43 ICm 1275/2017
Č. j. 43 ICm 1275/2017-43

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl soudkyní Mgr. Evou Zvěřinovou v právní věci

žalobce: Bernd Reiner anonymizovano , anonymizovano bytem Schwabstrasse 11, 891 71 Illerkirchberg Spolková republika Německo zastoupeného advokátem JUDr. Petrem Neubauerem sídlem Na Sedech 4/3, 370 01 České Budějovice proti žalovanému: První konkursní v.o.s., IČO: 26424568 sídlem Severozápadní II. 32/306, 141 00 Praha 4 insolvenční správce dlužníka ESC-Art s.r.o., IČO: 28104412 o žalobě na vyloučení věci z majetkové podstaty dlužníka,

takto:

I. Z majetkové podstaty dlužníka ESC-Art s.r.o., IČO: 28104412, tak jak jsou tyto sepsány pod položkou B-4 v insolvenčním řízení dlužníka vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod spis. zn. KSCB 44 INC 15069/2016 se vylučují: -kačenky žluté-31000 ks, -prkýnka bílá se stříbrnými flitry-8000 ks, -kachny-3000 ks, a to 1000 ks 81061, 1000 ks s černou hlavičkou a 1000 ks 81066. II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci na nákladech řízení částku 16 580,50 Kč do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku k rukám JUDr. Petra Neubauera.

Shodu s prvopisem potvrzuje: Alena Linhová isir.justi ce.cz -2-Spis. zn.

Odůvodnění: Žalobce se žalobou ze dne 28. 2. 2017 domáhal na soudu vydání rozhodnutí, kterým by ze soupisu majetkové podstaty dlužníka ESC-Art s.r.o., se sídlem ve Volarech, Budějovická 637, IČO: 28104412 byly vyloučeny v žalobě přesně označené movité věci, sepsané pod položkou B-4 v insolvenčním řízení dlužníka vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod č. j. 44 INS 15069/2016, a to 31000 ks-kačenky žluté, 8000 ks-prkýnka bílá se stříbrnými flitry a 5000 ks-kachny (1000-81061, 1000 ks-s černou hlavičkou, 1000 ks-81066 a 1000 ks + 1000 ks, jejichž označení bude dodatečně dodán). Žaloba byla odůvodněna tím, že předmětné movité věci zakoupil žalobce od úpadce, což žalobce doložil fakturami č. 57/2014, 99/2015 a 1/2015. Na výzvu žalobce insolvenčnímu správci ze dne 22. 2. 2017 na vydání shora specifikovaných movitých věcí nebylo žalovaným reagováno. Žaloba je tak podávána z opatrnosti, neboť nebyla dosud insolvenčním správcem zaslána výzva podle § 225 odst. 2 IZ. K podané žalobě se žalovaný vyjádřil tak, že v daném případě je dlužník zastoupen advokátem JUDr. Petrem Neubauerem, který shodně zastupuje i žalobce v této vylučovací žalobě (i v dalších) a zastupuje i společnosti ESC ART GmbH, kde je žalobce společníkem i majitelem, stejně jako jednatelem i majitelem dlužníka, což dle názoru žalovaného není zcela obvyklá situace. Vzhledem k provázanosti těchto subjektů považuje žalovaný za nutné, aby žalobce doložil vlastnictví věcí, kterých se vylučovací žaloba týká, případně originály kupních smluv, faktury a potvrzení o zaplacení zboží. Ze systému ISIR byl soudem sdělen obsah usnesení o úpadku dlužníka spojené s prohlášením konkursu ze dne 18. 11. 2016, ze kterého bylo současně zjištěno, že žalovaný byl ustanoven insolvenčním správcem a dále byl důkaz proveden soupisem majetkové podstaty dlužníka, pokud jde o movité věci tak, jak jsou předmětem této žaloby, když současně soud konstatuje, že o skutkových tvrzeních nebylo mezi účastníky sporu, přičemž soud na takto zjištěný skutkový stav ze systému ISIR odkazuje, pokud jde o zjištění insolvence dlužníka a soupis jeho majetkové podstaty. Dokazování bylo doplněno dopisem žalobce žalovanému ze dne 22. 2. 2017, ve kterém žalobce vyzývá žalovaného k vydání movitých věcí ve vlastnictví žalobce. Z faktury-daňového dokladu č. 57/2014 bylo zjištěno, že dlužník dodal žalobci (jako odběrateli) 31000 ks kačenek žlutých v celkové ceně 20 150 EUR (ze dne 30. 7. 2014), splatné dne 9. 8. 2014. O zaplacení této částky doložil žalobce výpis z účtu ze dne 8. 8. 2014, ze kterého bylo zjištěno, že žalobce hradil tuto částku na fakturu č. 57/2014. Důkaz byl dále proveden fakturou dlužníka žalobci na částku 4 800 EUR (ze dne 11. 11. 2015) za dodání bílých prkýnek se stříbrnými flitry v počtu 8000 ks, splatnou dne 20. 11. 2015, přičemž i k zaplacení této částky bylo doplněno dokazování o výpis z účtu, ze kterého bylo zjištěno, že žalobce tuto částku uhradil dne 13. 11. 2015 na předmětnou fakturu č. 99/2015. Dokazování bylo dále doplněno i o fakturu č. 1/2015 dlužníka žalobci na částku 5 500 EUR (ze dne 7. 1. 2014) za dodání kachen-1000 ks 81061, 1000 ks s černou hlavičkou a 1000 ks 51066 a dalších 2000 ks s tím, že tyto budou dále označeny. Faktura byla splatná dne 17. 1. 2014 a žalobcem byla uhrazena, jak vyplývá z výpisu z jeho účtu ze dne 9. 1. 2015 právě na fakturu č. 1/2015 v plné výši. K zaplacení částky 21 150 EUR a částky 5 500 EUR žalobce současně doplnil dokazování o opis z katalogu Přehled bankovních výpisů . K výzvě soudu o upřesnění žalobního petitu, pokud jde o označení 2000 ks kachen, žalobce upřesnil žalobní petit, a to pokud jde o 5000 ks kachen, avšak toliko s označením 1000 ks kachen 81061, 1000 ks kachen s černou hlavičkou a 1000 ks kachen 81066. Soud tedy považuje upřesněný žalobní petit za petit týkající se toliko 3000 ks kachen tak, jak byly konkrétně žalobcem specifikovány již v žalobě. Z rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích č. j. 42 ICm 1276/17-119, ze dne 17. 10. 2017 bylo zjištěno, že bylo částečně vyhověno žalobě žalobce ESC SRT GmbH o vyloučení movitých věcí z majetkové podstaty dlužníka ESC-Art s.r.o.

Shodu s prvopisem potvrzuje: Alena Linhová -3-Spis. zn.

Tvrzení žalobce o skutečnosti, že tento nebyl insolvenčním správcem vyrozuměn o soupisu věcí do majetkové podstaty dlužníka nebylo žalovaným rozporováno, soud tedy považuje žalobu za včasnou, podle ustanovení § 225 odst. 2 IZ. Podle § 225 odst. 1 IZ osoby, které tvrdí, že označený majetek neměl být do soupisu zahrnut proto, že to vylučuje jejich právo k majetku nebo že tu je jiný důvod, pro který neměl být zahrnut do soupisu, se mohou žalobou podanou u insolvenčního soudu domáhat rozhodnutí, že se tento majetek vylučuje z majetkové podstaty. Dle názoru soudu žalobce v řízení prokázal, že movité věci tak, jak byly označeny v podané žalobě, byly dlužníkem dodány, respektive tyto byly dlužníkem fakturovány a fakturované částky byly žalobcem ve lhůtě splatnosti jednotlivých faktur (a pod číslem konkrétní faktury) uhrazeny. Žaloba žalobce je tedy důvodná, žalobce osvědčil vlastnické právo k předmětným movitým věcem, neboť tvrdil uzavření kupní smlouvy (kupní smlouva podle § 2079 o. z.) a tato svá tvrzení dle názoru soudu prokázal doloženými fakturami a výpisy o zaplacení fakturovaných částek dlužníku. Za této situace soud žalobě na vyloučení věcí z majetkové podstaty dlužníka postupem podle § 225 odst. 1 IZ vyhověl. Výrok o nákladech řízení vyplývá z ustanovení § 142 odst. 1 o.s.ř. a odpovídá úspěchu účastníků ve věci. V řízení byl plně úspěšný žalobce, soud mu proto přiznal právo na náhradu nákladů za zaplacený soudní poplatek ve výši 2 000 Kč a dále za náhradu nákladů za tři a půl úkonu po 3 100 Kč (příprava a převzetí věci, žaloba, účast u jednání soudu a účast u zrušeného jednání soudu), čtyřikrát režijní paušál po 300 Kč + 21 % DPH, celkem 16 580,50 Kč.

Poučení: Proti tomuto rozsudku je přípustné odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení rozhodnutí u Krajského soudu v Českých Budějovicích. Toto rozhodnutí lze k návrhu soudně vykonat, pokud by povinnosti v něm uložené nebyly včas a řádně splněny.

České Budějovice 14. 2. 2018

Mgr. Eva Zvěřinová v. r. soudkyně

Shodu s prvopisem potvrzuje: Alena Linhová