42 ICm 4931/2017
Č. j. 42 ICm 4931/2017-35

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl samosoudcem JUDr. Ondřejem Ludvíkem ve věci

žalobce: JK Insolv, v.o.s., IČO: 04485645 sídlem Jana Načase 1343/29, 616 00 Brno předběžný insolvenční správce dlužníka DANABE s.r.o., IČO: 28108507 zastoupený advokátkou Mgr. Bc. Lenkou Winkelhoferovou sídlem Švermova 1128/2, 591 02 Žďár nad Sázavou proti žalovanému: Ing. Pavel Vlček, IČO: 60627875 sídlem tř. 28. října 1476/10, 370 01 České Budějovice insolvenční správce dlužníka DLC s.r.o., IČO: 60627875 zastoupený advokátem Mgr. Jaroslavem Kazbundou sídlem Bohunická 67, 619 00 Brno o vyloučení majetku z majetkové podstaty dlužníka,

takto: I. Z majetkové podstaty dlužníka se vylučují: -pozemek parc. č. st. 1183-zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 161-rodinný dům, -pozemek parc. č. 2388/44-zahrada, -pozemek parc. č. 3205-ostatní plocha, vše zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice pro obec a k. ú. Kamenný Újezd na LV č. 1704, sepsané jako položky č. 20, č. 21 a č. 22 soupisu majetkové podstaty v rámci insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod spis. zn. 25 INS 2531/2012.

Shodu s prvopisem potvrzuje: Alena Linhová isir.justi ce.cz -2-Spis zn.

II. Žaloba na vyloučení obchodního závodu společnosti DANABE s.r.o., IČO: 28108507, z majetkové podstaty dlužníka provedené v rámci insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod spis. zn. 25 INS 2531/2012, se zamítá.

III. Žádný u účastníků nemá právo na náhradu nákladů tohoto řízení.

Odůvodnění: 1. Žalobce se domáhal vyloučení pod bodem I. a II. výroku tohoto rozhodnutí označených položek soupisu majetkové podstaty s odůvodněním, že předmětné nemovitosti označené ve výroku I. tohoto rozhodnutí jsou v majetku žalobce a přesto byly sepsány v soupisu majetkové podstaty s odůvodněním, že vlastnické právo k těmto nemovitostem přešlo na dlužníka na základě Smlouvy o zajišťovacím převodu vlastnického práva ze dne 16. 12. 2011 a návazné Smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 8. 1. 2012. Dle žalovaného poskytl Lukáš Květoun Andree Cimfeové finanční prostředky ve výši 14 000 000 Kč a jejich úhrada byla zajištěna dočasným převodem vlastnického práva k předmětným nemovitostem ve vlastnictví žalobce. Vzhledem ke skutečnosti, že tato pohledávka byla splatná dne 31. 12. 2011 a nebyla uhrazena, tak dle žalovaného došlo k převodu vlastnického práva na dlužníka. Žalobce se domnívá, že předmětná Smlouva o zajišťovacím převodu práva je neplatným právním úkonem, neboť byla sjednána jako tzv. propadná zástava. Převod vlastnického práva též nebyl zaznamenán v katastru nemovitostí a pro zajištění nemovitosti v majetku žalobce zde absentuje souhlas valné hromady společnosti DANABE s.r.o. ve smyslu ustanovení § 196a tehdy platného obchodního zákoníku. Vyloučení obchodního závodu tak, jak je označen ve výroku II. tohoto rozhodnutí, pak žalobce dle svého vyjádření podal z opatrnosti, když tento závod nebyl sepsán jako samostatná položka soupisu majetkové podstaty, nicméně je pojmem v soupisu majetkové podstaty obsaženým a žalovaný z něj dovozuje zřejmě vlastnické právo k jinému majetku společnosti DANABE s.r.o. 2. Žalovaný s podanou žalobou nesouhlasil, že se zcela ztotožňuje s důvodem soupisu předmětných nemovitostí tak, jak je popsal žalobce ve své žalobě, rozporoval některé právní závěry žalobce a uvedl, že je si vědom možné spornosti soupisu a tento učinil z důvodu právní opatrnosti v souladu se svou povinností vyvinout veškeré úsilí, aby věřitelé dlužníka byli uspokojeni v co nejvyšší míře. Zároveň též sdělil, že obchodní závod společnosti DANABE s.r.o. není sepsán do majetkové podstaty a žaloba je tak nedůvodná. 3. Ze soupisu majetkové podstaty dlužníka uveřejněné v aktuální podobě pod B-91 v insolvenčním rejstříku pak soud zjistil pravdivost tvrzení žalobce o sepsání předmětných nemovitostí do majetkové podstaty dlužníka pod položkou 20, 21 a 22. V soupisu majetkové podstaty pak není sepsán obchodní závod společnosti DANABE s.r.o. a je zde sepsán pouze obchodní podíl ve výši 100 % na společnosti DANABE s.r.o. V Zástavní smlouvě se Smlouvou o zajišťovacím převodu vlastnického práva ze dne 16. 12. 2011, uzavřené mezi Lukášem Květounem jako věřitelem, Andreou Cimfeovou jako dlužníke a DANABE s.r.o. jako zástavcem, zjistil soud, že byl sjednán zajišťovací převod vlastnického práva k předmětným nemovitostem, přičemž účastníci se dohodli, že v případě prodlení dlužníka s úhradou závazku v delší době než 60 dnů se stává převod vlastnického práva k nemovitostem nepodmíněným. Nepodmíněným převodem vlastnického práva k nemovitostem je pak plně uhrazena pohledávka věřitele ve výši 14 000 000 Kč. Z aktuálního výpisu katastru nemovitostí pak zjistil soud, že společnost DANABE s.r.o. je evidována jako vlastník předmětných nemovitostí, když mezi účastníky není sporné, že důvodem soupisu těchto nemovitostí do majetkové podstaty dlužníka byla jiná skutečnost, než existence realizované Smlouvy o zajišťovacím převodu práva. 4. Po provedeném dokazování zjistil soud následující skutkový stav.

Shodu s prvopisem potvrzuje: Alena Linhová -3-Spis zn.

5. Smlouva o zajišťovacím převodu práva byla sjednána ve formě tzv. propadné zástavy. Obchodní závod DANABE s.r.o. není sepsán v majetkové podstatě dlužníka. 6. Dle ustanovení § 553 odst. 1 obč. zák. splnění závazku může být zajištěno převodem práva dlužníka ve prospěch věřitele (zajišťovací převod práva). Dle ustanovení § 169 písm. e) obč. zák. ujednání zástavních smluv, dohod o vypořádání dědictví a samostatně uzavřená ujednání jsou neplatná, jestliže stanoví, že při prodlení s plněním zajištěné pohledávky zástava propadne zástavnímu věřiteli, nebo že si ji zástavní věřitel může ponechat za určenou cenu, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. 7. Soud žalobě pod bodem I. vyhověl, neboť na dlužníka nikdy nepřešlo vlastnické právo k nemovitostem ve vlastnictví žalobce, když Smlouvu o zajišťovacím převodu práva hodnotí soud jako neplatnou ve smyslu ustanovení § 39 obč. zák. pro rozpor se zákonem, neboť zajišťovací převod nemovitosti byl sjednán formou tzv. propadné zástavy, přičemž ke stejným závěrům dospěl i Nejvyšší soud České republiky ve svém rozhodnutí spis. zn. 31 Odo 495/2006. Žalobce tak prokázal své vlastnické právo k předmětným nemovitostem a přesvědčení žalovaného, že toto vlastnické práva nabyl na základě zajišťovacího převodu práva je nesprávné. 8. Soud však zamítl žalobní nárok domáhající se vyloučení obchodního závodu DANABE s.r.o. z majetkové podstaty, když obchodní závod DANABE s.r.o. není v majetkové podstatě sepsán. Nutno mít na paměti, že obchodní závod ve smyslu ustanovení § 502 OZ je věcí hromadnou ve smyslu ustanovení § 501 OZ a je třeba jej odlišovat od obchodního podílu ve výši 100 %, který v majetkové podstatě sepsán je. 9. O náhradě nákladů soudního řízení rozhodl soud ve smyslu ustanovení § 163 IZ ve spojení s ustanovením § 142 odst. 2 o.s.ř., když každý z účastníků byl v řízení ve stejném poměru úspěšný a neúspěšný. Proto soud vyslovil, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů tohoto řízení.

Poučení: Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Českých Budějovicích. České Budějovice 15. 2. 2018

JUDr. Ondřej Ludvík v. r. samosoudce

Shodu s prvopisem potvrzuje: Alena Linhová