11.2014 částku 20.000,--Kč, dne 30.4.2015 částku 10.000,--Kč, dne 31.3.2015 částku 20.000,--Kč, dne 3.3.2015 částku 20.000,--Kč, dne 5.2.2015 rovněž částku 20.000,--Kč. Postupem podle § 131 odst. 1 o.s.ř. bylo k návrhu žalovaného doplněno dokazování o výslech žalobce, jako účastníka řízení, který se ve věci vyjádřil tak, že v době uzavření půjčky s žalovaným dlužníkem se znal asi měsíc, blízcí přátelé nebyli, půjčku žalobce dlužníkovi poskytl, neboť se jej přišel zeptat na možnost poskytnutí půjčky s tím, že tuto vrátí do dvou měsíců a přidá něco navíc, celkem částku asi 30.000,--Kč. Před uzavřením půjčky se žalobce ptal u ostatních živnostníků, kteří pro dlužníka stavěli domy v Dolním Bukovsku a všichni říkali, že má dlužník výbornou platební morálku a občas přidá i něco navíc. Žalobce tedy neměl důvod pochybovat o tom, že mu dlužník půjčku vrátí. Půjčku žalobce částečně financoval z úvěru a následně uzavřeli dohodu o uznání závazku. V té době ještě žalobce na dlužníka žalobu nepodával, neboť tento stále sliboval, že dlužnou částku uhradí, že jeho matce končí stavební spoření. O insolvenčním řízení se žalobce dozvěděl až od své zástupkyně, když chtěli podávat na dlužníka žalobu. Další důkazy soud ve věci neprováděl, neboť vzal skutková tvrzení žalobce v řízení za zcela prokázaná a naprosto dostačující k prokázání jeho tvrzení, že má za dlužníkem pohledávku přihlášenou pod P2 do insolvenčního řízení dlužníka v celkové výši 222.000,--Kč. Uzavření smlouvy o půjčce prokazuje žalobce jednak svými tvrzeními v účastnické výpovědi, a jednak celou řadou listinných důkazů, jako jsou výpisy z účtu o částečném placení dlužné částky dlužníkem, jak odpovídá skutkových tvrzením uvedeným v podané žalobě, a dále uznáním závazku a dohodou o uznání závazku a splátkovém kalendáři a v neposlední řadě i podanou žalobou o zaplacení dlužné částky u Okresního soudu v Českých Budějovicích, vydaným platebním rozkazem i rozhodnutím o jeho zrušení. Takové listiny jsou dle názoru soudu k prokázání tvrzení žalobce naprosto dostačující a podané žalobě tak soud v plném rozsahu vyhověl. Výrok o nákladech řízení vyplývá z ustanovení § 202 odst. 1 IZ věta prvá, podle kterého ve sporu o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení proti insolvenčním správci, tedy v daném případě ani plně úspěšný žalobce proti žalovanému.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku je přípustné odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení rozhodnutí u Krajského soudu v Českých Budějovicích. Toto rozhodnutí lze k návrhu soudně vykonat, pokud by povinnosti v něm uložené nebyly včas a řádně splněny. Krajský soud v Českých Budějovicích dne 24.8.2016

Mgr. Eva Zvěřinová v.r. soudkyně Za správnost vyhotovení: J. Havlenová