42 ICm 787/2012
Číslo jednací: 42 ICm 787/2012-30 (KSHK 42 INS 18518/2011 )

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud V Hradci Králové rozhodl samosoudkyní JUDr. Jolanou Maršíkovou V incidenčním sporu žalobce AB 4 B.V., soukromá společnost s ručením omezeným, IČ: 34186049 se sídlem Strawinskylaan 933, WTC Twr. B 1077XX Amsterdam, Nizozemské království, zastoupeneho JUDr. Petrem Pečeným, advokátem se sídlem Purkyňova 2, llO OO Praha 1, proti žalovanemu Ing. Ivo Schneiderkovi se sídlem Boharynč 70, jako insolvenčnímu správci dlužníka Libuše Bažantové, RČ: 435908/062, bytem 544 75 Mostek 121, zastoupenemu JUDr. Ivanou Velíškovou, advokátkou se sídlem Antonína Dvořáka 287, Turnov, o určení pohledávky ve výši 61.008,44 Kč takto:

I. Žaloba o určení, že žalobce má za dlužnicí Libuší Bažantovou, RČ: 435908/062, bytem Mostek l2l, pohledávky v celkové výši 61.008,44 Kč se zamitá pro předčasnost.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Insolvenční soud ukládá insolvenčnímu správci, aby postupem podle ust. § 188 odst. 2 IZ vyzval žalobce k odstranění vad přihlášky spočívajících v nedostatečně specifikovaných důvodech uplatněných pohledávek.

Odůvodnění

Žalobou doručenou insolvenčnímu soudu dne 20.2.2012 se žalobce domáhal vydání rozhodnuti, kterým by bylo určeno, že žalobce má za dlužnicí Libuší Bažantovou, RČ: 435908/062, bytem Mostek 121, pohledávky v celkové výši 61.008,44 Kč s odůvodněním, že tyto pohledávky popřel při přezkumnem jednání co do důvodu a výše insolvenční správce.

Insolvenční soud V rámci projednání žaloby zjistil, že při přezkumném jednání byly přezkoumány pohledávky žalobce uplatněné přihláškou ze dne 26.1.2012, ačkoliv přihláška vykazovala vady bránící jej imu zařazení na přezkum.

Z přihlášky totiž bylo zjištěno, že jako jistina byla přihlášena částka 40.760,88 Kč, když důvod pohledávky byl uveden jako úvěrové smlouva č. 3810208309 ze dne 22.10.2008 . Toto vymezení důvodu vzniku pohledávky jako skutečností na nichž se pohledávka zakládá, považuje insolvenční soud za zcela nedostatečné. Při projednání této žaloby vyplynulo z tvrzení žalobce, že V takto uplatněné částce jsou zahrnuty jednak j istina po splatnosti ve Výši 2.959,90 Kč, sesplatněná jistina ve Výši 37.292,92 Kč a smluvní pokuta ve Výši 508,-Kč.

Jako příslušenství byla přihlášena částka 20.247 ,56 Kč s údajem o tom, že se jedná o úrok z úvěru ve Výši 18.317,12 Kč a kapitalizovaný úrok z prodlení ve Výši 1.930,44 Kč. Při soudním jednání pak žalobce uváděl, že V položce úrok z úvěru jsou zahrnuty úroky ve Výši 3.662,10 Kč a smluvní pokuta odpovídající ušlěmu úroku ve Výši 14.65 5 ,02 Kč.

Jak plyne např. ze závěrů obsažených V rozsudku Vrchního soudu V Praze sp.zn. 42 ICm 1886/2010, 103 VSPH 2/2012, (KSHK 42 INS 3512/2008) z 30. ledna 2013 podání přihlášky pohledávky u insolvenčního soudu má povahu uplatnění práva obdobně jako žaloba a zakládá uěastenství věřitele v insolvenčním řízení. Obsahové náležitosti přihlášky pohledávky proto zákon upravuje obdobně jako u žaloby (§ 79 o.s.ř.) včetně postupu, jak odstranit její nedostatky (§ 43 o.s.ř.), a lze uzavřít, že důvody pro které soud odmítne žalobu, se do jisté míry překrývají s těmi, pro něž se k přihlášce pohledávky nepřihlíží. Přihláška pohledávky musí obsahovat skutečnosti, jež pohledávku individualizují tak, aby nebyla zaměnitelná s pohledávkou jinou, nebot' jen vtakovém případě může být kvalifikovaně přezkoumána nejen insolvenčním správcem, ale také věřiteli, kteří mohou přihlášenou pohledávku popřít; popření pohledávky pak představuje obdobu vyjádření žalovaného k žalobě. Na těchto závěrech nemůže změnit nic ani to, že přihláška pohledávky se podává na stanoveném formuláři a že v kolonce pro označení důvodu vzniku pohledávky není dostatek místa, nebot' tvrzení, jež by do formuláře nebylo možné pojmout, mohou být doplněna na připojeném listu.

Protože hodnocená přihláška žalobce požadaka na řádné vymezení důvodu přihlášených pohledávek nesplňuje, insolvenční soud žalobu zamítl pro předčasnost a zároveň insolvenčnímu správci uložil, aby žalobce vyzval podle § 188 odst. 2 IZ k odstranění vytčeně vady přihlášky. Budou-li vady přihlášky odstraněny, bude k přezkoumání pohledávek žalobce nařízeno zvláštní přezkumně jednání.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle ust. § 142 odst. 1 o.s.ř. s přihlédnutím ktomu, že žalovaný insolvenční správce byl sice ve sporu úspěšným, nicméně kpodání předčasné žaloby došlo na základě Výzvy insolvenčního správce.

Poučení: Proti tomuto rozhodnuti je možno podat do 15 dnů od jeho doručení odvolání prostřednictvím podepsaného soudu k Vrchnímu soudu V Praze.

V Hradci Králově dne 14. března 2013 JUDr. Jolana Maršiková,V.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Marie Bažantová