43 ICm 1330/2016
Číslo jednací: 43 ICm 1330/2016-31

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl soudkyní Mgr. Evou Zvěřinovou v právní věci žalobce ESSOX s.r.o., se sídlem v Českých Budějovicích, Senovážné náměstí 231/7, IČ 26764652, proti žalovaným 1) Věra anonymizovano , anonymizovano , bytem Nevězice 132, PSČ: 398 04 a 2) Ladislav anonymizovano , anonymizovano , bytem Nevězice 132, PSČ: 398 04, o žalobě na určení pravosti a výše pohledávky, takto:

I. Určuje se, že pohledávka žalobce č. P13, dílčí pohledávka 1 ve výši 16.726,59 Kč přihlášená do insolvenčnho řízení dlužnice Věry anonymizovano , anonymizovano , bytem Nezvězice 132 a dílčí pohledávka 2 ve výši 3.386,50 Kč je přihlášená po právu, je důvodná a existuje co do důvodu a výše.

II. Žalovaní jsou povinni zaplatit žalobci na nákladech řízení částku 5.600,--Kč s tím, že tato bude uhrazena ve stejném poměru, jako pohledávka P13, o kterou se vedl spor.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou ze dne 20.4.2016 domáhal na soudu vydání rozhodnutí, kterým by bylo určeno, že jeho pohledávka přihlášená do insolvenčního řízení žalované dlužnice ve výši 16.726,59 Kč, resp. 386,50 Kč přihlášená pod P13 jako dílčí 1 a dílčí 2 je po právu. Žaloba byla odůvodněna tím, že mezi žalobcem a dlužnicí byla uzavřena dne 23.2.2012 smlouva o isir.justi ce.cz poskytnutí úvěru ve výši 4.099,--Kč, který se dlužnice zavázala splácet dvacetičtyřmi měsíčními splátkami po 218,--Kč. Následně k žádosti dlužnice došlo k akceptaci žádosti ze strany žalobce a byla uzavřena smlouva o revolvingovém úvěru s přidělením úvěru ve výši 15.000,--Kč. S úhradou sjednaného plnění se dostala dlužnice do prodlení a smlouva byla v důsledku prodlení s úhradou tříměsíčních splátek ukončena s vyčíslením celkové pohledávky dopisem žalobce ze dne 30.6.2015. Pohledávka dílčí 1 a dílčí 2 pak představuje vyčíslení dlužných splátek do dne předčasné splatnosti smlouvy, nesplacenou část jistiny, smluvní pokutu a sankční platbu tak, jak je podrobně uvedeno v podané žalobě a dílčí pohledávka 2 pak představuje dlužnou splátku úvěru ke dni 15.1.2014 a 15.2.2014. Na přezkumném jednání žalovaná popřela pohledávka co do pravosti a výše s odůvodněním, že tato byla uhrazena. Insolvenční správce pohledávku žalobce dílčí č. 1 uznal. K nařízenému soudnímu jednání se řádně předvolaný žalovaní bez omluvy nedostavili, bylo tak jednáno v jejich nepřítomnosti. Z přihlášky pohledávky žalobce bylo zjištěno, že tento přihlásil svou pohledávku do insolvenčního řízení dlužnice dílčí 1 v celkové výši 16.726,59 Kč, z titulu smlouvy o poskytnutí úvěrového rámce v celkové výši 15.000,--Kč a dílčí 2 ve výši 386,50 Kč z titulu úhrady dlužných splátek. Přihláška pohledávky žalobce byla doplněna doplněním přihlášky s podrobným výpočtem pohledávky tak, jak je součástí podané žaloby. Podáním ze dne 5.4.2016 byl žalobce vyrozuměn insolvenčním správcem dlužníků o popření obou dílčích pohledávek z důvodu úhrada . Dokazování bylo dále doplněno návrhem na povolení oddlužení, kde pod položkou č. 17 oba žalovaní dlužníci svůj dluh u společnosti žalobce uvedli svůj dluh vůči žalobci ve výši celkem 16.727,--Kč. Ze systému ISIR byl soudem sdělen obsah usnesení o úpadku žalovaných ze dne 27.1.2016 s povolením řešení úpadku oddlužením. Ve věci soud konstatuje, že za situace, kdy řádně předvolaní žalovaní se k jednání soudu bez omluvy nedostavili, zbavili se možnosti být soudem poučeni o nutnosti doplnit důkazy k tvrzením žalovaných, že jimi byla dlužná částka vůči žalobci uhrazena. Za této situace soud dále konstatuje, že žalovaní svá tvrzení v popření přihlášky neprokázali a soud tedy o žalobě rozhodl tak, že této v plném rozsahu postupem podle § 193 insolvenčního zákona vyhověl, neboť nebylo prokázáno, že popřená pohledávka zanikla. Výrok o nákladech řízení vyplývá z ustanovení § 142 odst. 1 o.s.ř., resp. ustanovení § 202 odst. 1 IZ věta druhá, podle kterého soud přiznal žalobci právo na náhradu nákladů řízení za zaplacený soudní poplatek z podané žaloby ve výši 5.000,--Kč a dále 2x režijní paušál po 300,--Kč. P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku je přípustné odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení rozhodnutí u Krajského soudu v Českých Budějovicích. Toto rozhodnutí lze k návrhu soudně vykonat, pokud by povinnosti v něm uložené nebyly včas a řádně splněny. Krajský soud v Českých Budějovicích dne 12.10.2016

Mgr. Eva Zvěřinová soudkyně