42 ICm 4116/2017
Číslo jednací: 42 ICm 4116/2017-23

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl samosoudcem JUDr. Ondřejem Ludvíkem v právní věci žalobce: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČ: 64948242, se sídlem Želetavská 1525/1, Praha 4, proti žalované: Tereza anonymizovano , anonymizovano , bytem Puklicova 1034/31, České Budějovice, o určení pravosti pohledávky, rozsudkem pro uznání,

takto:

I. Určuje se, že žalobce má za žalovanou pohledávku ve výši 175.523,86 Kč tak, jak byla žalobcem přihlášena přihláškou P2 do insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod spis. zn. 27 INS 14120/2017.

II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobci na náhradě nákladů tohoto řízení částku 5.000,-Kč, a to ve stejném pořadí jako pohledávka žalobce přihlášená přihláškou P2 do insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod spis. zn. 27 INS 14120/2017.

Odůvodnění:

Žalobce se domáhal určení pravosti shora označené pohledávky, kterou přihlásil do shora označeného insolvenčního řízení s odůvodněním, že pohledávku žalobce přihlašuje z titulu neuhrazených závazků ze Smlouvy o půjčce č. 4023794-REV 021822 uzavřené s žalovanou 11. 1. 2012, na základě které byl žalované poskytnut úvěr ve výši 204.313,-Kč, který nebyl žalovanou řádně splácen a byl ke dni 23. 7. 2012 prohlášen za splatný. Na přezkumném isir.justi ce.cz jednání pohledávku žalobce žalovaná popřela s odůvodněním, že tato pohledávka byla již zaplacena třetí osobou-panem Petrem Kratochvílem. Žalobce však s popřením pohledávky nesouhlasil a uvedl, že na předmětnou pohledávku žalovaná uhradila v období od 23. 7. 2012 do 16. 7. 2017 celkově částku 183.500,-Kč, kterou žalobce přednostně účtoval na umoření jistiny, která se k datu zesplatnění snížila z částky 204.313,-Kč na částku 20.813,-Kč, jak odpovídá přihláškovým údajům. Od 23. 7. 2012 do 16. 7. 2017 žalovaná poukazovala platby na umoření splatné pohledávky pouze z běžného účtu č. 1744971023/0800 a k žádnému jinému doplacení třetí osobou nedošlo, když veškeré platby, které žalovaná na splácení svého dluhu poskytla, žalobce zohlednil ve své přihlášce.

V rámci přípravy jednání dospěl soud k závěru, že v daném případě okolnosti případu odůvodňují použití ustanovení § 114b o.s.ř., a proto uložil žalované svým usnesením ze dne 12. 10. 2017, č.j.-20, povinnost, aby se ve lhůtě do 30 dnů od doručení tohoto usnesení vyjádřila k žalobě a v případě, že nárok uplatněný žalobou zcela neuznává, aby v tomto vyjádření vylíčila rozhodující skutečnosti, na nichž staví svoji obranu a k vyjádření zároveň přiložila listinné důkazy, jichž se dovolává, popř. označila důkazy k prokázání svých tvrzení. Soud zároveň žalovanou upozornil na to, že pokud se bez vážného důvodu na tuto výzvu ve stanovené lhůtě nevyjádří a ani soudu v téže lhůtě nesdělí, jaký vážný důvod jí v tom brání, soud rozhodne o žalobě rozsudkem pro uznání podle ustanovení § 153a odst. 1 o.s.ř. s tím, že podle odst. 4 citovaného ustanovení nemusí být pro vydání rozsudku pro uznání nařízeno jednání.

Předmětné usnesení bylo k rukám žalované doručeno dne 18. 10. 2017 a žalovaná na toto usnesení nijak nereagovala. Podle ustanovení § 153a odst. 3 o.s.ř. se tedy má za to, že žalovaná nárok uplatněný vůči ní žalobou uznává. Soud proto postupoval podle ustanovení § 153a odst. 1, 3 o.s.ř. a o žalobě rozhodl rozsudkem pro uznání.

O náhradě nákladů soudního řízení rozhodl soud ve smyslu ustanovení § 163 IZ ve spojení s ustanovením § 142 odst. 1 o.s.ř., když plně procesně úspěšný žalobce má právo na náhradu nákladů tohoto řízení proti neúspěšné žalované. Náklady řízení představují zaplacený soudní poplatek ve výši 5.000,-Kč. O lhůtě k plnění rozhodl soud ve smyslu ustanovení § 202 odst. 1 IZ.

Poučení: Proti tomuto rozsudku není odvolání přípustné.

Odvolání lze podat pouze pro vady spočívající v tom, že nebyly splněny podmínky řízení, rozhodoval věcně nepříslušný soud prvního stupně, rozhodnutí soudu prvního stupně vydal vyloučený soudce (přísedící) nebo soud prvního stupně byl nesprávně obsazen, ledaže místo samosoudce rozhodoval senát, případně že existující skutečnosti nebo důkazy, jimiž má být prokázáno, že nebyly splněny předpoklady pro vydání rozsudku pro uznání, a to do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Českých Budějovicích.

V Českých Budějovicích dne 7. 12. 2017

JUDr. Ondřej Ludvík samosoudce