43 ICm 1333/2016
Číslo jednací: 43 ICm 1333/2016-30

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl soudkyní Mgr. Evou Zvěřinovou v právní věci žalobce Radek anonymizovano , anonymizovano , bytem v Přerově, Svornosti 349/14, zastoupeného Mgr. Richardem Frommerem, advokátem v Olomouci, Ostružnická 6, proti žalované INSOL.UTION, v.o.s., se sídlem ve Vyšehradě, Svobodova 138/5, IČ: 24847371, insolvenční správce dlužníka Lady a Jaroslava Hapla, o žalobě na vyloučení věci z majetkové podstaty, takto:

I. Žaloba, kterou by bylo určeno, že z majetkové podstaty dlužníků Lady a Jaroslava Haplových v insolvenčním řízení KSCB 27 INS 29724/2015, vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích, se vylučují movité věci pod položkou 3, 4, 5 a 6, a to pozemek parc. č. st. 27, jehož součástí je stavba čp. 96 Myslkovice, pozemek parc. č. 608-lesní pozemek, parc. č. 1436-orná půda a pozemek parc. č. 1534-orná půda, zapsané na LV č. 24 pro k.ú. a obec Myslkovice, okr. Tábor, se zamítá.

II. Žalovanému se nepřiznává právo na náhradu nákladů tohoto řízení.

Odůvodnění: Žalobce se žalobou ze dne 21.4.2016 domáhal na soudu vydání rozhodnutí, kterým by z majetkové podstaty dlužníků Lady a Jaroslava Haplových byl vyloučen pozemek parc.č. st. 27, stavba čp. 96, Myslkovice, pozemek parc. č. 608-lesní pozemek a parc. č. 1436 orná isir.justi ce.cz půda a pozemek parc.č. 1534 orná půda tak, jak jsou zapsány na LV č. 24 pro k.ú. a obec Myslkovice. Žaloba byla odůvodněna tím, že dlužník Jaroslav Hapl prodal předmětné nemovitosti kupní smlouvou ze dne 25.5.2015 žalobci. Dne 22.12.2015 byl zjištěn úpadek dlužníků s povolením řešení úpadku oddlužením a žalovaná byla ustanovena insolvenčním správcem. Přípisem ze dne 24.4.2006 vyrozuměla žalovaná žalobce, že předmětné nemovitosti sepsala do majetkové podstaty dlužníků, a to s odůvodněním, že kupní smlouva je neplatná, neboť jde o simulovaný právní úkon, je dále neplatná pro rozpor se zákonem a dobrými mravy, ve svém obsahu je neurčitá a nesrozumitelná a z výpisu z katastru nemovitostí nevyplývá, že by kupní cena ve výši 700.000,--Kč byla uhrazena na jednotlivé účty za účelem zániku závazků prodávajícího, jak bylo uvedeno ve smlouvě. Zároveň dlužníci hradí na účet žalobce splátky úvěru ve výši 9.100,--Kč měsíčně a nemovitosti nadále užívají, do realizace tzv. zpětného odkupu. K podané žalobě se vyjádřila žalovaná tak, že setrvává na svém stanovisku, že kupní smlouva je simulovaným právním jednáním, je neplatná pro rozpor se zákonem a dobrými mravy, dlužníci požadovali několikrát od žalobce potvrzení o úhradě závazků z kupní ceny, k čemuž nedošlo a tak pochybují, že byla kdy ze strany kupujícího kupní cena zaplacena. Žalobce také utvrdil dlužníky, že nemovitost na ně bude převedena zpět za stejných podmínek, k čemuž nedošlo. Cena nemovitosti, ve které dlužníci stále žijí, zdaleka neodpovídá její tržní hodnotě, dlužníci také neví, z jakého důvodu hradí částku 9.100,--Kč, neboť mezi dlužníkem a žalobcem nebyla uzavřena nájemní smlouva. K nařízenému soudnímu jednání se zástupce žalobce omluvil s odůvodněním, že žalovaná strana se k žalobě nevyjádřila a pokud by u jednání soudu přednesla svojí procesní obranu, žádá žalobce o zaslání protokolu z jednání a poskytnutí lhůty k zajištění a podání stanoviska žalobce. Tomuto požadavku soud neměl důvod vyhovět, neboť žalovaná strana se k podané žalobě vyjádřila a její vyjádření bylo součástí incidenčního spisu zveřejněného v ISIR dne 8.7.2016. Důkaz byl proveden kupní smlouvou uzavřenou mezi žalobcem a dlužníkem Jaroslavem Haplem dne 25.5.2015, ze které bylo zjištěno, že kupní cena nemovitosti představovala částku 700.000,--Kč, a tato měla být zaplacena dílem na účet zástavního věřitele společnosti RITO money office s.r.o., dílem na účet Komerční banky a na účet příslušného finančního úřadu, který je správcem daně z převodu nemovitosti. Ze smlouvy bylo dále zjištěno, že na nemovitosti vázne zástavní právo smluvní k zajištěných pohledávek společnosti RITO money office s.r.o., které bude vyplaceno z kupní ceny a zástavního práva smluvního ve prospěch Českomoravské stavební spořitelny. Z výpisu z katastru nemovitostí k 11.4.2016 bylo zjištěno, že nemovitosti jsou zapsány na žalobce a na nemovitostech vázne zástavní právo smluvní pro Českomoravskou stavební spořitelnu. Ze systému ISIR byl soudem dále sdělen obsah usnesení o úpadku dlužníků ze dne 22.12.2015, ze kterého bylo zjištěno, že byl zjištěn úpadek dlužníků s povolením řešení úpadku oddlužením a žalovaná byla ustanovena insolvenčním správcem. Z provedeného dokazování má soud za zjištěné, že mezi žalobcem a dlužníkem Jaroslavem Haplem byla uzavřena kupní smlouva, jejímž předmětem jsou shora označené nemovitosti za kupní cenu 700.000,--Kč, dne 25.5.2015, se závazkem uhradit kupní cenu na úhradu úvěru u společnosti RITO money office s.r.o., úvěru poskytnutého Českomoravskou stavební spořitelnou a na účet Finančního úřadu. Z nesporných tvrzení účastníků vyplývá, že dlužníci nemovitost stále obývají a hradí na účet žalobce částku 9.100,--Kč. K této částce se dlužníci neuměli vyjádřit, žalobce tvrdí, že se jedná o platbu za pokračující užívání nemovitosti dlužníky. Dlužníci i žalobce pak dále shodně uvádí, že nemovitost měla být předmětem zpětného odkupu.

Za situace, kdy se žalobce k jednání soudu nedostavil, zbavil se možnosti být soudem poučen ve smyslu ustanovení § 118a odst. 1 a 3 o.s.ř. o nutnosti doplnit tvrzení a důkazy ke svým tvrzením ohledně okolností uzavření kupní smlouvy, způsobu zaplacení kupní ceny, případně důvodům prováděných plateb dlužníky na účet žalobce a otázce zpětného odkupu. Soud v řízení konstatuje, že smlouvu uzavřenou mezi dlužníkem a žalobcem, respektive toto právní jednání považuje za neplatné pro rozpor s dobrými mravy ve smyslu ust. §545 a 588 OZ a sepsání nemovitostí do majetkové podstaty dlužníků za důvodné. Okolnosti uzavření kupní smlouvy, tedy především fakt, že tato byla uzavřena 6 měsíců před rozhodnutím o zjištění úpadku dlužníků a dále okolnosti obsahu kupní smlouvy, podle které měla být kupní cena uhrazena na závazky dlužníka, přičemž uhrazení kupní ceny nebylo v řízení prokázáno a dlužníci úhradu kupní ceny popírají, a dále shodně tvrzená skutečnost, že dlužníci předmětnou nemovitost stále obývají a hradí žalobci částku 9.100,--Kč měsíčně, ke které se dlužníci vyjadřují tak, že se zřejmě jedná o splátky úvěru a žalobce tak, že se jedná o platbu za dočasné užívání nemovitosti do jejího následného zpětného prodeje (!) na dlužníky, pak z těchto okolností soud může učinit výlučně jeden závěr, že se v dané věci jedná o neplatné právní jednání, vedené snahou ochránit nemovitý majetek a snížit možnost uspokojení věřitelů za situace, kdy nemovitosti budou zapsány na žalobce, dlužníci budou nemovitosti dále užívat a bude nějaké ujednání o jejich zpětném odkupu. Takovému právnímu jednání soud neposkytne právní ochranu a žalobu na vyloučení majetku z majetkové podstaty postupem podle § 225 IZ soud zamítl, jako žalobu nedůvodnou. Výrok o nákladech řízení vyplývá z ustanovení § 142 odst. 1 o.s.ř. za situace, kdy nevyplývá z obsahu spisu, že by náklady spojené s tímto řízení vznikly plně úspěšnému žalovanému, nebyly mu ani přiznány.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku je přípustné odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení rozhodnutí u Krajského soudu v Českých Budějovicích. Toto rozhodnutí lze k návrhu soudně vykonat, pokud by povinnosti v něm uložené nebyly včas a řádně splněny.

Krajský soud v Českých Budějovicích dne 10.8.2016

Mgr. Eva Zvěřinová v.r. soudkyně

Za správnost vyhotovení: J. Havlenová