42 ICm 4809/2017
Číslo jednací: 42 ICm 4809/2017-17

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl samosoudcem JUDr. Ondřejem Ludvíkem v právní věci žalobce: Insolvency Project v.o.s., IČO: 28860993, se sídlem Bieblova 1110/1b, Hradec Králové, insolvenční správce dlužníka Rudolfa anonymizovano , anonymizovano , zastoupen JUDr. Milanem Novákem, advokátem se sídlem Dukelská 15, Hradec Králové, proti žalovanému: Lukáš anonymizovano , anonymizovano , bytem Lhenická 1132/5, České Budějovice, zastoupen JUDr. Tomešem Fibichem, advokátem se sídlem nám. Hrubého 72, Kardašova Řečice, o odpůrčí žalobě, rozsudkem pro uznání,

takto:

I. Určuje se, že právní úkon dlužníka-uzavření Darovací smlouvy s žalovaným dne 20. 9. 2013 na převod spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/2 na pozemku parc.č. St. 17/1, o výměře 842 m2, jehož součástí je stavba č.p. 112, rodinný dům a 1/2 id. na pozemku parc. č. 35/1, o výměře 593 m2, vše zapsané Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec, pro obec a k. ú. Kardašova Řečice na LV č. 1157-je vůči věřitelům přihlášeným do insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod spis. zn. 44 INS 23418/2016 neúčinným.

II. Žalovaný je povinen vydat do majetkové podstaty dlužníka v rámci insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod spis. zn. 2 44 INS 23418/2016 id. 1/2 na pozemku parc. č. St. 17/1, ýměře o v 842 m , jehož součástí je stavba č.p. 112, rodinný dům a id.1/2 na pozemku parc. č. 35/1, o výměře 593 m2, vše zapsané Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec, pro obec a k. ú. Kardašova Řečice na LV č. 1157, do 15 dnů od právní moci tohoto rozsudku.

III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů tohoto řízení. isir.justi ce.cz Odůvodnění: Žalobce se domáhal určení, že shora označený právní úkon dlužníka je neúčinným právním úkonem s odůvodněním, že dlužník uzavřel dne 20. 9. 2013 Darovací smlouvu, na základě které převedl žalovanému shora označené nemovitosti, s právními účinky zápisu vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí k 25. 9. 2013. Insolvenční řízení s dlužníkem bylo pak zahájeno dne 13. 10. 2016. Žalovaný je synem dlužníka, tedy osobou blízkou dlužníku, a v době uzavření Darovací smlouvy měl dlužník čtyři věřitele, kteří se následně přihlásili do insolvenčního řízení, a jejichž pohledávky byly po splatnosti delší než tři měsíce. Je tedy zřejmé, že dlužník měl v době uzavření Darovací smlouvy více věřitelů a úmyslně zkrátil jejich uspokojení tím, že své nemovité věci daroval žalovanému, který je jeho synem. Úmysl zkrátit věřitele byl žalovanému znám, neboť je předpokládán na základě vyvratitelné právní domněnky plynoucí z blízkosti vztahu dlužníka a žalovaného. Předmětným úkonem žalovaný zkrátil dlužníkovi věřitele, neboť objem přihlášených pohledávek do insolvenčního řízení činí sumu 1.206.089,61 Kč a aktuální nezajištěný majetek dlužníka je pak ohodnocen částkou 0,-Kč a je tedy zřejmé, že se věřitelé nemohou uspokojit z majetku, který dlužník převedl na žalovaného. V souvislosti s neúčinným právním úkonem by pak měl žalovaný vydat předmětné nemovitosti do majetkové podstaty dlužníka.

Žalovaný poté, co mu byla doručena žaloba, uznal písemně nárok žalobce v plné míře a dělil soudu, že účastníci se v rámci mimosoudních jednání dohodli, že si oba ponesou náklady řízení sami.

Podle ustanovení § 153a odst. 1 o.s.ř. uzná-li žalovaný v průběhu řízení nárok nebo základ nároku, který je proti němu žalobou uplatňován, rozhodne soud rozsudkem podle tohoto uznání.

Vzhledem k tomu, že žalovaný uznal uplatněný nárok žalobce soud rozhodl podle ustanovení § 153a odst. 1 o.s.ř. rozsudkem pro uznání. Po právní stránce soud posoudil věc dle ustanovení § 235 a následujících insolvenčního zákona.

O náhradě nákladů řízení rozhodl soud ve smyslu ustanovení § 163 IZ ve spojení s ustanovením § 142 odst. 1 o.s.ř., když účastníci se dohodli, že si náklady řízení každá strana ponese ze svého.

Poučení: Proti tomuto rozsudku není odvolání přípustné.

Odvolání lze podat pouze pro vady spočívající v tom, že nebyly splněny podmínky řízení, rozhodoval věcně nepříslušný soud prvního stupně, rozhodnutí soudu prvního stupně vydal vyloučený soudce (přísedící) nebo soud prvního stupně byl nesprávně obsazen, ledaže místo samosoudce rozhodoval senát, případně že existující skutečnosti nebo důkazy, jimiž má být prokázáno, že nebyly splněny předpoklady pro vydání rozsudku pro uznání, a to do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na nařízení exekuce či výkonu rozhodnutí.

V Českých Budějovicích dne 9. 1. 2018

JUDr. Ondřej Ludvík samosoudce