42 ICm 709/2014
Číslo jednací: 42 ICm 709/2014-19 ( KSHK 42 INS 15447/2013 )

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní JUDr. Jolanou Maršíkovou v incidenčním sporu žalobce Vlastislava anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem Větrník 19, Vestec, proti žalované Aleně Duchoslavové, nar. 9. 2. 1966, bytem Větrník 19, Vestec, zastoupené Mgr. Tomášem Pavlem, advokátem se sídlem Smilova 547, Pardubice, o popření vykonatelné pohledávky ve výši 454.425,-Kč

takto:

I. Žaloba určení, že žalovaná nemá za žalobcem vykonatelnou pohledávku ve výši 454.425,-Kč, se zamítá. II. Žalované se přiznává právo na náhradu nákladů řízení ve výši 10.200,-Kč. Náklady řízení budou uspokojeny v rámci plnění oddlužení spolu se zjištěnou pohledávkou.

Odůvodnění

Žalobou doručenou insolvenčnímu soudu dne 26. 2. 2014 se žalobce (dlužník) domáhal vydání rozhodnutí, kterým by bylo určeno, že žalovaná věřitelka (bývalá manželka dlužníka) nemá za dlužníkem pohledávku ve výši 454.425,-Kč, která jí byla přiznána rozsudkem Okresního soudu v Náchodě č.j. 5 C 71/2011-175 ze dne 2. 7. 2013. Žalobu dlužník zdůvodnil tak, že se žalovanou za trvání manželství uzavřeli u Modré pyramidy, stavební spořitelny, a.s., smlouvu o překlenovacím úvěru ze stavebního spoření. Následně bylo manželství rozvedeno a společné jmění manželů bylo vypořádáno tak, že Aleně Duchoslavové byl přikázán k zaplacení celý zůstatek nesplaceného úvěru u Modré pyramidy, který ke dni 10. května 2008 činil částku 1 071 049,34 Kč; stejným rozsudkem byl dlužník zavázán zaplatit žalované věřitelce vypořádací podíl ve výši 454.425,-Kč. Přesto Modrá pyramida, stavební spořitelna, a.s., uplatnila v insolvenčním řízení vedeném na majetek žalujícího dlužníka celou pohledávku vyčíslenou k 23. 9. 2013 částkou 599.441,17 Kč. V žalobě dlužník namítl, že za daného stavu neměla žalovaná právo přihlásit svoji pohledávku do insolvenčního řízení, neboť ve chvíli, kdy bude v rámci insolvenčního řízení uspokojena přihlášená pohledávka Modré pyramidy, zanikne závazek žalované z výše citovaného rozsudku a současně vznikne žalujícímu dlužníkovi pohledávka za žalovanou.

Žalovaná ve vyjádření k žalobě namítla, že svoji pohledávku přihlásila do insolvenčního řízení řádně; její pohledávka za žalobcem není pohledávkou z titulu nezaplaceného překlenovacího úvěru ze stavebního spoření ale pohledávkou z titulu vypořádání společného jmění manželů. Přihlášením pohledávky Modré pyramidy, stavební spořitelny, a.s., do insolvenčního řízení vedeného na majetek žalujícího dlužníka pohledávka žalované za žalobcem nezaniká. Žalovaná má za to, že pouze v případě, že by žalobce uhradil pohledávku z titulu nesplaceného zůstatku úvěru u Modré pyramidy, stavební spořitelny, a.s., byl by oprávněn tuto částku po žalované požadovat, případně provést započtení na pohledávku žalované za žalobcem. V tuto chvíli však dlužník nemá za žalovanou žádnou pohledávku, kterou by mohl započíst. Proto žalovaná navrhla zamítnutí žaloby.

Z provedených důkazů zjistil soud tento skutkový stav:

Z přihlášky do insolvenčního řízení bylo zjištěno, že žalovaná přihlásila do insolvenčního řízení pohledávku ve výši 454.425,-Kč s odůvodněním, že jde o vypořádací podíl přiznaný žalované rozsudkem Okresního soudu v Náchodě. Z připojeného rozsudku Okresního soudu v Náchodě č.j. 5 C 71/2011-175 ze dne 2. 7. 2013 pak bylo zjištěno, že v rámci vypořádání rozvodem zaniklého společného jmění manželů soud přikázal žalované k zaplacení celý zůstatek nesplaceného úvěru u Modré pyramidy, stavební spořitelny, a.s., který činil ke dni 10. 5. 2008 částku 1.071.049,34 Kč. Zároveň byl dlužník tímto rozsudkem zavázán zaplatit žalované vypořádací podíl ve výši 454.425,-Kč. Rozsudek nabyl právní moc jsem dne 28. 8. 2013. Z protokolu o přezkumném jednání bylo zjištěno, že pohledávku popřel toliko dlužník. . Z přihlášky věřitele Modrá pyramida, stavební spořitelna, a.s., do insolvenčního řízení vedeného na majetek žalobce bylo pak zjištěno, že tento věřitel přihlásil do insolvenčního řízení svoji pohledávku s příslušenstvím v celkové výši 599.441,17 Kč a to ze smlouvy o překlenovacím úvěru ze stavebního spoření; tedy uplatnil nárok, který byl předmětem vypořádání společného jmění manželů v rámci shora uvedeného rozsudku. Pohledávka byla v plném rozsahu zjištěna jako zajištěná, a to 3/5 spoluvlastnickým podílem dlužníka na nemovitostech zapsaných na LV č. 475 pro obec a katastrální území Vestec.

Z takto zjištěného skutkového stavu učinil soud následující právní závěr

Žaloba byla popírající dlužníkem podána v zákonné lhůtě včas a směřuje proti nositeli popřené pohledávky.

Pohledávka žalovaná z titulu vypořádacího podílu je pohledávkou vykonatelnou, přiznanou žalované pravomocným soudním rozhodnutím. Žalobce nezpochybnil, ostatně ani nezpochybňoval, existenci takto přisouzeného nároku žalované, pouze namítal, že žalovaná nebyla oprávněna pohledávku z vypořádání do insolvenčního řízení přihlásil za situace, kdy se do insolvenčního řízení vedeného na majetek dlužníka přihlásil věřitel, jehož pohledávka má být podle téhož pravomocného rozsudku soudu uhrazena žalovanou věřitelkou. Tato námitka nemůže být způsobilým důvodem pro popření pohledávky žalované, a to z následujícího důvodu:

Pohledávka věřitele Modrá pyramida, stavební spořitelna, a.s. je pohledávkou zajištěnou, která nebude dlužníkem uspokojována v rámci schváleného oddlužení ve formě splátkového kalendáře pravidelnými měsíčními splátkami, ale k jejímu uspokojení v rámci insolvenčního řízení vedeného na majetek dlužníka dojde pouze za předpokladu, že zajištěný věřitel požádá o zpeněžení majetku, který tvoří předmět zajištění. Po takovémto uspokojení pohledávky zajištěného věřitele v rámci insolvenčního řízení vedeného na majetek žalujícího dlužníka vznikne žalujícímu dlužníkovi regresní nárok vůči bývalé manželce, a to ve výši skutečně poskytnutého plnění věřiteli Modrá pyramida, stavební spořitelna, a.s.. Teprve v okamžiku vzniku této pohledávky bude namístě postup insolvenčního správce, aby po zbytek trvání oddlužení ve formě splátkového kalendáře započítával na měsíční splátky, jež by měly být vypláceny žalované věřitelce, dlužníkovu shora popsaným způsobem vzniklou pohledávku.

Vzhledem k tomu, že popření pohledávky dlužníkem nebylo shledáno důvodným, rozhodl insolvenční soud, jak je uvedeno v bodě I. výroku tohoto rozhodnutí.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle ust. § 202 odst. 1 IZ. Úspěšné žalované bylo přiznáno právo na náhradu nákladů za zastoupení advokátem ve výši 10.200,-Kč, sestávajících ze tří úkonů právní pomoci po 3.100,-Kč a ze tří paušálních náhrad po 300,-Kč, obojí podle vyhl. č. 177/1996 Sb. v platném znění. Přiznané náklady řízení budou uspokojovány poměrně spolu s její zjištěnou pohledávkou.

Poučení : Proti tomuto rozhodnutí je možno podat do 15 dnů od jeho doručení odvolání prostřednictvím podepsaného soudu k Vrchnímu soudu v Praze.

V Hradci Králové dne 10. října 2014

JUDr. Jolana Maršíková, v. r. soudce

Za správnost vyhotovení: Hana Šafránková