42 ICm 4079/2013
Číslo jednací: 42 ICm 4079/2013-23 ( KSHK 42 INS 24559/2013 )

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní JUDr. Jolanou Maršíkovou v incidenčním sporu žalobce Ing. Jakub Harvan, Palackého 175, 511 01 Turnov, jako insolvenční správce dlužnice Petry Blažejové, RČ: 705514/3590, proti žalovanému PROFI CREDIT Czech, a.s., Klimentská 1216/46, 110 00 Praha 1, IČ 61860069, zast. JUDr. Ervínem Perthenem, advokátem se sídlem Velké náměstí 135/19, 500 03 Hradec Králové, o popření pohledávek

takto:

I. Soud bere na vědomí zpětvzetí přihlášky pohledávek věřitele PROFI CREDIT Czech, a.s., Klimentská 1216/46, 110 00 Praha 1, IČ 61860069, učiněné při soudním jednání v části pohledávky P 1/2 ve výši 17.391,-Kč a v části pohledávky P 1/4 ve výši 26.355,50 Kč.

II. Právní mocí tohoto usnesení končí účast věřitele v insolvenčním řízení v rozsahu pohledávky vzaté zpět.

III. Řízení se zastavuje.

IV. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobou doručenou insolvenčnímu soudu dne 5. prosince 2013 se žalující insolvenční správce domáhal vydání rozhodnutí, kterým by bylo určeno, že žalovaný nemá za dlužnicí část vykonatelné pohledávky č. P1/1, P1/2 a P1/4.

1

Před zahájením prvního jednání žalovaný prohlásil, že pohledávku pod pořadovým číslem P1/2 bere zpět v rozsahu části 17.391,-Kč a v případě pohledávky pod pořadovým číslem P1/4 bere pohledávku zpět v rozsahu 26.355,50 Kč. Dle § 184 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ) věřitel, který podal přihlášku pohledávky nebo na něhož se hledí jako na věřitele přihlášeného, může kdykoli v průběhu insolvenčního řízení vzít přihlášku pohledávky zpět. Dle § 187 IZ platí stejný postup pro část přihlášené pohledávky. Vzhledem k uvedenému tedy insolvenční soud vzal částečné zpětvzetí přihlášky pohledávek věřitele v souladu s § 184 IZ na vědomí, jak je uvedeno v bodech I. a II. výroku tohoto rozhodnutí.

Za daného stavu žalující insolvenční správce prohlásil, že bere žalobu zpět, neboť přihlášenou pohledávku P1/1 a přihlášené pohledávky P1/2 a P 1/4 po jejich částečném omezení uznává.

V případě pohledávky P1/1 přihlásil žalovaný věřitel do insolvenčního řízení celkem 48.017,-Kč. Při přezkumném jednání byla pohledávka uznána toliko částečně do výše 12.700,-Kč, ve zbývající ve zbývající části byla popřena, co do důvodu a výše. Protože před soudem při jednání vzal žalující insolvenční správce v případě této pohledávky popření zpět a tedy pohledávku uznal, považuje se přihlášená pohledávka věřitele P1/1 v plném rozsahu 48.017,-Kč za zjištěnou. V případě pohledávky P1/2 přihlásil věřitel do insolvenčního řízení pohledávku v celkové výši je 34 782,-Kč. Žalovaný věřitel při soudním jednání prohlásil, že pohledávku bere zpět v rozsahu částky 17.391,-Kč. Pohledávka věřitele P1/2 se tedy pokládá za zjištěnou ve zbývající výši 17.391,-Kč, když insolvenční správce vzal popření zpět. V případě pohledávkyP1/4 přihlásil věřitel částku 52.711,-Kč. Při soudním jednání vzal žalovaný věřitel tuto pohledávku částečně do výše 26.355,50 Kč zpět. Pohledávka se tedy považuje za zjištěnou do výše 26.355,50 Kč, když žalující insolvenční správce vzal popření přihlášené pohledávky zpět.

S ohledem na skutečnost, že insolvenční správce vzal žalobu na popření pohledávek P1/1, P1/2 a P1/4 zpět, insolvenční soud řízení o žalobě podle ust. § 96 o.s.ř. zastavil, jak je uvedeno v bodě III. výroku tohoto rozhodnutí.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 142 o.s.ř., a to s ohledem na míru úspěchu stran v tomto sporu.

Poučení : Proti tomuto rozhodnutí je možno podat do 15 dnů od jeho doručení odvolání prostřednictvím podepsaného soudu k Vrchnímu soudu v Praze.

V Hradci Králové dne 1. srpna 2014

JUDr. Jolana Maršíková, v.r. soudce

Za správnost vyhotovení: Veronika Hrdličková