43 ICm 1330/2010
43 ICm 1330/2010-18

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudcem Mgr. Jiřím Fellnerem v právní věci žalobce Mgr. Martina Koláře, Masarykovo nám. 3/3, Děčín, insolvenčního správce dlužnice Hany anonymizovano , anonymizovano , bytem Březenecká 4750, 430 04 Chomutov, proti žalované SMART HYPO s.r.o., IČ 27774082, se sídlem Hněvotínská 241/52, 779 00 Olomouc, o určení popřené pohledávky ve výši 100.000,-Kč

takto:

I. V části, jíž se žalobce domáhal ve vztahu k žalovanému určení, že vykonatelná pohledávka v částce 466.763,-Kč (přihláška č. l) přihlášená žalovaným v insolvenčním řízení KSUL 43 INS 968/2010 není co do částky 100.000,-Kč po právu, se řízení zastavuje, nakolik jde o částku 60.000,-Kč. II. Určuje se, že pohledávka žalovaného v částce 466.763,-Kč přihlášená jako pohledávka č. 1 v insolvenčním řízení KSUL 43 INS 968/2010 není co do částky 40.000,-Kč pohledávkou po právu. III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobou doručenou soudu dne 2.7. 2010 se žalobce domáhal určení, že vykonatelná (a zajištěná) pohledávka žalovaného (pohledávka č. 1 přihlášená v insolvenčním řízení vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. KSUL 43 INS 968/2010), kterou popřel žalobce jako insolvenční správce v její části (co do částky 100.000,-Kč smluvních pokut) co do pravosti při přezkumném jednání dne 2.6. 2010, není v této části 100.000,-Kč pohledávkou po právu. Stejnou žalobou žádal žalobce stejný určovací návrh jakožto insolvenční správce Jaroslava anonymizovano , anonymizovano ; usnesením z 22.9. 2010 č.j. 43 ICm 710/2010-5 byla v této části (tedy ve věci insolvenčního správce dlužnice Hany anonymizovano ) věc vyloučena k samostatnému řízení a nadále je vedena pod sp. zn..

Insolvenční správce uplatnil včas, ve lhůtě 30 dnů od přezkumného jednání (§ 199 odst. 1 IZ) u soudu žalobu, kde uplatnil skutečnost, pro kterou pohledávku popřel (§ 199 odst. 2 IZ), když uvedl, že tato celková smluvní pokuta činící 50 % poskytnutého úvěru je v rozporu s dobrými mravy. Důvod k odmítnutí žaloby pro opožděnost (160 odst. 4 IZ) nebyl tedy dán.

Žalovaný navrhoval zamítnutí žaloby.

Před jednáním se procesní stanoviska účastníků sblížila.

Před projednáním věci dne 25.2. 2011 vzal žalobce žalobu zčásti zpět (nakolik měl soud určit, že z popřené části pohledávky není po právu pohledávka do částky 60.000,-Kč) a v tomto rozsahu proto soud řízení zastavil (§ 96 odst. 1 a 2 o.s.ř.). Dále bylo určeno, že vykonatelná pohledávka žalovaného přihlášená v insolvenčním řízení vedeném pod sp. zn. 43 INS 968/2010 co do zbývající sporné částky 40.000,-Kč není pohledávkou po právu (§ 157 odst. 4 o.s.ř.). O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle § 142 odst. 2 o.s.ř., když úspěch obou účastníků byl částečný.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím podepsaného soudu.

Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí.

V Ústí nad Labem dne 25. února 2011

Mgr. Jiří Fellner v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Elena Koloničná