42 ICm 879/2016
Číslo jednací: 42 ICm 879/2016-46 (KSHK 42 INS 26113/2015)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní JUDr. Jolanou Maršíkovou v incidenčním sporu žalobce Hypoteční banka, a. s., IČ: 13584324, Radlická 333/150, 150 57, Praha 5 proti žalovanému Mgr. Václavu Sychrovskému, Československé armády 556, 500 03, Hradec Králové jako insolvenčnímu správci dlužnice Radky Šírové, RČ: 655203/1739, bytem Lesní 127E, 500 08 Hradec Králové, o určení pohledávky

takto:

I. Určuje se, že žalobce má za dlužnicí Radkou Šírovou pohledávku ve výši 4.528.190,51 Kč z titulu práva na uspokojení ze zajištění na základě zástavní smlouvy č. 1000/1760076-01/07/01-002/00/R ze dne 1. 10. 2007.

II. Žaloba o určení, že žalobce má za dlužnicí Radkou Šírovou pohledávku ve výši 4.895 Kč z titulu práva na uspokojení ze zajištění na základě zástavní smlouvy č. 1000/1760076-01/07/01-002/00/R ze dne 1. 10. 2007, se zamítá.

III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění

Žalobou doručenou insolvenčnímu soudu dne 17.3.2016 se domáhal žalobce vydání rozhodnutí, kterým by bylo určeno, že má za dlužnicí Radkou Šírovou pohledávku ve výši 4.533.085,51 Kč z titulu práva na uspokojení ze zajištění na základě zástavní smlouvy č. 1000/1760076-01/07/01-002/00/R ze dne 1. 10. 2007. Žalobu zdůvodnil tím, že zástavním právem zřízeným výše uvedenou zástavní smlouvou jsou zajištěny pohledávky vyplývající ze smlouvy o poskytnutí hypotečního úvěru reg. č. 1000/176076-01/07/01-001/R ze dne 1.10.2007 v celkové výši 4.533.085,51 Kč, která isir.justi ce.cz je na základě rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 12.7.2013 čj. 13C 226/2012-44 vykonatelnou.

Žalovaný ve vyjádření k žalobě uvedl, že exekuce byla vedena proti obligační dlužnici, přičemž vůči obligační dlužnici bylo rozhodnuto rozsudkem pro zmeškání. Rozhodnutí o nařízení prodeje zástavy je jednak nepravomocné a jednak vadné, když se soud nevypořádal s námitkami vznášenými tehdejším právním zástupcem dlužnice v rámci tohoto řízení. Nadto má žalovaný za to, že v bodě II. výroku usnesení o nařízeném prodeji zástavy se soud nesprávně vypořádal s příslušenstvím pohledávky. Popěrný úkon je tak činěn z opatrnosti, když dodnes absentuje jakékoliv rozhodnutí proti dlužnici jednak z toho důvodu, že v oddlužení dlužnice pozbyla oprávnění pohledávku popírat. Navíc předmět zajištění je střechou nad hlavou dlužnice. Proto navrhl zamítnutí žaloby.

Z provedených důkazů zjistil insolvenční soud tento skutkový stav:

Z přihlášky žalobce do insolvenčního řízení ze dne 15. 12. 2015 bylo zjištěno, že žalobce přihlásil do insolvenčního řízení ve věci dlužnice Radky Šírové pohledávku ve výši 4.533.085,51 Kč s titulu práva na uspokojení z majetku poskytnutého dlužnicí k zajištění na základě zástavní smlouvy č. č. 1000/1760076-01/07/01-002/00/R ze dne 1. 10. 2007. Zajištěny tak byly pohledávky žalobce vyplývající ze smlouvy o poskytnutí hypotečního úvěru reg. č. 1000/176076-01/07/01-001/R ze dne 1.10.2007. Pohledávka byla přihlášena jako vykonatelná podle rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 12.7.2013 čj. 13C 226/2012-44. Podáním ze dne 3.2.2016 vzal žalobce přihlášku pohledávky do výše 4.895,-Kč odpovídající dlužným úvěrovým poplatkům zpět. Usnesením čj. KSHK 42 INS 26113/2013-P-3-4 ze dne 11.4.2016 vzal insolvenční soud toto zpětvzetí dle ust. § 184 IZ na vědomí.

Z protokolu o přezkumném jednání ze dne 8.2.2016 bylo zjištěno, že insolvenční správce popřel zbývající část pohledávky žalobce ve výši 4.528.190,51 Kč co do pořadí. Vzhledem k tomu, že jde o pohledávku nekonkursního zajištěného věřitele, byla tím zároveň popřena podle § 196 odst. 2 IZ pohledávka i co do důvodu a výše. Při přezkumném jednání popřela shodně jako insolvenční správce pohledávku i dlužnice; byla však poučena o tom, že dle ust. § 410 IZ není v oddlužení popření pohledávky zajištěného věřitele dlužníkem účinné. Přípisem ze dne 1.3.2016 vyrozuměl insolvenční správce věřitele o výsledku přezkumného jednání; vyrozumění bylo věřiteli doručeno dne 3.3.2016.

Dle ustálené soudní praxe platí, že dojde-li k popření pohledávky věřitele, který uplatňuje svůj nárok za dlužníkem v insolvenčním řízení pouze z titulu zajištění, je k podání žaloby o určení popřené pohledávky legitimován vždy nositel popřené pohledávky, a to bez ohledu na to, zda je zajištěná pohledávka vůči obligačnímu dlužníkovi vykonatelnou či nikoliv. Insolvenční soud tedy konstatuje, že žaloba byla podána věřitelem včas a směřuje toliko proti popírajícímu správci, když popření zajištěné pohledávky dlužnicí v případě řešení úpadku oddlužením nebylo účinné.

Ze smlouvy o poskytnutí hypotečního úvěru č. 1000/1760076-01/07/01-001/00/R z 1. 10. 2007 uzavřené mezi žalobcem jako věřitelem a Rudolfem a Danou Švadlenkovými jako dlužníky bylo zjištěno, že žalobce se zavázal poskytnout manželům Švadlenkovým úvěr ve výši 5.238.450,-Kč na výstavbu nemovitosti. Dlužníci se zavázali splatit úvěr do 30 let v

pravidelných měsíčních splátkách po 26.667,20 Kč. Pohledávka měla být dle úvěrové smlouvy zajištěna nemovitostmi, mimo jiné i nemovitým majetkem ve vlastnictví Radky Šírové, a to budovou čp. 127, rekreační objekt na st.p.č. 1035, stavební parcelou č. 1035 a pozemkovými parcelami č. 230/1, č. 237/1 a 237/2 v obci Hradec Králové, katastrální území Nový Hradec Králové.

Z rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 12. 7. 2013, č.j. 13C 226/2012-44 bylo zjištěno, že Dana Švadlenková byla zavázána zaplatit žalobci z titulu nesplaceného úvěru poskytnutého na základě smlouvy reg. č. 1000/176076-01/07/01-001/R ze dne 1.10.2007 částku 3.723.000,-Kč na jistině, částku 618.935,51 Kč na příslušenství vyčísleném k datu 14.10.2012 včetně a dále pak příslušenství-zákonné úroky z prodlení z nesplacené jistiny za dobu od 15.10.2012 do zaplacení. Dále byla zavázána zaplatit žalobci částku 186.150,-Kč na náhradu nákladů řízení. Rozsudek byl vydán jako rozsudek pro zmeškání a žalovaná jej napadla odvoláním. Městský soud v Praze odvoláním napadený rozsudek potvrdil, a to rozsudkem ze dne 17.2.2014 , čj. 94Co 7/2013.

Z vyčíslení pohledávky žalobce ke dni 2.12.2015 (ke dni rozhodnutí o úpadku dlužnice Radky Šírové) bylo zjištěno, že pohledávka z nesplaceného úvěru byla vyčíslena částkou 4.533.085,51 Kč a sestávala z jistiny 3.723.000,-Kč, z úroků 496.649,59 Kč, z úroků z prodlení ve výši 117.390,92 Kč a z poplatků ve výši 196.045,-Kč (tyto poplatky sestávají z nákladů řízení přiznaných rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 12. 7. 2013, č.j. 13C226/2012-44 ve výši 186.150,-Kč a úvěrových poplatků ve výši 4.895 Kč).

Z vyrozumění o zahájení exekuce z 24. 9. 2014 čj. 156 EX 3088/14-8 bylo zjištěno, že soudní exekutor JUDr. Milan Makarius vyrozuměl povinnou Danu Švadlenkovou o zahájení exekuce k uspokojení pohledávky přiznané žalobci pravomocným a vykonatelným rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 12. 7. 2013, č.j. 13C 226/2012-44.

Ze zástavní smlouvy k nemovitostem č. 1000/1760076-01/07/01-002/00/R ze dne 1. 10. 2007 uzavřené mezi žalobcem jako věřitelem, Rudolfem a Danou Švadlenkovými jako dlužníky a Radkou Šírovou jako zástavcem bylo zjištěno, že zástavní právo bylo zřízeno k zajištění splacení jistiny a příslušenství vyplývajících ze smlouvy o úvěru reg. č. 1000/176076-01/07/01-001/R ze dne 1.10.2007. Předmětem zajištění se staly nemovitosti ve vlastnictví Radky Šírové, a to budova čp. 127, rekreační objekt na st.p.č. 1035, stavební parcela č. 1035 a pozemkové parcely č. 230/1, č. 237/1 a 237/2 v obci Hradec Králové, katastrální území Nový Hradec Králové. V zástavní smlouvě bylo ujednáno, že nebude-li zajištěná pohledávka splněna včas, má zástavní věřitel právo na uspokojení své pohledávky z výtěžku zpeněžení předmětu zástavy. Zástavní právo bylo zavkladováno do katastru nemovitostí.

Z usnesení Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 15. září 2015, čj. 16C 376/2014-99 bylo zjištěno, že soud nařídil prodej zástavy-nemovitých věcí ve vlastnictví Radky Šírové, a to pozemku par.č. st. 1035 jehož součástí je stavba č.e. 127 rodinný rekreační objekt, a pozemků p. č. 230/1, č. 237/1 a 237/2 v obci Hradec Králové, katastrální území Nový Hradec Králové, a to za účelem uspokojení pohledávky zajištěného věřitele Hypoteční banka, a.s., ve výši 3.723.000,-Kč na jistině, ve výši 614.040,51 Kč na příslušenství vyčísleném k datu 27.8.2014 včetně a dále pro příslušenství-zákonné úroky z prodlení z nesplacené jistiny za dobu od 28.8.2014 do zaplacení a pro uspokojení nákladů řízení o soudním prodeji zástavy.

V části, kde se věřitel domáhal nařízení prodeje zástavy k uspokojení pohledávky ve výši 191.045,-Kč, byla žaloba zamítnuta s odůvodněním, že zástavním právem nebylo zaplacení úvěrových poplatků zajištěno.

Z takto zjištěného skutkového stavu učinil insolvenční soud následující právní závěr.

V průběhu projednání této věci nebyly zpochybněny závěry obsažené v rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 12. 7. 2013, č.j. 13C 226/2012-44 o tom, že úvěr nebyl úvěrovými dlužníky ve lhůtě splatnosti splácen. Insolvenční správce ani dlužnice nevznesli v průběhu projednání tohoto sporu žádná skutková (a podložená) tvrzení o tom, že výše nesplaceného úvěru byla jiná, než jakou žalobce vyčíslil a uplatnil přihláškou do insolvenčního řízení.

Insolvenčnímu soudu byla předložena řádná zástavní smlouva podléhající režimu ust. § 156 a násl. zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění účinném do 31.12.2013. Podle ust. § 165 citovaného zákona platí, že není-li pohledávka zajištěná zástavním právem splněna včas, má zástavní věřitel právo na uspokojení své pohledávky z výtěžku zpeněžení zástavy. Totéž právo má zástavní věřitel, jestliže pohledávka byla po své splatnosti splněna jen částečně nebo nebylo-li splněno příslušenství pohledávky. Pohledávka, která byla zástavním právem zajištěna byla v zástavní smlouvě vymezena jako splacení jistiny a příslušenství vyplývající ze smlouvy o úvěru reg. č. 1000/176076-01/07/01-001/R ze dne 1.10.2007. Příslušenstvím pohledávky jsou podle § 121 odst. 3 obč. zák. úroky, úroky z prodlení, poplatek z prodlení a náklady spojené s jejím uplatněním.

Pokud se tedy věřitel domáhá realizace zástavního práva pro nesplacenou část jistiny, úroky, úroky z prodlení a pravomocně přisouzené náklady nalézacího řízení, činí tak po právu. V tomto směru pokládá insolvenční soud za nesprávné rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 15. září 2015, čj. 16C 376/2014-99 o nařízení prodeje zástavy v té části, kde byla žaloba zamítnuta i pro uspokojení pohledávky ve výši 186.150,-Kč z titulu přisouzených nákladů řízení, které obvodní soud bez dalšího označil za úvěrové poplatky, jež předmětem zajištěny nebyly.

Pokud popírající správce při přezkumu namítl promlčení, pak podle § 100 odst. 2 obč. zák. platí, že se zástavní právo nepromlčí dříve než zajištěná pohledávka. Zajištěná pohledávka byla přiznána žalobci pravomocným rozhodnutím obvodního soudu a k jejímu uspokojení dosud probíhá exekuce.

Za situace, kdy zástavce se nachází v insolvenčním řízení, platí, že realizace zástavního práva je možná toliko formou uplatnění nároku prostřednictvím přihlášky, a to jako nároku zajištěného a výlučně uspokojitelného z výtěžku zpeněžení předmětu zajištění (§ 166 věta druhá IZ). Tomu odpovídal i postup žalujícího věřitele.

Insolvenční soud tedy shledal žalobu za důvodnou vyjma té části, kde se v žalobě domáhal žalobce zjištění pohledávky ve výši 4.895,-Kč, přestože přihlášku této části pohledávky vzal zpět.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle ust. § 202 IZ, když úspěšný věřitel nemá ve sporu o pravost, výši či pořadí popřené pohledávky proti insolvenčnímu správci právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení : Proti tomuto rozhodnutí je možno podat do 15 dnů od jeho doručení odvolání prostřednictvím podepsaného soudu k vrchnímu soudu v Praze.

V Hradci Králové dne 27. října 2016

JUDr. Jolana Maršíková v. r. soudce

Za správnost vyhotovení: Hana Šafránková