42 ICm 4947/2017
Číslo jednací: 42 ICm 4947/2017-39

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl samosoudcem JUDr. Ondřejem Ludvíkem v právní věci žalobce: Finanční úřad pro Jihočeský kraj, Územní pracoviště v Českých Budějovicích, se sídlem F. A. Gerstnera 1/5, České Budějovice, proti žalovanému: JUDr. David Termer, IČO: 40582779, se sídlem Opatovická 24/156, Praha 1, insolvenční správce dlužníka SOME Jindřichův Hradec s.r.o., IČO: 62508831, o určení pořadí přihlášené pohledávky,

takto: I. Žaloba na určení, že pohledávky žalobce, přihlášené žalobcem do insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod spis. zn. 44 INS 3847/2017 přihláškou P32-2, P32-3, P32-4, P32-5 a P32-6, jsou zajištěny věcí hromadnou-náhradními díly vlastníka SOME TECHNIKA s.r.o.-na základě rozhodnutí Finančního úřadu pro Jihočeský kraj o zřízení zástavního práva č.j. 2142643/16/2205-00540-301765, ze dne 15. 11. 2016, se zamítá.

II. Určuje se, že pohledávky žalobce, přihlášené žalobcem do insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod spis. zn. 44 INS 3847/2017 přihláškou P32-2, P32-3, P32-4 a P32-5, jsou zajištěny zástavním právem k automobilu Peugeot BOXER 2-2 HDi, RZ: 5C8 8913, Peugeot Partner Furgon, RZ: 4C8 7902 a Peugeot 307, RZ: 5C0 2055, na základě rozhodnutí Finančního úřadu pro Jihočeský kraj o zřízení zástavního práva, č.j. 1939395/16/2205-00540-301765, ze dne 5. 10. 2016.

III. Žaloba na určení, že pohledávka žalobce, přihlášená žalobcem do insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod spis. zn. 44 INS 3847/2017 přihláškou P32-6, je zajištěna zástavním právem k automobilu Peugeot BOXER 2-2 HDi, RZ: 5C8 8913, Peugeot Partner Furgon, RZ: 4C8 7902 a Peugeot 307, RZ: 5C0 2055, na základě rozhodnutí Finančního úřadu pro Jihočeský kraj o zřízení zástavního práva, č.j. 1939395/16/2205-00540-301765, ze dne 5. 10. 2016, se odmítá. isir.justi ce.cz -2-Spis. zn.

IV. Řízení o žalobě na určení, že pohledávky žalobce P32-2, P32-3, P32-4, P32-5 a P32-6, přihlášené žalobcem do insolvenčního řízeni spis. zn. 44 INS 3847/2017, jsou zajištěny obchodním podílem dlužníka v obchodní korporaci SOME Auto, s.r.o. na základě rozhodnutí Finančního úřadu pro Jihočeský kraj o zřízení zástavního práva k obchodní korporaci č. 2259431/16/2205-00540-301765 ze dne 22. 12. 2016, se zastavuje.

V. Řízení o žalobě na určení, že pohledávky žalobce P32-2, P32-3, P32-4, P32-5 a P32-6, přihlášené žalobcem do insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod spis. zn. 44 INS 3847/2017, jsou zastaveny automobilem Peugeot 307 Brake, RZ: 4C1 2212 a Peugeot 308, RZ: 5C2 3593 a Mazda 6 SDN, RZ: 7C1 8282, na základě rozhodnutí Finančního úřadu pro Jihočeský kraj o zřízení zástavního práva č. 1939395/16/2205-00540-301765 ze dne 5. 10. 2016, se zastavuje.

VI. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů tohoto řízení.

Odůvodnění: Žalobce se domáhal určení, že jeho shora označené pohledávky přihlášené do shora označeného insolvenčního řízení byly správně přihlášeny jako zajištěné. Z přihlášky pohledávky P32-2, P32-3, P32-4, P32-5 a P32-6 soud zjistil, že žalobce přihlásil své pohledávky z titulu daňových nedoplatků a příslušenství daně do tohoto insolvenčního řízení jako zajištěné, a to v případě dílčích pohledávek P32-2, P32-3, P32-4 a P32-5 zajištěné třemi instituty, a sice 1) zástavním právem k automobilům Peugeot 307 Brake, RZ: 4C1 2212, Peugeot 308, RZ: 5C2 3593, Mazda 6 SDN, RZ: 7C1 8282, Peugeot BOXER 2-2 HDi, RZ: 5C8 8913, Peugeot Partner Furgon, RZ: 4C8 7902 a Peugeot 307, RZ: 5C0 2055, (dále jen motorová vozidla) 2) zástavním právem k obchodnímu podílu dlužníka ve společnosti SOME AUTO s.r.o. (dále jen obchodní podíl) a 3) zástavním právem k souboru věcí (dále jen náhradní díly). Přihláška P32-6 pak byla přihlášena jako zajištěná jen zástavním právem k souboru věcí-náhradním dílům. Z protokolu o přezkumném jednání zjistil soud, že žalobce u předmětných pohledávek nepopřel ani pravost ani výši přezkoumávaných pohledávek a nepopřel též zajištění předmětných pohledávek zástavním právem k obchodnímu podílu. Žalovaný popřel předmětné pohledávky jen co do zajištění věcí hromadnou-náhradními díly s odůvodněním, že tyto náhradní díly jsou ve vlastnictví třetí osoby-společnosti SOME TECHNIKA s.r.o. a nikoliv dlužníka. Dílčí pohledávky P32-2, P32-3, P32-4 a P32-5 pak žalobce popřel co do pořadí též v rozsahu zajištění zástavním právem na motorových vozidlech s odůvodněním, že není postaveno najisto, zda majetek po právu náleží do majetku dlužníka nebo jiné osoby a není postavena najisto existence majetku.

Žalobce s popřením pořadí svých pohledávek nesouhlasil a u popěrných argumentů týkajících se zajištění motorovými vozidly uvedl, že tyto věci byly ve vlastnictví dlužníka v době zřízení zástavního práva a u náhradních dílů uvedl, že byl žalobce oprávněn dle ustanovení § 170 odst. 3 daňového řádu rozhodnout o zřízení zástavního práva k majetku vlastníka odlišného od dlužníka, jehož daňový nedoplatek byl zajišťován, a to na základě předchozího písemného souhlasu společnosti SOME TECHNIKA s.r.o., který byl opatřen úředně ověřeným podpisem. V prohlášení ze dne 11. 11. 2016 dala společnost SOME TECHNIKA s.r.o. souhlas s tím, aby její zásoby byly použity pro zástavu dlužníka a předložila soupis této věci hromadné. -3-Spis. zn.

Žalovaný s podanou žalobou nesouhlasil s odůvodněním, že u dvou automobilů, které měly být předmětem zajištění, již vzal popěrný úkon zpět a u ostatních automobilů vzal popěrný úkon podmíněně zpět pro případ, že tyto věci budou v budoucnu dohledány a sepsány. U zástavního institutu týkajícího se náhradních dílů uvedl žalobce, že za situace, kdy je mezi účastníky nesporné vlastnictví těchto náhradních dílů osobou odlišnou od dlužníka, není možné, aby bylo předmětem zajištění v rámci insolvenčního řízení dlužníka, když v majetkové podstatě tyto věci sepsány nejsou a jsou sepsány v majetkové podstatě dlužníka SOME TECHNIKA s.r.o.

Přezkumné jednání se konalo dne 1. 11. 2017, žaloba byla doručena soudu dne 28. 11. 2017 a je žalobou včasnou, uplatněnou ve lhůtě dle ustanovení § 198 odst. 1 IZ.

Po zahájení řízení vzal žalobce zpět svou žalobu týkající se popření zajištění obchodním podílem s odůvodněním, že žalobce dodatečně zjistil, že ze strany žalovaného nebyl učiněn popěrný úkon týkající se obchodního podílu. Žalobce vzal též zpět žalobu týkající se zajištění třemi shora uvedenými vozidly s odůvodněním, že u dvou vozidel vzal žalovaný svůj popěrný úkon zpět a u třetího vozidla žalobce dodatečně z evidence motorových vozidel zjistil, že dlužník nebyl vlastníkem tohoto vozidla v době zřízení zástavního práva. Soud proto žalobu v tomto rozsahu ve smyslu ustanovení § 96 o.s.ř. zastavil.

Soud žalobu ve smyslu ustanovení § 160 odst. 4 IZ v rozsahu, ve kterém se domáhala určení, že pohledávka žalobce přihlášená přihláškou P32-6 je pohledávka zajištěná motorovými vozidly, odmítl, neboť z přihlášky pohledávky P32-6 plyne, že tyto pohledávky nebyly přihlášeny jako zajištěné motorovými vozidly. Žalobce tak není osobou oprávněnou se domáhat určení, že tyto pohledávky jsou zajištěné, když takto nebyly ani přihlášeny.

Mezi účastníky je nesporné vlastnictví náhradních dílů společností SOME TECHNIKA s.r.o. Ze soupisu majetkové podstaty pak soud zjistil, že tato věc hromadná není ani zapsána v soupisu majetkové podstaty. Ze sdělení Města Jindřichův Hradec, odboru dopravy zjistil soud, že v době zřízení zástavního práva k automobilům byl vlastníkem automobilu Peugeot BOXER 2-2 HDi, RZ: 5C8 8913, Peugeot Partner Furgon, RZ: 4C8 7902 a Peugeot 307, RZ: 5C0 2055 dlužník. Z rozhodnutí Finančního úřadu pro Jihočeský kraj o zřízení zástavního práva, č.j. 1939395/16/2205-00540-301765, ze dne 5. 10. 2016, zjistil soud existenci zástavního práva na motorová vozidla. Z rozhodnutí Finančního úřadu pro Jihočeský kraj o zřízení zástavního práva č.j. 2142643/16/2205-00540-301765, ze dne 15. 11. 2016, zjistil soud existenci zástavního práva na věc hromadnou. Z prohlášení SOME TECHNIKA s.r.o. ze dne 11. 11. 2016 zjistil soud, že tato společnost dala souhlas, aby její zásoby (náhradní díly) byly použity jako zástava pro firmu dlužníka.

Po provedeném dokazování zjistil soud následující skutkový stav:

Žalobce zřídil ke svým pohledávkám zástavní právo, jehož předmětem byly shora ve výroku II. uvedené automobily, a věc hromadná ve vlastnictví SOME TECHNIKA s.r.o. Shora uvedené automobily nejsou sepsány v majetkové podstatě dlužníka.

Soud žalobu jako nedůvodnou zamítl v části domáhající se určení, že pohledávky dlužníka jsou zajištěné náhradními díly s odůvodněním, že předmětem zajištění, ze kterého bude věřitel uspokojován, může být jen majetek ve vlastnictví dlužníka. Tak tomu v daném případě není. Žalobce pak právo uplatňovat uspokojení svých pohledávek ze zástavy neztrácí a může je uplatnit přímo vůči zástavci-společnosti SOME TECHNIKA s.r.o. Vzhledem ke skutečnosti, že u soudu je se společností SOME TECHNIKA s.r.o. v současnosti také vedeno insolvenční řízení, může toto zástavní právo žalobce uplatnit jako přihlášený věřitel mající pohledávku za společností SOME TECHNIKA s.r.o., nikoliv z titulu obligačního věřitele, ale z titulu (pouhého) zástavního věřitele. -4-Spis. zn.

Soud vyhověl žalobě týkající se shora ve výroku II. označených automobilů, když zpětvzetí popření pohledávky u těchto automobilů bylo učiněno podmíněným způsobem a soud k němu ve smyslu ustanovení § 7 IZ ve spojení s ustanovením § 41a odst. 2 o.s.ř. nepřihlíží a zároveň bylo prokázáno vlastnictví dlužníka k těmto vozidlům. Není dle názoru soudu rozhodné, zda tyto automobily jsou v současné době sepsány v majetkové podstatě či nikoliv. Pohledávka může být zajištěna majetkem dlužníka, i pokud není zapsán v majetkové podstatě. Pokud se v rámci insolvenčního řízení tyto automobily nepodaří dohledat a zajistit, nebude možné pouze toto zástavní právo ve prospěch zajištěného věřitele realizovat.

O náhradě nákladů řízení soud rozhodl ve smyslu ustanovení § 163 IZ ve spojení s ustanovením § 142 odst. 2 o.s.ř., když oba účastníci měli částečný úspěch ve věci, a proto soud vyslovil, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů tohoto řízení.

Poučení: Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Českých Budějovicích.

V Českých Budějovicích dne 18. 1. 2018

JUDr. Ondřej Ludvík v. r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Alena Linhová