42 ICm 64/2012
Číslo jednací: 42 ICm 64/2012-48 ( KSHK 42 INS 17057/2011 )

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní JUDr. Jolanou Maršíkovou v incidenčním sporu žalobce CETELEM ČR a.s. se sídlem Karla Engliše 5/3208, 150 00 Praha 5, IČ: 25085689, proti žalovanému JUDr. Janu Malému, advokátu se sídlem Resslova 1235, 500 02 Hradec Králové jako insolvenčnímu správci dlužnice Niny Šidelkové, RČ: 765721/3047, bytem Šantrochova 426/5, 500 11 Hradec Králové, zastoupenému JUDr. Milanem Jelínkem, advokátem se sídlem Resslova 1253/17a, 500 02 Hradec Králové, o určení pohledávek ve výši 5.023,-Kč, 20.465,70 Kč a 837,-Kč

takto:

I. Určuje se, že žalobce má za dlužníkem Ninou Šidelkovou, RČ: 765721/3047, bytem Šantrochova 426/5, 500 11 Hradec Králové, část popřené pohledávky č.1) ve výši 5.023,-Kč, část popřené pohledávky č.2) ve výši 14.605,70 Kč a část popřené pohledávky č.3) ve výši 837,-Kč. II. Řízení o určení, že žalobce má za dlužníkem Ninou Šidelkovou, RČ: 765721/3047, bytem Šantrochova 426/5, 500 11 Hradec Králové, část popřené pohledávky č.2) ve výši 5.860,-Kč, se zastavuje. III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění

Žalobou doručenou insolvenčnímu soudu dne 4.1.2012 se domáhal žalobce vydání rozhodnutí, kterým by bylo určeno, že žalobce má za dlužníkem Ninou Šidelkovou, RČ: 765721/3047, bytem Šantrochova 426/5, 500 11 Hradec Králové, část popřené pohledávky pohledávky č.3) ve výši 837,-Kč. Žalobu zdůvodnil tím, že přihláškou ze dne 25.10.2011 přihlásil žalobce do insolvenčního řízení vedeného na majetek dlužníka Niny Šidelkové celkem tři pohledávky, a to na základě úvěrové smlouvy č. 42214260930002 ze dne 25.1.2011 ve výši 8.934,-Kč, na základě úvěrové smlouvy č. 42214260935100 ze dne 15.12.2008 ve výši 56.326,-Kč a na základě úvěrové smlouvy č. 42255647170001 ze dne 20.5.2011 ve výši 9.679,-Kč.. Při přezkumném jednání dne 5.12.2011 insolvenční správce část pohledávek, která je předmětem tohoto sporu, co do důvodu a výše popřel.

Před zahájením soudního jednání vzal žalobce žalobu o určení části pohledávky č.2) ve výši 5.860,-Kč zpět, proto soud řízení v této části podle ust. § 96 o.s.ř. zastavil

Žalovaný insolvenční správce zbytek popřených pohledávek dodatečně uznal, proto insolvenční soud rozhodl ve věci podle ust. § 153a o.s.ř. rozsudkem pro uznání, jak je uvedeno v bodě I. výroku tohoto rozhodnutí.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o dohodou účastníků řízení.

Poučení : Proti tomuto rozhodnutí je možno podat do 15 dnů od jeho doručení odvolání prostřednictvím podepsaného soudu k Vrchnímu soudu v Praze. Odvolacím důvodem jsou pouze vady uvedené v ust. § 205 odst. 2 písm. a) o.s.ř. a skutečnosti nebo důkazy, jimiž má být prokázáno, že nebyly splněny předpoklady pro vydání rozsudku pro uznání. Nesplní-li povinný, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může oprávněný požádat o jeho výkon.

V Hradci Králové dne 3. ledna 2013

JUDr. Jolana Maršíková,v.r. soudce

Za správnost vyhotovení: Marie Bažantová