42 ICm 939/2011
Číslo jednací: 42 ICm 939/2011-29 ( KSHK 42 INS 683/2011 )

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní JUDr. Jolanou Maršíkovou v incidenčním sporu žalobce Mgr. Jana Urbana, advokáta se sídlem, Heyrovského 1178, 500 03 Hradec Králové, jako insolvenčnímu správci dlužníka Gabriela Ikri, RČ: 610101/7428, bytem Bédy Křídla 248, 507 32 Kopidlno, zastoupenému Mgr. Lukášem Blažkem, advokátem se sídlem Smilova 500, 530 02 Pardubice, proti žalovanému PROFI CREDIT Czech a.s., IČ: 61860069, se sídlem Jindřišská 24/941, 110 00 Praha 1, zastoupenému JUDr. Ervínem Perthenem, advokátem se sídlem Velké nám. 135/19, 500 03 Hradec Králové, o popření pohledávky ve výši 26.328 Kč

takto:

I. Řízení o určení, že žalovaný nemá za dlužníkem Gabrielem Ikri, RČ: 610101/7428, bytem Bédy Křídla 248, 507 32 Kopidlno pohledávku ve výši 10.000,-Kč přiznanou mu rozhodčím nálezem rozhodce Mgr. Marka Landsmanna čj. LA 9243/09-13 ze dne 7.10.2010, se zastavuje. II. Určuje se, žalovaný nemá za dlužníkem Gabrielem Ikri, RČ: 610101/7428, bytem Bédy Křídla 248, 507 32 Kopidlno pohledávku ve výši 16.328,-Kč přiznanou mu rozhodčím nálezem rozhodce Mgr. Marka Landsmanna čj. LA 9243/09-13 ze dne 7.10.2010. III. Žalovaný je povinen uhradit žalobci k rukám jeho advokáta na náhradu nákladů řízení částku 8.000,-Kč to tří dnů od právní moci rozsudku.

Odůvodnění

Žalobou doručenou insolvenčnímu soudu dne 19.4.2011 se domáhal žalobce vydání rozhodnutí, kterým by bylo určeno, že žalovaný nemá za dlužníkem Gabrielem Ikri, RČ: 610101/7428, bytem Bédy Křídla 248, 507 32 Kopidlno pohledávku ve výši 26.328,-Kč přiznanou mu rozhodčím nálezem rozhodce Mgr. Marka Landsmanna čj. LA 9243/09-13 ze dne 7.10.2010.

Před zahájením soudního jednání žalobce omezil svoje popření pohledávky. Na základě částečného zpětvzetí žaloby insolvenční soud rozhodl podle ust. § 96 o.s.ř. o částečném zastavení řízení, jak je uvedeno v bodě I. výroku tohoto rozhodnutí

Žalovaný věřitel poté, co insolvenční správce svůj popěrný úkon částečně omezil, popěrný úkon insolvenčního správce ve zbývající části pohledávky č.2) uznal. Aniž by bylo tedy provedeno dokazování, rozhodl insolvenční soud ve věci rozsudkem pro uznání podle ust. § 153a o.s.ř., jak je uvedeno v bodě II. výroku tohoto rozhodnutí.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o dohodu stran, podle které uhradí žalovaný žalobci část vynaložených nákladů řízení v celkové výši 8.000,-Kč.

Poučení : Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové.

Odvolacím důvodem proti rozhodnutí v bodě II. výroku jsou pouze vady uvedené v ust. § 205 odst. 2 písm. a) o.s.ř. a skutečnosti nebo důkazy, jimiž má být prokázáno, že nebyly splněny předpoklady pro vydání rozsudku pro uznání.

V Hradci Králové dne 27. září 2012

JUDr. Jolana Maršíková,v.r. soudce

Za správnost vyhotovení: Hloušková Soňa