42 ICm 3643/2016
42 ICm 3643/2016-93 KSHK 42 INS 17650/2014

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní JUDr. Jolanou Maršíkovou v incidenčním sporu žalobce: Česká insolvenční v.o.s., IČ: 28810341 se sídlem Fráni Šrámka 1139/2, 500 02 Hradec Králové jako insolvenční správce dlužníka ROSS HOLDING a.s., IČ: 25259741 zástupce: JUDr. Jan Malý, advokát Resslova 1253, 500 02 Hradec Králové

žalovaný: Mgr. Barbora Nováková, IČ: 25089471 se sídlem Bohuslava Martinů 1038, 500 02 Hradec Králové jako oddělený insolvenční správce dlužníka RHPI, s.r.o., IČ: 25089471 zástupce: JUDr. Petr Wildt, advokát Bohuslava Martinů 1038, 500 02 Hradec Králové

o určení popřených pohledávek

takto:

I. Žaloba o určení, že žalobce má za dlužníkem RHPI, s. r. o. pohledávku P7-6 ve výši 40.613,35 Kč, P7-15 ve výši 25.007,75 Kč, P7-21 ve výši 431,39 Kč, P7-22 ve výši 549,58 Kč, P7-23 ve výši 32.156,96 Kč, P7-24 ve výši 37.384,35 Kč, P7-32 ve výši 14.192,11 Kč, P7-33 ve výši 139.535,96 Kč, P22-5 ve výši 1.225,73 Kč, P22-6 ve výši 316,27 Kč, P22-7 ve výši 402,92 Kč, P22-8 ve výši 1.581,33 Kč, P22-9 ve výši 1.844,08 Kč, P22-10 ve výši 9.198,91 Kč, P22-12 ve výši 788,05 Kč, P 22-13 ve výši 456,78 Kč a P22-14 ve výši 4.658,90 Kč, část pohledávky P7-28 ve výši 131.776,-Kč a část pohledávky P7-31 ve výši 3.488,-Kč se zamítá.

II. Určuje se, že žalobce má za dlužníkem RHPI, s. r. o. pohledávku P7-34 ve výši 575.587,26 Kč, část pohledávky P7-28 ve výši 42.740,-Kč, část pohledávky P7-31 ve výši 5.479,-Kč a pohledávku P22-15 ve výši 18.905,75 Kč. isir.justi ce.cz KSHK 42 INS 17650/2014 III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění: 1. Žalobou ze dne 14.10.2015 vedenou pod sp.zn. 42 ICm 3966/2015 se žalobce mimo jiných nároků domáhal vydání rozhodnutí, kterým by bylo určeno, že má za dlužníkem RHPI s.r.o. pohledávky P22-5, P22-6, P22-7, P22-8, P22-9, P22-10, P22-12, P22-13, P22-14 a P22-5. Usnesením ze dne 13.10.2015 vyloučil insolvenční soud tyto nároky k samostatnému projednání s tím, že věc bude vedena pod sp.zn.. 2. Žalobou ze dne 18.1.2017 vedenou pod sp.zn. 42 ICm 272/2017 se žalobce domáhal vydání rozhodnutí, kterým by bylo určeno, že má za dlužníkem RHPI s.r.o. pohledávky P7-6, P7-15, P7-21, P7-22, P7-23, P7-24, P7-28, P7-31, P7-32, P7-33 a P7-34. 3. Žalovaný ve vyjádření k žalobě navrhl žalobu zamítnout s tím, že žalobce existenci výše uvedených nároků neprokázal. 4. Přihláška pohledávek evidovaná jako přihláška P7 byla podána dne 24.10.2014. Dne 19.6.2015 rozhodl insolvenční soud o úpadku dlužníka. Přihláška pohledávek evidovaná jako přihláška P22 byla podána dne 18.8.2015. Nároky uplatněné přihláškou P22 byly předmětem přezkumného jednání dne 7.9.2015, nároky uplatněné přihláškou P7 byly předmětem zvláštního přezkumného jednání dne 24.10.2016. Všechny pohledávky byly přihlášeny jako nevykonatelné. Nároky byly popřeny insolvenčním správcem i dlužníkem; vzhledem k tomu, že úpadek dlužníka je řešen konkursem, nemá jeho popěrný úkon na zjištění pohledávek vliv. 5. Usnesením čj.-20 ze dne 14.7.2017 spojil insolvenční soud obě věci ke společnému projednání, když spolu nároky skutkově souvisí, jak vyplyne níže. 6. K dílčím nárokům P7-6, P7-15, P7-24, P22-5 a P 22-9: 7. Jako pohledávku P7-6 přihlásil žalobce částku 37.503,35 Kč podle dokladu č. FV 13901430 za zapůjčení aut spolu s úrokem z prodlení ve výši 3.110 Kč. Z dokladu č. FV 13901430 vystaveného dne 11.9.2013 bylo zjištěno, že ROSS Holding a.s. takto vyúčtoval dlužníkovi částku 37.503,35 Kč za zapůjčení 6 specifikovaných osobních vozidel za měsíc srpen 2013. Podkladem pro fakturaci byl doklad č. 72/9190/2013 vystavený dne 11.9.2013 panem Radkem Fialou. 8. Jako pohledávku P7-15 přihlásil žalobce částku 23.253,78 Kč podle dokladu č. FV 13901543 za zapůjčení aut spolu s úrokem z prodlení ve výši 1.753,97 Kč. Z dokladu č. FV 13901543 vystaveného dne 15.10.2013 bylo zjištěno, že ROSS Holding a.s. takto vyúčtoval dlužníkovi částku 23.253,78 Kč za zapůjčení 4 specifikovaných osobních vozidel za měsíc září 2013. Podkladem pro fakturaci byl doklad č. 84/9190/2013 vystavený dne 11.10.2013 panem Radkem Fialou. V průběhu projednávání žaloby předložil žalobce vyúčtování pohonných hmot k 4 vozidlům za měsíc září 2013. 9. Jako pohledávku P7-24 přihlásil žalobce částku 34.984,73 Kč podle dokladu č. FV 13901595 za zapůjčení aut spolu s úrokem z prodlení ve výši 2.399,62 Kč. Z dokladu č. FV 13901595 vystaveného dne 15.11.2013 bylo zjištěno, že ROSS Holding a.s. takto vyúčtoval dlužníkovi částku 34.984,73 Kč za zapůjčení 4 specifikovaných osobních vozidel za měsíc říjen 2013. Podkladem pro fakturaci byl doklad č. 90/9190/2013 vystavený dne 11.11.2013 panem Radkem Fialou. V průběhu projednávání žaloby předložil žalobce vyúčtování pohonných hmot k 4 vozidlům za měsíc říjen 2013.

Shodu s prvopisem potvrzuje Martina Jirků. KSHK 42 INS 17650/2014 10. Jako pohledávku P22-5 dopřihlásil žalobce částku 1.225,73 Kč jako dopočet úroků z prodlení k pohledávce uplatněné podle dokladu č. FV 13901543 v přihlášce pohledávky P7-15. 11. Jako pohledávku P22-9 dopřihlásil žalobce částku 1.844,08 Kč jako dopočet úroků z prodlení k pohledávce uplatněné podle dokladu č. FV 13901595 v přihlášce pohledávky P7-24. 12. Insolvenční soud vyslechl jako svědka pana Romana Stryka. Insolvenčnímu soudu je z rozhodovací činnosti známo, že pan Roman Stryk je jednatelem dlužníka RHPI, s.r.o., do ledna 2014 byl společníkem s podílem v rozsahu 50%, od ledna 2014 již s podílem 100%. Do října 2009, kdy ROSS Holding s.r.o. změnila právní formu na akciovou společnost, byl pan Roman Stryk 100% společníkem ROSS Holding, s.r.o., do října 2013 byl pak předsedou představenstva ROSS Holding a.s. Insolvenční soud seznámil svědka s obsahem faktur č. 13901430, 13901543, 13901595, kterými bylo přeúčtováno dlužníkovi RHPI zapůjčení aut za měsíce srpen až říjen 2013, a s předloženými vyúčtováními pohonných hmot.. Svědek uvedl, že v rámci holdingu byla společnost ROSS Holding a. s. ve skupině vlastníkem všech motorových vozidel. Uživatelé vozidla pracovali v jednom oddělení, jež se staralo o správu nemovitého majetku celého holdingu. Ke správě holdingového majetku používali holdingová auta. V tomto směru tedy existovala dohoda. Zároveň však bylo dohodnuto, že se náklady na zapůjčení vozidel nebudou v rámci holdingu přeúčtovávat a společnosti se nebudou zatěžovat přefakturací. Svědkovi není známo, proč byly faktury vystaveny, ale právě dohoda o nepřeúčtování byla důvodem jejich nezaplacení. Byla zde snaha nevystavovat zde zbytečné faktury a nezvýhodňovat věřitele ze skupiny. Zmínění uživatelé vozidla byli původně zaměstnanci společnosti ROSS Holding. Později se stali zaměstnanci žalovaného. Svědek tedy existenci dohody o přeúčtování nákladů mezi společností ROSS Holding a.s., a RHPI s.r.o. popřel. 13. Vzhledem k tomu, že se žalobci nepodařila prokázat existence dohody o přeúčtování nákladů na zapůjčení vozidel, jež by byla uzavřena mezi společností ROSS Holding a.s., a společností RHPI s.r.o. a vzhledem k tomu, že vystavené daňové doklady a vyúčtování pohonných hmot uplatněný nárok neprokazují, neshledal insolvenční soud žalobu o určení existence pohledávek uplatněných jako P7-6, P7-15, P7-24, P22-5 a P 22-9 za důvodnou a proto ji zamítl. 14. K dílčím nárokům P7-21, P7-22, P7-23, P22-6, P22-7 a P22-8: 15. Jako pohledávku P7-21 přihlásil žalobce částku 6.000 Kč jako neuhrazené finanční plnění za zahraniční cestu vyúčtované dokladem FV 13901592, a to spolu se zákonným úrokem z prodlení ve výši 431,39 Kč. Usnesením ze dne 22. 8. 2015 vzal insolvenční soud na vědomí zpětvzetí přihlášky co do jistiny a předmětem incidenčního sporu je tedy toliko příslušenství ve výši 431,39 Kč. Žaloba o určení pohledávky z titulu jistiny podle dokladu FV 13901592 (uplatněná jako P23-1) byla projednávána pod sp.zn. 42 ICm 3644/2016 a zatím byla nepravomocně zamítnuta, když proti rozsudku bylo podáno odvolání. 16. Jako pohledávku P7-22 přihlásil žalobce částku 7.643,87 Kč jako neuhrazené finanční plnění za zahraniční cestu vyúčtované dokladem FV 13901593, a to spolu se zákonným úrokem z prodlení ve výši 549,58 Kč. Usnesením ze dne 22. 8. 2015 vzal insolvenční soud na vědomí zpětvzetí přihlášky co do jistiny a předmětem incidenčního sporu je tedy toliko příslušenství ve výši 549,58 Kč. Žaloba o určení pohledávky z titulu jistiny podle dokladu FV 13901593 (uplatněná jako P23-2) byla projednávána pod sp.zn. 42 ICm 3644/2016 a zatím byla nepravomocně zamítnuta, když proti rozsudku bylo podáno odvolání 17. Jako pohledávku P7-23 přihlásil žalobce částku 30.000 Kč jako neuhrazené finanční plnění za zahraniční cestu vyúčtované dokladem FV 13901594, a to spolu se zákonným úrokem

Shodu s prvopisem potvrzuje Martina Jirků. KSHK 42 INS 17650/2014 z prodlení ve výši 2.156,96 Kč. K přihlášce žalobce připojil doklad č. FV 13901594 vystavený společností ROSS Holding a.s. dne 1.10.2013 znějící na částku 30.000 Kč, když účtováno je finanční plnění za zahraniční pracovní cestu pana Jakuba Fialy. V průběhu řízení předložil žalobce vyúčtování pracovní cesty pana Jakuba Fialy, jež měla proběhnout v říjnu 2013. Ani na výzvu insolvenčního soudu žalobce nedoložil, že byla záloha na pracovní cestu ve výši 30.000 Kč věřitelem panu Fialovi poskytnuta. 18. Jako pohledávku P22-6 dopřihlásil žalobce částku 316,27 Kč jako dopočet úroků z prodlení k pohledávce uplatněné podle dokladu FV 13901592 v přihlášce pohledávky P23-1. 19. Jako pohledávku P22-7 dopřihlásil žalobce částku 402,92 Kč jako dopočet úroků z prodlení k pohledávce uplatněné podle dokladu FV 13901593 v přihlášce pohledávky P23-2. 20. Jako pohledávku P22-8 dopřihlásil žalobce částku 1.581,33 Kč jako dopočet úroků z prodlení k pohledávce uplatněné podle dokladu FV 13901594 v přihlášce pohledávky P7-23. 21. Rozsudkem čj. 42 ICm 3644/2016-81 ze dne 25.9.2017 insolvenční soud zamítl žalobu stejného žalobce o zjištění pohledávky uplatněné jako P23-1 ve výši 182.406,03 Kč včetně příslušenství za poskytnuté finanční plnění za zahraniční cestu vyúčtované daňovým dokladem č. FV 13901592 a žalobu o zjištění pohledávky uplatněné jako P23-22 ve výši 5.173,77 Kč jako poskytnuté finanční plnění na zahraniční cestu vyúčtované daňovým dokladem FV 13901593. Přitom z daňového dokladu č. FV13901592 vystaveného dne 1.10.2013 společností ROSS Holding, a.s. bylo zjištěno, že takto byla společnosti RHPI s.r.o. vyúčtována částka 6.000,-EUR z titulu poskytnutého finančního plnění za zahraniční cestu zaměstnanců Michala Holcmana, Josefa Kleina, Tomáše Matušinského a Jakuba Fialy. Z daňového dokladu č. FV13901593 vystaveného dne 1.10.2013 společností ROSS Holding, a.s. bylo zjištěno, že takto byla společnosti RHPI, s.r.o. vyúčtována částka 7.643,87 Kč z titulu poskytnutého finančního plnění za zahraniční cestu pana Bohuslava Volka. Z pracovních smluv Michala Holcmana, Josefa Kleina, Tomáše Matušinského, Jakuba Fialy a Bohuslava Volka bylo zjištěno, že pracovní poměr byl založen ve společnosti RHPI s.r.o. ve všech případech smlouvou z 1.10.2013 k témuž dni, když do 30.9.2013 byli výše uvedení zaměstnanci společnosti ROSS Holding a.s. Ve svědecké výpovědi pan Roman Stryk uvedl, že společnost ROSS Holding a.s. měla v Rusku rozdělanou zakázku pro významného partnera a v době, kdy vstoupila do insolvenčního řízení, ji již nebyla schopna dokončit. Se společností RHPI s.r.o. bylo dohodnuto, že zaměstnanci, kteří by v ROSS Holding a.s. museli pracovní poměr ukončit, uzavřou s RHPI s.r.o. dohodu o pracovní činnosti a zakázku v Rusku dokončí, čímž se umožnilo vyinkasovat společnosti ROSS Holding a.s. podstatnou částku za dokončené dílo. Na dokončení zakázky dostala společnost RHPI s.r.o. od ruského zákazníka samostatnou objednávku, na základě které dílo dokončila. Společnost RHPI s.r.o. práce, které sama provedla, včetně vynaložených výdajů, tak účtovala přímo ruskému zákazníkovi a ten společnosti RHPI s.r.o., tuto práci a náklady hradil. Svědek prohlásil, že ROSS Holding a.s. nebyl oprávněn tyto zálohy s ohledem na okolnosti případu přeúčtovat RHPI s.r.o. Svědek popřel, že by byla uzavřena ústní dohoda, na základě které by byl ROSS Holding a.s. oprávněn tuto zálohu přeúčtovat společnosti RHPI s.r.o. 22. Ve věci vedené pod sp.zn. 42 ICm 3644/2016 dospěl insolvenční soud k závěru, že žalobce existenci takové dohody, která by jej opravňovala přeúčtovat vyplacené zálohy na pracovní cesty dlužníkovi, neprokázal, proto byla žaloba o určení existence pohledávek uplatněných jako P23-1 a P23.2 zamítnuta.

Shodu s prvopisem potvrzuje Martina Jirků. KSHK 42 INS 17650/2014 23. Od tohoto názoru se insolvenční soud při nezměněných skutkových zjištění nemá důvod odchýlit. Zamítnuta tedy byla žaloba o zjištění pohledávek P7-21, P7-22, P22-6 a P22-7, když se jedná o příslušenství k pohledávkám uplatněným jako P23-1 a P23-2 a žaloba o zjištění těchto pohledávek byla rozsudkem čj. 42 ICm 3644/2016-81 ze dne 25.9.2017 zamítnuta, jak bylo vysvětleno výše. 24. Rovněž insolvenční soud zamítl žalobu o zjištění pohledávky P7-23 a P22-8, když se žalobci nepodařilo prokázat, že by společnost ROSS Holding a.s. zálohu ve výši 30.000 Kč na pracovní cestu pana Jakuba Fialy poskytla. 25. K dílčím nárokům P7-32, P7-33 a P7-34, P22-13, P22-14 a P22-15: 26. Jako pohledávku P7-32 přihlásil žalobce za dlužníkem částku 9.800 Kč z titulu nevrácené půjčky poskytnuté podle smlouvy o půjčce SMP900710, a to spolu se zákonným úrokem z prodlení ve výši 4.392,11 Kč. Ze smlouvy o půjčce č. SMP900710 uzavřené dne 18.9.2007 mezi ROSS Holding a.s. jako věřitelem a dlužníkem bylo zjištěno, že se věřitel zavázal půjčit dlužníkovi částku 9.800 Kč jako půjčku bezúročnou s termínem splacení do 1.1.2009. Doklad o poskytnutí půjčky nebyl žalobcem předložen. 27. Jako pohledávku P7-33 přihlásil žalobce za dlužníkem částku 100.000 Kč z titulu nevrácené půjčky poskytnuté podle smlouvy o půjčce SMP900729, a to spolu se zákonným úrokem z prodlení ve výši 39.535,96 Kč. Ze smlouvy o půjčce č. SMP900729 uzavřené dne 30.7.2008 mezi ROSS Holding a.s. jako věřitelem a dlužníkem bylo zjištěno, že se věřitel zavázal půjčit dlužníkovi částku 100.000 Kč jako půjčku bezúročnou s termínem splacení do 31.7.2009. Z výpisu z účtu věřitele bylo zjištěno, že dne 30.7.2008 byla půjčka ve výši 100.000 Kč dlužníkovi poskytnuta. 28. Jako pohledávku P7-34 přihlásil žalobce za dlužníkem částku 530.000 Kč z titulu nevrácené půjčky poskytnuté dlužníkovi dne 13.9.2013 ve výši 1.200.000 Kč, když z půjčky vrátil dlužník věřiteli pouze 670.000 Kč, a to spolu se zákonným úrokem z prodlení ve výši 45.587,26 Kč vypočteným do 27.9.2013. Při projednání žaloby věřitel prohlásil, že smlouva o půjčce nebyla uzavřena písemně. Výpisem z účtu věřitele ze dne 13.9.2013 prokázal věřitel poskytnutí částky 1.200.000 Kč dlužníkovi. Z výpisu ze saldokontní bilance bylo zjištěno, že ROSS Holding a.s. účtoval o půjčce ze dne 13.9.2013 ve výši 1.200.000 Kč jako o vratném depozitu. Účtoval rovněž o vrácení částek 400.000 Kč dne 16.9.2013, 70.000 Kč dne 25.9.2013, 100.000 Kč dne 26.9.2013 a 100.000 Kč dne 27.9.2013. 29. Jako pohledávku P22-13 dopřihlásil žalobce za dlužníkem dopočtené zákonné úroky z prodlení ve výši 456,78 Kč k nesplacené půjčce poskytnuté podle smlouvy č. SMP900710, jež byla přihlášena jako pohledávka P7-32. 30. Jako pohledávku P22-14 dopřihlásil žalobce za dlužníkem dopočtené zákonné úroky z prodlení ve výši 4.658,90 Kč k nesplacené půjčce poskytnuté podle smlouvy č. SMP900729, jež byla přihlášena jako pohledávka P7-33 31. Jako pohledávku P22-15 uplatnil věřitel zbývající část zákonného úroku z prodlení ve výši 18.905,75 Kč k půjčce ve výši 1.200.000 Kč za období od 27.9.2013 do 19.6.2015 (do rozhodnutí o úpadku), když jistina a zákonný úrok z prodlení za předchozí období byly uplatněny přihláškou P7-34. 32. Insolvenční soud uzavřel, že žalobce neprokázal poskytnutí půjčky ve výši 9.800 Kč podle smlouvy č. SMP900710, proto byla žaloba o určení existence pohledávky P7-32 a jejího příslušenství P22-13 zamítnuta. Nadto žalovaný namítl promlčení pohledávky pro případ, že by její existence byla prokázána. 33. V případě pohledávky ze smlouvy o půjčce č. SMP900729 uplatněné jako P7-33 namítl žalovaný promlčení. Vzhledem k tomu, že půjčka byla splatná dne 31.7.2009 a nárok byl

Shodu s prvopisem potvrzuje Martina Jirků. KSHK 42 INS 17650/2014 uplatněn až přihláškou ze dne 24.10.2014, nezbylo insolvenčnímu soudu než žalobu o určení pohledávky P7-33 a jejího příslušenství uplatněného jako P22-14 pro promlčení zamítnout. 34. Pokud jde o nárok uplatněný pod P7-34, pak žalobce sice neprokázal, že by došlo k písemnému uzavření smlouvy o půjčce, nicméně ust. § 657 obč. zák. písemnou formu nepředepisuje. Smlouva o půjčce však není kontraktem konsensuálním nýbrž reálným, což znamená, že vznik smlouvy o půjčce předpokládá skutečné odevzdání předmětu půjčky, k čemuž, jak žalobce prokázal, skutečně došlo. Proto insolvenční soud shledal žalobu o určení existence pohledávky P7-34 z titulu nevrácené části půjčky se zákonným úrokem z prodlení za důvodnou a rozhodl, jak je uvedeno v bodě II. výroku tohoto rozhodnutí. Stejně tak shledal insolvenční soud za důvodnou přihlášku zákonného úroku z prodlení za navazující období uplatněnou přihláškou P22-15. 35. K dílčím nárokům P7-28, P7-31, P22-10 a P22-12: 36. Jako pohledávku P7-28 uplatnil věřitel neuhrazený smluvní úkon se smluv o půjčce vyúčtovaný fakturou č. FV13901621 ve výši 174.516 Kč. Z faktury č. FV13901621 vystavené společností ROSS Holding a.s. insolvenční soud zjistil, že věřitel vyúčtoval na základě smluv o půjček (SMP901328) úrok ve výši 4% dle přiloženého výpočtu ve výši 174.516 Kč. Ze smlouvy o půjčce SMP901328 ze dne 29.7.2013 bylo zjištěno, že věřitel se zavázal poskytnout dlužníkovi půjčku 2.500.000 Kč s úrokem 4% p.a. a dlužník se zavázal vrátit půjčené prostředky věřiteli do 31.7.2014. Podle přílohy k faktuře FV13901621 nadepsané jako úroky z půjčky poskytnuté za rok 2013 však plyne, že úrok v sazbě 4% p.a. je účtován v celkové výši 174.516 Kč i z jiných částek, když úročen byl takto dluh přesahující v určitém období roku 2013 dokonce i 5 mil Kč. 37. Jako pohledávku P7-31 uplatnil věřitel neuhrazený smluvní úkon se smluv o půjčce vyúčtovaný fakturou č. FV14900050 ve výši 8.967 Kč. Z faktury č. FV14900050 vystavené společností ROSS Holding a.s. dne 20.1.2014 insolvenční soud zjistil, že věřitel vyúčtoval na základě smluv o půjček (SMP901328) úrok ve výši 4% dle přiloženého výpočtu ve výši 8.967 Kč. Výpočet připojen nebyl. 38. Jako pohledávku P22-10 uplatnil věřitel neuhrazený smluvní úkon se smluv o půjčce vyúčtovaný fakturou č. FV13901621 ve výši 9.198,91 Kč. V poznámce pak uvedl, že se jedná o zákonný úrok z prodlení za období od 25.10.2014 do 19.6.2015 , když jistina a část zákonného úroku z prodlení byla uplatněna přihláškou P7-28. 39. Jako pohledávku P22-12 uplatnil věřitel neuhrazený smluvní úkon se smluv o půjčce vyúčtovaný fakturou č. FV14900050 ve výši 788,05 Kč. V poznámce pak uvedl, že se jedná o zákonný úrok z prodlení za období od 25.10.2014 do 19.6.2015 , když jistina a část zákonného úroku z prodlení byla uplatněna přihláškou P7-31. 40. Pokud jde o nárok uplatněný jako pohledávka P7-28, shledal insolvenční soud za důvodnou přihlášku pouze v části odpovídající úroku v sazbě 4% p.a. z částky 2.500.000 Kč za období od poskytnutí půjčky dne 29.7.2013 do konce roku 2013, tedy do výše 42.740 Kč. Ve zbytku (131.776 Kč) byla žaloba na určení existence pohledávky P7-28 jako nedůvodná zamítnuta, když vyúčtování 4% úroku p.a. se odkazuje výslovně na jedinou smlouvu o půjčce SMP901328 a když insolvenčnímu soudu nebyla předložena žádná jiná smlouva o půjčce, kde by byl sjednán úrok v sazbě 4% p.a. 41. Pokud jde o nárok uplatněný jako pohledávka P7-31 shledal insolvenční soud za důvodnou přihlášku pouze v části odpovídající úroku v sazbě 4% p.a. z částky 2.500.000 Kč za období od poskytnutí půjčky dne 1.1. 2014 (navazující na předchozí vyúčtování) do vystavení faktury dne 20.1.2014 , tedy do výše 5.479 Kč. Ve zbytku (3.448 Kč) byla žaloba na určení existence pohledávky P7-31 jako nedůvodná zamítnuta, když vyúčtování 4%

Shodu s prvopisem potvrzuje Martina Jirků. KSHK 42 INS 17650/2014 úroku p.a. se odkazuje výslovně na jedinou smlouvu o půjčce SMP901328 a když insolvenčnímu soudu nebyl předložen výpočet, jenž měl být přílohou faktury FV14900050. 42. Pokud jde o nároky uplatněné jako pohledávka P22-10 a P22-12 jež mají souviset s pohledávkou P7-28 a P7-31, pak insolvenční soud konstatuje, že přihláška těchto nároků je vnitřně rozporná, když směšuje smluvní úroky se zákonným úrokem z prodlení. Tyto nároky nebyly způsobilými přezkumu a insolvenční správce se měl postupem podle § 188 IZ pokusit odstranit vnitřní rozpornost přihlášky těchto nároků. Žaloba byla tedy podána předčasně a jako taková byla zamítnuta. 43. O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle § 142 odst. 2 o.s.ř., když jak žalobce, tak žalovaný měli ve sporu částečný úspěch.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je možno podat do 15 dnů od jeho doručení odvolání prostřednictvím podepsaného soudu k Vrchnímu soudu v Praze.

Hradec Králové 5. února 2018

JUDr. Jolana Maršíková v. r. samosoudce

Shodu s prvopisem potvrzuje Martina Jirků.