42 ICm 883/2012
Číslo jednací: 42 ICm 883/2012-26 ( KSHK 42 INS 20992/2011 )

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní JUDr. Jolanou Maršíkovou v incidenčním sporu žalobce Ing. Jiřího anonymizovano , anonymizovano , bytem Vysocká 560, 500 00 Hradec Králové, zastoupeného JUDr. Jarmilou Cindrovou, advokátkou se sídlem B. Němcové 74, 562 06 Ústí nad Orlicí, proti žalovanému 1. správcovská a konkursní v.o.s. se sídlem Třída Míru 67, 530 02 Pardubice, jako insolvenčnímu správci dlužníka Mgr. Roberta anonymizovano , anonymizovano , bytem Školní 134, 517 61 Rokytnice v Orlických horách zastoupenému Mgr. Martinem Červinkou, advokátem se sídlem Čechova 396, Česká Třebová, o určení pohledávky ve výši 1.928.972,60 Kč

takto:

I. Určuje se, že žalobce má za dlužníkem Mgr. Robertem Šebkem, anonymizovano , bytem Školní 134, 517 61 Rokytnice v Orlických horách pohledávku č. 5.1. ve výši 1.000.000 Kč a část pohledávky č. 5.2. ve výši 505.208,89 Kč, a to jako pohledávky zajištěné. II. Žaloba o určení, že žalobce má za dlužníkem Mgr. Robertem Šebkem, anonymizovano , bytem Školní 134, 517 61 Rokytnice v Orlických horách část pohledávky č. 5.2. ve výši 423.763,71 Kč, se zamítá. III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobou doručenou insolvenčnímu soudu dne 30.3.2012 se domáhal žalobce vydání rozhodnutí, kterým by bylo určeno, že žalobce má za dlužníkem Mgr. Robertem Šebkem, anonymizovano , bytem Školní 134, 517 61 Rokytnice v Orlických horách pohledávku č. 5.1. ve výši 1.000.000,-Kč pohledávku č. 5.2. ve výši 928.972,60 Kč. Žalobu zdůvodnil tím, že pohledávku z titulu nevrácené půjčky včetně smluveného úroku z prodlení přihlásil do insolvenčního řízení a tyto pohledávky popřel co do důvodu a výše insolvenční správce.

Žalovaný ve vyjádření k žalobě namítl promlčení dluhu, když z příloh připojených k přihlášce je patrno, že dlužník uznal dluh již promlčený. Dále namítl, že ujednání o úrocích z prodlení je neplatné pro rozpor se zákonem. Proto navrhl zamítnutí žaloby.

Z provedených důkazů zjistil soud tento skutkový stav:

Z přihlášky pohledávky žalobce do insolvenčního řízení ze dne 26.1.2012 bylo zjištěno, že žalobce přihlásil částku 1.000.000,-Kč z titulu neuhrazené půjčky poskytnuté na základě smlouvy o půjčce uzavřené dne 4.1.2006. Dále přihlásil částku 1.000.000,-Kč z titulu smluvní pokuty a částku 928.972,60 Kč z titulu smluvních úroků z prodlení. Pohledávky byly přihlášeny jako zajištěné.

K přihlášce připojil smlouvu o půjčce, zástavní smlouvu a uznání dluhu ze dne 5.12.2011.

Ze smlouvy o půjčce uzavřené mezi žalobcem jako věřitelem a Mgr. Šebkem jako dlužníkem dne 4.1.2006 bylo zjištěno, že žalobce půjčil dlužníkovi částku 1.000.000,-Kč, a to bezúročně. Dlužník se zavázal půjčku splatit ve splátkách s konečným termínem splatnosti poslední splátky dne 10.10.2006. Pro případ prodlení s vrácením půjčky byl sjednán úrok z prodlení v sazbě 16.5% p.a.

Z uznávacího prohlášení dlužníka ze dne 5.12.2011 bylo zjištěno, že dlužník uznal dluh vůči žalobci , který ke dni 30.11.20011 činil 1.000.000,-Kč na nevrácené jistině, 1.000.000,-Kč na smluvní pokutě a 915.863,01 Kč na úrocích z prodlení.

Podáním ze dne 5.3.2012 vzal žalobce přihlášku pohledávky ve výši 1.000.000,-Kč z titulu smluvní pokuty zpět. Zároveň předložil insolvenčnímu soudu uznávací prohlášení ze dne 3.12.2009 a ze dne 3.12.2010.

Usnesením ze dne 5.4.2012 vzal insolvenční soud zpětvzetí přihlášky pohledávky ve výši 1.000.000,-Kč z titulu smluvní pokuty na vědomí.

Z uznávacího prohlášení dlužníka ze dne 3.12.2009 bylo zjištěno, že dlužník uznal dluh vůči žalobci, který ke dni 30.11.2009 činil 1.000.000,-Kč na nevrácené jistině a 586.315,07 Kč na úrocích z prodlení.

Z uznávacího prohlášení dlužníka ze dne 3.12.2010 bylo zjištěno, že dlužník uznal dluh vůči žalobci, který ke dni 30.11.2010 činil 1.000.000,-Kč na nevrácené jistině a 750.863,01 Kč na úrocích z prodlení.

Z protokolu o přezkumném jednání bylo zjištěno, že insolvenční správce popřel pohledávky žalobce pro promlčení s odůvodněním, že z předložených uznávacích prohlášení plyne, že dlužník uznal dluh již promlčený, a z uznání není patrno, že by si toho byl dlužník vědom, jak to předepisuje ust. § 558 občan. zák. V případě úroků z prodlení pak popřel pohledávku alternativně do výše 423.763,71 Kč s odůvodněním, že ujednání o výši úroků z prodlení je absolutně neplatné a žalobce má právo pouze na zákonný úrok z prodlení.

K žalobě připojil žalobce s ohledem na námitku promlčení uznávací prohlášení ze dne 5.12.2007 a ze dne 5.12.2008.

Z uznávacího prohlášení dlužníka ze dne 5.12.2007 bylo zjištěno, že dlužník uznal dluh vůči žalobci , který ke dni 30.11.2007 činil 1.000.000,-Kč na nevrácené jistině a 256.315,07 Kč na úrocích z prodlení.

Z uznávacího prohlášení dlužníka ze dne 7.12.2008 bylo zjištěno, že dlužník uznal dluh vůči žalobci , který ke dni 30.11.2008 činil 1.000.000,-Kč na nevrácené jistině a 421.315,07 Kč na úrocích z prodlení.

Z takto zjištěného skutkového stavu učinil soud následující právní závěr:

Neobstojí námitka žalovaného insolvenčního správce, že dlužník uznal dluh již promlčený, když dluh ve vztahu k žalobci uznával pravidelně každoročně od roku 2007 do roku 2011.

Naopak za důvodnou shledal insolvenční soud námitku žalovaného o neplatnosti ujednání o úrocích z prodlení.

Podle judikatury ( např. rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp.zn. 33 Odo 1117/2003 ze dne 17.3.2005, rozhodnutí Krajského soudu v Českých Budějovicích sp.zn. 15 Co 707/2008 ze dne 18.12.2008 či rozhodnutí Městského soudu v Praze sp.zn. 35 Co 415/2009 ze dne 1.12.2009) platí, že má-li smlouva o úvěru charakter spotřebitelského úvěru, lze přes to, že se jedná o závazkový právní vztah upravený obchodním zákoníkem, platně sjednat úrok z prodlení pouze ve výši stanovené občanskoprávními předpisy. Tím spíš se výše uvedené závěry uplatní pro posuzovaný případ, když mezi žalobcem a dlužníkem byla uzavřena smlouva o půjčce upravená jako smluvní typ zákoníkem občanským.

Pokud tedy insolvenční správce uznal žalobci úroky z prodlení v sazbě zákonné, shledal insolvenční soud popěrný úkon insolvenčního správce po právu.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle ust. § 142 odst. 3 o.s.ř. ve spojení s ust. § 202 odst. 1 IZ tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. Žalobce měl sice úspěch v podstatné části sporu, nicméně ve sporu o pravost, výši či pořadí pohledávky nemá úspěšný věřitel proti neúspěšnému insolvenčnímu správci právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení : Proti tomuto rozhodnutí je možno podat do 15 dnů od jeho doručení odvolání prostřednictvím podepsaného soudu k Vrchnímu soudu v Praze.

V Hradci Králové dne 7. března 2013

JUDr. Jolana Maršíková,v.r. soudce Za správnost vyhotovení: Marie Bažantová