42 ICm 4183/2013
Číslo jednací: 42 ICm 4183/2013-91 ( KSHK 42 INS 23692/2013 )

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní JUDr. Jolanou Maršíkovou v incidenčním sporu žalobce ACEMA Credit Czech a.s. se sídlem Kobližná 71/9, 602 00 Brno, IČ: 26158761, zast. JUDr. Róbertem Paulovičem, advokátem se sídlem U Libeňského pivovaru 63/2, Praha 8-Libeň, proti žalovanému IREKON, v.o.s. se sídlem Palackého 211, Turnov, IČ 287 81 309, jako insolvenčnímu správci dlužníka Jana Práška RČ: 790529/3473, bytem Košťálov 120, zastoupenému Mgr. Pavlem Vernerem, advokátem se sídlem Palackého 211, Turnov, o určení pohledávek ve výši 608.878,-Kč a ve výši 360.000,-Kč

t a k t o:

I. Žaloba o určení, že žalobce má za dlužníkem Janem Práškem pohledávku P6-1 ve výši 608.878,-Kč a pohledávku P6-2 ve výši 360.000,-Kč, se zamítá pro předčasnost II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

O d ů v o d n ě n í:

Žalobou doručenou insolvenčnímu soudu dne 6. 12. 2013 se domáhal žalobce vydání rozhodnutí, kterým by bylo určeno, že žalobce má za dlužníkem Janem Práškem pohledávku P 6-1 ve výši 608.878,-Kč a pohledávku P 6-2 ve výši 360.000,-Kč.

Z přihlášky žalobce do insolvenčního řízení ze dne 8. 10. 2013 bylo zjištěno následující: V případě pohledávky P6-1 přihlásil žalobce na jistině částku 720.127,-Kč s odůvodněním, že pohledávka vznikla ze smlouvy o úvěru ze dne 1. 6. 2006 ve znění dodatku č. 1 ze dne 16. 10. 2006, včetně všeobecných úvěrových podmínek. Z přihlášky plyne, že tato jistina pohledávky je tvořena neuhrazenou jistinou úvěru ve výši 462.171,-Kč, smluvní pokutou ve výši 143.476,-Kč, neuhrazeným kapitalizovaným smluvním úrokem z dlužných splátek úvěru do dne splatnosti dne 28. 12. 2008 ve výši 114.480,-Kč a ze zákonného úroku z prodlení z částky 720.127,-Kč jdoucího od 29. 12. 2008 do rozhodnutí o úpadku ve výši 267.270,-Kč. Jako příslušenství pohledávky přihlásil žalobce-v podstatě duplicitně-znovu zákonný úrok z prodlení ve výši 267.270,-Kč. Jako pohledávku P 6-2 přihlásil věřitel smluvní úrok ve výši 32,72 % p.a. z neuhrazené jistiny úvěru za období od 29. 12. 2008 do rozhodnutí o úpadku ve výši 710 948,-Kč.

Z protokolu o přezkumném jednání bylo zjištěno, že insolvenční správce popřel při přezkumném jednání obě přihlášené pohledávky, včetně příslušenství. O výsledku přezkumného jednání vyrozuměl insolvenční správce věřitele podáním ze dne 8. 11. 2013. Důvody popření pohledávky jsou ve vyrozumění podrobně zdůvodněny.

Podáním ze dne 6. 12. 2013 vzal věřitel část svých přihlášených pohledávek zpět tak, že v případě pohledávky P6-1 bere přihlášku zpět do výše 378.519,-Kč a v případě pohledávky P6/2 pak bere zpět nárok do výše 350.948,-Kč. Byť není částečné zpětvzetí určitým právním úkonem, když není patrno, které uplatněné nároky vzal žalobce zpět, příslušná soudní tajemnice nevyzvala věřitele k odstranění vad zpětvzetí a na místo toho částečné zpětvzetí přihlášených pohledávek vzala na vědomí usnesením č.j. KSHK 42 INS 23692/2013-P 6-5 ze dne 20. února 2014.

Insolvenční soud dospěl k závěru, že přihláška pohledávky po jejím částečném omezení na základě zpětvzetí ze dne 6. 12. 2013 se stala nepřezkoumatelnou, když insolvenčnímu soudu z přihlášky pohledávky po jejím částečném omezení není zřejmé, které z nároků specifikovaných jako pohledávka P6-1 zůstaly přihlášenými nároky a v jaké výši by měly být tedy předmětem incidenčního sporu, a která část nároku uplatněného jako P6-2 z titulu smluvního úroku v případě pohledávky 6-2 je nyní uplatňována.

Proto insolvenční soud dospěl k závěru, že za daného stavu je nejprve třeba, aby věřitel odstranil výše uvedené pochybnosti tím, že dodatečně specifikuje, kterých částí nároků se zpětvzetí přihlášky pohledávky týká a jaká zbývající část nároků je přihláškou pohledávky nadále uplatňována.

Po výše uvedené úpravě bude nařízeno ve věci nové přezkumné jednání.

Projednání žaloby o pravost, výši a pořadí nároků přihlášených žalobcem je za této situace předčasné, proto byla žaloba pro předčasnost zamítnuta.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto s přihlédnutím k tomu, že zamítnutí žaloby pro předčasnost nelze považovat za úspěch žalovaného ve věci.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je možno podat do 15 dnů od jeho doručení odvolání prostřednictvím podepsaného soudu k Vrchnímu soudu v Praze.

V Hradci Králové dne 17. října 2014

JUDr. Jolana Maršíková, v. r. soudce Za správnost vyhotovení: Hana Šafránková