42 ICm 684/2013
Číslo jednací: 42 ICm 684/2013-101 ( KSHK 42 INS 10302/2011 )

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní JUDr. Jolanou Maršíkovou v incidenčním sporu žalobce JUDr. Petr Moravec, Senovážné náměstí 1375/19, 110 00 Praha 1, jako insolvenční správce dlužníka Stavební bytové družstvo Opočno, se sídlem Tyršova 683, 517 73 Opočno, IČ: 275 32 313, proti žalované JUDr. Lucie Marešová, Vodičkova 32, 110 00 Praha 1, jako insolvenční správce dlužníka Stavební bytové družstvo Pod Javornickou silnicí, se sídlem Javornická 1560, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČ: 275 40 855, za účasti Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové, Zieglerova 189, 500 39 Hradec Králové, o vyslovení neúčinnosti kupní smlouvy ze dne 10. dubna 2011 a jejího dodatku č. 1) ze dne 29. 4. 2011

takto:

I. Žaloba o určení, že kupní smlouva uzavřená dne 10. dubna 2011 mezi dlužníkem Stavební bytové družstvo Opočno IČ 275 32 313 jako prodávajícím a Stavebním bytovým družstvem Pod Javornickou silnicí IČ: 275 40 855 jako kupujícím, a dále dodatek č. 1) k této kupní smlouvě ze dne 10. 4. 2011, jsou neúčinné, se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění

Žalobou doručenou insolvenčnímu soudu dne 26. února 2013 se domáhal žalobce vyslovení neúčinnosti kupní smlouvy ze dne 10. 4. 2011 a jejího dodatku ze dne 29. 4. 2011, kterou prodal dlužník Stavební bytové družstvo Opočno Stavebnímu bytovému družstvu Pod Javornickou silnicí bytové jednotky včetně odpovídajících spoluvlastnických podílů na společných částech budovy a pozemcích. Žalobce uvedl, že kupní smlouva byla uzavřena v posledních třech letech před zahájení insolvenčního řízení, a to mezi personálně propojenými právnickými osobami, s úmyslem zkrátit uspokojení vymahatelných pohledávek jiných věřitelů dlužníka. Názory, že prodávající i kupující byl osobami blízkými, postavil žalobce na zjištění, že zakládajícími členy bytových družstev byly tytéž osoby respektive vždy 4 shodné osoby ze zakládajících 5 členů. V žalobě dále žalobce uvedl, že za převod nemovitostí uvedených v napadené kupní smlouvě a jejím dodatku nebylo insolvenčnímu dlužníkovi poskytnuto žádné ekvivalentní protiplnění.

Žalovaný ve vyjádření k odpůrčí žalobě namítal, že žalobce neposkytl soudu žádné důkazy o tom, že by dlužník Stavební bytové družstvo Opočno a Stavební bytové družstvo Pod Javornickou silnici byli osobami personálně propojenými v době, kdy byla uzavřena kupní smlouva a k její dodatek.

Z provedených důkazů zjistil insolvenční soud následující skutkový stav:

Z kupní smlouvy uzavřené dne 10. dubna 2011 Stavebním bytovým družstvem Opočno jako prodávajícím a Stavebním bytovým družstvem Pod Javornickou silnicí jako kupujícím bylo zjištěno, že prodávající prodal kupujícímu 14 rozestavěný bytových jednotek v rozestavěné budově B1 na pozemku p.č. 995/85, včetně příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech budovy a na stavebním pozemku. Dále takto prodal 12 rozestavěný bytových jednotek v rozestavěné budově B3 na pozemku p.č. 955/87, včetně spoluvlastnických podílů na společných částech budovy a na stavební parcele, dále 14 rozestavěných bytových jednotek v rozestavěné budově B2 na pozemku p.č. 995/86, včetně spoluvlastnických podílů na společných částech budovy a pozemku, dále rozestavěné budovy B1, b2 a B3 a pozemkové parcely číslo 995/85, 995/86 a 995/87 v obci Opočno a katastrálním území Opočno pod Orlickými horami. Kupní cena ve smlouvě byla sjednána částkou 52.321.208,-Kč s tím, že uhrazena bude do šesti měsíců od podpisu kupní smlouvy. Katastrální úřad v Hradci Králové vložil vlastnické právo ve prospěch kupujícího k 11. 4. 2011.

Z dodatku č. 1) uzavřeného ke kupní smlouvě dne 29. 4. 2011 bylo zjištěno, že kupní cena se snižuje o částku, jež je nutná k dokončení rozestavěných bytů do stavu popsaného v kupní smlouvě, a to na částku 41.333.754,-Kč. Sjednáno bylo, že takto snížená kupní cena bude uhrazena do šesti kalendářních měsíců od podpisu tohoto dodatku.

Z notářského zápisu NZ 16/2008 sepsaného dne 18. ledna 2008 notářem JUDr. Zdeňkem Pavlem bylo zjištěno, že proběhla ustavující schůze Stavebního bytového družstva Opočno. Přílohou byl seznam zakládajících členů, ze kterého plyne, že zakládajícími členy Stavebního bytového družstva Opočno byli Jarmila Srchová, František Dolana, Ing. Vít Jedlička, Ing. Jan Soudek a David Srch.

Z notářského zápisu NZ 118/2008 sepsaného dne 28. 4. 2008 notářem JUDr. Zdeňkem Pavlem bylo zjištěno, že proběhla ustavující schůze Stavebního bytového družstvaPod Javornickou silnici, které se zúčastnili zakládající členové Jarmila Srchová, František Dolana, Ing. Vít Jedlička, Peter Narwa a David Srch.

V průběhu projednávání žaloby učinil insolvenční soud dotaz na žalobce, zda bude zpochybňovat, že kupní cena ve snížené výši 41 333 754,-Kč je cenou nižší, než by byla kupní cena v čase a místě obvyklá. Žalobce prohlásil, že cena vycházela ze znaleckého posudku a že odporovatelnost napadených smluv spatřuje v tom, že kupní cena nebyla řádně uhrazena a že z toho důvodu došlo k poškození žalobce.

Insolvenčnímu soudu byla předložena dohoda o vzájemném zápočtu závazků a pohledávek uzavřená mezi Stavebním bytovým družstvem Opočno a Stavebním bytovým družstvem Pod Javornickou silnicí dne 4. 8. 2011. V dohodě se konstatuje, že Stavební bytové družstvo Opočno má za Stavebním bytovým družstvem Pod Javornickou silnicí pohledávku ve výši 41.333.754,-Kč. V dohodě je uveden seznam pohledávek, jež mělo v době uzavření této dohody Stavební bytové družstvo Pod Javornickou silnicí za Stavebním bytovým družstvem Opočno na základě několika smluv o postoupení pohledávek. Tyto pohledávky byly předmětem započtení. Dále se v dohodě o započtení konstatuje, že na účet Stavebního bytového družstva Opočno byly převedeny částky 14.771.156,07 Kč, 10.651.505,13 Kč, 853 000 321,12 Kč a 132.328,80 Kč. Celkem činila hodnota pohledávek Stavebního bytového družstva pod Javornickou silnicí za dlužníkem a hodnota poskytnutých finančních prostředků získaných úvěrem 41.358.194,93 Kč. Po takto provedeném zápočtu vznikla Stavebnímu bytovému družstvu Pod Javornickou silnicí pohledávka v celkové výši 24.440,93 Kč. Žalující insolvenční správce potvrdil insolvenčnímu soudu, že shora uvedené částky z úvěru skutečně na účet Stavebního bytového družstva Opočno přišly, rovněž nezpochybnil existenci pohledávek, které v rámci dohody použilo Stavební bytové družstvo Pod Javornickou silnici k započtení.

Žalovaný předložil insolvenčnímu soudu listinu zachycující seznam členů Stavebního bytového družstva Pod Javornickou silnicí, kteří se zúčastnili schůze družstva dne 9. 4. 2011, ze kterého plyne, že těmito členy byli Jarmila Srchová, František Dolana, Ing. Vít Jedlička, Bc. Petr Narwa, a David Srch.

Žalobce na výzvu soudu žádný důkaz, kterým by mohl být zjištěn seznam členů Stavebního družstva Opočno ke dni uzavření napadené smlouvy, nepředložil.

Insolvenčnímu soudu bylo rovněž doručeno usnesení Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové sp.zn. 1 KZN 705/2012-51 ze dne 2. 8. 2012, kterým byla zamítnuta stížnost stavební firmy Ječmínek s.r.o. se sídlem v Pardubicích proti usnesení policejního orgánu PČR, jímž byla odložena věc podezření ze spáchání zločinu, úvěrového podvodu, poškození věřitele, zvýhodnění věřitele a zneužití informace a postavení v obchodním styku, když k těmto zločinům mělo dojít právě uzavřením napadené kupní smlouvy. V tomto rozhodnutí Krajské státní zastupitelství dospělo k závěru, že prodejem bytových jednotek Stavebnímu bytovému družstvu Pod Javornickou silnicí nedošlo ke spáchání trestného činu poškození věřitele, neboť nebylo zjištěno, že by Stavební bytové družstvo Opočno prodalo rozestavěné byty za nepřiměřeně nízkou cenu. Nadto došel státní zástupce k závěru, že v prodeji rozestavěných bytů nelze spatřovat ani podezření z

úpadkových deliktů zvýhodnění věřitele neboť podmínkou trestní odpovědnosti za takový delikt je vědomost pachatele o tom, že se nachází v úpadku. Přitom z odborného vyjádření zpracovaného znalcem plyne, že Stavební bytové družstvo Opočno ke dni prodeje bytových domů předluženo nebylo, a pokud mělo nějaké problémy s platební schopností, podnikal dlužník veškeré kroky k tomu, aby své závazky řádně hradil.

Takto zjištěného skutkového stavu učinil soud následující právní závěr:

Odpůrčí žaloba byla podána insolvenčním správcem včas ve lhůtě jednoho roku od rozhodnutí o úpadku.

Žalující insolvenční správce namítal, že dlužník neobdržel přiměřené protiplnění. Podle ust. § 240 IZ platí, že právním úkonem bez přiměřeného protiplnění se rozumí právní úkon, jímž se dlužník zavázal poskytnout plnění bezúplatně, nebo za protiplnění, jehož obvyklá cena je podstatně nižší, než obvyklá cena plnění, k němuž se zavázal dlužník. Takovýmto právním úkonem bez přiměřeného protiplnění se rozumí pouze právní úkon, který dlužník učinil v době, kdy byl v úpadku, anebo právní úkon, který vedl k dlužníkovu úpadku. Má se za to, že právní úkon bez přiměřeného protiplnění učiněný ve prospěch osoby dlužníku blízké je úkonem, který dlužník učinil v době, kdy byl v úpadku. Právnímu úkonu bez přiměřeného protiplnění lze odporovat, byl-li učiněn v posledních třech letech před zahájení insolvenčního řízení ve prospěch osoby dlužníku blízké, anebo v době jednoho roku před zahájení insolvenčního řízení ve prospěch jiné osoby.

Předně insolvenční soud konstatuje, že žalující insolvenční správce nezpochybnil přiměřenost snížené kupní ceny sjednané dodatkem k napadené smlouvě, nakonec v průběhu projednávání žaloby připustil, že pohledávka z titulu nezaplacené kupní ceny zanikla započtením, když Stavební bytové družstvo Pod Javornickou silnicí použilo k započtení existující a nezpochybňované pohledávky. Za daného stavu má insolvenční soud za to, že kupní smlouvu ani její dodatek nelze posoudit jako právní úkon bez přiměřeného protiplnění. Za daného stavu nepokládal soud pro účely posouzení napadených smluv podle § 240 IZ za nezbytné zjišťovat, zda prodávající a kupující byly osobami blízkými a pro případ že nikoliv, zda se dlužník v době uzavření kupní smlouvy a jejího dodatku nacházel v úpadkové situaci.

Pokud žalující insolvenční správce namítal, že napadenou kupní smlouvou dlužník zkrátil uspokojení jiných věřitelů, pak podle ust. § 242 IZ platí, že odporovat lze rovněž právnímu úkonu, kterým dlužník úmyslně zkrátil uspokojení věřitele za předpokladu, že byl tento úmysl druhé straně znám nebo ji se zřetelem ke všem okolnostem musel být znám. Má se za to, že úmyslně zkracujícího právního úkonu učiněného ve prospěch osoby dlužníku blízké nebo osoby, která dluh tvoří s dlužníkem koncern, byl dlužníkův úmysl této osobě znám.

Žalobce ani na výzvu soudu neposkytl insolvenčnímu soudu důkaz o tom, že prodávající a kupující byli v době uzavření napadené kupní smlouvy a jejího dodatku osobami blízkými. V žalobě pak a ani v průběhu projednávání žaloby nenabídl soudu žádné důkazy, kterými mohl prokazovat, že napadené smlouvy byly uzavřeny v úmyslu zkrátit uspokojení jiných věřitelů.

Za daného stavu insolvenční soud odpůrčí žalobu zamítl, jak je uvedeno v bodě I. výroku tohoto rozhodnutí.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle § 142 odst. 1 o.s.ř., když úspěšnému žalovanému žádné náklady řízení nevznikly.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je možno podat do 15 dnů od jeho doručení odvolání prostřednictvím podepsaného soudu k Vrchnímu soudu v Praze.

Nesplní-li povinný, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může oprávněný požádat o jeho výkon.

V Hradci Králové dne 10. ledna 2014

JUDr. Jolana Maršíková, v. r.

soudce

Za správnost vyhotovení: Drozdová Jana