42 ICm 4261/2017
Č. j. 42 ICm 4261/2017-69

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl samosoudcem JUDr. Ondřejem Ludvíkem ve věci

žalobce: ARF Real Estate, s. r. o., IČO: 64609235 sídlem Nádražní 456, 691 25 Vranovice zastoupený advokátem JUDr. Ivanem Peclem sídlem Zábrdovická 15/16, 615 00 Brno proti žalovanému: Ing. Pavel Vlček, IČO: 60627875 sídlem tř. 28. října 1476/10, 370 01 České Budějovice insolvenční správce dlužníka DLC s. r. o., IČO: 28089341 zastoupený advokátem Mgr. Jaroslavem Kazbundou sídlem Bohunická 67, 619 00 Brno o vyloučení věcí z majetkové podstaty,

takto:

I. Žaloba na vyloučení 50 ks akcií na jméno v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 20 000 Kč, které jsou nahrazeny 1 ks hromadné akcie č. 1, emise HA01, emitované dne 30. října 2017 a znějící na jméno žalobce, ze soupisu majetkové podstaty dlužníka, provedeného v rámci insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod spis. zn. 25 INS 2531/2012, se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů tohoto řízení.

Shodu s prvopisem potvrzuje: Alena Linhová isir.justi ce.cz -2-Spis. zn.

Odůvodnění:

Žalobce se domáhal vyloučení shora ve výroku tohoto rozhodnutí označených akcií z majetkové podstaty dlužníka s odůvodněním, že žalovaný zveřejnil v insolvenčním rejstříku soupis majetkové podstaty, ve kterém pod položkou 18 je sepsán majetek dlužníka, tvořící 100 % akciového podílu v obchodní společnosti Hotel Vyšehrad, a. s., IČO: 26030942, když žalobce se domnívá, že je 100% vlastníkem akciového podílu, neboť vlastní veškeré upsané akcie, a sice 50 ks akcií na jméno (bližší označení viz shora). V žalobě žalobce shrnul, jakým způsobem se v minulosti převáděly akcie Hotelu Vyšehrad, a. s. s tím, že původních 8 ks kmenových akcií na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč a 4 ks kmenových akcií na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 50 000 Kč, byly převedeny z prodávající společnosti TEKEN a. s. na společnost KMbar s. r. o. a dne 4. 3. 2015 byly z důvodu neaktuálnosti akcií co do sídla emitenta skartovány a vystaveny akcie nové, které byly následně převedeny společností KMbar s. r. o. na společnosti Dixireal a. s., která je dne 26. 8. 2015 převedla na společnost ARF Real Estate, s. r. o. (žalobce). Dne 14. 10. 2015 došlo ke štěpení akcií, když v současné době existují a v obchodním rejstříku jsou zapsány akcie, co do počtu a formy odpovídající výroku I. tohoto rozhodnutí. Žalovaný se ve svém vyjádření široce vymezil proti platnosti převodních titulů ze společnosti TEKEN a. s. na tvrzené právní nástupce a uvedl, že dík neplatnosti převodní smlouvy ze dne 3. 3. 2015 mezi TEKEN a. s. a společností KMbar s. r. o. žádné akcie nikdy nemohly být převedeny a společnosti TEKEN a. s. zůstala vlastníkem daných akcií až do té doby, než je převedla žalovanému, na základě koupě závodu ze dne 30. 8. 2017. V majetkové podstatě je pak dle žalovaného sepsáno 8 ks kmenových akcií na majitele v nominální hodnotě 100 000 Kč a 4 ks kmenových akcií na majitele v nominální hodnotě 50 000 Kč a nikoliv akcie, u kterých žalobce označuje, že je jejich vlastníkem, které dle žalovaného vůbec neexistují, resp. se kterými se dle žalovaného nemohou pojit žádná akcionářská práva. Mezi účastníky je nesporné, že vyrozumění o soupisu akcií do majetkové podstaty bylo žalobci doručeno až po nápadu žaloby a žaloba je tak včasná, podaná ve lhůtě dle ustanovení § 225 odst. 3 IZ. Ze soupisu majetkové podstaty dlužníka zjistil soud, že pod položkou 18 jsou sepsány akcie společnosti Hotel Vyšehrad, a. s. s poznámkou, že se jedná o 100 % akcií společnosti Hotel Vyšehrad, a. s., IČO: 26030942. Z výpisu z obchodního rejstříku společnosti Hotel Vyšehrad, a. s. zjistil soud, že Hotel Vyšehrad, a. s. vede v současné době 50 ks akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 20 000 Kč, což odpovídá obsahu notářského zápisu notářky JUDr. Danuše Motáčkové spis. zn. NZ 217/2015, N 278/2015, který je zveřejněn v obchodním rejstříku společnosti Hotel Vyšehrad, a. s., a z něhož vyplývá, že došlo k výměně 8 ks kmenových listinných akcií na jméno a 4 ks kmenových listinných akcií na jméno. Z protokolu ze dne 3. 3. 2015 zjistil soud, že společnost KMbar s. r. o., jako jediný akcionář společnosti Hotel Vyšehrad, a. s., na základě nákupu akcií od společnosti TEKEN, a. s. tohoto dne původní listinné akcie zničila a vystavila nové akcie na jméno jediného akcionáře KMbar s. r. o., a to celkem 8 ks akcií na jméno v nominální hodnotě 100 000 Kč a 4 ks akcií na jméno v nominální hodnotě 50 000 Kč. Soud zamítl návrh na doplnění dokazování trestními oznámeními, dokladem o koupi závodu, rozsudkem Městského soudu v Praze, smlouvou o převodu cenných papírů včetně seznamu akcionářů, smlouvou o prodeji akcií, smlouvou o převodu cenných papírů a dohodou o narovnání, neboť tyto důkazy jsou pro zjištění, že v soupisu majetkové podstaty jsou sepsány jiné akcie, než ty, u kterých se žalobce domáhá vyloučení, nadbytečné. Po provedeném dokazování zjistil soud následující skutkový stav: Mezi účastníky je nesporné, že jsou oba přesvědčeni, že jsou jedinými akcionáři společnosti Hotel Vyšehrad, a. s. přičemž oba odvozují své právo od odlišných akcií v listinné podobě, když soupis

Shodu s prvopisem potvrzuje: Alena Linhová -3-Spis. zn.majetkové podstaty přesné označení sepsaných akcií neobsahuje. Ve věci je ze všech okolností pojících se s postojem žalovaného jako insolvenčního správce, i ze souvisejících důkazů o koupi závodu zřejmé, že v majetkové podstatě jsou sepsány akcie odlišné od těch, u kterých žalobce tvrdí, že jsou v jeho vlastnictví.

Dle ustanovení § 225 odst. 1 IZ osoby, které tvrdí, že označený majetek neměl být do soupisu zahrnut proto, že to vylučuje jejich právo k majetku nebo že tu je jiný důvod, pro který neměl být zahrnut do soupisu, se mohou žalobou podanou u insolvenčního soudu domáhat rozhodnutí, že se tento majetek vylučuje z majetkové podstaty. Dle ustanovení § 218 odst. 1 IZ majetek náležející do majetkové podstaty se zapisuje do soupisu samostatnými položkami. Není-li to vyloučeno jeho povahou, musí být sepisovaný majetek v soupisu označen způsobem, který umožňuje jeho identifikaci; to neplatí, jde-li o majetek nepatrné hodnoty. Je-li zde překážka dočasné povahy bránící řádné identifikaci sepisovaného majetku, doplní insolvenční správce označení tohoto majetku neprodleně po jejím odpadnutí. Dle ustanovení § 222 IZ soupis a doplněný soupis zveřejnění insolvenční soud v insolvenčním rejstříku neprodleně po jeho sestavení nebo doplnění. Dle ustanovení § 259 odst. 1 ZOK akcie obsahuje a) označení, že jde o akcii, b) jednoznačnou identifikaci společnosti, jmenovitou hodnotu, d) označení formy akcie, ledaže akcie byla vydána jako zaknihovaný cenný papír a e) u akcie na jméno jednoznačnou identifikaci akcionáře, f) údaje o druhu akcie, popřípadě i s odkazem na stanovy. Dle ustanovení § 260 odst. 1 ZOK akcie obsahuje číselné označení a podpis člena nebo členů představenstva. Podpis může být nahrazen jeho otiskem, pokud jsou na listině současně použity ochranné prvky proti jejímu padělání nebo pozměnění. Dle ustanovení § 262 ZOK byla-li vydána hromadná akcie, obsahuje také údaje o tom, kolik akcií a jakého druhu nahrazuje.

Soud žalobu jako nedůvodnou zamítl, neboť se žalobce domáhá vyloučení takových akcií z majetkové podstaty dlužníka, které v ní nejsou vůbec sepsány. Řízení o vylučovací žalobě však není určeno k tomu, aby se v něm řešil spor o to, se kterými akciemi jsou spojena akcionářská práva, ale jen to, zda ten či onen majetek, v daném případě akcie zapsané do soupisu majetkové podstaty, byl do něho pojat právem či nikoliv. Ve věci též není rozhodující, komu svědčí podíl na obchodní korporaci , neboť akcie jsou cennými papíry, do nichž je právo přímo vtěleno (a bez něhož takové právo nemůže samo o sobě existovat) a představují samy o sobě majetkovou hodnotu způsobilou k sepsání do soupisu majetkové podstaty, přičemž v rámci vylučovací žaloby nelze vyřešit, zda akcionářská práva jsou spojena s akciemi žalovaného či s akciemi žalobce. K obdobným závěrům též dospěl Vrchní soud v Praze ve svém rozhodnutí ze dne 30. 10. 2017, č. j. 104 VSPH 908/2016. O náhradě nákladů soudního řízení rozhodl soud ve smyslu ustanovení § 163 IZ ve spojení s ustanovením § 142 odst. 1 o.s.ř. a § 150 o.s.ř., kdy při procesním úspěchu žalovaného má tento obecně právo na náhradu nákladů řízení, které mu však z důvodů hodných zvláštního zřetele nelze přiznat. Ve věci totiž nelze přehlédnout skutečnost, že soupis majetkové podstaty pod položkou 18 neodpovídal shora citovanému ustanovení § 259 ZOK a nebylo lze pro třetí osobu (žalobce) bez dalšího možné dovodit, jaké konkrétní akcie má představovat 100 % akcií společnosti Hotel Vyšehrad, a. s. . Důvod pro zahájení řízení tak dle názoru soudu zavdal žalovaný, když neurčitost soupisu majetkové podstaty nedosahuje sice intenzity nepřezkoumatelnosti, co je v majetkové podstatě zapsáno, neboť ze všech ostatních okolností je zřejmé, které akcie má namysli žalovaný jako insolvenční správce a které konkrétně jsou sepsány v soupisu majetkové podstaty. Důvodnost pochybností právě s odkazem na 100% podíl akcií však tento soupis majetkové podstaty vzbuzuje. Soud je proto názoru, že by soupis majetkové

Shodu s prvopisem potvrzuje: Alena Linhová -4-Spis. zn.podstaty měl být vhodným způsobem upřesněn a žalovaný jako insolvenční správce by měl pro předejití případným dalším sporům upřesnit soupis majetkové podstaty tak, aby odpovídal ustanovení § 259 ZOK. Poučení:

Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Českých Budějovicích.

České Budějovice 15. 2. 2018

JUDr. Ondřej Ludvík v. r. samosoudce

Shodu s prvopisem potvrzuje: Alena Linhová