42 ICm 5030/2017
Číslo jednací: 42 ICm 5030/2017-13

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl samosoudcem JUDr. Ondřejem Ludvíkem v právní věci žalobkyně: Mgr. Martina Kaplánková, IČO: 71331328, se sídlem Divadelní 1604/8, Jihlava, insolvenční správce dlužníků Jaroslava anonymizovano , anonymizovano a Ivany anonymizovano , anonymizovano , proti žalovanému: TERASYS LIMITED, reg. č. 328229, se sídlem Avlonos 1, Maria House 1075, Nicosia, Kyperská republika, zastoupen Mgr. Josefem Vackem, advokátem se sídlem Jugoslávská 620/29, Praha 2, o popření vykonatelné pohledávky, takto: I. Určuje se, že žalovaný nemá za dlužníky pohledávku z titulu vykonatelného notářského zápisu Mgr. Magdaleny Vosátkové, MBA, ze dne 3. 6. 2015, spis. zn. NZ 162/2015, N 175/2015, ve výši 17.000,-Kč.

II. Žaloba na určení, že žalovaný nemá za dlužníky pohledávku z titulu notářského zápisu Mgr. Magdaleny Vosátkové, MBA, ze dne 3. 6. 2015, spis. zn. NZ 162/2015, N 175/2015, ve výši 17.000,-Kč, se zamítá.

III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů tohoto řízení.

Odůvodnění: Žalobkyně se domáhala popření výše přihlášených pohledávek ve výši 34.000,-Kč, když tato pohledávka měla vzniknout žalovanému v rámci insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod spis. zn. 41 INS 15564/2017 ze shora uvedeného právního důvodu. Z přihlášky pohledávky P17-1 do tohoto insolvenčního řízení zjistil soud, že žalovaný přihlásil svou pohledávku v celkové výši 136.000,-Kč, která představovala nezaplacenou smluvní pokutu pojící se s nesplněním závazku uhradit jistinu ve výši 170.000,-Kč za období září 2015 až duben 2015 ve výši 17.000,-Kč za každý jednotlivý měsíc. Splatnost pohledávek za březen 2016 a duben 2016 byla pak žalovaným označena 18. dnem příslušného kalendářního měsíce. Ze zprávy o přezkumu a příslušného přezkumného listu pohledávky P17 zjistil soud, že žalobkyně popřela přihlášenou pohledávku žalovaného co do výše 34.000,-Kč s odůvodněním, že na základě isir.justi ce.cz -2-spis. zn.vykonatelného notářského zápisu byla nařízena exekuce, když v rámci exekuce byla částka jistiny dluhu vymožena k 9. 3. 2016, čímž zanikla povinnost dlužníků hradit smluvní pokutu, neboť byla vymožena jistina dluhu. Povinnost dlužníků hradit smluvní pokutu tak zanikla za březen a duben 2016 a v této výši byla pak pohledávka žalovaného popřena.

V žalobě pak setrvala žalobkyně na svých argumentech z popěrného úkonu.

Žalovaný s podanou žalobou částečně nesouhlasil, když uvedl, že vznik povinnosti dlužníků hradit smluvní pokutu byl vázán k prvnímu kalendářnímu dni příslušného měsíce, ve kterém se dlužníci nacházeli v prodlení s hrazením jistiny. Vzhledem k uhrazení jistiny dluhu dne 9. 3. 2016 je pak zřejmé, že v březnu roku 2016 již žalovanému nárok na smluvní pokutu vznikl a je lhostejné, kdy se tento dluh stává splatným. Za duben roku 2016 pak žalovaný uznal, že nárok na smluvní pokutu žalovanému již díky vymožení jistiny dluhu nevznikl a v této části žalobu uznal.

Soud věc rozhodl ve smyslu ustanovení § 115a o.s.ř. ve spojení s ustanovením § 101 odst. 4 o.s.ř. se souhlasem účastníků bez nařízení jednání, neboť věc lze posoudit pouze na základě předložených listinných důkazů.

Ze shora označeného notářského zápisu zjistil soud, že se účastníci dohodli na povinnosti dlužníka vrátit částku 170.000,-Kč ve zde uvedených měsíčních splátkách a dohodli se pro případ prodlení dlužníka s hrazením splátek na zesplatnění dluhu a ztrátě výhody splátkového kalendáře a pro tento případ si též účastníci dohodli smluvní pokutu ve výši 17.000,-Kč, která vznikne za každý i započatý měsíc prodlení s plněním povinnosti hradit jistinu dluhu. Splatnost smluvní pokuty si účastníci dohodli za každý daný měsíc k 10. dni následujícímu po dni, ve kterém došlo k porušení povinnosti. Mezi účastníky je nesporné uhrazení dluhu dne 9. 3. 2016.

Po provedeném dokazování zjistil soud následující skutkový stav:

Každá jednotlivá smluvní pokuta za příslušný kalendářní měsíc vznikla již prvním dnem, ve kterém se dlužník nalézal v prodlení s hrazením jistiny. Při mezi účastníky nesporném datu 9. 3. 2016 jako začátku prodlení s hrazením jistiny je pak zřejmé, že za období března 2016 právo na smluvní pokutu žalovanému vůči dlužníku skutečně vzniklo a je lhostejné, že datum splatnosti smluvní pokuty následovalo až po uhrazení dluhu a je též zřejmé, že datum splatnosti vzhledem k datu rozhodování soudu již proběhlo.

Soud proto žalobě ve výši 17.000,-Kč vyhověl, neboť nárok na smluvní pokutu za březen 2016 žalovanému vůči dlužníku skutečně vznikl. V částce 17.000,-Kč pak soud žalobu jako nedůvodnou zamítl, neboť žalovanému nárok na smluvní pokutu za duben 2016 nevznikl. Smluvní pokutu pak soud posoudil po právní stránce dle ustanovení § 2048 a následujících OZ.

O náhradě nákladů soudního řízení rozhodl soud ve smyslu ustanovení § 163 IZ ve spojení s ustanovením § 142 odst. 2 o.s.ř., kdy žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení při poměrném úspěchu i neúspěchu obou účastníků ve věci.

Poučení: Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Českých Budějovicích.

V Českých Budějovicích dne 25. 1. 2018

JUDr. Ondřej Ludvík v. r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Alena Linhová