42 ICm 427/2012
Číslo jednací: 42 ICm 427/2012-32 ( KSHK 42 INS 6153/2011 )

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní JUDr. Jolanou Maršíkovou v incidenčním sporu žalobce Versluis en Hendriksen Real Estate Group, IČ: 34202039, se sídlem Konnetlaantje 30, 1435 HW Rejsenhout, Nizozemské království, zastoupeného Markem Procházkou, advokátem se sídlem Jáchymova 26/2, 110 00 Praha 1, proti žalovanému JUDr. Leošovi Maternovi, Zahradní 999, 507 11 Valdice, jako insolvenčnímu správci GT STUPNA, spol. s r.o., IČ: 25919121, 507 82 Stupná 5, zastoupenému JUDr. Kamilem Podroužkem, advokátem se sídlem Fráni Šrámka 1139/2, 500 02 Hradec Králové , o určení pořadí pohledávky

takto:

I. Žaloba o určení, že zjištěná pohledávka žalobce ve výši 6.199.291,95 Kč za dlužníkem GT STUPNA, spol. s r.o., IČ: 25919121, 507 82 Stupná 5, je pohledávkou s právem na uspokojení ze zajištění, se zamítá. II. Žalobce je povinen uhradit žalovanému k rukám jeho advokáta na nákladech řízení částku 13.080,-Kč do tří od právní moci rozsudku.

Odůvodnění:

Žalobou doručenou insolvenčnímu soudu dne 15.2.2012 se domáhal žalobce vydání rozhodnutí, kterým by bylo určeno, že zjištěná pohledávka žalobce ve výši 6.199.291,95 Kč za dlužníkem GT STUPNA, spol. s r.o., IČ: 25919121, 507 82 Stupná 5, je pohledávkou s právem na uspokojení z výtěžku získaného prodejem zajištěných v žalobě specifikovaných nemovitostí v obci Vidochov, katastrální území Stupná, jež jsou zapsány na listu vlastnictví č. 112 u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Jičín.

Žalobu zdůvodnil tím, že do insolvenčního řízení přihlásil nepeněžitou pohledávku ve formě nároku na uspokojení pohledávek prodejem zástavy, když zástavním právem k nemovitostem ve vlastnictví dlužníka byly zajištěny pohledávky za obligačním dlužníkem Arcadian B.V. Jde o pohledávku z titulu zajištění, a protože k této pohledávce neexistuje z povahy věci další zajištění, nemohla být v přihlášce jako zajištěná označena.

Žalovaný insolvenční správce přezkoumal pohledávku jako nezajištěnou a jako zjištěná nezajištěná pohledávka je pohledávka evidována v insolvenčním řízení.

Žalovaný insolvenční správce ve vyjádření k žalobě namítl, že pohledávka jako zajištěná přihlášena nebyla, a proto tak ani nemohla být při přezkumném jednání zjištěna. Proto navrhl zamítnutí žaloby.

Z provedených důkazů byl zjištěn tento skutkový stav:

Z přihlášky pohledávky učiněné na formuláři předepsaném pro uplatnění nezajištěné pohledávky a doručené insolvenčnímu soudu dne 28.7.2011 insolvenční soud zjistil, že věřitel přihlásil pohledávku č. 1) ve výši 6.199.291,95 Kč, a to jako nepeněžitou a vykonatelnou a pohledávku č. 2) ve výši 17.739,94 Kč jako peněžitou a vykonatelnou. Při výběru typu pohledávky zvolil variantu nezajištěná . V celkovém sumáři v závěrečném oddílu přihlášky je uvedeno, že jsou přihlášeny 2 nezajištěné pohledávky v objemu 6.217.031,89,-Kč a zajištěné pohledávky v objemu 0,-Kč.

Jako důvod vzniku pohledávky č. 1) věřitel označil nárok věřitele na uspokojení pohledávek ze Smlouvy o půjčce ze dne 13.5.2004 a podle Smlouvy o splácení ze dne 25.4.2008 prodejem zástavy, a to budovy čp. 101 na stavební parcele č. 59/2 a stavební parcela č. 59/2-zastavěná plocha a nádvoří, zapsaných v katastru nemovitostí na LV č.112 pro obec Vidochov, k.ú. Stupná, u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký Kraj, Katastrální pracoviště Jičín, podle Smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitosti ze dne 30.10.2008 .

Z příloh připojených k přihlášce pak plyne, že v úvěrovém vztahu nebyl se žalobcem dlužník, ale holandská společnost Arcadian B.V., dlužník byl toliko v pozici zástavního dlužníka.

Do seznamu přihlášených pohledávek byly obě pohledávky žalobce zařazeny jako nezajištěné a takto byly při přezkumném jednání zjištěny.

Z takto zjištěného skutkového stavu učinil insolvenční soud tyto závěry :

Podle ust. § 166 IZ zajištění věřitelé uplatňují své pohledávky přihláškou pohledávky, v níž se musí dovolat svého zajištění, uvést okolnosti, které je osvědčují a připojit listiny, které se toho týkají. To platí i tehdy, jde-li o zajištěné věřitele, kteří mohou pohledávku vůči dlužníku uspokojit pouze z majetku poskytnutého ze zajištění.

Podle ust. § 174 odst. 3 platí, že jde-li o pohledávku zajištěnou, musí věřitel v přihlášce uvést, zda uplatňuje právo na její uspokojení ze zajištění a označit druh zajištění a dobu jeho vzniku; nestane-li se tak, má se za to, že právo na uspokojení přihlašované pohledávky ze zajištění v insolvenčním řízení uplatněno nebylo.

Pro posouzení, zda bylo uplatněno právo ze zajištění či nikoliv je proto rozhodující, jak byla pohledávka přihlášena do insolvenčního řízení, tedy jaký typ formuláře pro přihlášku byl zvolen a jak byl věřitelem tento formulář vyplněn. Pro toto posouzení není relevantní, jaké přílohy byly k přihlášce připojeny; ty mají význam až v případě, kdy je právo na uspokojení ze zajištění přihláškou uplatněno, a to pro posouzení, zda uplatněné právo ze zajištění existuje či nikoliv.

Věřitel zvolil při uplatnění pohledávky formulář pro nezajištěnou pohledávku a jako nezajištěnou ji pak ve zvoleném formuláři na různých místech opakovaně označil.

Insolvenční správce tedy nepochybil, když pohledávku v seznamu zařadil a při přezkumném jednání přezkoumal jako pohledávku nezajištěnou.

Za daného stavu insolvenční soud žalobu zamítl, když dospěl k závěru, že věřitelem nebylo právo na uspokojení ze zajištění (byť zřejmě nedopatřením) uplatněno, jak to věřiteli ukládá shora citované ust. § 166 a § 174 odst. 3 IZ.

Nadto považuje insolvenční soud rovněž za potřebné uvést, že insolvenční zákon předpokládá podání žaloby na určení pořadí pohledávky v případě, kdy přihláškou uplatněné pořadí pohledávky bude insolvenčním správcem, dlužníkem (vyjma řešení úpadku konkursem) či věřitelem (vyjma případu řešení úpadku reorganizací) popřeno; tato procesní situace však v posuzovaném případě nenastala.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle ust. § 142 odst. 1 o.s.ř. a žalovanému insolvenčnímu správci bylo přiznáno právo na náhradu nákladů za zastoupení advokátem ve výši 13.080,-Kč (odměna advokáta podle vyhl. č. 484/2000 Sb. v platném znění ve výši 10.000,-Kč, 3x paušál po 300,-Kč podle vyhl. č. 177/1996 Sb., v platném znění, obojí navýšeno o 20% DPH, když advokát žalovaného insolvenčního správce je plátcem této daně).

Poučení : Proti tomuto rozhodnutí je možno podat do 15 dnů od jeho doručení odvolání prostřednictvím podepsaného soudu k Vrchnímu soudu v Praze.

Nesplní-li povinný, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může oprávněný požádat o jeho výkon.

V Hradci Králové dne 29. listopadu 2012 JUDr. Jolana Maršíková,v.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Marie Bažantová