42 ICm 573/2015
Číslo jednací: 42 ICm 573/2015-127 (KSHK 42 INS 6177/2014)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní JUDr. Jolanou Maršíkovou incidenčním sporu žalobce Ondřeje Rachoty nar. 7. ledna 1989, bytem Soudná 44, 506 01 Jičín zastoupeného Mgr. Martinem Knobem, advokátem se sídlem Denisova 585, Jičín, proti žalovanému Mgr. Janu Urbanovi se sídlem Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové jako insolvenčnímu správci dlužníka JUDr. Václava anonymizovano , anonymizovano , bytem Příchvoj 18, 507 43 Markvartice, za účasti vedlejšího účastníka na straně žalovaného Dany Svobodové nar. 5. 6. 1967 bytem Jinolice 27, 506 01 Jičín zastoupeného JUDr. Kateřinou Součkovou, advokátkou se sídlem Šafaříkova 161, Jičín o pravost popřené pohledávky

t a k t o:

I. Žaloba o určení, že žalobce má za dlužníkem JUDr. Václavem Svobodou pohledávku ve výši 2.348.511,-Kč, se zamítá. II. Žalobce a žalovaný nemají ve vzájemném vztahu právo na náhradu nákladů řízení. III. Žalobce povinen uhradit vedlejšímu účastníku na straně žalované k rukám jeho advokáta na nákladech řízení částku 18.757,-Kč a to do tří dnů od právní moci rozsudku.

Odůvodnění

Žalobou doručenou insolvenčnímu soudu dne 5. 2. 2015 se žalobce domáhal určení, že má za dlužníkem JUDr. Václavem Svobodou pohledávku ve výši 2.381.511,-Kč. Uvedl, že tuto pohledávku přihlásil do insolvenčního řízení jako nevykonatelnou a nezajištěnou a že při přezkumném jednání insolvenční správce tuto pohledávku popřel co do důvodu. Žalobce má jednak za to, že insolvenční správce mohl popřít pravost, výši či pořadí pohledávky. Dále žalobce uvedl, že pohledávku přihlásil do insolvenčního řízení na základě směnky, když isir.justi ce.cz směnka je definována jako dlužnický dokonalý cenný papír, jímž vzniká přímý, bezpodmínečný, nesporný, abstraktní závazek směnečného dlužníka zaplatit majiteli směnky směnečnou sumu. Vzápětí však dále v žalobě uvádí, že směnka měla kauzu, když pan Jan Pánek půjčil JUDr. Svobodovi 4× částku v celkové výši 1.200.000,-Kč s dohodnutým úrokem, kterou dlužník věřiteli neuhradil. Původní věřitel využil svého práva a postoupil dne 11. 1. 2009 pohledávku žalobci s tím, že dlužník svůj dluh co do důvodu a výše uznal. Jako zajišťovací instrument existujícího závazku pak byla vystavena předmětná směnka vlastní.

Žalovaný insolvenční správce ve vyjádření k žalobě uvedl, že pohledávku popřel co do pravosti, neboť pohledávka nikdy nevznikla. Pokud jde o samotnou směnku, namítl žalovaný insolvenční správce její neplatnost když u údaje uvádějícího směnečnou sumu chybí ve slovním popisu uvedení příslušné měny. Dále namítl, že se jedná o směnku s protestem, který však nebyl vykonán, a pokud nebyla směnka řádně předložena k protestaci, ztratil věřitel všechna postižní práva ze směnky. Popírající insolvenční správce má pochybnosti o existenci směnkou zajištěné pohledávky. Dlužník při osobním jednání dne 12. 12. 2014 v provozovně insolvenčního správce prohlásil, že si od pana Jana Pánka v minulosti půjčil na stavbu domu cca 2 až 3 miliony korun a nebyl schopen blíže specifikovat výši půjčky, tuto pouze odhadoval. Dlužník dále uvedl, že s Janem Pánkem nebyla sepsána žádná smlouva o půjčce a dále uvedl, že splatil řádově statisíce korun. Dlužník tedy nedokázal insolvenčnímu správci říci, kolik milionů si od pana Jana Pánka půjčil a kolik statisíců panu Pánkovi vrátil. Žalovaný rovněž namítl, že z žaloby o vypořádání společného jmění dlužníka a jeho bývalé manželky Dany Svobodové je zřejmé, jaký byl rozsah společného jmění manželů, a dluh, který je předmětem tohoto řízení, nebyl v řízení o vypořádání společného jmění vůbec zmíněn a vypořádán. Proto navrhl zamítnutí žaloby.

Podáním ze dne 13. 2. 2015 oznámila svůj vstup do řízení jako vedlejší účastník na straně žalovaného bývalá manželka dlužníka paní Dana Svobodová. Ta ve vyjádření namítla, že dlužník nic panu Janu Pánkovi nedlužil; majetková situace manželů Svobodových nevyžadovala poskytnutí půjčky. Předmětná směnka měla být podepsána dne 11. ledna 2009. Až do 13. 3. 2009 sdíleli manželé Svobodovi společnou domácnost a víkendy trávili spolu; víkend od 9. do 11. ledna 2009 trávili v penzionu Svatý Petr ve Špindlerově Mlýně, v neděli 11. ledna 2009 se vrátili kolem sedmnácté hodiny domů. Přibližně v 18 hodin se do bydliště dostavil Ing. Kozderka na doučování dcer z matematiky; JUDr. Svoboda se z domu nevzdálil. Tedy dne 11. ledna 2009 dlužník JUDr. Svoboda rozhodně nemohl žádnou směnku vystavit.

Z přihlášky žalobce do insolvenčního řízení bylo zjištěno, že žalobce přihlásil na jistině částku 2.244.822,-Kč podle dlužníkem vystavené směnky vlastní a na příslušenství pak přihlásil 6% zákonný úrok ve výši 103.689,-Kč. K přihlášce pohledávky připojil toliko kopii směnky vlastní.

Z protokolu o přezkumném jednání plyne, že pohledávku žalobce při přezkumném jednání dlužník uznal, popřel jí však insolvenční správce co do pravosti s odůvodněním, že pohledávka nevznikla.

Z vyrozumění insolvenčního správce ze dne 9. ledna 2015 bylo zjištěno, že insolvenční správce Mgr. Jan Urban vyrozuměl žalobce o výsledku přezkumného jednání, tedy o tom, že insolvenční správce při přezkumném jednání pohledávku popřel co do pravosti a výše v částce 2.348.511,-Kč, a to z důvodu, že předmětná pohledávka nikdy platně nevznikla. Vyrozumění bylo žalobci doručeno dne 22. ledna 2015.

Z předložené směnky vlastní vystavené dne 11. ledna 2009 bylo zjištěno, že výstavce JUDr. Václav Svoboda se zavázal zaplatit dne 31. prosince 2013 na řad Ondřeje Rachoty částku 2.244.822,-Kč. Směnka byla avalována společnosti PROFESIONAL JC, s.r.o., za kterou vystupoval JUDr. Václav Svoboda jako jednatel.

Na výzvu soudu, aby žalobce doložil existenci zajištěné pohledávky, předložil žalobce prohlášení dlužníka o uznání dluhu ze dne 11. ledna 2009. V něm dlužník prohlašuje, že uznává dluh ve výši 1.200.000,-Kč, který dlužil z důvodu čtyř poskytnutých půjček panu Janu Pánkovi. V uznání rovněž dlužník prohlašuje, že dlužník vystaví na shora uvedený uznaný dluh směnku vlastní se splatností do 31. 12. 2013, kde nebude vyplněn směnečný peníz, který je věřitel oprávněn vyplnit v okamžiku sesplatnění směnky.

Usnesením č.j.-106 z 12. listopadu 2015 insolvenční soud uložil žalobci, aby ve lhůtě 10 dnů od doručení usnesení předložil insolvenčnímu soudu rovněž originál postupní smlouvy uzavřené s panem Janem Pánkem. Usnesením č.j.-107 ze 12. listopadu 2015 pak insolvenční soud uložil panu Janu Pánkovi, aby předložil insolvenčnímu soudu originály smluv o půjčce uzavřených mezi ním jako věřitelem a JUDr. Václavem Svobodou jako dlužníkem. Dále bylo panu Pánkovi uloženo předložit insolvenčnímu soudu originály dokladů o poskytnutí půjček.

Na výzvu reagoval Jan Pánek sdělením, že předmětné originály listin ve věci půjčky JUDr. Václavu Svobodovi předal postupníkovi Ondřejovi Rachotovi a ten měl panu Pánkovi sdělit, že tyto listiny obratem zašle insolvenčnímu soudu v originále. Vzhledem k tomu, že žalobce zůstal nečinný, urgoval insolvenční soud u žalobce přípisem z 2. února 2016 předložení požadovaných listin a zároveň připojil pro informaci podání pana Jana Pánka. Lhůta uplynula marně, požadované listiny nebyly insolvenčnímu soudu předloženy.

Z takto zjištěného skutkového stavu učinil insolvenční soud následující právní závěr:

Insolvenční správce popřel pohledávku žalobce, co do pravosti. Podle ustanovení § 193 IZ platí, že o popření pohledávky co do její pravosti jde tehdy, je-li namítáno, že pohledávka nevznikla, nebo že již zcela zanikla anebo že se zcela promlčela.

Předně insolvenční soud konstatuje, že předloženou směnku shledal jako řádnou a platnou směnku vlastní a že neuvedení měny u slovního vyjádření směnečné sumy nezpůsobilo neplatnost směnky, když měna je uvedena u číselného vyjádření směnečné sumy.

Sám žalobce však v žalobě o pravost popřené pohledávky uvedl, že předložená směnka je směnkou zajišťovací, jež měla zajistit splnění závazků ze smluv o půjčkách uzavíraných původně mezi věřitelem Janem Pánkem a dlužníkem, když tyto pohledávky měl žalobce nabýt postoupením.

Soudní praxe připouští, že popírající insolvenční správce je oprávněn vznášet námitky kauzálního charakteru, a to dokonce i v případě, že by se jednalo o směnečnou pohledávku přiznanou pravomocným rozhodnutím příslušného soudu, tedy o pohledávku vykonatelnou (viz například rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. 2. 2014, sen. zn. 29 ICdo 4/2012).

Popírající insolvenční správce tedy dovoleným způsobem zpochybnil existenci směnkou zajištěného závazku. K prokázání existence zajištěného závazku bylo předloženo toliko uznání dluhu ze strany dlužníka.

Žalující věřitel neunesl břemeno tvrzení a břemeno důkazní o tom, zda, kdy, kolikrát a v jaké výši byly panem Janem Pánkem dlužníkovi půjčky poskytnuty, zda a kolik případně dlužník původnímu věřiteli případně žalobci jako tvrzenému nabyvateli pohledávek uhradil; nedoložil ani svojí aktivní legitimaci k uplatnění pohledávky, když nepředložil smlouvu o postoupení pohledávek.

Za daného stavu nezbylo insolvenčnímu soudu, než žalobu o určení pravosti popřené nevykonatelné pohledávky zamítnout, jak je uvedeno v bodě I výroku tohoto rozhodnutí.

O nákladech řízení ve vztahu žalobce a žalovaný bylo rozhodnuto s přihlédnutím k tomu, že úspěšnému žalovanému insolvenčnímu správci žádné náklady řízení nevznikly.

Podle ust. § 142 odst. 1 o.s.ř. přiznal insolvenční soud vedlejšímu účastníkovi na straně žalovaného právo na náhradu nákladů řízení vůči neúspěšnému žalobci. Tyto sestávají nákladů za právní zastoupení advokátem za 4 úkony právní pomoci po 3.100,-Kč, 4× paušál po 300,-Kč podle § 9 odst. 4 písm. c) a § 13 odst. 3 vyhl. č. 177/1996 Sb., a cestovného ke dvěma soudním jednáním v celkové výši 1.901,44 Kč, vše navýšeno o 21 % DPH, když advokát vedlejšího účastníka je plátcem této daně.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je možno podat do 15 dnů od jeho doručení odvolání prostřednictvím podepsaného soudu k Vrchnímu soudu v Praze.

Nesplní-li povinný, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může oprávněný požádat o jeho výkon.

V Hradci Králové dne 5. května 2016

JUDr. Jolana Maršíková, v. r. soudce

Za správnost vyhotovení: Hana Šafránková