42 ICm 518/2014
Číslo jednací: 42 ICm 518/2014-15 ( KSHK 42 INS 24693/2013 )

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní JUDr. Jolanou Maršíkovou v incidenčním sporu žalobce BHJ správci, v.o.s. se sídlem Divišova 882/5, 500 03 Hradec Králové, IČ: 28860098 jako insolvenčního správce dlužníka Václava Pumra RČ: 56 0406/1639, zast. JUDr. Jiřím Janebou, advokátem se sídlem Divišova 882, Hradec Králové, proti žalovanému Pojišťovna České spořitelny a.s., Wienna Insurance Group, IČ 47452820 se sídlem náměstí Republiky 15, Pardubice zastoupenému JUDr. Petrem Gallatem advokátem se sídlem Filištínská 145 Chrudim, o popření vykonatelné pohledávky ve výši 6.156,-Kč

t a k t o:

I. Žaloba o určení, že žalovaný nemá vůči dlužníkovi Václavu Pumrovi část pohledávky č. 1) ve výši 6.156,-Kč, se zamítá. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění

Žalobou doručenou insolvenčnímu soudu dne 11. 2. 2014 se žalující insolvenční správce domáhal vydání rozhodnutí, kterým by bylo určeno, že žalovaný nemá za dlužníkem Václavem Pumrem vykonatelnou pohledávku ve výši 6.156,-Kč. Žalobu zdůvodnil tím, že tato přihlášená pohledávka představuje náklady věřitele, jako oprávněného, vzniklé mu v souvislosti s exekučním řízením vedeným pod sp.zn. 129 EX 9037/11. Věřitel existenci této pohledávky doložil příkazem k a úhradě nákladů exekuce ze dne 6. 12. 2011, č.j. 129 EX 9037/11-9. Žalující insolvenční správce má za to, že náklady probíhající exekuce jsou uspokojitelné pouze v samotném exekučním řízení a tudíž je vyloučena možnost jejich uplatnění a uspokojení v rámci řízení insolvenčního.

Žalovaný ve vyjádření k žalobě namítl, že příkaz k úhradě nákladů exekuce je v právní moci od 20. 12. 2011; dlužníkovi byl exekuční příkaz řádně doručen a dlužník proti němu v minulosti nevznášel žádné námitky Proto žalovaný navrhl, aby žaloba byla zamítnuta, neboť náklady exekuce byly do insolvenčního řízení přihlášeny po právu.

Z přihlášky žalovaného do insolvenčního řízení bylo zjištěno, že věřitel přihlásil do insolvenčního řízení mimo jiné i pohledávku ve výši 6.156,-Kč představující náklady exekuce tohoto věřitele. Existenci pohledávky doložil žalovaný věřitel příkazem k úhradě nákladů exekuce. Z příkazu k úhradě nákladů exekuce č.j. 129 EX 9037/11-9 vydaného soudním exekutorem Mgr. Petrem Jarošem dne 6. 12. 2011 bylo zjištěno, že exekutor rozhodl o tom, že celkové náklady exekuce činí částku 14.016,-Kč a představují je náklady exekutora 7.860,-Kč a náklady oprávněného 6.156,-Kč. Exekuční příkaz nabyl právní moci dne 20. 12. 2011, ještě se zahájením insolvenčního řízení ve věci dlužníka. Okresní soud v Rychnově nad Kněžnou vydal usnesení o nařízení exekuce čj. 18 EXE 4203/2011-9 dne 28.11.2011.

Z takto zjištěného stavu učinil soud následující právní závěr:

Povahou příkazu k úhradě nákladů exekuce se zabývala četná judikatura vyšších soudů. Z rozsudku Vrchního soudu v Praze sp.zn. 1 VSPH 209/2011-42, 41 ICm 1923/2011, (KSPH 41 INS 2788/2011) ze dne 26. ledna 2012 lze ocitovat:

Podle § 87 odst. 1 exekučního řádu patří mezi náklady exekuce odměna exekutora, náhrada paušálně určených či účelně vynaložených hotových výdajů, náhrada za ztrátu času při provádění exekuce, náhrada za doručení písemností, odměna a náhrada nákladů správce podniku, a je-li exekutor nebo správce podniku plátcem daně z přidané hodnoty, je nákladem exekuce rovněž příslušná daň z přidané hodnoty podle zvláštního právního předpisu. Podle § 87 odst. 3 téhož zákona hradí náklady exekuce exekutorovi povinný. Z odst. 4 téhož ustanovení pak plyne, že náklady exekuce a náklady oprávněného vymůže exekutor na základě příkazu k úhradě nákladů exekuce, a to některým ze způsobů určených v exekučním příkazu k provedení exekuce ukládající zaplacení peněžité částky. Podle § 88 odst. 1 exekučního řádu platí, že náklady exekuce a náklady oprávněného určuje exekutor v příkazu k úhradě nákladů exekuce, který doručí oprávněnému a povinnému. Z odst. 3 téhož ustanovení vyplývá, že účastník řízení může podat u exekutora proti příkazu námitky do 8 dnů od doručení. Pokud exekutor v plném rozsahu námitkám nevyhoví, postoupí je bez zbytečného odkladu soudu (ust. § 45), který o námitkách rozhodne do 15 dnů. Případné vyjádření k námitkám adresované soudu exekutor doručí také tomu, kdo námitky podal. Ustanovení § 89 exekučního řádu pak určuje, že dojde-li k zastavení exekuce, hradí náklady exekuce a náklady účastníků ten, který zastavení zavinil. V případě zastavení exekuce pro nemajetnost povinného hradí paušálně určené či účelně vynaložené výdaje exekutorovi oprávněný. Pro případ zastavení exekuce pro nemajetnost povinného si může oprávněný s exekutorem předem sjednat výši účelně vynaložených výdajů. Odvolací soud je přesvědčen o tom, že náklady exekuce (v přezkoumávané věci jde o odměnu exekutora, náhradu jeho paušálně určených hotových výdajů, náhradu za doručení písemnosti a daň z přidané hodnoty) nejsou ničím jiným než náklady (exekučního) řízení, přičemž rozhodování o nich zákon primárně svěřuje soudnímu exekutorovi, který tak činí příkazem k úhradě nákladů exekuce.

Judikatura (např. usnesení Nejvyššího soudu sp.zn. 20 Cdo 5223/2007 ze dne 10.3.2008) dovozuje, že příkazem k úhradě nákladů exekuce soudní exekutor určuje konkrétní výši a jednotlivé složky nákladů exekuce, aniž by stanovil způsob, kterým budou vymoženy. Příkaz je ve spojení s usnesením o nařízení exekuce exekučním titulem, který se vymáhá v exekučním řízení, v němž byl vydán (viz § 87 odst. 4 a § 88 odst. 1 a 2 exekučního řádu), přičemž způsob provedení exekuce je stanoven v exekučním příkazu (viz § 47 odst. 1 a § 48 písm. f) exekučního řádu). Pouze v případě podání námitek proti tomuto příkazu některým z účastníků, jestliže jim zcela nevyhoví sám exekutor, přenáší se rozhodování o nákladech exekuce na soud, který rozhodne o důvodnosti námitek (viz § 88 odst. 3 a 4 exekučního řádu). Jsou-li tedy náklady exekutora pohledávkou z titulu práva na náhradu nákladů řízení, jsou v dané věci aplikovatelné i závěry právní teorie (např. Drápal, L., Bureš J. a kol. Občanský soudní řád I. Komentář I. vydání Praha: C.H.Beck, 2009, str. 1009) a judikatury (např. rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 29 Cdo 238/2007 ze dne 27.9.2007), podle nichž nárok na náhradu nákladů řízení má základ v procesním právu a vzniká na základě pravomocného rozhodnutí, které má v tomto směru konstitutivní povahu. V případě exekučního řízení se jedná o pravomocné soudní rozhodnutí, jímž je exekutorovi vůči některému z účastníků exekučního řízení přiznáno právo na náhradu nákladů exekuce, nebo-a opakovaně to budiž zdůrazněno-o exekutorem vydaný příkaz k úhradě nákladů exekuce.

Jak plyne z výše uvedeného rozhodnutí, žalovaný má za dlužníkem vykonatelnou pohledávku z titulu nákladů oprávněného v exekučním řízení.

V důsledku zahájení insolvenčního řízení dne 5.9.2013 na majetek povinného a v důsledku účinků podle ust. § 109 odst. 1 písm. c) IZ však již není možno exekuci provést a uspokojit vykonatelné pohledávky žalovaného včetně příslušenství-nákladů oprávněného v exekučním řízení.

Insolvenční soud nesdílí názor popírajícího správce, že pohledávka oprávněného z titulu nákladů exekučního řízení může být uspokojena toliko v rámci exekučního řízení, neboť tento závěr nemá oporu v zákoně. Analogicky lze argumentovat soudní praxí akceptovaným postupem soudního exekutora, který uplatňuje přihláškou do insolvenčního řízení své nároky na základě pravomocného příkazu k úhradě nákladů exekuce (viz např. rozsudek Vrchního soudu v Praze č.j. 101 Kv se toho 267/2013-70 ze dne 24. 10. 2013).

Za daného stavu žalobu popírajícího insolvenčního správce zamítl, jak je uvedeno v bodě II. výroku tohoto rozhodnutí. O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle ust. § 202 odst. 2 IZ s přihlédnutím k tomu, že úspěšný věřitel nemá po proti popírajícímu insolvenčnímu správci právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení : Proti tomuto rozhodnutí je možno podat do 15 dnů od jeho doručení odvolání prostřednictvím podepsaného soudu k Vrchnímu soudu v Praze.

V Hradci Králové dne 29. srpna 2014

JUDr. Jolana Maršíková, v.r. soudce Za správnost vyhotovení: Hana Šafránková