42 ICm 4107/2015
č.j.: 42 ICm 4107/2015-20

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl samosoudcem JUDr. Ondřej Ludvík v právní věci žalobce JUDr. Petr Bohatý, IČO 88139859, Hlavní 15, 667 01 Vojkovice, insolvenční správce Karla Smita a Moniky Smitové, zast. JUDr. Přemysl Kubíček, IČO 66214769, advokát, Kasárenská 157/4, 370 01 České Budějovice, proti žalovanému Josef Vondráček, IČO 16937465, Háje 70, 261 01 Příbram, zast. JUDr. Jitka Paseková, IČO 13303341, advokátka, Zahradnická 74, 261 01 Příbram, o určení pravosti vykonatelné pohledávky, t a k t o :

I. Žaloba na určení, že pohledávka P2 ve výši 48.351,48 Kč přihlášená žalovaným do insolvenčního řízení, vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 28 INS 17302/2015, není po právu, se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů tohoto řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se domáhal určení, že shora označená pohledávka nebyla žalovaným do shora označeného insolvenčního řízení přihlášena po právu. Z přihlášky P2 zjistil soud, že žalovaný přihlásil do tohoto insolvenčního řízení své pohledávky v celkové výši 48.351,48 Kč s odůvodněním, že se jedná o nezaplacené přepravné za přepravu zboží na základě objednávky č. 408/11/05 ze dne 4. 11. 2005, na základě které žalovaný přepravil náklad mezi Antwerpami a Mělníkem za smluvenou cenu 833 Eur a následně svou odměnu vyfakturoval fakturou č. 50622 ze dne 9. 11. 2005 se splatností k 19. 12. 2005. Dlužník Karel Smita však tuto pohledávku neuhradil, a proto byl vydán Okresním soudem v České Lípě platební rozkaz ze dne 10. 7. 2006, č.j. 22 Ro 1671/2006-12, kterým bylo nárokům žalovaného vyhověno, když tento platební rozkaz nabyl právní moci dne 10. 8. 2006.

Žalobce u přezkumného jednání popřel pohledávku žalovaného s odůvodněním, že smlouva o přepravě zboží měla být uzavřena osobou odlišnou od dlužníka Karla Smity na základě padělané plné moci.

V žalobě setrval žalobce na své argumentaci svého popěrného úkonu a doplnil, že z obsahu trestního spisu Okresního soudu v České Lípě sp. zn. 18 T 90/2008 vyplývá, že listiny, na jejichž základě měl vzniknout závazkový vztah mezi dlužníkem Karlem Smitou a žalovaným, obsahují podpisy třetí osoby odlišné od dlužníka Karla Smity a zároveň též dlužník namítá, že mu nebyl platební rozkaz doručen.

Žalovaný s podanou žalobou nesouhlasil s odůvodněním, že dlužník od vydání a doručení platebního rozkazu kontaktoval žalovaného pouze v září roku 2006 s tím, že oznamoval, že se na jeho firmě stal podvod, avšak ani po dobu trvání exekuce a postupem dalšího času žádné důvody žalovanému, ze kterých by vyplývala neoprávněnost pohledávky žalovaného, žalovanému nepředložil.

Přezkumné jednání se ve věci konalo dne 29. 9. 2015, žaloba byla soudu doručena 29. 10. 2015 a je tedy žalobou včasnou, uplatněnou ve lhůtě dle ust. § 199 odst. 1 IZ.

Z faxové objednávky přepravy ze dne 4. 11. 2005 zjistil soud, že z telefonního čísla 487 877 646 byla učiněna objednávka předmětné přepravy, když z nákladního listu mezinárodní přepravy CMR vyplývá, že tato přeprava byla žalovaným skutečně uskutečněna a z faktury č. 50622 pak vyplývá správnost přihláškových tvrzení o splatnosti dluhu a jeho vyfakturování. Faxová objednávka byla učiněna z hlavičkového papíru podnikatele Karla Smity, sídlem podnikání Dlouhá 20/2449, Česká Lípa, s provozovnou Mánesova 1580, Česká Lípa, s uvedením příslušných identifikačních znaků podnikatele, a sice IČA 86817931. Z faxového čísla identifikovaného dlužníkem Karlem Smitou pak došla žalovanému dne 13. 4. a 20. 3. 2006 dva přípisy ohledně uznání tohoto závazku společně s omluvou a závazku plnění do 13. 5. 2006. Z doručenky platebního rozkazu Okresního soudu v České Lípě ze dne 10. 7. 2006, č.j. 22 Ro 1671/2006-12, vyplývá, že tento platební rozkaz byl žalovanému Karlu Smitovi doručen do vlastních rukou na adresu trvalého pobytu Dlouhá 2449/20, Česká Lípa, když v době doručování nebyl Karel Smita přítomen a tento platební rozkaz si poté posléze vyzvedl osobně na poště dne 25. 7. 2006 a opatřil jej svým podpisem. Předmětný platební rozkaz je tak pravomocný a vykonatelný a byla vyvrácena argumentace o nepřevzetí exekučního titulu dlužníkem. Ze spisového materiálu Okresního soudu v České Lípě sp. zn. 18 T 90/2008 vyplývá, že osoba Roman Cmunt disponovala plnou mocí k jednání za Karla Smitu, přičemž tato plná moc nebyla podepsána Karlem Smitou tak, jak vyplývá ze znaleckého posudku v tomto spise provedeném. Na základě této plné moci byla tak sjednána jménem Karla Smity nájemní smlouva na zřízení provozovny na adrese Mánesova 1580 v České Lípě a jménem dlužníka Karla Smita byla pak Romanem Cmuntem sjednána i smlouva o poskytování telekomunikačních služeb příslušnému telefonnímu číslu umístěného na adrese Mánesova 1580, Česká Lípa, když korespondenční adresa pro závazky z této smlouvy byla adresou trvalého pobytu Karla Smity Dlouhá 20, Česká Lípa. V rámci trestního řízení vypověděl Karel Smita, že se seznámil s Romenem Cmuntem začátkem srpna roku 2005 a dohodli se na to, že budou společně podnikat a že si Karel Smita zřídí živnostenské oprávnění, což tak Karel Smita učinil. Roman Cmunt následně jeho jménem, bez vědomí Karla Smity, pronajmul pro účely provozovny prostory v ulici Mánesova 1580, Česká Lípa a jménem Karla Smity, bez jeho vědomí, zřídil telefonní stanici do této provozovny. O pronájmu kanceláře a zřízení telefonní linky se Karel Smita dozvěděl počátkem října 2005, neboť komunikace ze strany Českého Telecomu, mu chodila na jeho adresu. Ze strany pronajímatele mu pak byla zpřístupněna nájemní smlouva a zjistil, že tato nájemní smlouva je vedena jeho jméno. Roman Cmunt mu však sdělil, že jak nájem, tak faktury za telefon platí, a proto mu Karel Smita pouze vytkl, aby za jeho zády již dále nejednal. Byl se v provozovně v Mánesově 1580 podívat. Dohadovali se spolu s Romanem Cmuntem na dalším podnikání, na zřízení místa účetního a dohodli se, že Roman Cmunt bude sjednávat telefonicky zakázky a bude o všem Karla Smitu informovat, což takto probíhalo do prosince 2005. Vzhledem ke skutečnosti, že Karlu Smitovi nechodily od Romana Cmunta žádné peníze, začal se o celou věc zajímat a byl vždy ubezpečován Romanem Cmuntem, že je vše v prodlení jen díky zpracovávání fakturací zakázek. V roce 2006 již Karel Smita zjistil o neuhrazených zakázkách, které byly pro jeho firmu na základě objednání Romana Cmunta provedeny. Aktivně komunikoval s poškozenými firmami a snažil se celou situaci řešit. Když v trestním řízení uvedl, že osobě Romana Cmunta věřil a že věřil, že ví, jakým způsobem se podnikání vede a že ho bude zasvěcovat do chodu firmu, avšak byl Romanem Cmuntem podveden. Z živnostenského listu soud zjistil, že si Karel Smita zřídil živnost pro zasilatelství dne 15. 8. 2005.

Po provedeném dokazování zjistil soud následující skutkový stav:

Karel Smita se aktivně, po dohodě s Romanem Cmuntem na společném podnikání, zřídil živnostenský list, když Roman Cmunt bez vědomí Karla Smity uzavřel smlouvu o nájmu nebytových prostor a smlouvu o zřízení telefonní stanice, o čemž se Karel Smita dozvěděl počátkem října 2005 a poté, co se o této skutečnosti dozvěděl, nepodnikl žádných kroků k ukončení existence provozovny vedenou na jeho zasilatelskou firmu a dohodl se s Romanem Cmuntem na tom, že Roman Cmunt bude telefonicky sjednávat zakázky pro firmu Karla Smity a bude mu odvádět finanční prostředky. Za tohoto stavu se tak dá uzavřít, že s vědomím Karla Smity existovala minimálně od října roku 2005 provozovna vedená na jeho firmu, ze které se na základě jeho ústního pověření Romana Cmunta uskutečnila podnikatelská činnost firmy Karla Smity. Zároveň též Karel Smita věděl, že v dané provozovně je zřízena bez jeho vědomí, avšak od října 2005 s jeho souhlasem, telefonní stanice k provádění podnikatelské činnosti z provozovny jeho firmy.

Dle ust. § 16 obch. zák. podnikatele zavazuje i jednání jiné osoby v jeho provozovně, nemohla-li třetí osoba vědět, že jednající osoba k tomu není oprávněna.

Na základě zjištění, že sjednání přepravy bylo uskutečněno pomocí faxové objednávky hlavičkovým papírem firmy Karla Smity z adresy jeho provozovny, o jejíž existenci věděl a taktéž věděl o tom, že Roman Cmunt pod hlavičkou jeho firmy sjednává zakázky, nutno na jednání Romana Cmunta vztáhnout ustanovení shora citovaného § 16 obch. zák., z čehož plyne, že z takto uskutečněných objednávek a uskutečněné přepravy je zavázán přímo Karel Smita. Soud proto žalobu jako nedůvodnou zamítl.

O náhradě nákladů řízení rozhodl soud ve smyslu ust. § 142 odst. 1 o. s. ř., když plně procesně úspěšná žalovaná náklady řízení nepožadovala.

Poučení: Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Českých Budějovicích. Práva na odvolání nemůže využít ten účastník, který se práva na odvolání po vyhlášeném rozhodnutí vzdal.

České Budějovice 14. ledna 2016

JUDr. Ondřej Ludvík v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: J. Havlenová