42 ICm 576/2016
č.j.: 42 ICm 576/2016-25

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl samosoudcem JUDr. Ondřejem Ludvíkem v právní věci žalobce Kancelář správců, v. o. s., IČO 04204867, Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, insolvenční správce Miroslava Musila, zast. Mgr. Monika Gazdová, IČO 04169441, advokátka, Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, proti žalovanému KRESSIDA, s. r. o., IČO 27088855, U Továren 25/260, 102 00 Praha 10, zast. JUDr. Roman Kudrlička, IČO 28159675, advokát, Husova 1847/5, 370 01 České Budějovice, o určení neexistence vykonatelné pohledávky, t a k t o :

I. Žaloba na určení, že žalovaný nemá za dlužníkem pohledávku ve výši 313.532,40 Kč z titulu vykonatelného platebního rozkazu Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 8. 10. 2013, č.j. EPR 274595/2013-4, se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů tohoto řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se domáhal určení, že žalovaný nemá za dlužníkem shora označenou pohledávku, která je evidována v insolvenčním řízení, vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 26 INS 14930/2015 jako P10.

Z přihlášky P10 do předmětného insolvenčního řízení soud zjistil, že žalovaný přihlásil přihláškou P10 do tohoto insolvenčního řízení své vykonatelné pohledávky v celkové výši 313.532,40 Kč z titulu shora označeného vykonatelného platebního rozkazu Krajského soudu v Českých Budějovicích. K výzvě insolvenčního správce k doložení důvodu vzniku pohledávky předložil žalovaný předmětný platební rozkaz. Z protokolu o přezkumném jednání zjistil soud, že žalobce pohledávky žalovaného popřel co do pravosti, neboť dle insolvenčního správce žalovaný nedoložil titul přihlášené pohledávky.

V žalobě žalobce setrval na svých popěrných argumentech a doplnil, že k přihlášce připojený elektronický platební rozkaz Krajského soudu v Českých Budějovicích objasňuje pouze vykonatelnost pohledávky, avšak přihláška pohledávky neobsahovala všechny náležitosti přihlášky pohledávky stanovené ve vyhlášce, a proto jí nebyl insolvenční správce schopen přezkoumat a vyzval žalovaného na doložení titulu přihlášené pohledávky v podobě smlouvy, když tato výzva žalovanému byla dne 20. 1. 2016. Žalovaný opět předložil pouze elektronický platební rozkaz, nikoli údaje prokazující vznik a existenci pohledávky.

Žalovaný s podanou žalobou nesouhlasil a uvedl, že v nalézacím řízení, ve kterém byl vydán předmětný platební rozkaz, skutečnosti, na základě kterých se zakládá jeho pohledávka, uvedl, a sice v nalézacím řízení uvedl, že žalovaný uzavřel s dlužníkem jako zhotovitelem ústní smlouvu o dílo ze dne 15. 5. 2012, když toto dílo provedl nekvalitně a žalovaný jako objednatel byl nucen dílo opravit a dokončit sám a tím mu vznikla škoda ve výši 278.850 Kč a při vymáhání této škody mu vzniklo právo na náhradu nákladů nalézacího řízení ve výši 34.682,40 Kč.

Přezkumné jednání se konalo dne 21. 1. 2016, žaloba byla doručena soudu dne 19. 2. 2016 a je žalobou včasnou, uplatněnou ve lhůtě dle ust. § 199 odst. 1 IZ.

Z výzvy k doplnění přihlášky ze dne 12. 1. 2016 zjistil soud pravdivost žalobních tvrzení o vyzývání insolvenčního správce žalovaného k odstranění vad přihlášky a upozornění, že pokud vady přihlášky nebudou řádně odstraněny, předloží insolvenční správce přihlášku ve smyslu ust. § 188 odst. 2 IZ k insolvenčnímu soudu k rozhodnutí o tom, že se k přihlášce pohledávky nepřihlíží. Ze shora označeného elektronického platebního rozkazu Krajského soudu v Českých Budějovicích má soud za prokázaná přihlášková tvrzená o tom, že mu v nalézacím řízení byla přiznána pohledávka ve výši 278.850 Kč a přiznáno právo na náhradu nákladů řízení ve výši 34.682,40 Kč.

Dle § 174 odst. 2 IZ přihláška pohledávky musí kromě obecných náležitostí podání obsahovat důvod vzniku a výši přihlašované pohledávky. Důvodem vzniku přihlašované pohledávky se rozumí uvedení skutečností, na nichž se pohledávka zakládá. Dle ust. § 21 odst. 1 písm. e) vyhl. č. 311/2007 Sb. přihláška pohledávky obsahuje též bližší údaje o smlouvě nebo jiné skutečnosti, která je důvodem vzniku pohledávky včetně vylíčení skutečností rozhodných pro vznik pohledávky.

Soud žalobu jako nedůvodnou zamítl, neboť je přesvědčen, že pokud je v insolvenčním řízení formou přihlášky přihlášena vykonatelná pohledávka a v přihláškových tvrzeních je tato pohledávka, resp. vykonatelný titul dostatečně, určitě a nezaměnitelně označen, tedy označen orgánem, který vykonatelný titul vydal, číslem jednacím rozhodnutí a datem vydání rozhodnutí, věřitel plně vyhovuje shora citovaným ust. § 174 odst. 2 IZ ve spojení s ust. § 21 odst. 1 písm. e) vyhlášky. Zároveň je soud přesvědčen, že i při opačném výkladu by nemohlo být žalobě vyhověno a tato by musela být zamítnuta pro předčasnost, neboť za situace, kdy se sám žalobce jako insolvenční správce domnívá, že přihláška je neúplná a nevyhovuje parametrům ust. § 174 odst. 2 IZ, není dle názoru soudu způsobilá k řádnému přezkumu a měla být předložena insolvenčnímu soudu k rozhodnutí o tom, že se k přihlášce pohledávky nepřihlíží tak, jak je stanoveno v ust. § 188 odst. 2 IZ. Za situace, kdy by insolvenční správce přezkoumal takto neúplnou přihlášku, nemohlo by dojít k řádnému popření této přihlášky.

O náhradě nákladů soudní řízení rozhodl soud ve smyslu ust. § 163 IZ ve spojení s ust. § 142 odst. 1 o. s. ř., když plně procesně úspěšný žalovaný má právo na náhradu nákladů řízení proti neúspěšnému žalobci. Náklady řízení plně procesně úspěšnému žalovaného však ve smyslu ust. § 202 odst. 1 IZ v tomto incidenčním sporu proti insolvenčnímu správci jako žalobci nelze přiznat.

Poučení: Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Českých Budějovicích.

České Budějovice 17. 5. 2016

JUDr. Ondřej Ludvík v. r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Bc. Petra Kottová