42 ICm 573/2015
Číslo jednací: 42 ICm 573/2015-283 KSHK 42 INS 6177/2014

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní JUDr. Jolanou Maršíkovou v incidenčním sporu žalobce: Ondřej anonymizovano , anonymizovano bytem soudná 44, 506 01 Jičín zástupce: Mgr. Jan Švarc, advokát se sídlem Vodičkova 695/24, Praha 1

žalovaný: Mgr. Jan Urban se sídlem Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové jako insolvenční správce dlužníka JUDr. Václava anonymizovano , anonymizovano , bytem Příchvoj 18, 507 43 Markvartice

vedlejší účastník: Dana anonymizovano , anonymizovano bytem Jinolice 27, 506 01 Jičín zástupce: JUDr. Kateřina Součková, advokát se sídlem Šafaříkova 161, Jičín

o popření vykonatelné pohledávky

takto:

I. Určuje se, že žalobce má za dlužníkem JUDr. Václavem Svobodou pohledávku ve výši 2.348.511 Kč.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění: 1. Žalobou doručenou insolvenčnímu soudu dne 5. 2. 2015 se žalobce domáhal určení, že má za dlužníkem JUDr. Václavem Svobodou pohledávku ve výši 2.381.511 Kč. Uvedl, že tuto pohledávku přihlásil do insolvenčního řízení jako nevykonatelnou a nezajištěnou a že při přezkumném jednání insolvenční správce tuto pohledávku popřel co do důvodu. Žalobce má jednak za to, že insolvenční správce mohl popřít pravost, výši či pořadí pohledávky. Dále žalobce uvedl, že pohledávku přihlásil do insolvenčního řízení na základě směnky, když směnka je definována jako dlužnický dokonalý cenný papír, jímž vzniká isir.justi ce.cz KSHK 42 INS 6177/2014

přímý, bezpodmínečný, nesporný, abstraktní závazek směnečného dlužníka zaplatit majiteli směnky směnečnou sumu. Vzápětí však dále v žalobě uvádí, že směnka měla kauzu, když pan Jan Pánek půjčil JUDr. anonymizovano 4× částku v celkové výši 1.200.000 Kč s dohodnutým úrokem, kterou dlužník věřiteli neuhradil. Původní věřitel využil svého práva a postoupil dne 11. 1. 2009 pohledávku žalobci s tím, že dlužník svůj dluh co do důvodu a výše uznal. Jako zajišťovací instrument existujícího závazku pak byla vystavena předmětná směnka vlastní. 2. Žalovaný insolvenční správce ve vyjádření k žalobě uvedl, že pohledávku popřel co do pravosti, neboť pohledávka nikdy nevznikla. Pokud jde o samotnou směnku, namítl žalovaný insolvenční správce její neplatnost když u údaje uvádějícího směnečnou sumu chybí ve slovním popisu uvedení příslušné měny. Dále namítl, že se jedná o směnku s protestem, který však nebyl vykonán, a pokud nebyla směnka řádně předložena k protestaci, ztratil věřitel všechna postižní práva ze směnky. Popírající insolvenční správce má pochybnosti o existenci směnkou zajištěné pohledávky. Dlužník při osobním jednání dne 12. 12. 2014 v provozovně insolvenčního správce prohlásil, že si od pana Jana Pánka v minulosti půjčil na stavbu domu cca 2 až 3 miliony korun a nebyl schopen blíže specifikovat výši půjčky, tuto pouze odhadoval. Dlužník dále uvedl, že s Janem Pánkem nebyla sepsána žádná smlouva o půjčce a dále uvedl, že splatil řádově statisíce korun. Dlužník tedy nedokázal insolvenčnímu správci říci, kolik milionů si od pana Jana Pánka půjčil a kolik statisíců panu Pánkovi vrátil. Žalovaný rovněž namítl, že z žaloby o vypořádání společného jmění dlužníka a jeho bývalé manželky Dany anonymizovano je zřejmé, jaký byl rozsah společného jmění manželů, a dluh, který je předmětem tohoto řízení, nebyl v řízení o vypořádání společného jmění vůbec zmíněn a vypořádán. Proto navrhl zamítnutí žaloby. 3. Podáním ze dne 13. 2. 2015 oznámila svůj vstup do řízení jako vedlejší účastník na straně žalovaného bývalá manželka dlužníka paní Dana anonymizovano . 4. Ta ve vyjádření namítla, že dlužník nic panu Janu Pánkovi nedlužil; majetková situace manželů anonymizovano nevyžadovala poskytnutí půjčky. Předmětná směnka měla být podepsána dne 11. ledna 2009. Až do 13. 3. 2009 sdíleli manželé anonymizovano společnou domácnost a víkendy trávili spolu; víkend od 9. do 11. ledna 2009 trávili v penzionu Svatý Petr ve Špindlerově Mlýně, v neděli 11. ledna 2009 se vrátili kolem sedmnácté hodiny domů. Přibližně v 18 hodin se do bydliště dostavil Ing. Kozderka na doučování dcer z matematiky; JUDr. Svoboda se z domu nevzdálil. Tedy dne 11. ledna 2009 dlužník JUDr. Svoboda rozhodně nemohl žádnou směnku vystavit. 5. Z provedeného dokazování v rámci prvního projednání žaloby před soudem zjistil insolvenční soud tento skutkový stav: 6. Z přihlášky žalobce do insolvenčního řízení bylo zjištěno, že žalobce přihlásil na jistině částku 2.244.822 Kč podle dlužníkem vystavené směnky vlastní a na příslušenství pak přihlásil 6% zákonný úrok ve výši 103.689 Kč. K přihlášce pohledávky připojil toliko kopii směnky vlastní. 7. Z protokolu o přezkumném jednání plyne, že pohledávku žalobce při přezkumném jednání dlužník uznal, popřel jí však insolvenční správce co do pravosti s odůvodněním, že pohledávka nevznikla. 8. Z vyrozumění insolvenčního správce ze dne 9. ledna 2015 bylo zjištěno, že insolvenční správce Mgr. Jan Urban vyrozuměl žalobce o výsledku přezkumného jednání, tedy o tom, že insolvenční správce při přezkumném jednání pohledávku popřel co do pravosti a výše

Shodu s prvopisem potvrzuje Martina Jirků. KSHK 42 INS 6177/2014

v částce 2.348.511 Kč, a to z důvodu, že předmětná pohledávka nikdy platně nevznikla. Vyrozumění bylo žalobci doručeno dne 22. ledna 2015. 9. Z předloženého originálu směnky vlastní vystavené dne 11. ledna 2009 bylo zjištěno, že výstavce JUDr. Václav Svoboda se zavázal zaplatit dne 31. prosince 2013 na řad Ondřeje Rachoty částku 2.244.822 Kč. Směnka byla avalována společnosti PROFESIONAL JC, s.r.o., za kterou vystupoval JUDr. Václav Svoboda jako jednatel. 10. Na výzvu soudu, aby žalobce doložil existenci zajištěné pohledávky, předložil žalobce prohlášení dlužníka o uznání dluhu ze dne 11. ledna 2009. V něm dlužník prohlašuje, že uznává dluh ve výši 1.200.000 Kč, který dlužil z důvodu čtyř poskytnutých půjček panu Janu Pánkovi. V uznání rovněž dlužník prohlašuje, že dlužník vystaví na shora uvedený uznaný dluh směnku vlastní se splatností do 31. 12. 2013, kde nebude vyplněn směnečný peníz, který je věřitel oprávněn vyplnit v okamžiku sesplatnění dluhu. 11. Insolvenční soud rozsudkem čj.-127 ze dne 5.5.2016 žalobu zamítl, když dospěl k následujícímu právnímu závěru: 12. Insolvenční správce popřel pohledávku žalobce, co do pravosti. Podle ustanovení § 193 IZ platí, že o popření pohledávky co do její pravosti jde tehdy, je-li namítáno, že pohledávka nevznikla, nebo že již zcela zanikla anebo že se zcela promlčela. 13. Předně insolvenční soud konstatoval, že předloženou směnku shledal jako řádnou a platnou směnku vlastní a že neuvedení měny u slovního vyjádření směnečné sumy nezpůsobilo neplatnost směnky, když měna je uvedena u číselného vyjádření směnečné sumy. Sám žalobce však v žalobě o pravost popřené pohledávky uvedl, že předložená směnka je směnkou zajišťovací, jež měla zajistit splnění závazků ze smluv o půjčkách uzavíraných původně mezi věřitelem Janem Pánkem a dlužníkem, když tyto pohledávky měl žalobce nabýt postoupením. 14. Soudní praxe připouští, že popírající insolvenční správce je oprávněn vznášet námitky kauzálního charakteru, a to dokonce i v případě, že by se jednalo o směnečnou pohledávku přiznanou pravomocným rozhodnutím příslušného soudu, tedy o pohledávku vykonatelnou (viz například rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. 2. 2014, sen. zn. 29 ICdo 4/2012). 15. Popírající insolvenční správce tedy dovoleným způsobem zpochybnil existenci směnkou zajištěného závazku. 16. K prokázání existence zajištěného závazku bylo předloženo toliko uznání dluhu ze strany dlužníka. Insolvenční soud uzavřel, že žalující věřitel neunesl břemeno tvrzení a břemeno důkazní o tom, zda, kdy, kolikrát a v jaké výši byly panem Janem Pánkem dlužníkovi půjčky poskytnuty, zda a kolik případně dlužník původnímu věřiteli případně žalobci jako tvrzenému nabyvateli pohledávek uhradil; nedoložil ani svojí aktivní legitimaci k uplatnění pohledávky, když nepředložil smlouvu o postoupení pohledávek. Proto byla žaloba zamítnuta. 17. K odvolání žalobce Vrchní soud v Praze usnesením čj. 103 VSPH 773/2016-167 ze dne 27.4.2017 rozsudek soudu prvního stupně zrušil a vrátil věc insolvenčnímu soudu k novému projednání. 18. Odvolací soud uzavřel, že v projednávané věci není sporu o tom, že sporná pohledávka má svůj původ ve směnce vlastní vystavené dlužníkem ve prospěch žalobce a že se jedná o směnku, jež nemá platební, nýbrž zajišťovací funkci k zajištění splnění pohledávek žalobce za dlužníkem z kauzy, jež představují tvrzené 4 půjčky o celkové částce 1,2 mil. Kč. Jedná se o směnku platnou, neboť byla vyplněna řádně a neuvedení měny u slovného vyjádření

Shodu s prvopisem potvrzuje Martina Jirků. KSHK 42 INS 6177/2014

směnečné sumy není na ní ani předepsáno, naopak tu je formulace částka slovy . Je třeba důsledně rozlišovat pohledávky z kauzy a pohledávky ze směnky. V posuzované věci existence sporné pohledávky je dána existencí pohledávek z uvedené kauzy. Tak, jak by zanikaly pohledávky zajištěné, tak by zanikala i pohledávka směnečná. V případě, že by přes žalobcovo tvrzení směnka neměla fakticky žádnou kauzu, jednalo by se o tzv. směnku planou, z níž žalobci žádné nároky neplynou. V projednávané věci žalobce, který prokázal, že je majitelem směnky vlastní, má právo na její proplacení, ledaže dlužník (insolvenční správce) vyvrátí svými námitkami ve smyslu § 17 ZSŠ, že směnka nemá kauzu, resp. zajišťuje žalobcovy pohledávky jen z části. Povinnost tvrzení a povinnost důkazní tak spočívá na dlužníkovi ze směnky. Obdobná situace by nastala, pokud by přihlásil žalobce spornou pohledávku z titulu uzavřených půjček, neboť disponuje dlužníkovým uznávacím prohlášením. 19. V rámci nového projednání věci insolvenční soud provedl k návrhu žalovaného další důkazy:

20. Svědek Jan Pánek, bytem Senice č. 23. vypověděl , že JUDr. Václav Svoboda je dlouholetý kamarád, pana Rachotu zná svědek zhruba 15 let jako známého. JUDr. anonymizovano půjčoval peníze v letech 2005-2007 a to opakovaně, přesně 4x. Vždy to bylo na požádání, přesné důvody si svědek nepamatuje. JUDr. Svoboda hovořil o stavbě domů a posléze o rodinných problémech. Poskytnutí půjček nebylo zpočátku nijak ošetřeno, v případě poslední půjčky sestavili JUDr. Svoboda a svědek neformální inventuru a JUDr. Svoboda prosil o posečkání s tím, že se pokusí věc řešit. Na základě inventury svědek vyhotovil uznávací prohlášení, ve kterém JUDr. Svoboda dluh vůči svědkovi uznal. Uznávací prohlášení má snad svědek doma k dispozici. Písemné smlouvy o půjčce a doklady o poskytnutí půjčky neexistovaly. Ve vyjádření k insolvenčnímu návrhu a v seznamu majetku pohledávky z nevrácených půjček svědek neuvedl, protože v té době už půjčky neměl, neboť je převedl na pana Rachotu. Pohledávky z půjček byly postoupeny za hotovostní výplatu 300 tis. Kč a svědek by měl mít postupní smlouvu k dispozici. Dále svědek prohlásil, že připravil text uznávacího prohlášení z 11. 1. 2009. Při jeho tvorbě byli přítomni jak JUDr. Svoboda tak Ondřej anonymizovano .

21. Svědek předložil insolvenčnímu soudu uznávací prohlášení ze dne 11. ledna 2009, ve kterém vůči němu jako věřiteli uznává JUDr. Václav Svoboda dluh ve výši 1.200.000 Kč ze čtyř poskytnutých nezaplacených půjček.

22. Svědek JUDr. Václav Svoboda vypověděl, že pana Pánka zná od studií a pokládá ho za kamaráda. Pana Rachotu viděl až při podpisu směnky. Jako důvod půjček svědek uvedl, že v roce 2004 koupili s bývalou manželkou nemovitosti v Jinolicích ve špatném stavu za 1 mil. Kč a začali nemovitosti přestavovat. Půjčky od pana Pánka svědek potřeboval na výstavbu domu č. p. 81, kam se v roce 2007 s bývalou manželkou nastěhovali. Půjčky byly 4 v celkové výši 1,2 mil. Kč. Nějaká dokumentace k tomu asi existovala, svědek si podrobnosti nepamatuje. 23. Svědek nedokázal k dotazům insolvenčního soudu vysvětlit, proč nebyly z prostředků ve výši 3,5 mil. Kč získaných na základě smlouvy o hypotečním úvěru uzavřené za účelem konsolidace půjček na výstavbu rodinného domu v Jinolicích dne 31. 1. 2008 s Komerční bankou, a.s. výše uvedené půjčky vráceny, když dle textu smlouvy měly být vráceny půjčky toliko společnosti PROFESIONAL JC, s.r.o. a Ing. Novotnému.

24. Insolvenční soud konstatoval, že ve spise jsou založena 2 uznávací prohlášení, ze kterých plyne, že 18. 4. 2005 si manželé Hrbkovi půjčili od dlužníka 125 tis. Kč a 1.385.000 Kč.

Shodu s prvopisem potvrzuje Martina Jirků. KSHK 42 INS 6177/2014

Svědek nedokázal vysvětlit, proč v této době sám půjčoval peníze manželům Hrbkovým a připouští, že na tuto půjčku byly použity peníze od pana Pánka.

25. K dotazu soudu, proč v řízení o vypořádání společného jmění zaniklého rozvodem manželství svědek neuvedl na straně svých dluhů půjčky od pana Pánka, svědek nedokázal odpovědět a konstatoval, že asi zapomněl.

26. Insolvenční soud konstatoval, že v rámci insolvenčního řízení JUDr. Svoboda před insolvenčním správcem prohlásil, že panu Rachotovi vrátil 845.446 Kč a žádal dlužníka o potvrzení této skutečnosti. Dlužník ve svědecké výpovědi prohlásil, že si na platbu nevzpomíná.

27. Z takto zjištěného skutkového stavu učinil insolvenční soud tento právní závěr:

28. Soudu bylo předloženo uznávací prohlášení, ve kterém uznal dlužník JUDr. Svoboda dluh ve výši 1.200.000 Kč s příslušenstvím vůči věřiteli Janu Pánkovi, dále uznávací prohlášení, ve kterém uznal dlužník dluh vůči postupníkovi Ondřeji Rachotovi (žalobci, který jako věřitel přihlásil pohledávku do insolvenčního řízení) a platná směnka vlastní vystavená dlužníkem JUDr. Svobodou, jež zaplacení uznaného dluhu s příslušenstvím zajišťuje. Poskytnutí půjček potvrdili ve svědecké výpovědi jak Jan Pánek jako věřitel, tak i JUDr. Svoboda jako dlužník.

29. Jak zmínil již odvolací soud, v projednávané věci žalobce prokázal, že je majitelem směnky vlastní, a má tak právo na proplacení směnky, ledaže insolvenční správce vyvrátí svými námitkami ve smyslu § 17 ZSŠ (unese břemeno tvrzení a břemeno důkazní), že směnka nemá kauzu, resp. zajišťuje žalobcovy pohledávky jen z části. Povinnost tvrzení a povinnost důkazní tak spočívala na popírajícím insolvenčním správci.

30. Pokud bylo tvrzeno, že vedlejší účastnice jako bývalá manželka dlužníka o půjčkách nevěděla, že půjčky poskytnuté panem Pánkem neuvedl dlužník ani při vypořádání rozvodem manželství zaniklého společného jmění manželů a ani v seznamu závazků, který byl dlužníkem zpracován pro účely insolvenčního řízení, pak toto existenci pohledávky žalobce nevylučuje. 31. Stejně tak nevylučuje existenci pohledávky žalobce ani tvrzení, že anonymizovano na výstavbu domů půjčku od pana Pánka nepotřebovali a že dlužník si mohl opatřit prostředky z jiných zdrojů (odměny za výkon funkce správce konkursní podstaty či likvidátora, popř. příjem z dlužníkem ovládané společnosti PROFESIONAL-JC, s.r.o. z prodeje nemovitého majetku). 32. Rovněž tak nevylučuje existenci pohledávky žalobce ani případná půjčka dlužníka třetím osobám, jak tomu nasvědčovalo uznávací prohlášení dluhu ze dne 26.5.2006, ve kterém Jiří a Zita Hrbkovi uznali dluh ve výši 125.000,-Kč a ve výši 1.385.000 Kč vůči panu JUDr. Václavu anonymizovano . 33. Pokud tedy žalovaný insolvenční správce, resp. bývalá manželka dlužníka jako vedlejší účastnice navrhovala v tomto směru další důkazy k prokázání tvrzení, že výstavba domů byla financována z jiných zdrojů než z půjček od pana Pánka, ke zpochybnění tvrzení svědků o tom, jak se v minulosti poznali, k osvětlení důvodů převodu nemovitého majetku na dcery, k finanční situaci dlužníka při podpisu uznávacích prohlášení apod., insolvenční soud navržené důkazy neprovedl, neboť ani najisto postavená finanční situace, způsob financování výstavby domů, či okolnosti, za nichž se věřitel s dlužníkem seznámili nejsou způsobilé vyvrátit poskytnutí půjček panem Pánkem dlužníkovi JUDr. anonymizovano za

Shodu s prvopisem potvrzuje Martina Jirků. KSHK 42 INS 6177/2014

situace, kdy pan Pánek jako věřitel a JUDr. Svoboda na tvrzení o tom, že půjčky byly poskytnuty, trvají. 34. Ze stejného důvodu nevyhověl insolvenční soud žádosti vedlejší účastnice, aby ve věci byl vypracován znalecký posudek, jímž by byla zkoumána pravost podpisů dlužníka, původního a nového věřitele na uznávacích prohlášeních, když výše uvedení svědci trvali

na pravosti svých podpisů, popř. aby byla znalecky zkoumána doba vyhotovení těchto listin, když ani případné pozdější vyhotovení uznávacího prohlášení by nemělo vliv na výsledek sporu, neboť by tím nebyla vyvrácena domněnka existence uznaného dluhu. 35. O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle ust. § 202 IZ, když úspěšný věřitel nemá ve sporu o pravost, výši či pořadí popřené pohledávky v incidenčním sporu právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je možno podat do 15 dnů od jeho doručení odvolání prostřednictvím podepsaného soudu k Vrchnímu soudu v Praze.

Hradec Králové dne 19. března 2018

JUDr. Jolana Maršíková v. r. samosoudce

Shodu s prvopisem potvrzuje Martina Jirků.