42 ICm 4036/2015
čj.: 42 ICm 4036/2015-18

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl samosoudcem JUDr. Ondřejem Ludvíkem v právní věci žalobce AS ZIZLAVSKY, v. o. s., IČO 28490738, Široká 36/5, 110 00 Praha 1, insolvenční správce Milana Koláře, zast. JUDr. Zbyněk Petr, IČO 02971674, advokát, Široká 5, 110 00 Praha 1, proti žalovanému Mgr. Tomáš Linha, IČO 66251354, Trojanova 18, 120 00 Praha 2, insolvenční správce Jaroslavy Kolářové, o vyloučení majetku z majetkové podstaty, t a k t o :

I. Žaloba na vyloučení ze soupis u majetkové podstaty dlužníka Jaroslavy Kolářové provedeného v rámci insolvenčního řízení, vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 28 INS 23016/2014, a sice nemovitosti: bytová jednotka č. 676/14, nacházející se v budově Jindřichův Hradec III, čp. 676, byt. dům, stojící na pozemku parc. č. 3915/4 zastavěná plocha a nádvoří o vým. 373 m2 , to vše na LV 5360, jejíž součástí je spoluvlastnický podíl o velikosti id. 37/1378 na této budově a pozemku, vše v k.ú. Jindřichův Hradec, pro obec Jindřichův Hradec, zapsané na LV č. 9137 Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec, se zamítá.

II. Žádný z účastníků ne má právo na náhradu nákladů tohoto řízení.

O dů v o dn ě ní :

Žalobce se domáhal vyloučení z majetkové podstaty dlužnice Jaroslavy Kolářové nemovitostí shora označených ve výroku I. tohoto rozsudku s odůvodněním, že žalobce jako insolvenční správce dlužníka Milana Koláře zapsal tyto nemovitosti do majetkové podstaty dlužníka s odůvodněním, že tyto nemovitosti se nacházely ve společném jmění manželů Milana a Jaroslavy Kolářových, když u obou těchto manželů je vedeno insolvenční řízení. Žalobce v rámci insolvenčního řízení zjistil, že společné jmění manželů Kolářových je předlužené, a proto nemovitosti, které tvoří společné jmění manželů, v souladu s ust. § 274 IZ pro předlužení zahrnul do majetkové podstaty Milana Koláře a k pokynu zajištěného věřitele tyto nemovitosti dne 16. 9. 2015 zpeněžil, když kupní cena za tyto nemovitosti již byla připsána na účet majetkové podstaty dlužníka Milana Koláře.

Žalovaný s podanou žalobou nesouhlasil s odůvodněním, že je pravdivé tvrzení o předluženosti společného jmění manželů Kolářových, avšak žalovaný byl tím, kdo v rámci postupu dle ust. § 274 IZ sepsal předmětné nemovitosti do majetkové podstaty dlužnice Jaroslavy Kolářové a žalobce tak již neměl oprávnění později tyto nemovitosti sepsat do majetkové podstaty dlužníka Milana Koláře.

Vyrozumění o zahrnutí majetku do soupisu majetkové podstaty bylo žalobci doručeno dne 21. 9. 2015, žaloba byla soudu doručena dne 20. 10. 2015 a je tedy žalobou včasnou, podanou ve lhůtě dle ust. § 225 odst. 2 IZ.

Ze soupisu majetkové podstaty Jaroslavy Kolářové provedené v rámci insolvenčního řízení, vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 28 INS 23016/2014, zjistil soud, že tyto nemovitosti žalovaný sepsal do majetkové podstaty svým soupisem ze dne 15. 2. 2015, který byl zveřejněn v insolvenčním rejstříku pod položkou B-1 dne 18. 2. 2015. Ze soupisu majetkové podstaty dlužníka Milana Koláře provedené v rámci insolvenčního řízení, vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 27 INS 9726/2014, zjistil soud, že žalobce sepsal předmětné nemovitosti do majetkové podstaty dlužníka Milana Koláře svým soupisem ze dne 6. 3. 2015, který byl zveřejněn v insolvenčním rejstříku pod položkou B-4 dne 9. 3. 2015. Z kupní smlouvy ze dne 16. 9. 2015 uzavřené mezi žalobcem jako insolvenčním správcem dlužníka Milana Koláře a Ladislavem Kolářem zjistil soud, že předmětné nemovitosti žalobce prodal Ladislavu Kolářovi. Z výpisu z katastru nemovitostí zjistil soud, že vlastnické právo Ladislava Koláře není dosud v katastru nemovitostí na Ladislava Koláře evidováno.

Po provedeném dokazování zjistil soud následující skutkový stav:

Žalovaný i žalobce zahrnuli stejný nemovitý majetek označený ve výroku I. tohoto rozhodnutí do majetkových podstat dlužníků Jaroslavy a Milana Kolářových, když žalovaný tyto nemovitosti do majetkové podstaty dlužnice Jaroslavy Kolářové účinně zahrnul dříve, neboť soupis majetkové podstaty byl zveřejněn v insolvenčním rejstříku dříve, než soupis majetkové podstaty dlužníka Milana Koláře. Dané nemovitosti však v současné době žalobce prodal Ladislavu Kolářovi, když kupní smlouva doposud nenabyla účinnosti, neboť její účinky nejsou evidovány v katastru nemovitostí.

Dle ust. § 225 odst. 1 IZ osoby, které tvrdí, že označený majetek neměl být do soupisu zahrnut proto, že to vylučuje jejich právo k majetku nebo že tu je jiný důvod, pro který neměl být zahrnut do soupisu, se mohou žalobou podanou u insolvenčního soudu domáhat rozhodnutí, že se tento majetek vylučuje z majetkové podstaty.

Při posuzování žalobního nároku soud uvádí, že proto, aby žalobce v rámci vylučovací žaloby mohl být v této úspěšný, musí v tomto řízení tvrdit a prokázat dva základní požadavky, a sice že předmětné nemovitosti byly do majetkové podstaty sepsány neoprávněně a že právo k tomuto majetku svědčí žalobci. Na základě výše provedeného dokazování má soud za to, že žalobce neprokazuje ani jednu z daných skutečností, neboť žalovaný správně ve smyslu ust. § 205 odst. 3 IZ ve spojení s ust. § 274 IZ sepsal nemovitosti, které tvoří společné jmění manželů dlužnice Jaroslavy Kolářové do její majetkové podstaty pro předlužení společného jmění manželů, přičemž vylučovací žaloba není prostředkem k věcnému přezkoumávání správnosti závěru o předlužení společného jmění manželů Kolářových, přičemž ze skutkových tvrzení obou stran plyne, že na závěr o předluženosti společného jmění manželů Kolářových se účastníci shodnou. Zároveň též po prodeji nemovitostí Ladislavu Kolářovi pozbyl žalobce dispoziční oprávnění k sepsanému nemovitému majetku a vlastnické právo k tomuto nemovitému majetku mu již nesvědčí i se zohledněním skutečnosti, že kupní smlouva doposud není účinná. Z obou těchto důvodů tak soud žalobu na vyloučení nemovitostí z majetkové podstaty Jaroslavy Kolářové zamítl jako nedůvodnou.

O náhradě nákladů soudního řízení rozhodl soud ve smyslu ust. § 163 IZ ve spojení s ust. § 142 odst. 1 o. s. ř., když plně procesně úspěšný žalovaný má právo na náhradu nákladů řízení proti neúspěšnému žalobci. Žalovaný však náklady řízení nepožadoval.

Po uč e ní: Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Českých Budějovicích.

České Budějovice 12. ledna 2016

JUDr. Ondřej Ludvík v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: J. Havlenová