42 ICm 4478/2017
Číslo jednací: 42 ICm 4478/2017-25

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl samosoudcem JUDr. Ondřejem Ludvíkem v právní věci žalobce: Plojhar s.r.o., IČO: 26069997, se sídlem Jar. Hůlky 1947, České Budějovice, zastoupeného JUDr. Františkem Vavrochem, advokátem se sídlem nám. Přemysla Otakara II. 123/36, České Budějovice, proti žalovanému: AS ZIZLAVSKY v.o.s., IČO: 28490738, se sídlem Široká 36/5, Praha 1, insolvenční správce dlužníka AM STEEL, s.r.o., IČO: 28060750, zastoupen JUDr. Zbyňkem Petrem, advokátem se sídlem Široká 36/5, Praha 1, o určení pravosti a výše pohledávky,

takto:

I. Určuje se, že žalobce má za dlužníkem pohledávku ve výši 23.571,-Kč, tak jak je žalobcem přihlášena do insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod spis. zn. 41 INS 25742/2016 přihláškou P60-1.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů tohoto řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se domáhal určení pravosti shora označené pohledávky, kterou přihlásil do shora označeného insolvenčního řízení. Z přihlášky pohledávky P60 zjistil soud, že žalobce přihlásil do tohoto insolvenčního řízení své dvě dílčí pohledávky s odůvodněním, že se jedná o nezaplacené závazky ze smlouvy kupní s tím, že žalobce uzavřel s dlužníkem kupní smlouvu, na základě které mu dodal v přihlášce specifikované zboží a vyúčtoval mu cenu, kterou však dlužník neuhradil. isir.justi ce.cz

První obchodní případ se udál v únoru 2016 a druhý obchodní případ v březnu 2016. Z protokolu o přezkumném jednání zjistil soud, že žalovaný popřel dílčí pohledávku P60-1 s odůvodněním, že uvedené zboží bylo dodáno jinému subjektu, než dlužníku (Gräther-Tlakové lití spol. s r.o.-dále jen Gräther) a pohledávka tak nevznikla. Žalobce nesouhlasil s popřením svých pohledávek a v žalobě uvedl, že je pravdivé tvrzení, že bylo zboží dodáno společností Gräther. Společnost Gräther však v daném obchodním případě vystupovala jako zástupce dlužníka a objednávala zboží pro dlužníka jeho jménem na základě pověření od dlužníka. Na základě dohody s dlužníkem bylo pak zboží dodáno na adresu firmy Gräther. Zboží tak bylo dodáno pro dlužníka a jeho stíhá povinnost uhradit kupní cenu.

Žalovaný s podanou žalobou nesouhlasil s odůvodněním, že žalobce neprokazuje, že by dlužník objednal zboží od žalobce prostřednictvím společnosti Gräther a nepředložil žádné dokumenty, které by prokazovaly zastoupení mezi dlužníkem a společností Gräther a není zřejmé, zda osoba, jednající za dlužníka se společností Gräther, měla vůbec oprávnění za dlužníka jednat.

Z emailové korespondence Jany Zíkové, která komunikovala z emailové adresy společnosti dlužníka (doména amsteel.cz) je zřejmé, že tato osoba vystupovala jako nákupčí společnosti dlužníka. V emailové korespondenci ze dne 8. 1. 2016 s pověřenou osobou Irenou Koutníkovou za společnost Gräther pověřená osoba za společnost dlužníka Jana Zíková dohodla zastoupení dlužníka společností Gräther v rámci objednávek papírových kartonů od společnosti žalující. Emailová korespondence mezi společnosti Gräther a žalobcem ze dne 22. 1. 2016 a 2. 2. 2016 pak potvrzuje uzavření kupní smlouvy na dodávku papírových kartonů, a to jak pro společnost Gräther, tak pro společnost dlužníka s určeným místem dodání Radomilická 1244, Vodňany. Z dodacího listu je pak patrné, že objednané zboží pro dlužníka bylo doručeno žalobcem na určenou adresu Radomilická 1244, Vodňany a byla žalobcem vyhotovena příslušná fakturace dodaného zboží na dlužníka. Z emailové korespondence společnosti Gräther a dlužníka pak plyne potvrzení existence předchozí dodávky z února 2016 a změna doručovací adresy dodávky na adresu Číčenická 1192, Vodňany, a vznik dalšího obchodního případu, který byl následně realizován a tato pohledávka je přihlášena jako nepopřená pohledávka P60-2, která již byla doručena přímo dlužníku na adresu Číčenická 1192, Vodňany, jak vyplývá z dodacího listu. Ze sdělení dlužníka ohledně existence svých nesplacených závazků a seznamu věřitelů tak, jak jsou zveřejněny v insolvenčním rejstříku na A-5 a A-12, vyplývá, že dlužník eviduje svůj dluh vůči žalobci ve stejné výši, v jaké jsou pohledávky přihlášeny přihláškou P60-1 a P60-2.

Po provedeném dokazování zjistil soud následující skutkový stav:

Pověřená zaměstnankyně dlužníka, paní Zíková, uzavřela s pověřenou zaměstnankyní společnosti Gräther dohodu o zastoupení při provádění objednávek papírových kartonů od žalobce. Společnost Gräther poté jako zástupce objednala pro dlužníka dodání v přihlášce označeného zboží, které bylo dodáno k jejímu pokynu na adresu zástupce, tedy společnosti Gräther. Dlužník pohledávku za žalobcem sám eviduje.

Dle ustanovení § 430 odst. 1 OZ pověří-li podnikatel někoho při provozu obchodního závodu určitou činností, zastupuje tato osoba podnikatele ve všech jednáních, k nimž při této činnosti obvykle dochází. Dle ustanovení § 436 odst. 1 OZ kdo je oprávněn právně jednat jménem jiného, je jeho zástupcem; ze zastoupení vznikají práva a povinnosti přímo zastoupenému. Není-li zřejmé, že někdo jedná za jiného, platí, že jedná vlastním jménem. Dle ustanovení § 441 odst. 1, 2 OZ ujednají-li si to strany, zastupuje jedna z nich druhou v ujednaném rozsahu jako zmocněnec. Zmocnitel uvede rozsah zástupčího oprávnění v plné moci. Netýká-li se zastoupení jen určitého právního jednání, udělí se plná moc v písemné formě. Vyžaduje-li se pro právní jednání zvláštní forma, udělí se v téže formě i plná moc. Dle ustanovení § 2079 odst. 1 OZ kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.

Soud žalobě jako důvodné vyhověl, neboť bylo prokázáno zmocnění paní Zíkové jednat za dlužníka v rámci objednávek zboží, neboť tato jedná z domény dlužníka amsteel.cz a označuje se jako obchodní nákupčí. Byla prokázána taktéž dohoda o zastoupení, která nemusí mít písemnou formu, neboť byla udělena společností dlužníka společnosti Gräther jen pro objednávku papírových kartonů. Byla pak potvrzena i objednávka tvrzeného zboží pro dlužníka prostřednictvím společnosti Gräther a bylo prokázáno dodání objednaného zboží žalobcem na požadovanou adresu-adresu společnosti Gräther. Mezi účastníky je pak nesporná dohoda o ceně tohoto zboží a nesporné neuhrazení této ceny zboží.

O náhradě nákladů řízení rozhodl soud ve smyslu ustanovení § 142 odst. 1 o.s.ř. ve spojení s ustanovením § 163 IZ a § 202 odst. 1 IZ, když plně procesně úspěšnému žalobci náleží právo na náhradu nákladů, avšak v rámci incidenčního sporu o pravost, výši a pořadí přihlášených pohledávek nelze úspěšnému žalobci vůči insolvenčnímu správci jako žalovanému právo na náhradu nákladů řízení přiznat.

Poučení: Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Českých Budějovicích.

V Českých Budějovicích dne 16. 1. 2018

JUDr. Ondřej Ludvík v. r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Alena Linhová