42 ICm 783/2012
Číslo jednací: 42 ICm 783/2012-41 ( KSHK 42 INS 15026/2010 )

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní JUDr. Jolanou Maršíkovou v incidenčním sporu žalobce Stanislava anonymizovano , anonymizovano bytem 503 15 Čistěves 47, zastoupeného Mgr. Petrem Stejskalem, advokátem se sídlem Malé nám. 125, 500 03 Hradec Králové, proti žalovanému JUDr. Kamilu Podroužkovi, se sídlem Fráni Šrámka 1139, 500 02 Hradec Králové jako insolvenčnímu správci dlužníka ALSTA s.r.o., IČ: 27475310 se sídlem Bieblova 1110/1b, 500 03 Hradec Králové, o vyloučení věci z majetkové podstaty

takto:

I. Žalovaný je povinen vyloučit z majetkové podstaty dlužníka ALSTA s.r.o., IČ: 27475310 se sídlem Bieblova 1110/1b, 500 03 Hradec Králové vozidlo tovární značky OPEL ZAFIRA DIESEL 1,9 CDTI Enjoy, registrační značky 4H2 5498, VIN: W0L0AHM757G030129, a to do tří dnů od právní moci rozsudku.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobou doručenou insolvenčnímu soudu dne v 16.3.2012 se žalobce domáhal vydání rozsudku, kterým by bylo žalovanému insolvenčnímu správci uloženo vyloučit z majetkové podstaty dlužníka ALSTA s.r.o., IČ: 27475310 se sídlem Bieblova 1110/1b, 500 03 Hradec Králové vozidlo tovární značky OPEL ZAFIRA DIESEL 1,9 CDTI Enjoy, registrační značky 4H2 5498, VIN: W0L0AHM757G030129. dne 31.5.2010 odkoupil od dlužníka za celkovou kupní cenu 180.356,-Kč, tedy za cenu v místě a čase obvyklou. Žalovaný insolvenční správce zahrnul vozidlo do soupisu majetkové podstaty, když dospěl k závěru, že kupní smlouva je neplatná podle ust. § 196a obchod.zák., neboť vozidlo nebylo prodáno žalobci za cenu určenou znalcem jmenovaným k tomu soudem.

K projednání žaloby nařídil soud jednání, žalovaný se z jednání omluvil a v podání ze dne 12.11.2012 nárok žalobce na vyloučení vozidla uznal, a to s ohledem na změnu v judikatuře při posuzování následků nedodržení postupu předepsaného v ust. § 196a obchod.zák. učiněnou rozhodnutím velkého senátu Nejvyššího soudu ČR čj. 31 Cdo 3986/2009 ze dne 8.2.2012.

K návrhu žalobce pak rozhodl insolvenční soud ve věci rozsudkem pro uznání podle ust. § 153a o.s.ř.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o dohodu stran

Poučení : Proti tomuto rozhodnutí je možno podat do 15 dnů od jeho doručení odvolání prostřednictvím podepsaného soudu k Vrchnímu soudu v Praze. Odvolacím důvodem jsou pouze vady uvedené v ust. § 205 odst. 2 písm. a) o.s.ř. a skutečnosti nebo důkazy, jimiž má být prokázáno, že nebyly splněny předpoklady pro vydání rozsudku pro uznání. Nesplní-li povinný, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může oprávněný požádat o jeho výkon.

V Hradci Králové dne 3. ledna 2013 JUDr. Jolana Maršíková,v.r. soudce

Za správnost vyhotovení: Marie Bažantová