42 ICm 4174/2015
Číslo jednací: 42 ICm 4174/2015-8

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl samosoudcem JUDr. Ondřejem Ludvíkem v právní věci žalobce Ing. Michal Zámečník, IČ 46269291, se sídlem Čechyňská 361/16, 602 00, Brno, insolvenční správce dlužníka: Martin Býma, proti žalovanému BNP Paribas Personal Finance SA, Jiné reg.č. 542097902, Karla Engliše 5/3208, 150 00, Praha 5, zastoupenému, o popření vykonatelné pohledávky, rozsudkem pro uznání, takto:

I. Určuje se, že pohledávka P 3 přihlášená žalovaným do insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp.zn. 25 INS 2205/2015 není ve výši 10.382,--Kč po právu.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů tohoto řízení.

III. Žalovaný je povinen zaplatit ČR-Krajskému soudu v Českých Budějovicích na soudním poplatku 5.000,--Kč do 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku.

Odůvodnění: Žalobce se domáhal určení, že shora označená pohledávka žalobce ve výši 10.382,--Kč nebyla do shora označeného insolvenčního řízení přihlášena po právu s odůvodněním, že žalovaný přihlásil do insolvenčního řízení svou vykonatelnou pohledávku ve výši 90.437,--Kč z titulu rozhodčího nálezu vydaném rozhodcem Mgr. Andrejem Gundelem, Sdružení rozhodců, Brno, sp. zn. 47766/11 ze dne 29.11.2011, který vyhověl nároku žalobce na přezkum svých pohledávek založených z titulu smlouvy o poskytnutí úvěru č. 42154070750002 ze dne 21.1.2008 a z úvěru č. 42154077755100 a úvěru č. 42154070750001, když rozhodčí nález byl vydán na základě neplatně sjednané rozhodčí doložky, která nesplnila požadavky dané zákonem, neboť byla součástí obchodních podmínek. Rozhodčí nález tak nemohl být vykonatelným titulem a vzhledem ke skutečnosti, že na základě jeho byla nesprávně nařízena exekuce, nemohly žalovanému vzniknout oprávněné náklady exekuce ve výši 10.382,--Kč. Přezkumné jednání se konalo dne 1.7.2015. Žaloba byla soudu doručena dne 31.7.2015 a je žalobou včasnou uplatněnou ve lhůtě dle ustanovení § 199 odst. 1 IZ. V rámci přípravy jednání dospěl soud k závěru, že v daném případě okolnosti případu odůvodňují použití ustanovení § 114b o.s.ř. a proto uložil žalovanému svým usnesením ze dne 10.11.2015 č.j.-5 povinnost, aby se ve lhůtě 30 dnů od doručení tohoto usnesení vyjádřil k žalobě a v případě, že nárok uplatněný žalobou zcela neuznává, aby v tomto vyjádření vylíčil rozhodující skutečnosti, na nichž staví svojí obranu a k vyjádření zároveň přiložil listinné důkazy, jichž se dovolává, popřípadě označil důkazy k prokázání svých tvrzení. Soud zároveň žalovaného upozornil na to, že pokud se bez vážného důvodu na tuto výzvu ve stanovené lhůtě nevyjádří, a ani soudu v téže lhůtě nesdělí, jaký vážný důvod mu v tom brání, soud rozhodne o žalobě rozsudkem pro uznání podle ustanovení § 153a odst. 1 o.s.ř. s tím, že podle odstavce 4 citovaného ustanovení nemusí být pro vydání rozsudku pro uznání nařízeno jednání. Předmětné usnesení bylo žalovanému doručeno do vlastních rukou dne 11.11.2015 a žalovaný na toto usnesení nijak nereagoval. Podle ustanovení § 153a odst. 3 o.s.ř. se má tedy za to, že žalovaný nárok uplatněný vůči němu žalobu uznává. Soud proto postupoval podle ustanovení § 153a odst. 1, 3 o.s.ř. a rozhodl o žalobě rozsudkem pro uznání. O náhradě nákladů soudního řízení rozhodl soud ve smyslu ustanovení § 163 IZ ve spojení s ustanovením § 142 odst. 1 IZ, když plně procesně úspěšnému žalobci náklady řízení nevznikly. O přechodu poplatkové povinnosti rozhodl soud ve smyslu ustanovení § 2 odst. 3 Zákona č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích, když žalobce byl od soudního poplatku ve výši 5.000,--Kč v řízení osvobozen ze zákona.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku není odvolání přípustné. Odvolání lze podat pouze pro vady spočívající v tom, že nebyly splněny podmínky řízení, rozhodoval věcně nepříslušný soud prvního stupně, rozhodnutí soudu prvního stupně vydal vyloučený soudce (přísedící) nebo soud prvního stupně byl nesprávně obsazen, ledaže místo samosoudce rozhodoval senát, případně že existující skutečnosti nebo důkazy, jimiž má být prokázáno, že nebyly splněny předpoklady pro vydání rozsudku pro uznání, a to do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na nařízení exekuce či výkonu rozhodnutí.

V Českých Budějovicích dne 19.1.2016 JUDr. Ondřej Ludvík v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: J. Havlenová