42 ICm 922/2014
Číslo jednací: 42 ICm 922/2014-21 ( KSHK 42 INS 34364/2013 )

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní JUDr. Jolanou Maršíkovou v incidenčním sporu žalobce Mgr. Ing. Dalibor Jandura, advokát se sídlem Dlouhá 103, Hradec Králové jako insolvenční správce dlužnice Ivety anonymizovano , anonymizovano , bytem Vodní 149, Trutnov, zast. Mgr. Davidem Zdeňkem, advokátem se sídlem Dlouhá 103, Hradec Králové proti žalovanému MULTIRENT, a.s., IČ 2530 4526, se sídlem Brno-Královo Pole, Ptašínského 311/8, o popření pravosti vykonatelné pohledávky žalovaného ve výši 92.480,34 Kč

t a k t o:

I. Žaloba o určení, že žalovaný nemá za dlužnicí Yvettou anonymizovano pohledávku P2-2 ve výši 92.480,34 Kč, se zamítá. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění

Žalobou doručenou insolvenčnímu soudu dne 14. 3. 2014 se domáhal popírající insolvenční správce vydání rozhodnutí, kterým by bylo určeno, že žalovaný věřitel nemá za dlužnicí Yvettou anonymizovano pohledávku ve výši 92.480,34 Kč. Pohledávka byla přihlášena z titulu smluvní pokuty ujednané ve smlouvě o půjčce číslo 0990411006 ze dne 4. 2. 2009. Popírající insolvenční správce má za to, že ujednání o smluvní pokutě je neplatné. Žalující insolvenční správce v žalobě poukázal na to, že výše smluvní pokuty v posuzované věci dosahuje 370% původně poskytnuté částky, když půjčeno bylo 25.000,-Kč. Součástí žalobních tvrzení je zpochybnění platnosti rozhodčího nálezu, kterým žalovaný věřitel dokládal vykonatelnost přihlášené pohledávky, a to konkrétně rozhodčího nálezu Mgr. Martina Charváta č.j. M 1031/2009-Cha ze dne 5. 11. 2009.

Žalovaný ve vyjádření jednak trvá na tom, že smluvní strany uzavřely platnou rozhodčí doložku a předložený rozhodčí nález není nálezem nicotným. Žalovaný věřitel poukázal na to, že pohledávka se stala splatnou dle bodu 5) smlouvy dne 4. 6. 2009. Dne 20. 11. 2009 nabyl právní moci rozhodčí nález a s ohledem na skutečnost, že právo bylo přiznáno pravomocným rozhodnutím, promlčecí lhůta byla desetiletou. Ode dne 11. 2. 2010, kdy Okresní soud v Trutnově nařídil exekuci podle rozhodčího nálezu, promlčecí lhůta neběží. K promlčení pohledávky tedy nedošlo, promlčení nebylo v popěrném úkonu nadto ani namítnuto. Dále žalovaný ve vyjádření zastává názor, že smluvní pokuta byla sjednána v přiměřené sazbě 0,15 % z dlužné částky denně. Celková výše smluvní pokuty je důsledkem dlouhodobého neplnění povinností dlužníka. Proto navrhl zamítnutí žaloby.

Z provedených důkazů zjistil soud tento skutkový stav

Z přihlášky pohledávky žalovaného věřitele do insolvenčního řízení ze dne 20. 12. 2013 bylo zjištěno, že žalovaný věřitel přihlásil do insolvenčního řízení celkem 2 pohledávky. Jako pohledávku P2-2 přihlásil částku 92.480,34 Kč, a to jako smluvní pokutu ze smlouvy o půjčce. Pohledávka byla přihlášena jako vykonatelná s poukazem na rozhodčí nález.

Z protokolu z přezkumného jednání bylo zjištěno, že pohledávka pod pořadovým č. P2-2 byla popřena insolvenčním správcem s námitkou, že ujednání o smluvní pokutě je neplatné pro rozpor s dobrými mravy. Dále insolvenční správce namítal, že rozhodčí nález pokládá za nicotný, když rozhodce vydávat rozhodčí nález na základě neplatné rozhodčí doložky.

Z předložené smlouvy o půjčce číslo 0990411006 uzavřené mezi žalovaným jako věřitelem na straně jedné a Františkem Illnerem jako dlužníkem na straně druhé, když dlužnice svým podpisem ke smlouvě přistoupila, bylo zjištěno, že věřitel se zavázal poskytnout dlužníkovi Františku anonymizovano půjčku ve výši 25.000,-Kč. Dlužník se zavázal splatit půjčku ve 36 měsíčních splátkách po 1.097,-Kč, RPSN činila 26 %. Půjčka měla být splacena v období od 4. 3. 2009 do 4. 2. 2012. V samotném textu smlouvy o půjčce je obsaženo pod bodem 5) ujednání tohoto znění: Přesáhne-li prodlení zákazníka se řádnou úhradu splátky 30 dnů, dohodly se smluvní strany na tom, že k 31. dni prodlení s touto splátkou se stává splatnou celá zbývající část dluhu. V případě, že se vzhledem k prodlení zákazníka stane splatnou celá zbývající část dluhu, zavazuje se zákazníky uhradit společnosti MULTIRENT smluvní pokutu ve výši 0,15 % z dlužné částky za každý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná k prvnímu dni prodlení s úhradou celé zbývající části dluhu, tedy 32. den po splatnosti splátky, s níž se zákazník dostal do prodlení . Součástí smlouvy o půjčce je i sjednaná rozhodčí doložka; k přihlášce byl připojen i rozhodčí nález rozhodce Mgr. Martina Charváta, kterým žalovaný věřitel dokládal vykonatelnost přihlášené pohledávky. Rovněž bylo připojeno usnesení Okresního soudu v Trutnově, kterým dne 11. února 2010 byla podle předmětného rozhodčího nálezu nařízena exekuce.

S ohledem na skutečnost, že důvodem vzniku pohledávky-posuzované smluvní pokuty-není rozhodčí nález, ale smluvní ujednání obsažená ve smlouvě o půjčce a že rozhodčím nálezem byla dokládána pouze vykonatelnost pohledávky, soud pro účely posouzení existence popřené pohledávky nepotřebuje platnost rozhodčí doložky a platnost předloženého rozhodčího nálezu posoudit, neboť toto posouzení by nebylo pro výsledek sporu relevantní.

Žalovaný věřitel předložil insolvenčnímu soudu rovněž výpis z účtu dlužníka, který obsahuje mimo jiné i výpočet smluvní pokuty. Smluvní pokuta dosáhla částky 92.480,34 Kč za 1653 dnů prodlení.

Z takto zjištěného skutkového stavu učinil insolvenční soud následující právní závěr:

Insolvenčnímu soudu byla předložena platná smlouva o půjčce, když dlužnice vystupovala v tomto vztahu jako přistupitel. V průběhu soudního řízení nebylo rozporováno, že žalovaný věřitel poskytl dlužníkovi smluvené prostředky a rovněž nebylo rozporováno, že se dlužník a přistupitel dluhu dostali do prodlení se splácením. Jediná námitka směřovala proti platnosti ujednání o smluvní pokutě. Proto právní posouzení věci spočívá toliko v hodnocení, zda smluvní pokuta byla platně sjednána. Insolvenční soud k tomu předně konstatuje, že ujednání o smluvní pokutě je určité a srozumitelné a je součástí samotného textu smlouvy v délce jediné stránky. Žalující insolvenční správce poukázal na to, že celková výše smluvní pokuty představuje 370 % půjčených prostředků. Z toho dovodil, že smluvní pokuta byla sjednána v nepřiměřené výši a že posuzované ujednání o smluvní pokutě je neplatné zejména s přihlédnutím k tomu, že dlužník a přistupitel vystupují ve smluvním vztahu jako spotřebitelé.

Insolvenční soud se ztotožnil se závěry obsaženými v rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky sp.zn. 33 Cdo 4377/2008, ze kterých lze ocitovat: Na nepřiměřenost smluvní pokuty nelze usuzovat z její celkové výše, je-li důsledkem dlouhodobého prodlení a s tím spojeným navyšováním o jinak přiměřenou denní sazbu smluvní pokuty. Opačný závěr je nepřijatelný, neboť by ve svých důsledcích zvýhodňoval dlužníka (čím déle by dlužník své povinnosti neplnil, tím více by byl zvýhodněn při posuzování případné nepřiměřenosti výše smluvní pokuty) a znamenal by zpochybnění funkcí, které má smluvní pokuta plnit. Lze proto uzavřít, že smluvní pokuta sjednána ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení je s ohledem ke všem okolnostem případu přiměřená a ujednání o smluvní pokutě proto není neplatné podle ust. § 39 občanského zákoníku pro rozpor s dobrými mravy .

V posuzovaném případě nečinila smluvní pokuta denní sazbu 0,5 %, ale pouze 0,15 % z dlužné částky denně. Celková výše smluvní pokuty odpovídá délce prodlení, které dosáhlo téměř pěti let.

Vzhledem k tomu, že insolvenční soud neshledal ujednání o smluvní pokutě neplatným, byla žaloba na popření pohledávky přihlášené z titulu smluvní pokuty ve výši 92.480,34 Kč zamítnuta.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 142 o.s.ř. s přihlédnutím k tomu, že úspěšnému žalovanému žádné náklady řízení nevznikly.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je možno podat do 15 dnů od jeho doručení odvolání prostřednictvím podepsaného soudu k Vrchnímu soudu v Praze.

V Hradci Králové dne 12. září 2014

JUDr. Jolana Maršíková, v.r. soudce Za správnost vyhotovení: Hana Šafránková