42 ICm 516/2014
Číslo jednací: 42 ICm 516/2014-18 ( KSHK 42 INS 2385/2013 )

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní JUDr. Jolanou Maršíkovou v incidenčním sporu žalobce Město Trutnov, Slovanské náměstí 165, 541 01 Trutnov, IČ 00278360, zast. JUDr. Blankou Mourovou, advokátkou se sídlem U Nemocnice 83, 541 01 Trutnov, proti žalovanému INKOS HK-Turnov, v.o.s. se sídlem Boharyně 70, IČ 28821955, jako insolvenčnímu správci dlužníka RADAGLASS, s.r.o. se sídlem Bulharská 55, Trutnov, IČ 25255487, zastoupenému JUDr. Ivanou Velíškovou, advokátkou se sídlem Antonína Dvořáka 287, Turnov, o pořadí pohledávky ve výši 11.490,70 Kč

takto:

I. Určuje se, že pohledávka žalobce ve výši 11.490,70 Kč přiznaná žalobci pravomocným usnesením Okresního soudu v Trutnově ze dne 30. 5. 2013, č.j. 8 C 73/2013-13 a pravomocným usnesením Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 30. 9. 2013, č.j. 21 Co 410/2013-27 za dlužníkem RADAGLASS, s.r.o. , je pohledávkou za majetkovou podstatou.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění

Žalobou doručenou insolvenčnímu soudu dne 11. 2. 2014 se domáhal žalobce vydání rozhodnutí, že jeho pohledávka ve výši 11.490,70 Kč je pohledávkou za majetkovou podstatou. Žalobu zdůvodnil tím, že pohledávka žalobce vznikla v průběhu insolvenčního řízení z titulu práva na náhradu nákladů soudního řízení dle usnesení Okresního soudu v Trutnově a usnesení Okresního soudu v Hradci Králové, když obě rozhodnutí nabyla právní moci dne 25. 10. 2013. Povinnost zaplatit náklady soudního řízení byla oběma shora uvedenými rozhodnutími uložena žalovanému, tedy insolvenčnímu správci dlužníka. Žalobce uplatnil pohledávku u insolvenčního správce, když má za to, že se jedná o pohledávku za majetkovou podstatou. Vzhledem k tomu, že insolvenční správce s touto kvalifikací nesouhlasil, uložil insolvenční soud žalobci usnesením č.j. KSHK 42 INS 2385/2013-P 20-2 ze dne 17. 1. 2014 podat žalobu na určení pořadí pohledávky. Proto byla podána tato žaloba.

Žalovaný se k žalobě věcně nevyjádřil. Při soudním jednání advokátka žalovaného namítla, že pohledávka, která je předmětem sporu, není pohledávkou vyjmenovanou v § 168 IZ a nejde proto o pohledávku za majetkovou podstatou. Rovněž má za to, že náklady řízení neměly být žalobci přiznány, když bylo v souzené věci na místě aplikovat ust. § 150 o.s.ř.

Z provedených důkazů zjistil insolvenční soud tento skutkový stav.

Z podání ze dne 13. 12. 2013 bylo zjištěno, že se žalobce obrátil na insolvenčního správce se žádostí o zaplacení částky 11.490,70 Kč. K žádosti připojil žalobce jednak usnesení Okresního soudu v Trutnově č.j. 8 C73/2013-13 ze dne 30. května 2013 a usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. 21 Co 410/2013-27 ze dne 30. září 2013. Z těchto soudních rozhodnutí insolvenční soud zjistil, že rozhodnutí byla vydána ve věci žalobce Město Trutnov proti žalovanému INKOS HK-Turnov v.o.s. jako insolvenčnímu správci dlužníka RADAGLASS, s.r.o.. Soudní spor se týkal vyklizení nebytového prostoru. Usnesením okresního soudu bylo rozhodnuto o zastavení řízení a žalovanému insolvenčnímu správci bylo uloženo zaplatit žalobci náklady řízení ve výši 10.196,-Kč do tří dnů od právní moci rozhodnutí. Usnesením Krajského soudu v Hradci Králové jako soudu odvolacího byl výrok o náhradě nákladů řízení potvrzen a žalovanému bylo uloženo nahradit žalobci náklady odvolacího řízení ve výši 1.294,70 Kč.

Podáním ze dne 2. 1. 2014 se obrátil insolvenční správce na insolvenční soud, předložil insolvenčnímu soud podání žalobce, kterým se domáhá zaplacení částky 11.490,70 Kč a požádal insolvenční soud, aby vydal rozhodnutí podle ust. § 203a IZ. Usnesením č.j. KSHK 42 INS 2385/2013-P 20-9 ze dne 17. ledna 2014 insolvenční soud uložil žalobci, aby do 30 dnů ode dne doručení tohoto usnesení podal u insolvenčního soudu žalobu na určení pořadí pohledávky ve výši 11.490,70 Kč. Výzva byla žalobci doručena dne 17. 1. 2014.

Z takto zjištěného skutkového stavu učinil soud následující právní závěr:

Incidenční žaloba o pořadí pohledávky podle ust. § 203a IZ byla podána včas ve třicetidenní lhůtě stanovené pro podání této incidenční žaloby insolvenčním soudem a směřuje proti insolvenčnímu správci jako osobě se s dispozičními oprávněními k majetkové podstatě dlužníka, když úpadek dlužníka je řešen konkursem. Není veden spor o výši žalobcovy pohledávky, ta byla ostatně přiznána žalobci pravomocnými soudními rozhodnutími; spor mezi žalobcem žalovaným je veden o pořadí této pohledávky, když žalobce tvrdí, že jde o pohledávku za majetkovou podstatou, a žalovaný insolvenční správce namítá, že pohledávka režimu § 168 IZ nepodléhá.

Pokud žalovaný insolvenční správce namítá, že v rámci daného soudního sporu mělo být o nákladech řízení rozhodnuto podle ust. § 150 o.s.ř., pak nezbývá než konstatovat, že náklady řízení byly žalobci pravomocně přiznány a insolvenční soud není v případě této vykonatelné pohledávky oprávněn přezkoumávat správnost právního posouzení soudem v souvislosti s rozhodováním o nákladech řízení.

Insolvenční soud má za to, že pokud byl veden proti insolvenčnímu správci spor, jenž se týkal majetkové podstaty, náklady řízení pravomocně přisouzené úspěšnému žalobci jsou pohledávkou za majetkovou podstatou ve smyslu ust. § 168 odst. 2 písm. b) IZ. V té souvislosti insolvenční soud připomíná, že podle ust. § 170 písm. f)) jsou z uspokojení v insolvenčním řízení vyloučeny toliko náklady účastníků řízení vzniklé jim účastí v insolvenčním řízení.

Za daného stavu insolvenční soud shledal žalobu o určení, že pohledávka ve výši 11.490,70 Kč je pohledávkou za majetkovou podstatou, za důvodnou.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle ust. § 202 odst. 1 IZ, když úspěšný věřitel nemá ve sporu o pořadí pohledávky proti neúspěšnému insolvenčnímu správci právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je možno podat do 15 dnů od jeho doručení odvolání prostřednictvím podepsaného soudu k Vrchnímu soudu v Praze.

V Hradci Králové dne 5. září 2014

JUDr. Jolana Maršíková, v.r. soudce

Za správnost vyhotovení: Hana Šafránková