42 ICm 850/2014
Číslo jednací: 42 ICm 850/2014-56 (KSHK 42 INS 34941/2013)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní JUDr. Jolanou Maršíkovou v incidenčním sporu žalobce Essox, s.r.o., Senovážné náměstí 231/7, České Budějovice, IČ 26764652, proti žalovanému JUDr. Martin Pavliš, advokát se sídlem Wilsonova 369, 539 01 Hlinsko, jako insolvenční správce dlužníka Blanky Eliášové, zast. Mgr. Martinem Červinkou, advokátem se sídlem Čechova 396, Česká Třebová, o určení pohledávky ve výši 19.245,34 Kč

t a k t o:

I. Určuje se, že žalobce má za dlužníkem Blankou Eliášovou pohledávku ve výši 19.245,34 Kč. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

O d ů v o d n ě n í:

Žalobou doručenou insolvenčnímu soudu dne 4. 3. 2014 se žalobce domáhal vydání rozhodnutí, kterým by bylo určeno, že má za dlužnicí Blankou Eliášovou pohledávku ve výši 19.245,34 Kč. Žalobu odůvodnil tím, že věřitel uzavřel s dlužnicí dne 13. 5. 2005 smlouvu o poskytnutí revolvingového úvěru číslo 01884042. Dlužnice řádně neplnila podmínky sjednané v úvěrové smlouvě, proto byla žalobcem podána ke Společnosti pro rozhodčí řízení žaloba o zaplacení pohledávky. Když došlo k rozhodnutí o úpadku dlužnice Blanky Eliášové, přihlásil žalobce svoji vykonatelnou pohledávku přiznanou rozhodčím nálezem do insolvenčního řízení. Při přezkumném jednání popřel pohledávku insolvenční správce z důvodu promlčení.

Žalovaný ve vyjádření k žalobě namítl, že úvěrová smlouva, jejíž nedílnou součástí byly úvěrové podmínky, obsahuje neplatné ujednání o rozhodčí doložce, dle níž žalující věřitel zahájil rozhodčí řízení. Žalovaný insolvenční správce má za to, že ke stavení promlčecí doby uplatněním práva nedošlo, pokud věřitel zahájil rozhodčí řízení na základě neplatné rozhodčí smlouvy. Proto má za to, že pohledávka je promlčena.

Z dokazování zjistil insolvenční soud tento skutkový stav:

Z přihlášky žalobce do insolvenčního řízení bylo zjištěno, že žalující věřitel přihlásil do insolvenčního řízení pohledávku ve výši 19.245,34 Kč, a to jako nesplacený úvěr poskytnutý podle úvěrové smlouvy 01884042. Pohledávku přihlásil jako vykonatelnou. Dlužná přihlášena částka sestává z částky 11.192,27 Kč z titulu nesplacené jistiny, dále ze zákonného úroku z prodlení do rozhodnutí o úpadku ve výši 7.742,-Kč a 130,07 Kč a ze smluvní pokuty ve výši 181,-Kč.

Z protokolu o přezkumném jednání bylo zjištěno, že pohledávku co do důvodu popřel insolvenční správce, když namítl, že rozhodčí doložka byla sjednána neplatně, rozhodčí nález je nicotný a pohledávky jsou zcela z tohoto důvodu promlčeny.

Z vyrozumění insolvenčního správce ze dne 20. 2. 2014, bylo zjištěno, že insolvenční správce vyrozuměl věřitele o popření pohledávky při přezkumném jednání dne 20. 2. 2014 a poučil věřitele o možnosti podat ve lhůtě stanovené v ust. § 198 IZ žalobu na určení popřených pohledávek. Z doručenky je patrno, že vyrozumění bylo věřiteli doručeno dne 24. 2. 2014.

Ze smlouvy o revolvingovém úvěru ze dne 13. 5. 2005 bylo zjištěno, že žalobce jako věřitel uzavřel se dlužnicí Blankou Eliášovou smlouvu o revolvingovém úvěru, na základě které poskytl dlužnici úvěrový rámec ve výši 10.000,-Kč. Nedílnou součástí smlouvy jsou obecné úvěrové podmínky, v rámci kterých byla sjednána rozhodčí doložka. Ze sdělení věřitele ze dne 4. 10. 2005 bylo zjištěno, že věřitel vyrozuměl dlužnici o ukončení smlouvy o revolvingovém úvěru, a to v důsledku neplnění smluvních povinností s tím, že celková dlužná částka v době ukončení smlouvy činila 11.503,34 Kč. Z návrhu ze dne 26. 1. 2007 bylo zjištěno, že žalobce podal ke Společnosti pro rozhodčí řízení, a.s., žalobu o zaplacení 11.503,34 Kč s příslušenstvím s odkazem na sjednanou rozhodčí doložku. Z rozhodčího nálezu rozhodce JUDr. Jiřího Nováka sp.zn. E/2007/006-25 ze dne 21. 6. 2007 bylo zjištěno, že rozhodce zavázal rozhodčím nálezem žalovanou k zaplacení částky 11.192,27 Kč spolu s úroky z prodlení a smluvní pokutou ve výši 181,-Kč. Z usnesení Okresního soudu v Havlíčkově Brodě č.j. 4 Nc 562/2007-8 ze dne 27. prosince 2007 bylo zjištěno, že k návrhu věřitele Okresní soud v Havlíčkově Brodě nařídil exekuci podle vykonatelného rozhodčího nálezu.

Z takto zjištěného skutkového stavu učinil soud následující právní závěr.

Insolvenční soud sdílí názor popírajícího insolvenčního správce, že rozhodčí doložka byla mezi věřitelem a dlužníkem sjednána neplatně. Zároveň však insolvenční soud nepřehlédl, že žalující věřitel uplatnil přihláškou do insolvenčního řízení toliko nároky vyplývající ze samotné smlouvy o úvěru; nebyly uplatněny nároky rozhodčího, případně exekučního řízení. Popírající insolvenční správce nevznesl žádné námitky, které by zpochybňovaly vznik pohledávky žalujícího věřitele za dlužnicí podle shora uvedené smlouvy o revolvingovém úvěru. Jediná námitka vznesená insolvenčním správcem byla námitka promlčení pohledávky.

Otázkou promlčení pohledávky přiznané věřiteli rozhodčím nálezem, který byl vydán na základě neplatně sjednané rozhodčí doložky, se opakovaně zabýval ve svých rozhodnutích Vrchní soud v Praze jako soud odvolací, například v rozhodnutí sp.zn. 41 ICm 2515/2013, 104 VSPH 179/2014 ze dne 5. srpna 2014. Ve zmíněném rozhodnutí odvolací soud dospěl po podrobném zdůvodnění k závěru, že je-li rozhodčí nález vydán na základě neplatné rozhodčí doložky ve věci, v níž bylo možno rozhodnout rozhodčím řízení, má i takový rozhodčí nález účinky pravomocného soudního rozhodnutí a nelze jej považovat za nicotný právní akt. Ust. § 403 odst. 1 obchodního zákoníku pak spojuje stavení promlčecí doby se zahájením rozhodčího řízení. Je-li rozhodčí nález následně zrušen v řízení vedeném podle § 31 zákona č. 216/19 94 Sb. z důvodu, že rozhodčí smlouva je neplatná či vůbec nebyla uzavřena, i v takovém případě zůstávají účinky podané rozhodčí žaloby zachovány, podá-li strana u soudu žalobu do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí o zrušení rozhodčího nálezu. Rovněž odvolací soud poukázal na ust. § 112 občanského zákoníku, když promlčecí doba neběží u práva, na které dopadá úprava občanského zákoníku, od jeho uplatnění u rozhodce, aniž by byla rozlišována platnost či neplatnost rozhodčí doložky. Toto rozlišení nečiní ani nová právní úprava obsažená v ust. § 648 ve spojení se ustanovením § 3017 občanského zákoníku číslo 89/2012 Sb.. Odvolací soud ve zmíněném rozhodnutí poukázal rovněž na důsledky opačného přístupu vycházejícího ze závěrů, že podáním rozhodčí žaloby v případě neplatné rozhodčí smlouvy nepřestala běžet promlčecí doba. V takovém případě by věřitel, byť již by měl k dispozici pravomocný rozhodčí nález, musel podat v neustále běžící čtyřleté promlčecí lhůtě žalobu o splnění téhož nároku u soudu. Patrně by se dočkal toho, že by soud řízení o jeho žalobě zastavil podle ust. § 104 odst. 1 o.s.ř. pro neodstranitelnou překážku věci rozhodnuté, a to s poukazem na to, že rozhodčí nález má dle § 28 odst. 2 zákona č. 216/19 94 Sb. účinky pravomocného rozsudku. Ve svém důsledku lze proto považovat za denegatio justitiae přístup soudu, který považuje pravomocný rozhodčí nález vydaný v arbitrovatelných věcech za nicotný právní akt, v důsledku čehož by mělo dojít k uplynutí promlčecí lhůty pro její nestavení podáním rozhodčí žaloby. Insolvenční soud se ve věci posuzované v tomto řízení plně ztotožňuje se závěry odvolacího soudu, který hodnotil případ vycházející z obdobného skutkového stavu, shledal námitku popírajícího insolvenčního správce za nedůvodnou, když věřitel v běžící promlčecí lhůtě uplatnil svůj nárok u rozhodce a na základě vydaného rozhodčího nálezu pak řádně pokračoval ve vymáhání své pohledávky v exekučním řízení. K promlčení nároku věřitele tak nedošlo a insolvenční soud shledal žalobu na určení popřené pohledávky za důvodnou.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle ust. § 202 odst. 1 IZ s přihlédnutím k tomu, že úspěšný věřitel nemá ve sporu o pravost výši či pořadí popřené pohledávky právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení : Proti tomuto rozhodnutí je možno podat do 15 dnů od jeho doručení odvolání prostřednictvím podepsaného soudu k Vrchnímu soudu v Praze.

V Hradci Králové dne 10. října 2014

JUDr. Jolana Maršíková, v. r. soudce Za správnost vyhotovení: Hana Šafránková