42 ICm 934/2012
Č. j.: 42 ICm 934/2012-214 (KSHK 42 INS 12769/2011)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní JUDr. Jolanou Maršíkovou v incidenčním sporu žalobce Svaz klubů mládeže se sídlem Teplická 280/20, 190 00 Praha 9, IČ: 69368813, zastoupeného Mgr. Pavlem Hubálkem, advokátem se sídlem, Pod Višňovkou 1661, Praha 4 , proti žalovanému Mgr. Vítězslav Javůrek, se sídlem Čechova 1100, 500 02 Hradec Králové jako insolvenčnímu správci dlužníka Asociace dětských domovů o.s., Voletiny 130, 541 03 Trutnov, IČ: 70103003, zastoupenému JUDr. Milanem Jelínkem, advokátem se sídlem Resslova 1253, Hradec Králové, o vyloučení majetku ze soupisu majetkové podstaty

takto:

I. Žaloba o vyloučení níže uvedených nemovitostí ze soupisu majetkové podstaty dlužníka Asociace dětských domovů o.s., Voletiny 130, 541 03 Trutnov, IČ: 70103003, se zamítá. -budova č.p. 130, část obce Voletiny postavená na st.p.č. 159/1, -budova bez č.p./č.e., část obce Voletiny, postavená na st.p.č. 159/3, -pozemek st.p.č. 159/1 o výměře 1.114 m2 , zastavěná plocha a nádvoří, -pozemek st.p.č. 159/2 o výměře 250 m2 , zastavěná plocha a nádvoří, -pozemek st.p.č. 159/3 o výměře 33 m2 , zastavěná plocha a nádvoří, -pozemek p.č. 478/1 o výměře 567 m2, ostatní plocha, -pozemek p.č. 478/2 o výměře 244 m2, ostatní plocha a -pozemek p.č. 478 o výměře 1.976 m2, lesní pozemek,

vše v katastrálním území Voletiny, obec Trutnov, zapsáno na listu vlastnictví č. 89 a 5100 u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Trutnov.

II. Žalobce je povinen uhradit žalovanému k rukám jeho advokáta na náhradu nákladů řízení částku 25.652,-Kč do tří dnů od právní moci rozsudku.

Odůvodnění:

Žalobou doručenou insolvenčnímu soudu dne 2.4.2012 se domáhal žalobce vydání rozhodnutí, kterým by byly z majetkové podstaty dlužníka Asociace dětských domovů o.s. vyloučeny výše uvedené nemovitosti (dále jen Čapkova chata, chata Voletiny nebo Weberova chata) s odůvodněním, že žalobce je jejich vlastníkem. Žalobu odůvodnil tím, že v roce 1970 došlo z politických důvodů k vynucenému zdánlivému ukončení činnosti žalobce a k převzetí jeho majetku Socialistickým svazem mládeže. Ten jej smlouvou ze dne 2.1.1973 převedl na TJ Lokomotiva Trutnov a dne 1.3.1979 byl majetek převeden Zemědělskému stavebnímu sdružení Pardubice-Dukla. Po roce 1990 byly nemovitosti převedeny ve prospěch Agrostavu Pardubice a.s. a následně pak ve prospěch dlužníka. Žalobce má za to, že nikdy nepřestal být vlastníkem ve výroku uvedeného nemovitého majetku, proto byla podána tato žaloba.

Žalovaný ve vyjádření v žalobě vznesl námitku vydržení předmětného majetku Agrostavem Pardubice a.s., od něhož dlužník kupní smlouvou nemovitosti nabyl. Následně pak namítal, že žalobce neprokázal, že by kdy byl vlastníkem předmětných nemovitostí. Proto navrhl zamítnutí žaloby.

Z provedeného dokazování zjistil insolvenční soud tento skutkový stav:

Z výpisu z obchodního rejstříku sp.zn. Pn 650 bylo zjištěno, že hospodářské zařízení Progres Trutnov bylo zřízeno 2.10.1969 zřizovací listinou Českomoravskou radou Svazu klubů mládeže v Praze ze dne 19.9.1969 a vymazáno bylo z obchodního rejstříku ke dni 30.6.19720 z důvodu jeho zrušení rozhodnutím téhož subjektu. Pravomocným rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 7 čj. 26 C 290/2003-23 ze dne 27.2.2003 bylo určeno, že Svaz klubů mládeže se sídlem v Praze, registrovaný Ministerstvem vnitra ČSSR dne 7.11.1968 nikdy nezanikl a je nadále občanským sdružením podle zák. č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. Podle stanov je nejvyšším orgánem mezi republikovými konferencemi Českomoravská rada SKM, mezi jejíž oprávnění patří mino jiné zřizovat hospodářská zařízení Ze závěrečného protokolu o ukončení likvidace hospodářského zařízení Progres mimo jiné plyne, že v aktivech hospodářského sdružení byla uvedena i Čapkova chata v ceně 347.926,-Kč.

Z hospodářské smlouvy uzavřené dne 2.1.1973 mezi Východočeským krajským výborem svazu mládeže Hradec Králové jako předávajícím a TJ Lokomotiva Trutnov jako přejímajícím bylo zjištěno, že podle § 349 hospodářského zákoníku v tehdy platném znění bylo převedeno mimo obvyklé hospodaření vlastnictví k rekreační chatě čp. 130 s pozemkem st.p.č. 159 o výměře 1.364 m2, a pozemkem p.č. 478 o výměře 811 m2 ke dni 1.1.1973 na přejímajícího, a to z důvodu, že chata není pro účely SSM využívána a její provoz je nerentabilní.

Z hospodářské smlouvy uzavřené dne 1.3.1979 mezi TJ Lokomotiva Trutnov jako předávajícím a Zemědělským stavebním sdružením Pardubice-Dukla jako přejímajícím bylo zjištěno, že se podle § 349 hospodářského zákoníku v tehdy platném znění převádí mimo obvyklé hospodaření vlastnictví k rekreační chatě čp. 130 s pozemky st.p.č. 159 o výměře 1.364 m2 a p.č. 478 o výměře 811 m2 ke dni 1.3.1979 na přejímajícího.

Z výpisu z obchodní rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl DrXVIII, vložka 495 bylo zjištěno, že družstvo Zemědělské stavební sdružení Pardubice, měnilo postupně obchodní firmu na Zemědělské stavební sdružení, společný zemědělský podnik, dále na Agrostav, společný zemědělský podnik Pardubice a konečně na Agrostav, společný podnik Pardubice, který byl k 1.8.1992 vymazán z obchodního rejstříku z důvodu jeho zrušení bez likvidace s tím, že veškeré jmění s příslušenstvím, pohledávkami a závazky přechází na nově ustanovenou akciovou společnost Agrostav Pardubice. Předložen byl rovněž notářský zápis ze dne 30.6.1992 NZ 708/92, N 1237/92 o založení akciové společnosti.

Z kupní smlouvy uzavřené dne 27.10.1994 mezi Městem Trutnov jako prodávajícím a Agrostavem Pardubice jako kupujícím soud zjistil, že Agrostav Pardubice a.s. koupil od Města Trutnov stavební parcelu č. 159/3 o výměře 33m2, zastavěná plocha v obci Voletiny.

K kupní smlouvy uzavřené dne 26.4.2007 mezi Agrostavem Pardubice a.s. jako prodávajícím a Asociací dětských domovů o.s. jako kupujícím soud zjistil, že předmětem prodeje byl dům č.p. 130 na pozemku st.p.č. 159/1, pozemek st.p.č. 159/1, budova bez č.p./e.č. na pozemku 159/3, pozemek st.p.č. 159/3 a pozemky st.p.č. 159/2, p.č. 478/1, p.č. 478/2 včetně příslušenství v katastrálním území obce Voletiny, zapsané na LV č. 89.

Z listu vlastnictví č. 89 pro obec Trutnov a Katastrální území Voletiny bylo zjištěno, že Asociace dětských domovů o.s. je vedena jako vlastník nemovitostí nabytých na základě kupní smlouvy ze dne 26.4.2007, jak jsou ve shora uvedené smlouvě vyjmenovány. Na LV č. 89 není evidován lesní pozemek p.č. 478 o výměře 1.976 m2.

Ze soupisu majetkové podstaty sestaveného insolvenčním správcem bylo zjištěno, že insolvenční správce sepsal do majetkové podstaty nemovitý majetek v obci Trutnov, katastrální území Voletiny. Nahlédnutím do katastru nemovitostí insolvenční soud ověřil, že pozemková parcela č. 478 o výměře 1.976 m2 v tomto katastrálním území neexistuje, stejně tak jako neexistuje v tomto katastrálním území LV 5100.

Žalobce rovněž předložil soudu listiny, jimiž doložil, že ve věci navrácení majetku jednal po roce 1989 např. s místopředsedou vlády ČSFR (podklady pro jednání z 8.1.1991), s předsedou komise vlády ČR pro řešení majetku SSM ( žádost o navrácení majetku ze dne 12.7.1991), se ředitelem zvláštního odboru pro převzetí majetku bývalého SSM Ministerstva pro hospodářskou politiku a rozvoj ČR (žádost o navrácení majetku ze dne 28.1.1992), s komisí vlády pro dohled nad převzetím a pro rozdělení bývalého majetku SSM (kde v přehledu požadavků je mimo jiné výslovně uvedena Weberova chata, a jako způsob nabytí je označena listina připojená jako příloha č.7 s tím, že k nabytí došlo v roce 1969), dále jednal s Ministerstvem vnitra ČR (žádost o bezúplatný převod majetku ze dne 29.12.1996).

Insolvenční soud poučil žalobce, že výše uvedenými listinami nebylo prokázáno, že by žalobce byl k podání vylučovací žaloby aktivně legitimován, tedy že by kdy byl vlastníkem předmětných nemovitostí. K návrhu žalobce pak insolvenční soud vyslechl Mgr. Miroslava Huttra, předsedu žalobce. Ten ve své výpovědi mimo jiné uvedl, že v rozhodné době byl pracovníkem odboru kultury ÚV ČSM a následně tajemníkem Českomoravské rady SKM. Sám se osobně účastnil plenárního zasedání v roce 1969, takže věděl, jakým způsobem se majetek mezi mládežnické organizace rozdělí. Předmětné nemovitosti byly při zániku ČSM převedeny na žalobce. Existoval předávací protokol, který byl žalobcem mimo jiné předložen jako příloha k žádosti o navrácení majetku podané ke komisi vlády pro dohled nad převzetím a pro rozdělení bývalého majetku SSM Aktuálně již žalobce tento protokol ani v kopii nemá. Mgr. Huttr mimo jiné vypovídal i ke vznesené námitce vydržení vlastnického práva akciovou společností Agrostav Pardubice tak, že v blíže neurčenou dobu telefonicky hovořil s neoznačeným pracovníkem Agrostavu ve věci vydání předmětných nemovitostí. Hovor byl učiněn z Katastrálního úřadu v Trutnově za přítomnosti paní Neubertové a pana Šrámka.

Jako svědek vypovídal ve věci rovněž JUDr. Jaroslav Holý, který v rozhodné době pracoval ve funkci místopředsedy rady SKM a ve funkci předsedy krajské rady SKM Východočeského kraje. I on potvrdil, že v souvislosti ze zánikem ČSM v roce 1969 vzniklo několik nástupnických organizací, mezi nimi i žalobce, který převzal turistickou základnu, jež je předmětem sporu.

Svědkyně Ing. Jana Neubertová ve výpovědi potvrdila, že byla přítomna, když Mgr. Huttr hovořil telefonicky ve věci vydání nemovitostí z někým z Agrostavu Pardubice a.s..

Pokud se jedná o budovu č.p. 130, část obce Voletiny postavenou na st.p.č. 159/1, budovu bez č.p./č.e., část obce Voletiny, postavenou na st.p.č. 159/3, pozemek st.p.č. 159/1 o výměře 1.114 m2 , zastavěná plocha a nádvoří, pozemek st.p.č. 159/2 o výměře 250 m2 , zastavěná plocha a nádvoří, pozemek p.č. 478/1 o výměře 567 m2, ostatní plocha a pozemek p.č. 478/2 o výměře 244 m2, ostatní plocha v katastrálním území Voletiny, obec Trutnov, zapsáno na listu vlastnictví č. 89 u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Trutnov, dospěl insolvenční soud k následujícím závěrům: Žalobce nebyl sice schopen své vlastnické právo k tomuto majetku prokázat nabývacím titulem, nicméně insolvenční soud uvěřil účastnické výpovědi Mgr. Huttra a svědecké výpovědi JUDr. Jaroslava Holého, jež byly podpořeny listinami ve formě žádostí o vydání shora uvedeného majetku, že se žalobce stal vlastníkem tohoto majetku v roce 1969 v souvislosti se zánikem ČSM Dále insolvenční soud vycházel ze závěrů obsažených v pravomocném rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 7 čj. 26 C 290/2003-23 ze dne 27.2.2003, jímž bylo určeno, že Svaz klubů mládeže se sídlem v Praze, registrovaný Ministerstvem vnitra ČSSR dne 7.11.1968 nikdy nezanikl a je nadále občanským sdružením podle zák. č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů.

Insolvenčnímu soudu byly sice předloženy listiny, z nichž plyne nepřerušená řada převodů vlastnického práva k těmto nemovitostem původně z vlastnictví Socialistického svazu mládeže (hospodářská smlouva uzavřená dne 2.1.1973 Východočeským krajským výborem svazu mládeže Hradec Králové) až na dnešního dlužníka Asociace dětských domovů o.s.., nicméně insolvenčnímu soudu nebyla předložena žádná listina, z níž by vyplynul převod vlastnického práva k předmětným nemovitostem ze žalobce Socialistický svaz mládeže. Jak např. uvedl Nejvyšší soud ČR v rozsudku čj.29 Odo 1076/2005-366 ze dne 23.3.2006, převést majetek z jedné společenské organizace do druhé bylo možno jen smlouvou o převodu vlastnictví podle ust. § 347 a 351 hospodářského zákoníku obsahující zákonem stanovené náležitosti. Je nesporné, že k tomu však tímto způsobem nedošlo. Protože se SSM nestal vlastníkem předmětných nemovitostí, nemohl platně převést dál vlastnické právo na třetí osoby. Žalovaný namítl, že společnost Agrostav Pardubice a.s. nabyla vlastnické právo k předmětným nemovitostem vydržením. Z provedeného dokazování vyplynulo, že akciová společnost Agrostav Pardubice a.s.. od roku 1992 nakládala s předmětnými nemovitostmi jako s vlastními, když do jejího majetku byly vloženy při jejím založení. Neměla nejmenšího důvodu necítit se oprávněným držitelem. Podle ust. § 134 občanského zákoníku ve znění účinném od 1.1.1992 platí, že oprávněný držitel se stává vlastníkem věci, má-li ji nepřetržitě v držbě dobu deseti let, jde-li o nemovitost. Insolvenční soud neměl nejmenší důvod pochybovat o tom, že žalobce se od roku 1989 (i po roce 1992) obracel na státní orgány z žádostmi o vydání předmětných nemovitostí. Agrostav Pardubice a.s. je však soukromoprávním subjektem a jeho dobrá víra nebyla žádostmi žalobce adresovanými vůči státu narušena. Pokud se žalobce pokusil prokázat, že oslovil i Agrostav Pardubice a.s., pak se to žalobci nepodařilo, neboť nelze zjistit konkrétní obsah telefonického rozhovoru ani konkrétní osobu, se kterou měl být rozhovor veden. Agrostav Pardubice a.s. tedy nabyl vlastnické právo k předmětným nemovitostem vydržením a předmětné nemovitosti platnou smlouvou převedl na dlužníka. Proto byla žaloba o vyloučení předmětných nemovitostí ze soupisu majetkové podstaty dlužníka zamítnuta.

Dále soud zamítl žalobu o vyloučení stavební parcely č. 159/3 o výměře 33m2, zastavěná plocha v obci Voletiny, neboť tento pozemek koupil Agrostav Pardubice a.s. kupní smlouvou ze dne 27.10.1994 od Města Trutnov ( z předložených listin nevyplynulo, že by tento pozemek byl v minulosti ve vlastnictví žalobce, SSM, TJ Lokomotiva Trutnov či právního předchůdce Agrostavu Pardubice a.s.). Konečně insolvenční soud zamítl i vylučovací žalobu v té části, pokud se týkala parcely označené jako pozemek p.č. 478 o výměře 1.976 m2, lesní pozemek v katastrálním území Voletiny. Takový pozemek ani na LV č. 89 evidován není, pro katastrální území Voletiny neexistuje ani další žalobcem označený list vlastnictví č. 5100.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle ust. § 142 odst. 1 o.s.ř. a žalovanému bylo přiznáno právo na náhradu nákladů právního zastoupení ve výši 25.652,-Kč (odměna advokáta podle § 5 vyhl. č. 484/2000 Sb. ve výši 20.000,-Kč a 4x paušál po 300,-Kč podle vyhl. č. 177/1996 Sb., obojí navýšeno o 21% DPH, když advokát žalovaného je plátcem této daně).

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí je možno podat do 15 dnů od jeho doručení odvolání prostřednictvím podepsaného soudu k Vrchnímu soudu v Praze.

Nesplní-li povinný, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může oprávněný požádat o jeho výkon.

V Hradci Králové dne 28. ledna 2013

JUDr. Jolana Maršíková, v. r. soudce

Za správnost vyhotovení: Jeřábková Jana