42 ICm 5236/2017
Č. j. 42 ICm 5236/2017-20

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl samosoudcem JUDr. Ondřejem Ludvíkem ve věci

žalobce: Ing. David Puffer, IČO: 65044916 sídlem Fráni Šrámka 29, 370 01 České Budějovice insolvenční správce dlužníka Jaroslava anonymizovano , anonymizovano proti žalovanému: INVESTICE CZ, a.s., IČO: 26283760 sídlem Radnická 376/11, 602 00 Brno o určení pravosti pohledávky, rozsudkem pro uznání,

takto: I. Určuje se, že žalovaný nemá za dlužníkem pohledávku ve výši 41 178,51 Kč tak, jak byla přihlášena žalovaným do insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod spis. zn. 41 INS 14327/2017 přihláškou P19.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů tohoto řízení.

Odůvodnění: Žalobce se domáhal určení, že žalovaný nemá za dlužníkem ve shora označeném insolvenčním řízení svou pohledávku, kterou přihlásil přihláškou P19. Touto přihláškou žalovaný uplatnil vykonatelnou pohledávku, když jako titul pohledávky uvedl, že měl uzavřít s dlužníkem Smlouvu o úvěru č. 20130574. Vzhledem ke skutečnosti, že dlužník nehradil věřiteli příslušné splátky, uplatnil žalovaný své pohledávky v rozhodčím řízení a předmětná pohledávka mu byla přiznána rozhodčím nálezem č. 14083. Jako důkazy k přihlášce pohledávky byl připojen toliko rozhodčí nález č. 14083, nikoliv Smlouva o úvěru, přičemž dlužník popíral, že by s žalovaným uzavřel jakýkoliv smluvní vztah a není mu známa ani samotná existence žalovaného. Popírá, že by uzavřel jakoukoliv rozhodčí Shodu s prvopisem potvrzuje Eva Laurynová. isir.justi ce.cz -2-Spis. zn.doložku a insolvenčnímu správci sdělil, že nebyl informován o zahájení rozhodčího řízení a nebyla mu ze strany rozhodce doručena jakákoliv písemnost či samotný rozhodčí nález. Žalobce se tak domnívá, že žalovaný nesplnil své povinnosti tvrzení a důkazní ohledně existence rozhodčí doložky, neboť jednak nedoložil samotný vznik závazku a jednak nepředložil rozhodčí doložku, aby bylo osvědčeno, že byla ve věci dána pravomoc rozhodce a nedoložil ani, že by byl rozhodčí nález dlužníku řádně doručen a žalobce se tak domnívá, že dlužníku žádný závazek k žalovanému nevznikl. V rámci přípravy jednání dospěl soud k závěru, že v daném případě okolnosti případu odůvodňují použití ustanovení § 114b o.s.ř., neboť z přihlášky pohledávky P19 ani z připojených příloh k této přihlášce nejsou zřejmé podstatné okolnosti, které jsou v tomto incidenčním sporu důležité pro rozhodnutí soudu ve věci. V této věci si soud prvně musí zodpovědět otázku, zdali je přihlášená pohledávka pohledávkou vykonatelnou, a je tedy pro soud v tomto sporu nezbytné, aby žalovaný doplnil svá tvrzení a předložil k nim příslušné důkazy, že skutečně s dlužníkem sjednal platnou rozhodčí doložku a mohla tak být založena pravomoc rozhodce k vydání rozhodčího nálezu. Taktéž je nutné, aby žalovaný v tomto řízení prokázal při případném zjištění ohledně platnosti sjednané rozhodčí doložky, zda rozhodčí řízení řádně proběhlo a zda byl rozhodčí nález dlužníku skutečně doručen a je tak vykonatelný. Vzhledem k obsahu žalobních tvrzení, s přihlédnutím k právní úpravě ustanovení § 199 odst. 2 IZ je pak zřejmé, že žalobce se domáhá přezkumu skutečností, které případně dlužník neuplatnil v rámci rozhodčího řízení, a sice že Smlouvu o úvěru nikdy neuzavřel a neobdržel žádné plnění na základě tvrzené Smlouvy, a bylo proto nutné, aby žalovaný soudu výrazným způsobem nad rámec přihláškových tvrzení a přiložených důkazů doplnil skutkový stav, který má odůvodňovat vznik přihlašované pohledávky a předložil ke svým tvrzením příslušné důkazy. Lze tak uzavřít, že posuzovaná věc (okolnosti plnění z uzavřené Smlouvy o úvěru a následky případného neplnění Smlouvy o úvěru ze strany dlužníka) není věc typově právně a skutkově složitou, avšak konkrétní okolnosti případu vyvolaly potřebu soudu, aby již v rámci přípravy jednání znal stanovisko žalované a navrhované důkazy, aby mohl následně věc připravit tak, aby ji mohl rozhodnout při prvním jednání ve věci, jak předpokládá občanský soudní řád. Bylo tak nutné, aby soud přistoupil k aplikaci ustanovení § 114b o.s.ř., neboť ji vyžadovaly okolnosti případu, když z vylíčených skutkových okolností v přihlášce a z připojených důkazů bylo zřejmé, že vzhledem k obsahu popěrného úkonu věc vyžaduje podrobnější a rozsáhlejší přípravu jednání. Soud proto žalovanému uložil svým usnesením ze dne 3. 1. 2018, č.j.-14, povinnost, aby se ve lhůtě do 30 dnů od doručení tohoto usnesení vyjádřil k žalobě a v případě, že nárok uplatněný žalobou zcela neuznává, aby v tomto vyjádření vylíčil rozhodující skutečnosti, na nichž staví svoji obranu a k vyjádření zároveň přiložil listinné důkazy, jichž se dovolává, popř. označil důkazy k prokázání svých tvrzení. Soud zároveň žalovaného upozornil na to, že pokud se bez vážného důvodu na tuto výzvu ve stanovené lhůtě nevyjádří a ani soudu v téže lhůtě nesdělí, jaký vážný důvod mu v tom brání, soud rozhodne o žalobě rozsudkem pro uznání podle ustanovení § 153a odst. 1 o.s.ř. s tím, že podle odst. 4 citovaného ustanovení nemusí být pro vydání rozsudku pro uznání nařízeno jednání. Předmětné usnesení bylo žalovanému doručeno do vlastních rukou dne 3. 1. 2018 a žalovaný dne 2. 2. 2018, tedy v soudem stanovené lhůtě, zaslal soudu vyjádření, ve kterém však žádným způsobem adekvátně nereagoval na poučení soudu a pouze uvedl, že ověřil, že rozhodčí nález spis. zn. 14083 je uložen v souladu se zákonem u Okresního soudu v Berouně pod spis. zn. 23 Nc 264/2015. Z tohoto sporého vyjádření pak soud žádným způsobem nezjistil procesní postoj žalovaného k žalobnímu nároku a již vůbec z něj nebylo možné dovodit, jaká skutková tvrzení případně žalovaný staví na svou obranu a jaké navrhuje důkazy k jejich prokázání. Podle ustanovení § 153a odst. 3 o.s.ř. se tedy má za to, že žalovaný nárok uplatněný vůči němu žalobou uznává. Soud proto postupoval podle ustanovení § 153a odst. 1, 3 o.s.ř. a o žalobě rozhodl rozsudkem pro uznání. O náhradě nákladů soudního řízení rozhodl soud ve smyslu ustanovení § 163 IZ ve spojení s ustanovením § 142 odst. 1 o.s.ř., když plně procesně úspěšnému žalobci náklady řízení nevznikly.

Shodu s prvopisem potvrzuje Eva Laurynová. -3-Spis. zn.

Poučení: Proti tomuto rozsudku není odvolání přípustné Odvolání lze podat pouze pro vady spočívající v tom, že nebyly splněny podmínky řízení, rozhodoval věcně nepříslušný soud prvního stupně, rozhodnutí soudu prvního stupně vydal vyloučený soudce (přísedící) nebo soud prvního stupně byl nesprávně obsazen, ledaže místo samosoudce rozhodoval senát, případně že existující skutečnosti nebo důkazy, jimiž má být prokázáno, že nebyly splněny předpoklady pro vydání rozsudku pro uznání, a to do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Českých Budějovicích.

České Budějovice 20. 2. 2018

JUDr. Ondřej Ludvík v. r. samosoudce

Shodu s prvopisem potvrzuje Eva Laurynová.