42 ICm 4832/2017
Č. j. 42 ICm 4832/2017-15

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl samosoudcem JUDr. Ondřejem Ludvíkem ve věci

žalobce: CALDERSHOT FINANCE LTD., registrační č. 5843605 sídlem 788-790 Finchley Road, Londýn, Anglie zastoupeného advokátkou Mgr. Dagmar Lupínkovou sídlem Táborská 966/5, 293 01 Mladá Boleslav proti žalovanému: Petr anonymizovano , anonymizovano bytem Mistra Jaroslava Kociana 86, 565 01 Ústí nad Orlicí zastoupený advokátem JUDr. Přemyslem Kubíčkem sídlem Kasárenská 4, 370 01 České Budějovice o určení pravosti pohledávky, takto: I. Určuje se, že žalobce má za dlužníkem pohledávku ve výši 406 578,30 Kč tak, jak byla pohledávka přihlášena žalobcem do insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod spis. zn. 41 INS 11676/2017 přihláškou P12.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci na náhradě nákladů soudního řízení částku 11 800 Kč, a to ve stejném pořadí jako pohledávka žalobce přihlášená do insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod spis. zn. 41 INS 11676/2017 přihláškou P12.

Odůvodnění: Žalobce se domáhal určení, že má za žalovaným shora označené pohledávky. Z přihlášky pohledávky P12 zjistil soud, že žalobce přihlásil do tohoto insolvenčního řízení pohledávku ve isir.justi ce.cz -2-Spis. zn.výši 386 018,30 Kč, která byla přihlášena jako vykonatelná na základě výpisu ze seznamu přihlášených pohledávek do konkurzního řízení a částku 20 560 Kč, která představovala náklady exekučního řízení, které vedl žalobce k vymožení své pohledávky. Ze zprávy o přezkumu včetně přezkumného listu pohledávky P12 zjistil soud, že dlužník popřel obě pohledávky žalobce co do pravosti z důvodu promlčení s tím, že pohledávka ve výši 386 018,30 Kč byla původně pohledávkou z titulu nezaplaceného pojistného na zdravotní pojištění. Ode dne vzniku této pohledávky uplynula již pětiletá promlčecí lhůta dle ustanovení § 16 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb. a tento nárok je promlčen. Nemůže být tedy vymáhán ani v exekučním řízení a exekuční řízení, které bylo zahájeno dne 8. 12. 2014 též bylo zahájeno po uplynutí pětileté promlčecí lhůty. Žalobce s popřením svých pohledávek nesouhlasil a v žalobě uvedl, že exekučním titulem v dané věci byly výpisy ze seznamu přihlášených pohledávek do konkurzního řízení, neboť původní pohledávky z neplaceného zdravotního pojištění byly přihlášeny do konkurzního řízení vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka Pardubice pod spis. zn. 56 K 18/2005 a tyto pohledávky žalovaný jako tehdejší konkurzní dlužník nepopřel. Není pak správná aplikace ustanovení § 16 odst. 2 zákona č. 590/1992 Sb. Pohledávka není promlčená a taktéž nebyla pohledávka promlčena v době zahájení exekučního řízení. Žalovaný se ve věci nevyjádřil. Soud věc projednal ve smyslu ustanovení § 115a o.s.ř. ve spojení s ustanovením § 101 odst. 4 o.s.ř. se souhlasem účastníků bez nařízení jednání, neboť věc lze projednat pouze na základě předložených listinných důkazů. Z výpisu ze seznamu přihlášených pohledávek Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 16. 9. 2005, č. j. 56 K 18/2005-229, a z výpisu ze seznamu přihlášených pohledávek Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 24. 10. 2005, č. j. 56 K 18/2005-245, zjistil soud, že do insolvenčního řízení, které bylo vedeno u Krajského soudu v Hradci Králové s žalovaným, byly přihlášeny pohledávky z titulu dlužného pojistného na zdravotním pojištění a tyto byly na přezkumném jednání zjištěny, neboť nebyly popřeny insolvenčním správcem ani dlužníkem. Z usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 27. 3. 2008, č. j. 56 K 18/2005-530, zjistil soud, že konkurz na majetek žalovaného byl zrušen po splnění rozvrhového usnesení. Z vyrozumění o zahájení exekuce soudní exekutorky JUDr. Ingrid Švecové ze dne 23. 3. 2015, č. j. 091 EX 16521/14-007, zjistil soud, že na základě shora označených exekučních titulů je vedena exekuce na majetek žalovaného. Dle ustanovení § 45 odst. 2 zákona č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání, na základě seznamu přihlášek lze pro zjištěnou pohledávku, kterou úpadce výslovně nepopřel, po zrušení konkursu vést výkon rozhodnutí na úpadcovo jmění. Soud žalobě jako důvodné vyhověl, neboť není správné přesvědčení žalobce, že by přihlášené pohledávky byly promlčeny. Tyto pohledávky byly přihlášeny jako vykonatelné, když vykonatelným titulem nejsou platební výměry na zaplacení zdravotního pojištění, ale výpis ze seznamu přihlášených pohledávek po zrušení konkurzního řízení a na tento exekuční titul se pak uplatní obecná promlčecí desetiletá lhůta, která neuběhla jak u pohledávky z nezaplaceného pojištění, tak z nákladů exekučního řízení. Dle ustanovení § 16 zákona č. 592/1992 Sb. pak na posuzovanou problematiku promlčení nedopadá. O náhradě nákladů soudního řízení rozhodl soud ve smyslu ustanovení § 163 IZ ve spojení s ustanovením § 142 odst. 1 o.s.ř., když plně procesně úspěšný žalobce má právo na náhradu nákladů tohoto řízení proti neúspěšnému žalovanému. Náklady řízení představují zaplacený soudní poplatek, odměnu právního zástupce žalobce za dva úkony právní služby včetně režijních paušálů dle ustanovení § 9 odst. 4 písm. c), ve spojení s ustanovením § 13 vyhl.č. 177/1996 Sb. Lhůta k plnění vyplývá z ustanovení § 202 odst. 1 IZ. -3-Spis. zn.

Poučení: Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Českých Budějovicích.

České Budějovice 8. 3. 2018

JUDr. Ondřej Ludvík samosoudce