42 ICm 5093/2017
Č. j. 42 ICm 5093/2017-21

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl samosoudcem JUDr. Ondřejem Ludvíkem ve věci

žalobce: MONETA Leasing, s.r.o., IČO: 60751606 sídlem Holandská 1006/10, 639 00 Brno proti žalovanému: JUDr. David Termer, IČO: 40582779 sídlem Opatovická 24/156, 110 00 Praha 1 insolvenční správce SOME Jindřichův Hradec s.r.o., IČO: 62508831 o určení pravosti a výše přihlášené pohledávky,

takto: I. Žaloba na určení, že žalobce má za dlužníkem pohledávku ve výši 305 200 Kč tak, jak byla přihlášena žalobcem přihláškou P53-2 do insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod spis. zn. 44 INS 3847/2017, se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů tohoto řízení.

Odůvodnění: Žalobce se domáhal určení, že má za dlužníkem shora označenou pohledávku. Z přihlášky pohledávky P53-2 zjistil soud, že žalobce přihlásil do tohoto insolvenčního řízení pohledávku ve výši 542 734,70 Kč s odůvodněním, že mezi účastníky byla uzavřena Smlouva o budoucí smlouvě kupní ze dne 19. 5. 2015, když žalobce uzavřel s pronajímatelem Milanem Vrzáčkem jako nájemcem Leasingovou smlouvu č. 915960006 dne 19. 5. 2015 na leasing traktoru Lamborghini. Za účelem zajištění obchodu pak žalobce uzavřel s dlužníkem Smlouvu o budoucí smlouvě kupní. Tato pohledávka byla přihlášena jako podmíněná. Podmínka byla popsána v přihlášce do isir.justi ce.cz -2-Spis. zn.insolvenčního řízení jako pohledávka z Leasingové smlouvy, která však nikdy nemusí vzniknout a zároveň nelze její existenci vyloučit, neboť na základě Smlouvy o budoucí smlouvě kupní dlužník poskytl garanci tzv. zpětného odkupu budoucím kupujícím (dlužníkem) jakožto dodavatelem předmětu leasingu ve prospěch prodávajícího jakožto věřitele. Z protokolu o přezkumném jednání a příslušného přezkumného listu zjistil soud, že pohledávka žalobce byla insolvenčním správcem popřena co do pravosti s odůvodněním, že pohledávka ke dni rozhodnutí o úpadku neexistuje, a tudíž nemůže být přihlášena jako podmíněná, neboť se nejedná o odklad účinnosti. Žalobce s popřením své pohledávky nesouhlasil a uvedl, že Smlouva o budoucí smlouvě kupní, která je v tomto případě posuzována, nemůže být posuzována jako klasická smlouva o budoucí smlouvě kupní, ale podle vůle stran a soud musí přihlédnout ke skutečnosti, že je provázána jako zajišťovací institut s Leasingovou smlouvou. Všechny smlouvy pak mají naprosto určitý obsah a jsou ve všech ohledech perfektní a vyhovující právnímu řádu a účastníci měli smluvní vůli založit pohledávku na úhradu kupní ceny od samého počátku. Pokud by pohledávka byla neexistující, postrádala by praktický smysl zajištění, neboť tato Smlouva o budoucí smlouvě kupní byla uzavřena k zajištění splnění pohledávky z Leasingové smlouvy a byla uzavřena jak pro případ řádného ukončení Leasingové smlouvy, tak pro případ, kdy by leasingový nájemce Leasingovou smlouvu porušil a tato by byla mimořádně ukončena. Účinky projednávané Smlouvy pak jsou vázány na nejisté právní skutečnosti, o nichž panuje nejistota zda, eventuálně kdy nastanou, potažmo kombinace obojího, a proto je třeba vykládat vůli stran zajistit zpětným odkupem financovaného předmětu a předvídanou pohledávku na úhradu kupní ceny plnění Leasingové smlouvy od počátku. Podmínkou uzavření Smlouvy je pak výzva žalobce dlužníku, když tuto skutečnost předpovídá rovněž ustanovení § 548 odst. 2 o. z. Žalovaný s podanou žalobou nesouhlasil s odůvodněním, že v insolvenčním řízení se neuspokojí pohledávky, které v době rozhodnutí o úpadku neexistovaly. Insolvenční správce nepopírá uzavření Leasingové smlouvy ani Smlouvy o budoucí smlouvě kupní, avšak domnívá se, že tato pohledávka není pohledávkou podmíněnou, ale pohledávkou, která neexistuje. Závazek z dané kupní smlouvy by vznikl až v případě porušení Leasingové smlouvy či ukončené Leasingové smlouvy, což se v době přihlášení a rozhodnutí o úpadku nestalo. Přezkumné jednání se konalo dne 1. 11. 2017, oznámení o popření pohledávky bylo doručeno žalobci dne 22. 11. 2017, žaloba byla doručena soudu dne 6. 12. 2017, a je proto žalobou včasnou, uplatněnou ve lhůtě dle ustanovení § 198 odst. 1 IZ. Ze Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy ze dne 19. 5. 2015 zjistil soud, že žalobce jako budoucí prodávající a dlužník jako budoucí kupující uzavřeli budoucí kupní smlouvu, za účelem poskytnutí garance zpětného odkupu budoucím kupujícím-jakožto dodavatelem předmětu leasingu ve prospěch budoucího prodávajícího-jakožto pronajímatele, neboť mezi žalobcem a Milanem Vrzáčkem byla uzavřena Leasingová smlouva a předmět leasingu byl traktor Lamborghini. Ve Smlouvy o budoucí smlouvě kupní je pak zaznamenána podoba budoucí smlouvy tak, jak ji účastníci hodlali uzavřít s tím, že v čl. 5.1 je sjednáno, že budoucí kupující se zavazuje uzavřít budoucí kupní smlouvu bez zbytečného odkladu poté, co k tomu bude v souladu s touto Smlouvu budoucím prodávajícím písemně vyzván, nejpozději však do tří pracovních dnů od doručení takovéto výzvy. V bodě 5.3 a 5.4 jsou pak stanoveny podmínky pro vznik povinnosti budoucího kupujícího uzavřít kupní smlouvu v případě řádného ukončení Leasingové smlouvy i v případě mimořádného ukončení Leasingové smlouvy, vždy vázané na nutnost výzvy žalobce dlužníku k uzavření kupní smlouvy ve Smlouvě zaznamenané lhůtě. V bodě 6.1 je zaznamenáno ujednání o smluvní pokutě pro případ, kdy by budoucí kupující nesplnil svůj závazek k uzavření kupní smlouvy. Dle ustanovení § 173 odst. 3 IZ přihlásit lze i pohledávku nesplatnou nebo pohledávku vázanou na podmínku. Pohledávky věřitelů vázané na splnění rozvazovací podmínky se považují v -3-Spis. zn.insolvenčním řízení za nepodmíněné, dokud rozvazovací podmínka není splněna. Na pohledávky věřitelů vázané na splnění odkládací podmínky nemá zahájení insolvenčního řízení vliv. Dle ustanovení § 548 odst. 1 o. z. Vznik, změnu nebo zánik práv lze vázat na splnění podmínky. Je-li zánik práva nebo povinnosti vázán na nemožnou podmínku, nepřihlíží se k ní. Dle ustanovení § 548 odst. 2 o. z. podmínka je odkládací, závisí-li na jejím splnění, zda právní následky jednání nastanou. Podmínka je rozvazovací, závisí-li na jejím splnění, zda právní následky již nastalé pominou. Soud žalobu jako nedůvodnou zamítl s odůvodněním, že není správné přesvědčení žalobce o tom, že by se Smlouva o budoucí smlouvě kupní dala vyložit ve vztahu k uplatněnému nároku na zaplacení kupní ceny jako odkládací podmínka a ustanovení shora citovaného § 548 o. z. nelze v této věci vůbec aplikovat. Z ustanovení § 173 odst. 3 IZ mj. plyne, že do insolvenčního řízení lze přihlásit pohledávky splatné i nesplatné, ale vždy především pohledávky, které existují. V posuzovaném případě pak pohledávka žalobce za dlužníkem na zaplacení kupní ceny neexistuje. Mezi účastníky byla uzavřena platně Smlouva o budoucí smlouvě kupní, když však na základě této Smlouvy o budoucí smlouvě kupní vzniklo žalobci oprávnění po dlužníku požadovat uzavření kupní smlouvy a na základě této Smlouvy mu nevzniklo a vzniknout nemohlo právo požadovat úhradu kupní ceny sjednané v kupní smlouvě, které měla teprve vzniknout. Žalobci též případně mohl vzniknout nárok na zaplacení smluvní pokuty, ale až tehdy, pokud by dlužník kupní smlouvu i přes výzvu, která mu byla žalobcem doručena, kupní smlouvu neuzavřel. Lze tak uzavřít, že ani právo na zaplacení smluvní pokuty (což by soud mohl hodnotit jako jiné právní hodnocení v přihlášce popsaného skutkového stavu) žalobci nevzniklo. Jeho pohledávka na zaplacení kupní ceny tak v době přihlášení a v době rozhodování soudu v této věci neexistuje, neboť kupní smlouva mezi účastníky nikdy nebyla uzavřena. O náhradě nákladů soudního řízení rozhodl soud ve smyslu ustanovení § 163 IZ ve spojení s ustanovením § 142 odst. 1 o.s.ř., když plně procesně úspěšnému žalovanému náleží právo na náhradu nákladů tohoto řízení, kdy však žalovanému žádné náklady řízení nevznikly.

Poučení: Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Českých Budějovicích.

České Budějovice 6. 3. 2018

JUDr. Ondřej Ludvík samosoudce