42 ICm 831/2014
Číslo jednací: 42 ICm 831/2014-50 (KSHK 42 INS 34872/2013)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní JUDr. Jolanou Maršíkovou v incidenčním sporu žalobce JUDr. Jan Malý advokát se sídlem Resslova 1253, Hradec Králové, jako insolvenční správce dlužníků Jiřího Ratajského, RČ: 710507/3217 a Kateřiny Ratajské, RČ: 785508/3060, oba bytem Havlíčkova 2134, Hořice, zast. JUDr. Milanem Jelínkem, advokátem se sídlem Resslova 1253, Hradec Králové, proti žalovanému Česká spořitelna, a.s., IČ 45244782, se sídlem Olbrachtova 1929/61, Praha 4, o popření vykonatelné pohledávky ve výši 17.330,17 Kč

t a k t o:

I. Řízení o popření pohledávky P7-1 do výše 11.585,06 Kč se zastavuje. II. Určuje se, že žalovaný nemá za dlužníkem Jiřím Ratajským a Kateřinou Ratajskou část vykonatelné pohledávky P7-1 ve výši 15.745,11 Kč. III. Žalovaný je povinen uhradit žalobci k rukám jeho advokáta na nákladech řízení částku 16.456,-Kč, a to do tří dnů od právní moci rozsudku.

Odůvodnění

Žalobou doručenou insolvenčnímu soudu dne 28. 2. 2014 se domáhal žalobce vydání rozhodnutí, že žalovaný věřitel nemá za dlužníky pohledávku ve výši 17.330,17 Kč. Žalobu odůvodnil tím, že pohledávka ve výši 17.330,17 Kč byla přihlášena věřitelem jako vykonatelná podle exekutorského zápisu sepsaného JUDr. Janem Fendrychem, soudním exekutorem, č.j. 132 EZ 1354/12 ze dne 15. 5. 2012. V rámci zmíněného exekutorského zápisu bylo dohodnuto, že dlužník nesplacenou pohledávku ze smlouvy o úvěru číslo

3723439803 ze dne 26. 3. 2009 uhradí spolu s úrokem ve výši 12,72 % ročně a dále se smluvním úrokem z prodlení ve výši 5 % p.a. Dlužník se zavázal splatit věřiteli uznanou částku z nesplaceného úvěru v 68 měsíčních splátkách po 4.536,-Kč. Žalující správce namítá, že dlužník řádně sjednané splátky hradil a nedostal se do prodlení; tedy ani úrok z prodlení nemohl vůbec běžet. Proto insolvenční správce takto uplatněný smluvní úrok z prodlení ve výši 17.330,17 Kč popřel.

Žalovaný ve vyjádření k žalobě se se stanoviskem popírajícího insolvenční správce neztotožnil. Namítl, že dlužníci úvěr nespláceli řádně a včas v souladu s úvěrovou smlouvou číslo 3723439803. Proto byla celá úvěrová pohledávka k 23. 2. 2012 sesplatněna. Následně byl sepsán exekutorský zápis, v němž bylo dohodnuto splácení uznaného úvěru ve splátkách. Rovněž byl sjednán úrok v sazbě 12,72 % ale dále smluvní úrok z prodlení v sazbě 5 % p.a., což představuje nižší sazbu, než činil zákonný úrok z prodlení.

Z provedeného dokazování zjistil insolvenční soud tento skutkový stav:

Z přihlášky žalovaného věřitele do insolvenčního řízení bylo zjištěno, že věřitel přihlásil za dlužníkem jako pohledávku P7-1 na jistině 141.471,38 Kč, a to nesplacený úvěr poskytnutý na základě smlouvy číslo 3723439803 ze dne 26. 3. 2009. Dále na příslušenství přihlásil částku 59.335,78 Kč s odůvodněním, že řádný úrok činí 42.005,10 Kč a úrok z prodlení 17.330,20 Kč. Z protokolu o přezkumném jednání bylo zjištěno, že insolvenční správce z této pohledávky popřel částku 17.330,17 Kč tedy smluvní úrok z prodlení s odůvodněním, že pohledávka nebyla splatná a věřiteli právo účtovat úroky z prodlení nevzniklo.

Z exekutorského zápisu sepsaného soudním exekutorem JUDr. Janem Fendrychem, č.j. 132 EZ 1354/1 ze dne 15. 5. 2012 bylo zjištěno následující: V exekutorském zápisu se shodně prohlašuje, že Jiří Ratajský uzavřel s věřitelem smlouvu o úvěru číslo 3723439803, a že závazek vzniklý ze smlouvy o úvěru nebyl řádně a včas splácen, takže ke dni 14. 5. 2012 dlužník dluží věřiteli 229.081,99 Kč. Mezi účastníky byla dohodnuto, že nesplacená jistina bude úročena řádným úrokem ve výši 12,72 % p.a. a smluvním úrokem z prodlení ve výši 5 % p.a. ode dne následujícího po dni sepsání exekutorského zápisu. Dlužník se zavázal zaplatit věřiteli dlužnou částku v 68 měsíčních splátkách. Splátky byly splatné vždy k 25. dni v měsíci, první splátka dne 25. 6. 2012.

Na výzvu insolvenčního soudu předložil žalovaný věřitel podáním ze dne 27. 8. 2014 specifikaci zachycující, za jaké období a z jakých částek je účtován úrok z prodlení přihlášený do insolvenčního řízení částkou 17.330,16 Kč. Žalovaný věřitel v podání uvedl, že splátková dohoda dle exekutorského zápisu byla od samého počátku, tedy od první splátky dne 25. 6. 2012, řádně plněna, a to až do rozhodnutí o úpadku dlužníka. Dále věřitel, vysvětlil, že částka 17.330,16 Kč v sobě zahrnuje jednak zákonný úrok z prodlení v sazbě 7,75 % p.a. za období od 31. 3. 2012 do 30. 4. 2012 ve výši 1.585,06 Kč, jednak úrok z prodlení ve sjednané sazbě 5 % p.a. od dne následujícího po sepsání exekutorského zápisu do rozhodnutí o úpadku ve výši 15.745,11 Kč.

Na základě výše uvedeného výpočtu, který věřitel spolu s podáním doložil, vzal žalobce žalobu o popření pohledávky v rozsahu zákonného úroku z prodlení ve výši 1.585,06 Kč (za dobu prodlení do sepsání exekutorského zápisu) zpět, když nárok dodatečně uznal. Soud proto řízení o popření této části pohledávky zastavil, jak je uvedeno v bodě I. výroku tohoto rozhodnutí.

Vyhověno však bylo žalobě v té části, kde se žalující insolvenční správce domáhal vydání rozhodnutí, že žalovaný věřitel nemá za dlužníky část pohledávky ve výši 15.745,11 Kč. Tato částka byla vypočtena jako 5% úrok z prodlení ročně jdoucí z dlužníkem uznané částky za období od prvního dne následujícího po sepsání exekutorského zápisu do rozhodnutí o úpadku. V exekutorském zápisu se však strany dohodly na tom, že dlužník uznanou jistinu včetně příslušenství bude hradit v měsíčních splátkách, a sám žalovaný věřitel prohlásil, že se dlužník do rozhodnutí o úpadku do prodlení se splácením nedostal a splátky sjednané v exekutorském zápise řádně hradil. Za tohoto stavu mohl žalovaný věřitel po dlužníkovi žádat sjednaný úrok, nikoliv však sjednaný úrok z prodlení, když dlužník dodržoval své povinnosti podle exekutorského zápisu a až do rozhodnutí o úpadku se do prodlení s plněním peněžitého závazku nedostal.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle ust. § 142 odst. 1 o.s.ř. a úspěšnému popírajícím insolvenčnímu správci bylo přiznáno právo na náhradu nákladů za právní zastoupení advokátem, jež sestávají ze 4 úkonů právní pomoci po 3.100,-Kč a 4 paušálů po 300,-Kč podle vyhl. č. 177/1996 Sb., obojí navýšeno o 21% DPH, když advokát žalujícího insolvenčního správce je plátcem této daně.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je možno podat do 15 dnů od jeho doručení odvolání prostřednictvím podepsaného soudu k Vrchnímu soudu v Praze.

Nesplní-li povinný, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může oprávněný požádat o jeho výkon.

V Hradci Králové dne 10. října 2014

JUDr. Jolana Maršíková, v. r. soudce

Za správnost vyhotovení: Hana Šafránková