42 ICm 36/2011
Číslo jednací: 42 ICm 36/2011-101 ( KSHK 42 INS 11666/2010 )

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní JUDr. Jolanou Maršíkovou v incidenčním sporu žalobce Ing. Josefa Řezníčka, bytem Jana Žižky 451, 517 24 Borohrádek, zastoupeného JUDr. Zdeňkem Rudoleckým, advokátem se sídlem Tylovo nábřeží 367, 500 02 Hradec Králové, proti žalovanému Ing. Davidu Jánošíkovi, insolvenčnímu správci dlužníka UNION HRADEC KRÁLOVÉ s.r.o., se sídlem Třída ČSA 282/15, 500 02 Hradec Králové, IČ: 25279840, zastoupenému JUDr. Milanem Václavíkem, advokátem se sídlem Gočárova 1105, Hradec Králové, o vyloučení věci z majetkové podstaty takto:

I. Z majetkové podstaty dlužníka UNION HRADEC KRÁLOVÉ s.r.o., se sídlem Třída ČSA 282/15, 500 02 Hradec Králové, IČ: 25279840 se vylučuje osobní automobil Ford Mondeo, reg. značka 4H0 5956, VIN: WFO5XXGB B57C05862.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Žalovanému se vrací část zálohy složené na vypracování znaleckého posudku ve výši 822,-Kč

Odůvodnění:

Žalobou doručenou insolvenčnímu soudu dne 5.1.2011 se domáhal žalobce vydání rozhodnutí, kterým by byl z majetkové podstaty dlužníka UNION HRADEC KRÁLOVÉ s.r.o vyloučen osobní automobil Ford Mondeo, reg. značka 4H0 5956. Žalobu odůvodnil tím, že je vlastníkem předmětného vozidla, neboť jej koupil od dlužníka. Žalovaný ve vyjádření k žalobě namítl, že kupní smlouva je neplatná podle ust. § 196a odst. 3 obchod. zák., neboť kupní cena nebyla v době prodeje stanovena znaleckým posudkem.

Rozsudkem čj.-33 ze dne 12.8.2011 insolvenční soud vylučovací žalobu zamítl. Vycházel přitom z těchto zjištění: Předně mezi účastníky řízení bylo nesporným, že předmětné vozidlo bylo a je sepsáno do majetkové podstaty dlužníka, nesporným bylo i to, že kupní cena ve výši 250.000,-Kč byla dlužníkovi zaplacena. K prokázání tvrzení, že žalobce koupil vozidlo od dlužníka, byla soudu předložena faktura č. 2010010 vystavená dne 3.3.2010, kterou dlužník vyúčtoval žalobci cenu vozidla ve výši 250.000,-Kč, a příjmový pokladní doklad ze stejného dne, na základě kterého žalobce uhradil do pokladny dlužníka vyfakturovanou částku 250.000,-Kč. Kupní smlouva v písemné podobě uzavřena nebyla. Z výpisu z obchodního rejstříku dlužníka soud zjistil, že obchodní společnost UNION HRADEC KRÁLOVÉ s.r.o. vznikla dne 8.12.1997 se základním kapitálem 300.000,-Kč. Ke dni prodeje vozidla dne 3.3.2010 měla společnost dva 50% společníky: žalobce a Ing. Richarda Nádvorníka, kteří byli zároveň jednateli společnosti. Žalovaný se v řízení dovolával neplatnosti výše uvedeného převodu podle ust. § 196a odst. 3 obchod. zák, které znělo v rozhodné době takto: Jestliže společnost nebo jí ovládaná osoba nabývá majetek od zakladatele, akcionáře nebo od osoby jednající s ním ve shodě anebo jiné osoby uvedené v odstavci 1 nebo od osoby jí ovládané anebo od osoby, se kterou tvoří koncern, za protihodnotu ve výši alespoň jedné desetiny upsaného základního kapitálu ke dni nabytí nebo na ně úplatně převádí majetek této hodnoty, musí být hodnota tohoto majetku stanovena na základě posudku znalce jmenovaného soudem. Pro jmenování a odměňování znalce platí ustanovení § 59 odst. 3. Jestliže k nabytí dochází do 3 let od vzniku společnosti, musí je schválit valná hromada. Žalobce se bránil argumentací, že vozidlo bylo žalobci prodáno v rámci běžného obchodního styku, a že na posuzovaný případ dopadá ust. § 196a odst. 4 obchod. zák., které znělo takto: Ustanovení odstavce 3 se nevztahuje na nabytí nebo zcizení majetku v rámci běžného obchodního styku a na nabytí nebo zcizení z podnětu nebo pod dozorem nebo dohledem státního orgánu nebo na nabytí nebo zcizení na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu či v českém nebo zahraničním mnohostranném obchodním systému. Ustanovení odstavce 1 o souhlasu valné hromady se vztahuje obdobně i na bezúplatný převod majetku na akcionáře. Podle výpisu z obchodního rejstříku činil základní kapitál dlužníka 300.000,-Kč a předmětem podnikání dlužníka byla inženýrská činnost ve výstavbě, investiční činnost ve výstavbě, realitní činnost, koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, zprostředkování obchodní činnosti, zprostředkování služeb v oblasti stavebnictví, pronájem movitého a nemovitého majetku, zednictví, tesařství, podlahářství a obkladačství. Žalobce v účastnické výpovědi uvedl, že společnost provozovala podnikatelskou činnost do října 2010. V době, kdy žalobce vozidlo kupoval, měla společnost asi 6 automobilů a několik stavebních strojů; hodnotu majetku odhaduje žalobce cca na 2 mil. Kč.

Z výše zjištěného stavu učinil insolvenční soud v rozsudku ze dne 12.8.2011 následující právní závěr: Kupní smlouva uzavřená v ústní formě mezi žalobcem jako kupujícím a dlužníkem jako prodávajícím je absolutně neplatná podle § 37 občan. zák., neboť hodnota převáděného majetku nebyla stanovena znalcem, ačkoliv to prodávajícímu ukládalo ust. § 196a obchod. zák., když hodnota prodávaného vozidla přesáhla 1/10 základného kapitálu a když vozidlo bylo prodáno společníku prodávajícího. S ohledem na předmět podnikání dlužníka a rozsah jeho majetku v době prodeje neobstálo tvrzení žalobce, že prodej vozidla byl běžnou obchodní činností, a že tedy k prodeji stanovení hodnoty vozidla znalcem nebylo třeba.

Absolutní neplatnost právního úkonu nelze zhojit dodatečně tím, že následně bude hodnota již prodaného vozidla ke dni prodeje znalcem zjištěna, jak se tomu stalo v posuzovaném případě, když žalobce předložil posudek z 31.12.2010 zpracovaný pro účely podání vylučovací žaloby. Nerozhodné bylo i to, že cena stanovená znalcem je nižší, než za kolik bylo vozidlo prodáno.

K odvolání žalobce Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 22.3.2012 zamítavý rozsudek soudu prvního stupně zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k novému projednání. Odvolací soud tak reagoval na změnu v rozhodovací praxi Nejvyššího soudu ČR, jež se promítla do rozsudku velkého senátu č.j. 31 Cdo 3986/2009-116 ze dne 8.2.2012. Nejvyšší soud ČR totiž v tomto svém rozsudku ve skutkově i právně obdobné věci dovodil, že pro závěr o neplatnosti smlouvy o převodu majetku podléhající § 196a odst.3 obch. zák. nepostačuje pouze nedodržení požadavku, aby hodnota převáděného majetku byla stanovena na základě posudku znalce jmenovaného soudem, ale (současně) tu musí být i zjištění, že cena sjednaná ve smlouvě je pro společnost méně výhodná, než cena v daném místě a čase obvyklá. V rozsudku uzavřel, že byla-li ve smlouvě o převodu majetku podléhajícího režimu § 196a odst.3 obch. zák. sjednána tržní (v daném místě a čase obvyklá) cena, popř. cena pro společnost výhodnější, není tato smlouva neplatná jen proto, že tato cena nebyla stanovena na základě posudku znalce jmenovaného soudem. Soudu prvního stupně bylo uloženo dokazování doplnit znaleckým posudkem s tím, že úkolem znalce bude vypracovat znalecký posudek o obvyklé ceně automobilu v době a čase jeho prodeje žalobci.

V rámci nového projednání věci byl tedy na základě rozhodnutí insolvenčního soudu vypracován znalcem Tomášem Tarabou znalecký posudek č. 4538-128-13. Ten stanovil obvyklou cenu posuzovaného vozidla k datu 3.3.2010 částkou 215.000,-Kč.

Za daného stavu, kdy sjednaná kupní cena převyšuje cenu stanovenou znaleckým posudkem, veden závěry obsaženými v rozsudku velkého senátu Nejvyššího soudu č.j. 31 Cdo 3986/2009-116 ze dne 8.2.2012, dospěl insolvenční soud k závěru, že kupní smlouva uzavřená dne 3.3.2010 mezi žalobcem jako kupujícím a dlužníkem jako prodávajícím není neplatná. Žaloba žalobce, jako vlastníka předmětného vozidla, o jeho vyloučení ze soupisu majetkové podstaty je tedy důvodná.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle § 150 o.s.ř., když v době podání vylučovací žaloby svědčila tehdejší judikatura názoru žalovaného insolvenčního správce o neplatnosti kupní smlouvy a tedy o příslušnosti předmětného vozidla k majetkové podstatě. Žalobě bylo vyhověno v době, kdy byly judikatorní závěry vyššími soudy přehodnoceny a svědčí ve prospěch žalobce. Žalovaný složil zálohu na vypracování znaleckého posudku ve výši 3.000,-Kč. Podle usnesení čj.-83 ze dne 27.3.2013 bylo na znalečném vyplaceno 2.178,-Kč. Nespotřebovaná část zálohy se vrací žalovanému.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je možno podat do 15 dnů od jeho doručení odvolání prostřednictvím podepsaného soudu k Vrchnímu soudu v Praze.

V Hradci Králové dne 11. října 2013 JUDr. Jolana Maršíková,v.r. soudce Za správnost vyhotovení: Marie Bažantová