42 ICm 3870/2015
č.j.: 42 ICm 3870/2015-37

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl samosoudcem JUDr. Ondřejem Ludvíkem v právní věci žalobce Insolvenční v.o.s., IČ 02564866, Sokolovská 266/145, 180 00 Praha 8, insolvenční správce dlužníka Zdeňka Duchka, Jesenského 2698, Tábor, proti žalovaným 1) Michal anonymizovano , anonymizovano , Jesenského 2698/12, 390 02 Tábor, 2) Daniel anonymizovano , nar. 13.4.1988, Jesenského 2698/12, 390 02 Tábor, oba zast. Mgr. Jan Procházka, IČ 63872439, advokát, Husovo náměstí 583/18, 390 02 Tábor, o odpůrčí žalobě, t a k t o :

I. Právní úkon dlužníka-uzavření darovací smlouvy ze dne 2.7.2012 uzavřené mezi dlužníkem jako dárcem a žalovanými jako obdarovanými, jejíž předmětem bylo darování: bytová jednotka č. 2698/24 v budově čp. 2698 na pozemku parc. č. 4519/51, spoluvlastnický podíl na společných částech budovy č.p. 2698 o vel. 585/16400 v poměru k celku, spoluvlastnický podíl o velikosti 117/3280 na pozemku 4519/51 o vým. 316 m2-zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Tábor, na LV č. 13876 a LV č. 9376 pro k.ú. a obec Tábor, je neúčinný.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů tohoto řízení.

III. Žalovaní jsou povinni zaplatit ČR-Krajskému soudu v Českých Budějovicích soudní poplatek ze žaloby ve výši 5.000,-Kč, do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.

Odůvodnění:

Žalobce se domáhal vyslovení neúčinnosti shora označeného právního úkonu dlužníka s odůvodněním, že dlužník a jeho manželka uzavřeli s žalovaným dne 2.7.2012 shora označenou darovací smlouvu, na základě které dlužník a jeho manželka darovali žalovaným shora označené nemovitosti, přičemž dlužník je otcem žalovaných. Za uzavření této darovací smlouvy se však dlužníkovi nedostalo žádného přiměřeného protiplnění, a proto uzavření této darovací smlouvy je dle žalobce neúčinným právním úkonem ve smyslu ust. § 240 IZ, neboť jsou naplněny veškeré zákonné předpoklady pro zjištění neúčinnosti tohoto právního úkonu.

Žalovaní s podanou žalobou nesouhlasili s odůvodněním, že Okresní soud v Táboře vydal dne 8.2.2012 rozsudek č.j. 31 C 243/2011-28, kterým uložil dlužníku a jeho manželce povinnost zaplatit společně a nerozdílně částku 2.146.088,09 Kč s příslušenstvím a příslušnými náklady řízení, když tuto situaci se manželé Duchkovi rozhodli řešit tak, že prodají svůj rodinný dům včetně souvisejících nemovitostí svým synům (žalovaným) a uzavřeli na prodej těchto nemovitostí kupní smlouvu ze dne 24.8.2012 na celkovou kupní cenu 2.214.101,11 Kč. Kupní cenu z této smlouvy žalovaní uhradili z hypotéčního úvěru společnosti GE Money Bank, a.s., přičemž k zajištění povinností plynoucích žalovaným z této smlouvy bylo nutno uzavřít zástavní smlouvu nejen k převáděným nemovitostem, ale ještě k dalším nemovitostem a z tohoto důvodu manželé Duchkovi darovali svým synům nemovitosti uvedené ve výroku I. tohoto rozsudku, aby mohli společnosti GE Money Bank, a.s., poskytnout další zajištění úvěru na nákup nemovitostí. Na napadnutou darovací smlouvu tak dle žalovaných nelze pohlížet jako na darovací smlouvu bez dalšího, ale je nutno ji posuzovat společně s dalšími okolnostmi, když za uzavření darovací smlouvy se dlužníku dostalo přiměřeného protiplnění, neboť se dlužník zbavil svého dluhu vůči společnosti GE Money Bank, a.s., plynoucí mu z citovaného rozsudku Okresního soudu v Táboře, přičemž žalovaní závazek z hypotečního úvěru vůči společnosti GE Money Bank, a.s., řádně hradí. Dané úkony manželů Duchkových a žalovaných lze považovat za zastřený právní vztah, přičemž na darovací smlouvu se zohledněním ostatních skutečností se dá pohlížet jako na smlouvu kupní.

Z usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 18.11.2014, č.j. 26 INS 29412/2014-A-7, zjistil soud, že úpadek dlužníka Zdeňka Duchka byl zjištěn ke dni 18.11.2014. Z podacího razítka Krajského soudu v Českých Budějovicích zjistil soud, že žaloba byla podána soudu dne 5.10.2015 a je tak žalobou včasnou, podanou ve lhůtě dle ust. § 239 odst. 3 IZ.

Z vyhlášky Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 30.10.2014, č.j. 26 INS 29412/2014-A-3, zjistil soud, že insolvenční řízení bylo zahájeno dne 30.10.2014. Z darovací smlouvy ze dne 2.7.2012 zjistil soud pravdivost žalobních tvrzení a uzavření darovací smlouvy mezi manželi Duchkovými. Z rozsudku Okresního soudu v Táboře ze dne 8.2.2012, č.j. 31 C 243/2011-28, zjistil soud pravdivost tvrzení žalovaných ohledně existence závazku manželů Duchkových vůči společnosti GE Money Bank, a.s., přesahující částku 2.000.000,-Kč. Z kupní smlouvy ze dne 24.8.2012 uzavřené na straně prodávající manželi Zdeňkem a Dagmar Duchkovými a na straně kupující Michalem a Danielem Duchkem zjistil soud, že touto smlouvou žalovaní koupili od svých rodičů budovu č.p. 20 se souvisejícími pozemky, vše zapsané na LV č. 5311 pro k.ú. Měšice u Tábora, část obce Záluží, za kupní cenu ve výši 2.214.101,11 Kč. Ze smlouvy o hypotečním úvěru č. HY12102800 zjistil soud, že žalovaní uzavřeli se společností GE Money Bank, a.s., smlouvu o úvěru na kupní cenu ze shora uvedené kupní smlouvy ve výši 2.214.101,11 Kč, když splnění závazků z této úvěrové smlouvy bylo zajištěno zástavním právem jak k v této žalobě projednávaných nemovitostem, tak k rodinnému domu, jehož se týkala kupní smlouva. Z potvrzení společnosti GE Money Bank, a.s., zjistil soud, že tento úvěr je ze strany žalovaných řádně splácen. Mezi účastníky je nesporné, že dlužník a žalovaní jsou otec a synové.

Soud jako nadbytečné zamítl provedení důkazů výslechem žalovaných, neboť jejich motivace pro uzavření dané kupní smlouvy či dané darovací smlouvy či smlouvy o hypotečním úvěru je ve věci nerozhodná, neboť rozhodné je pouze objektivní stanovisko, za jakých podmínek se dlužník zbavil svého majetku. Zároveň též soud pro nadbytečnost zamítl zprávu společnosti GE Money Bank, a.s., neboť je pro soud nerozhodné, zda-li GE Money Bank, a.s., podmínila uzavření hypotečního úvěru vlastnictvím další nemovitosti žalovanými (viz dále).

Dle ust. § 235 odst. 1 IZ neúčinnými jsou právní úkony, kterými dlužník zkracuje možnost uspokojení věřitelů nebo zvýhodňuje některé věřitele na úkor jiných. Za právní úkon se považuje též dlužníkovo opomenutí. Dle ust. § 240 odst. 1 IZ právním úkonem bez přiměřeného protiplnění se rozumí právní úkon, jímž se dlužník zavázal poskytnout plnění bezúplatně nebo za protiplnění, jehož obvyklá cena je podstatně nižší než obvyklá cena plnění, k jehož poskytnutí se zavázal dlužník. Dle ust. § 240 odst. 2 IZ právním úkonem bez přiměřeného protiplnění se rozumí pouze právní úkon, který dlužník učinil v době, kdy byl v úpadku, nebo právní úkon, který vedl k dlužníkovu úpadku. Má se za to, že právní úkon bez přiměřeného protiplnění učiněný ve prospěch osoby dlužníku blízké nebo osoby, která tvoří s dlužníkem koncern, je úkonem, který dlužník učinil v době, kdy byl v úpadku. Dle ust. § 240 odst. 3 IZ právnímu úkonu bez přiměřeného protiplnění lze odporovat, byl-li učiněn v posledních 3 letech před zahájením insolvenčního řízení ve prospěch osoby dlužníku blízké nebo osoby, která tvoří s dlužníkem koncern, anebo v době 1 roku před zahájením insolvenčního řízení ve prospěch jiné osoby. Dle ust. § 116 obč. zák. osobou blízkou je příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel, partner; jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, jestliže by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní.

Na základě výše zjištěného skutkového stavu má soud za splněnou podmínku vtělenou do shora citovaného ust. § 240 odst. 1 IZ, když uzavření darovací smlouvy je typickým příkladem úkonu dlužníka bez přiměřeného protiplnění, neboť na základě této darovací smlouvy se dlužníkovi nedostalo žádného protiplnění. Nesprávné je přesvědčení žalovaných o tom, že protiplněním z této smlouvy bylo poskytnutí částky 2.214.101,11 Kč, na základě kterého se dlužník zbavil svého dluhu plynoucímu ze shora citovaného rozsudku Okresního soudu v Táboře. Částka 2.214.101,11 Kč byla žalovanými poskytnuta jako kupní cena za rodinný dům včetně souvisejících pozemků na základě kupní smlouvy ze dne 24.8.2012. Je lhostejné, zda poskytovatel úvěru na koupi těchto nemovitostí (GE Money Bank, a.s.) žalovaným kladl podmínku dozajištění daného úvěru další nemovitostí, která musela být v jejich vlastnictví (přičemž v praxi je zcela běžné, že se úvěr zajišťuje další nemovitostí ve vlastnictví třetích osob), neboť za situace, kdy žalovaní nebyli dostatečně solventní k nákupu rodinného domu za smluvenou kupní cenu, a pro uzavření hypotečního úvěru poskytovatel úvěru odmítl bez dalšího zajištění úvěr poskytnout, je nepřípustné, aby se dlužník jen z tohoto důvodu bezúplatně zbavil svého dalšího majetku (bytu) za účelem možnosti uhrazení kupní ceny, která je ekvivalentem jiného vyváděného majetku dlužníka (rodinného domu). Vzhledem ke skutečnosti, že žalovaní a dlužník jsou ve smyslu shora citovaného právního ustanovení osobami blízkými, je ve smyslu ust. § 240 odst. 2 IZ splněna podmínka, že tento úkon dlužník učinil v době, kdy byl v úpadku, neboť úpadek dlužníka byl zjištěn na základě vyvratitelné právní domněnky. Vzhledem ke zjištění vztahu blízkosti dlužníka a žalovaných, je též splněna časová podmínka vtělená do ust. § 240 odst. 3 IZ. Ze samotných žalobních tvrzení vyplývá, že na ně nelze vztáhnout negativní vymezení neúčinného právního úkonu bez přiměřeného protiplnění tak, jak je zaznamenán v ust. § 240 odst. 4 IZ a soud proto žalobě jako důvodné vyhověl.

O náhradě nákladů řízení rozhodl soud ve smyslu ust. § 163 IZ ve spojení s ust. § 142 odst. 1 o.s.ř., když plně procesně úspěšný žalobce má právo na náhradu nákladů řízení proti neúspěšným žalovaným. Žalobci však žádné náklady v řízení nevznikly.

O přechodu poplatkové povinnosti rozhodl soud ve smyslu ust. § 2 odst. 3 zák. č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích, když soudní poplatek ze žaloby činí dle sazebníku poplatku částku 5.000,-Kč.

Poučení: Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Českých Budějovicích. Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na nařízení exekuce či výkonu rozhodnutí.

České Budějovice dne 22.12.2015

JUDr. Ondřej Ludvík v. r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Bc. Petra Kottová