42 ICm 824/2015
42 ICm 824/2015-31 KSHK 42 INS 7844/2013

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní JUDr. Jolanou Maršíkovou v incidenčním sporu žalobce Václava Chládka, nar. 17. ledna 1946, bytem Holín 30, 506 01 Jičín, proti žalovanému č. 1) Pavlu Dragounovi, bytem na Kocínce 1, Praha 6 a proti žalované č. 2) Kateřině Dragounové, bytem na Kocínce 1, Praha 6, oba zastoupeni JUDr. Zuzanou Streublovou, advokátkou se sídlem Vodňanského 10, Praha 6, o popření zajištěné pohledávky a o neplatnost prodeje nemovitosti v insolvenčním řízení

t a k t o:

I. Žaloba o určení neplatnosti prodeje nemovitostí v insolvenčním řízení dlužníka Václava Chládka se zamítá. II. Žaloba o určení, že zajištěná pohledávka přihlášená věřitelkou Květou Dragounovou ve výši 1.926.975,30 Kč do insolvenčního řízení je popřena po právu, se zamítá. III. Insolvenční soud přiznává žalovaným proti dlužníkovi právo na náhradu nákladů řízení ve výši 15.311,-Kč. Tyto náklady budou uhrazeny k rukám advokátky žalovaných z majetkové podstaty jako pohledávka za majetkovou podstatou prostřednictvím insolvenčního správce.

Odůvodnění:

Žalobou doručenou insolvenčnímu soudu dne 23. února 2015 se domáhal dlužník jako žalobce vydání rozhodnutí, kterým by bylo určeno, že zajištěná pohledávka přihlášená do insolvenčního řízení věřitelkou Květou Dragounovou nar. 1. 5. 1946 byla popřena po právu. Zároveň se domáhal vydání rozhodnutí, že prodej zastavených nemovitostí v insolvenčním řízení dlužníka je neplatný. Z úmrtního listu paní Květy Dragounové nar. 1. 5. 1946 bylo zjištěno, že věřitelka dne 17. 3. 2015, tedy po podání této žaloby, zemřela. rozhodnuto, že namísto zemřelé věřitelky bude dále pokračováno s jejími dědici Pavlem Dragounem a Kateřinou Dragounovou, oba bytem na Kocínce 207/1, Praha 6.

Tito žalovaní ve vyjádření ze dne 25. 11. 2015 navrhli zamítnutí žaloby s poukazem na to, že přihlášené pohledávky Květy Dragounové byly při přezkumném jednání jako zajištěné zjištěny, když je nepopřel ani insolvenční správce, ani dlužník a ani žádný z věřitelů. Ke zpeněžení zástavy dosud nedošlo.

Z přezkumných listů a z protokolu o přezkumném jednání insolvenční soud zjistil, že dne 12. 9. 2013 proběhlo u insolvenčního soudu přezkumné jednání, kterého se zúčastnil osobně žalobce-dlužník Václav Chládek, jenž na základě plné moci rovněž zastupoval dlužnici-svojí manželku Zdeňku Dragounovou. Nikdo při přezkumném jednání pohledávku přihlášenou Květou Dragounovou ve výši 1.926.975,30 Kč nepopřel. Pohledávka byla zjištěna jako zajištěná nemovitostmi na LV č. 484 v Hulíně. Stejným majetkem byly zajištěny pohledávky dalších zajištěných věřitelů, a to věřitele pod pořadovým číslem P8 (JUDr. Glogrová) a P5 (Finanční úřadu pro Královéhradecký kraj); i tyto pohledávky byly v plném rozsahu zjištěny.

Dále z obsahu insolvenčního spisu soud zjistil, že podáním ze dne 17. ledna 2015 žádal dlužník zastavení prodeje zajištěného majetku; insolvenční soud žádost projednal a usnesením ze dne 30. dubna 2015 žádost dlužníků ze dne 17. ledna 2015 a dále opakovanou žádost dlužníků ze dne 20. dubna 2015 odmítl.

Ze zprávy insolvenčního správce založené v insolvenčním spise jako dokument B32 plyne, že insolvenční správce na základě pokynu zajištěných věřitelů připravuje prodej zástavy, když již pomoci realitní kanceláře obstaral zájemce, kteří jsou ochotni zajištěné nemovitosti odkoupit za cenu převyšující znalecký posudek.

Z takto zjištěného stavu učinil soud následující právní závěr:

Podle ust. § 190 IZ se přezkoumání přihlášených pohledávek děje na přezkumném jednání nařízeném insolvenčním soudem. Přezkoumávání pohledávek se pak děje podle seznamu přihlášených pohledávek sestaveného insolvenčním správcem. Podle ust. § 192 odst. 1 IZ platí, že pravost, výši a pořadí všech přihlášených pohledávek mohou popírat insolvenční správce, dlužník a přihlášení věřitelé. Podle ust. § 192 odst. 3 IZ platí, že není-li dále stanoveno jinak, nemá popření pohledávky dlužníkem vliv na její zjištění; jeho účinkem však vždy je, že pro pohledávku, kterou dlužník popřel co do její pravosti nebo výše, není v rozsahu popření upravený seznam přihlášených pohledávek po skončení insolvenčního řízení exekučním titulem. Podle ust. § 410 odst. 2 IZ platí, že popření pohledávky nezajištěného věřitele dlužníkem má za trvání účinků schválení oddlužení tytéž účinky jako popření pohledávky insolvenčním správcem. Pohledávka, která nebyla při přezkumném jednání žádnou z těchto osob účinně popřena, se pro další průběh insolvenčního řízení považuje za zjištěnou.

Přezkumné jednání v dané věci proběhlo dne 12. 9. 2013, zajištěná pohledávka přihlášená věřitelkou Květou Dragounovou byla v plném rozsahu zjištěna. K žalobě na té části, kde se žalobce domáhá vydání rozhodnutí, že zajištěná pohledávka přihlášená věřitelkou Květou Dragounovou do insolvenčního řízení není po přezkumném jednání nelze dodatečně zpochybnit žalobou podanou cca 18 měsíců po skončení přezkumného jednání. Nadto dlužník v režimu schváleného oddlužení splátkovým kalendářem by nebyl při přezkumném jednání oprávněn popřít přihlášenou pohledávku zajištěného věřitele

Podle ust. § 409 odst. 3 IZ dále pak platí, že majetek, který slouží k zajištění, zpeněží insolvenční správce po schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, nejdříve však po zjištění pravosti, výše a pořadí zajištěné pohledávky, požádá-li o to zajištěný věřitel. Výtěžek zpeněžení vydá zajištěnému věřiteli; přitom postupuje obdobně podle ustanovení o zpeněžení zajištění v konkursu. Podle ust. § 293 IZ pak platí, že jde-li o zpeněžení věci, která slouží k zajištění pohledávky, je insolvenční správce vázán pokyny zajištěného věřitele směřujícími ke zpeněžení; je-li zajištěných věřitelů více, uděluje tyto pokyny zajištěný věřitel, jehož pohledávka se uspokojuje ze zajištění jako první v pořadí. Podle ust. § 283 odst. 4 IZ kopie písemností, které dokládají zpeněžení majetkové podstaty a podmínky, za kterých ke zpeněžení došlo, předloží insolvenční správce insolvenčnímu soudu k založení do insolvenčního spisu neprodleně poté, co došlo ke zpeněžení. Zpeněžuje-li se majetek mimo dražbu, pak podle ust. § 289 odst. 3 IZ platí, že platnost smlouvy, kterou došlo ke zpeněžení prodejem mimo dražbu, lze napadnout jen žalobou podanou u insolvenčního soudu nejpozději do tří měsíců ode dne zveřejnění smlouvy insolvenčním rejstříku

K výše uvedenému insolvenční soud konstatuje, že insolvenční řízení se nachází ve fázi, kdy insolvenční správce realizuje pokyny zajištěného věřitele a připravuje zpeněžení předmětu zajištění. Za daného stavu, kdy ke zpeněžení nedošlo, nemůže být důvodná žaloba o určení neplatnosti prodeje nemovitostí v insolvenčním řízení.

O nákladech insolvenčního řízení bylo rozhodnuto podle ust. § 142 odst. 1 o.s.ř. Žalovaným, kteří měli ve sporu úspěch, přiznal insolvenční soud právo na náhradu nákladů právního zastoupení společným advokátem ve výši 15.311,-Kč. Tyto náklady sestávají jednak ze tří úkonů právní pomoci po 3.360,-Kč a ze tří paušálů po 300,-Kč, obojí podle vyhl.č. 177/1991 Sb., vše navýšeno o 21% DPH, když advokát žalovaných je plátcem této daně. Dále sestávají z náhrady za ztrátu času stráveného na cestě za Prahy do Hradce Králové a zpět ve výši 600,-Kč a z cestovného za použití osobního vozidla při celkem překonané vzdálenosti 2× 121 kilometrů ve výši 1.425,-Kč. Takto přisouzené náklady řízení jsou pohledávkou za majetkovou podstatou a budou uhrazeny v insolvenčním správcem v souvislosti s plněním splátkového kalendáře.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je možno podat do 15 dnů od jeho doručení odvolání prostřednictvím podepsaného soudu k Vrchnímu soudu v Praze.

V Hradci Králové dne 26. listopadu 2015 JUDr. Jolana Maršíková, v. r. soudce Za správnost vyhotovení: Martina Jirků