42 ICm 4799/2016
Číslo jednací: 42 ICm 4799/2016-96 ( KSHK 42 INS 29838/2015 )

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní JUDr. Jolanou Maršíkovou v incidenčním sporu žalobce: TP Insolvence, v.o.s., IČ: 03296636 se sídlem Jankovcova 1037/49, 170 00 Praha 7 jako insolvenční správce dlužníka JVS Semilská pekárna, s.r.o., IČ: 15043240 zástupce: Mgr. Tomáš Urban, advokát Vřesová 685/16, 181 00 Praha 8

žalovaný: Pardubický perník, s.r.o., IČ: 26444321 se sídlem Škroupova 441/22, 500 02 Hradec Králové zástupce: Mgr. Milan Šikola, advokát Jaselská 940/23, 602 00 Brno

o vyslovení neúčinnosti kupní smlouvy

takto:

I. Určuje se, že neúčinná je kupní smlouva uzavřená dne 5. 11. 2014 mezi společností JVS Semilská pekárna, s. r. o. jako prodávajícím a žalovanou jako kupující, kterou prodávající prodal kupujícímu následující movité věci: bourací kladivo (inv.č. 398) 2ks, míchačka (inv.č. 400) 1ks, láhev PB (inv. č. 849) 1ks, zvedák montážní (inv. č. 70035) 1ks, vysokotlaký stroj s ohřevem (inv. č. 70088) 1ks, infrazářič ALFA (inv. č. 70149) 1ks, kleště Contakt ampérmetr (inv.č. 31) 1ks, elektrická vrtačka příklepová GSB 20 Bosch (inv.č. 37) 1ks, dřevěné štafle (inv.č. 38) 1ks, měřící přístroj PU 182 (inv.č. 42) 1ks, elektrický vařič ETA 2107 (inv.č. 43) 1ks, detektor kovu MD010 E/Bosch (inv.č. 66) 1ks, svářečka křemíková (inv.č. 225) 1ks, uhlová bruska (inv.č. 257) 1ks, stahovák (inv.č. 273) 1ks, mazací lis (inv.č. 275) 1ks, skříňka s nářadím (inv.č. 278) 1ks, svěrák (inv.č. 279) 2ks, sloupový vrtací stroj (inv.č. 283) 1ks, soustruh (inv.č. 284) 1ks, svářečka Euromaster 150 (inv.č. 285) 1ks, bruska (inv.č. 293) 1ks, rámová pila (inv.č. 294) 1ks, plechová skříň (inv.č. 297) 1ks, fréza (inv.č. 305) 1ks, čerpadlo (inv.č. 311) 1ks, skříň na nářadí (inv.č. 316) 1ks, kompresor (inv.č. 321) 1ks, sada závitníků (inv.č. 322) 2ks, svařovací souprava autogen (inv.č. 353) 1ks, nízkozdvižný vozík červený (inv.č. 361) 1ks, horkovzdušný svářecí

Shodu s prvopisem potvrzuje Martina Jirků. isir.justi ce.cz KSHK 42 INS 29838/2015 přístroj (inv.č. 362) 1ks, sněhová fréza MTD (inv.č. 363) 1ks, údržba Kobrle (inv.č. 418) 21ks, pal. vozík TP25 výrobní č. 7005 (inv.č. 502) 1ks, notebook Acer (inv.č. 506) 1ks, elektrická pila Dolmar oranžová (inv.č. 542) 1ks, utahovák rázový IWP 20 PROTOO (inv.č. 546) 1ks, stříkací pistole (inv.č. 549) 1ks, hasák (inv.č. 550) 1ks, přímotop (inv.č. 552) 1ks, přímotop (inv. č. 553) 1 ks, ohýbačka (inv.č. 554) 1ks, vrtačka METABO SBE705 (inv.č. 556) 1ks, pásová pila Pilous (inv.č. 631) 1ks, pila ocaska Makita (inv.č. 632) 1ks, svářečka na plast instalaters (inv.č. 635) 1ks, vrtačka Narex Aku (inv.č. 661) 1ks, pásová bruska (inv.č. 682) 1ks, hasák (inv.č. 686) 1ks, lis (inv.č. 687) 1ks, žebřík dvojitý s plošinkou (inv.č. 702) 1ks, žehlička Movlinex IM2040 (inv.č. 706) 1ks, detektor plynu KD2 s hlavicí (inv.č. 709) 1ks, sada PB (inv.č. 712) 1ks, uhlová bruska Narex (inv.č. 724) 1ks, sekačka WORLD (inv.č. 731) 1ks, opalovací pistole (inv.č. 739) 1ks, kladivo Makita HR 2450 (inv.č. 754) 1ks, domácí vodárna (inv.č. 757) 1ks, uhlová bruska (inv.č. 763) 1ks, vodárna 60L Wila (inv.č. 774) 1ks, přístroj dělící FN-40 štípačky (inv.č. 777) 1ks, vystruz. str. kuz. (inv.č. 778) 3ks, gola sada (inv.č. 789) 1ks, aku vrtačka Narex (inv.č. 842) 1ks, hrablo FISKARS (inv.č. 862) 1ks, kalač (inv.č. 869) 1ks, kukla svářecí (inv.č. 924) 1ks.

II. Řízení o žalobě v té části, kde se žalobce domáhá po žalovaném vydání movitých věcí, které byly předmětem kupní smlouvy, se zastavuje.

III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění: 1. Žalobou doručenou insolvenčnímu soudu dne 22. prosince 2016 se domáhal žalující insolvenční správce vydání rozhodnutí, kterým by bylo určeno, že kupní smlouva uzavřená dne 5. listopadu 2014 mezi dlužníkem jako prodávajícím a žalovaným jako kupujícím je neúčinná. Zároveň se domáhal vydání rozhodnutí, kterým by bylo žalovanému uloženo vydat žalobci zpět do majetkové podstaty smlouvou převedený majetek. Žalobu odůvodnil tím, že dne 30. 11.2015 bylo ve věci dlužníka zahájeno insolvenční řízení a dne 22. 12. 2015 bylo vydáno rozhodnutí o úpadku. Dlužník a žalovaný jsou osobami personálně propojenými a je možné ji pokládat za osoby blízké. Dne 5. listopadu 2014 byla uzavřena kupní smlouva, kterou dlužník prodal žalovanému soubor movitých věcí, kupní cenu žalovaný dlužníkovi však nikdy neuhradil, neboť kupní cena měla být údajně uhrazena zápočtem. Dlužníkovi se tak nedostalo přiměřeného protiplnění. 2. Podáním ze dne 13. 11. 2017 vzal žalobce žalobu zpět v té části, kde se domáhal po žalovaném vydání movitých věcí, které byly předmětem kupní smlouvy. Se souhlasem žalovaného insolvenční soud řízení v této části podle ustanovení § 96 o. s. ř. zastavil, jak je uvedeno v bodě II. výroku tohoto rozsudku. 3. Zástupce žalovaného ve vyjádření k žalobě zhodnotil žalobu za nedůvodnou. Předně nesouhlasil s názorem, že dlužník a žalovaný jsou osobami blízkými či tvořícími koncern. Protože posuzovaná smlouva byla uzavřena ve lhůtě delší než 1 rok od zahájení insolvenčního řízení, už toto je důvodem pro zamítnutí žaloby. Dále poukázal na to, že kupní cena byla sjednána v napadené kupní smlouvě ve výši v místě a čase obvyklé. Z opatrnosti však žalovaný namítal, že se dlužník v době uzavření kupní smlouvy nenacházel v úpadku. 4. Z provedených důkazů zjistil insolvenční soud tento skutkový stav: 5. Z kupní smlouvy uzavřené dne 5. 11. 2014 mezi dlužníkem jako prodávajícím a žalovaným jako kupujícím bylo zjištěno, že dlužník prodal žalovanému soubor movitého majetku uvedeného v příloze č. 1 ke kupní smlouvě, a to za cenu 518.149 Kč včetně DPH. Sjednáno

Shodu s prvopisem potvrzuje Martina Jirků. KSHK 42 INS 29838/2015 bylo, že tato cena bude uhrazena započtením pohledávky kupujícího vůči prodávajícímu ve stejné výši; zápočet bude proveden ke dni prodeje tj. k 5. 11.2014. Příloha obsahující seznam prodávaného majetku potvrzená oběma smluvními stranami byla předložena. 6. Z oznámení žalovaného ze dne 5. 11. 2014 adresovaného dlužníkovi o jednostranném započtení vzájemných pohledávek bylo zjištěno, že žalovaný oznámil dlužníkovi, že činí jednostranný projev vůle směřující k započtení vzájemných pohledávek. Zápočet se týkal pohledávky dlužníka ve výši 518.149 Kč z titulu kupní ceny podle kupní smlouvy ze dne 5. 11. 2014. Dále se týkal splatných pohledávek žalovaného za dlužníkem v objemu 529.720 Kč z titulu neuhrazených plateb vyúčtovaných celkem 20 daňovými doklady splatnými v době od 15. 12. 2011 do 15. 10. 2013. Po provedeném zápočtu tak měl žalovaný za dlužníkem evidovat pohledávku ve výši 11.571 Kč. Dlužník potvrdil převzetí oznámení o jednostranném započtení svým podpisem. 7. Pohledávky žalovaného z titulu nájemného, jež byly použity k započtení, vznikly na základě smlouvy o pronájmu nebytových prostor uzavřené dne 30. 12. 2009 a jejích 4 dodatků, uzavřených mezi žalovaným jako pronajímatelem a dlužníkem jako nájemcem. 8. Z výpisu z obchodního rejstříku dlužníka bylo zjištěno, že v době uzavření kupní smlouvy byl Ing. Miroslav Hálek jednatelem dlužníka a společníky dlužníka v této době byli pan Jiří Matyska (30,42%), pan Pavel Hálek (30,40%), pan Ondřej Hálek (30,38%), pan Zdeněk Splítek (0,80%) a pan Adolf Valečko (8%). 9. Z výpisu z obchodního rejstříku žalovaného pak plyne, že v rozhodné době byl jednatelem Ing. Miroslav Hálek a Pavel Hálek, společníky v rozhodné době byli Ondřej Hálek (50%) a Pavel Hálek (50%). 10. Pan Ing. Miroslav Hálek a pan Pavel Hálek jsou bratři, pan Ondřej Hálek je synem pana Ing. Miroslava Hálka. 11. Z insolvenčního návrhu dlužníka doručeného insolvenčnímu soudu dne 30. 11. 2015, respektive z připojeného seznamu závazků bylo zjištěno, že dlužník evidoval v době podání insolvenčního návrhu závazky po splatnosti déle než 365 dní v objemu převyšujícím 1,6 milionu Kč. 12. Z přílohy k roční účetní závěrce dlužníka za rok 2014 ověřené auditorem bylo zjištěno, že k datu roční účetní závěrky činila hodnota závazků z obchodních vztahů uvedených v rozvaze 12,592 mil. Kč, z toho po splatnosti více než 180 dnů 3,156 mil. Kč. 13. Z rozvahy dlužníka zpracované ke dni 31. 12. 2014 pak bylo zjištěno, že cizí zdroje dlužníka představovaly částku 53,753 mil. Kč, z toho dlouhodobé závazky 20,039 mil. Kč, krátkodobé závazky 15,961 mil. Kč a bankovní úvěry a výpomoci 17,753 mil. Kč. 14. Ing. Miroslav Hálek ve své výpovědi uvedl, že v době, kdy dlužník uzavíral posuzovanou kupní smlouvou, se nacházel v běžné ekonomické situaci, kdy řádně platil své závazky, a byl v dobré ekonomické kondici. Soubor movitých věcí prodal proto, že je nepotřeboval k podnikatelské činnosti. Žalovaný vlastnil stavební objekt v Semilech, který rekonstruoval, a proto mohl zakoupené věci využít. Svědek uvedl, že se dlužník dostal do finančních problémů až od 30. 6. 2015, kdy Raiffeisenbank zesplatnila své pohledávky a kdy zastavila úvěrování dlužníka a zablokovala mu účet. Pokud dlužník v návrhu na zahájení insolvenčního řízení vykazoval dluhy v objemu 1,6 mil. Kč po splatnosti více než 1 rok, pak se jednalo dluhy promlčené, sporné nároky z reklamací nebo dluhy, u nichž byla odložena po dohodě splatnost. V té době měl dlužník značný majetek, který značně převyšoval tyto pohledávky, mimo jiné i čerstvě zrekonstruovanou budovu, kde bylo proinvestováno zhruba 35 mil. Kč. 15. Z takto zjištěného skutkového stavu učinil insolvenční soud následující právní závěr:

Shodu s prvopisem potvrzuje Martina Jirků. KSHK 42 INS 29838/2015 16. Podle ustálené soudní praxe (vyjádřené např. v rozsudku Nejvyššího soudu ČR ze dne 29. 4. 2010, sp. zn. 29 Cdo 4886/2007) platí, že jestliže dlužník v úpadku jako prodávající uzavřel se svým věřitelem jako kupujícím kupní smlouvu o prodeji movitých věcí a zároveň uzavřel s kupujícím dohodu o započtení kupní ceny proti pohledávce kupujícího, byla kupní smlouva právním úkonem zkracujícím dlužníkovy věřitele, neboť v době účinnosti kupní smlouvy se dlužníku za prodaný majetek nedostalo žádného skutečného (reálného) protiplnění, z nějž by mohli dlužníkovi věřitelé uspokojit své pohledávky. 17. Podle ust. § 240 IZ se právním úkonem bez přiměřeného protiplnění rozumí pouze takový právní úkon, který dlužník učinil v době, kdy byl v úpadku, nebo právní úkon, který vedl k dlužníkovu úpadku. Přitom se má za to, že právní úkon bez přiměřeného protiplnění učiněný ve prospěch osoby dlužníku blízké nebo osoby, která tvoří s dlužníkem koncern, je úkonem, který dlužník učinil v době, kdy se v úpadku nacházel. Právnímu úkonu bez přiměřeného protiplnění lze odporovat, byl-li učiněn v posledních třech letech před zahájení insolvenčního řízení ve prospěch osoby dlužníku blízké nebo osoby, která tvoří s dlužníkem koncern, anebo v době jednoho roku před zahájením insolvenčního řízení ve prospěch jiné osoby. 18. Insolvenční řízení bylo zahájeno dne 30. 11. 2015, posuzovaná kupní smlouva byla uzavřena dne 5. 11. 2014, tedy ve lhůtě delší než 1 rok od zahájení insolvenčního řízení. Aby mohla být odpůrčí žaloba shledána za důvodnou, musel by insolvenční soud dospět k závěrům, že dlužník a žalovaný jsou osobami blízkými, popřípadě spolu tvoří koncern, a že žalovaný nevyvrátil domněnku úpadkové situace dlužníka v době uzavření napadené kupní smlouvy. 19. Podle ust. § 22 odst. 1 o.z. platí, že osoba blízká je příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo partner podle jiného zákona upravujícího registrované partnerství (dále jen partner ); jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní. Má se za to, že osobami blízkými jsou i osoby sešvagřené nebo osoby, které spolu trvale žijí. 20. Podle ust. § 22 odst. 2 o.z. platí, že stanoví-li zákon k ochraně třetích osob zvláštní podmínky nebo omezení pro převody majetku, pro jeho zatížení nebo přenechání k užití jinému mezi osobami blízkými, platí tyto podmínky a omezení i pro obdobná právní jednání mezi právnickou osobou a členem jejího statutárního orgánu nebo tím, kdo právnickou osobu podstatně ovlivňuje jako její člen nebo na základě dohody či jiné skutečnosti. 21. Užití ust. § 22 odst. 2 o.z. přichází v úvahu zejména v souvislosti s institutem relativní neúčinnosti podle ust. § 590 o.z. nebo odporovatelnosti podle ust. § 235 a násl. IZ, jejichž účelem je ochrana věřitelů před takovým jednáním dlužníka, kterým by zkracoval uspokojení pohledávek svých věřitelů. Podle pravidla obsaženého v ust. § 22 odst. 2 o.z. tak je možno se dovolat neúčinnosti také v případě, že k uvedenému právnímu jednání došlo mezi právnickou osobou a členem jejího statutárního orgánu nebo tím, kdo právnickou osobu podstatně ovlivňuje jako její člen nebo na základě dohody či jiné skutečnosti. 22. Za situace, kdy pan Pavel Hálek a pan Ondřej Hálek byli 100% vlastníky žalovaného a zároveň více než 60% vlastníky dlužníka a za situace, kdy v obou společnostech byl

Shodu s prvopisem potvrzuje Martina Jirků. KSHK 42 INS 29838/2015 jednatelem pan ing. Miroslav Hálek, dospěl insolvenční soud k závěru, že k uzavření kupní smlouvy došlo mezi dlužníkem (jako prodávajícím) a žalovaným (jako kupujícím), který dlužníka podstatně ovlivňuje na základě jiné skutečnosti, kterou je výše uvedené personální rodinné propojení obou společností prostřednictvím majoritních společníků Pavla Hálka a Ondřeje Hálka a prostřednictvím společného jednatele Ing. Miroslava Hálka. Insolvenční soud nepochybuje o tom, že by obě posuzované společnosti důvodně pociťovaly újmu, kterou utrpěla druhá z nich, jako újmu vlastní. 23. Za daného stavu dospěl insolvenční soud k závěru, že na kupní smlouvu ze dne 5.11.2014 lze ustanovení § 240 IZ aplikovat, když kupní smlouva byla uzavřena v 3 letech před zahájením insolvenčního řízení a když na dlužníka a na žalovaného lze aplikovat výše uvedené ustanovení o osobách blízkých. 24. Žalovaný by vyvrátil domněnku úpadku dlužníka ve formě platební neschopnosti ve smyslu § 3 IZ, pokud by osvědčil nebo prokázal schopnost dlužníka v době uzavření napadené kupní smlouvy uhradit všechny splatné závazky dlužníkových věřitelů. Insolvenční soud má za to, že žalovanému se nepodařilo výpovědí Ing. Miroslava Hálka vyvrátit domněnku o tom, že napadená kupní smlouva byla učiněna v době, kdy se dlužník nacházel v úpadkové situaci. Ze seznamu závazků zpracovaného dlužníkem, z účetní závěrky a rozvahy dlužníka za rok 2014 naopak jasně plyne, že dlužník měl v době uzavření kupní smlouvy nesplacené závazky po delší dobu po splatnosti. 25. Za daného stavu shledal insolvenční soud odpůrčí žalobu za důvodnou. 26. O nákladech řízení bylo rozhodnuto tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, a to za použití ust. § 142 spojení s ust. § 146 o.s.ř. s přihlédnutím k tomu, že žalobce měl úspěch pouze v části žaloby; zpětvzetím části žaloby pak zavinil, že řízení muselo být zčásti zastaveno.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je možno podat do 15 dnů od jeho doručení odvolání prostřednictvím podepsaného soudu k Vrchnímu soudu v Praze.

Hradec Králové 12. února 2018

JUDr. Jolana Maršíková v. r. samosoudce

Shodu s prvopisem potvrzuje Martina Jirků.