42 ICm 3486/2015
č.j.: 42 ICm 3486/2015-29

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl samosoudcem JUDr. Ondřejem Ludvíkem v právní věci žalobce ESSOX s.r.o., IČ 26764652, Senovážné náměstí 231/7, 370 21 České Budějovice, proti žalovanému Jaroslav anonymizovano , anonymizovano , Mírové náměstí 208, 384 11 Netolice, o určení pravosti pohledávky, rozsudkem pro uznání, t a k t o :

I. Určuje se, že pohledávka P8 ve výši 40.036,35 Kč přihlášená žalobcem do insolvenčního řízení, vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 25 INS 13269/2015, je po právu.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci na náhradě nákladů soudního řízení částku 5.000,-Kč, a to ve stejném pořadí jako pohledávku žalobce P8 přihlášenou do insolvenčního řízení, vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 25 INS 13269/2015.

Odůvodnění:

Žalobce se domáhal určení, že jeho shora označená pohledávka byla do tohoto insolvenčního řízení přihlášena po právu s odůvodněním, že žalobce přihlásil pod přihláškou P8 do tohoto insolvenčního řízení své pohledávky ve výši 40.036,35 Kč z titulu nesplněných závazků ze smlouvy o poskytnutí kreditní karty a revolvingového úvěru č. 0118941551 ze dne 6.9.2011, když pohledávky z této smlouvy se staly splatnými dne 23.8.2013 a žalovaný v rámci přezkumného jednání popřel tuto pohledávku co do pravosti z důvodu, že tato pohledávka je promlčená. Žalobce s popřením pohledávky z důvodu promlčení nesouhlasil a upozornil, že splatnost pohledávek nastala dne 23.8.2013, jak vyplývá z přihlášky, a tato přihláška byla doručena soudu dne 20.7.2015, když ode dne splatnosti pohledávky do podání přihlášky neuplynula promlčecí doba, neboť tato promlčecí doba je dle tehdy platného obchodního zákoníku čtyřletá, neboť smlouva o úvěru je tzv. absolutních obchodem , na které když se neuplatní právní úprava promlčení dle občanského zákoníku ve smyslu ust. § 262 odst. 4 obch. zák. a pohledávka tak promlčena není.

V rámci přípravy jednání dospěl soud k závěru, že v daném případě okolnosti případu odůvodňují použití ust. § 114b o.s.ř., a proto uložil žalovanému svým usnesením ze dne 24.9.2015, č.j.-26, povinnost, aby se ve lhůtě do 30 dnů od doručení tohoto usnesení vyjádřil k žalobě a v případě, že nárok uplatněný žalobou zcela neuznává, aby v tomto vyjádření vylíčil rozhodující skutečnosti, na nichž staví svoji obranu a k vyjádření zároveň přiložil listinné důkazy, jichž se dovolává, popř. označil důkazy k prokázání svých tvrzení. Soud zároveň žalovaného upozornil na to, že pokud se bez vážného důvodu na tuto výzvu ve stanovené lhůtě nevyjádří a ani soudu v téže lhůtě nesdělí, jaký vážný důvod mu v tom brání, soud rozhodne o žalobě rozsudkem pro uznání podle ust. § 153a odst. 1 o.s.ř. s tím, že podle odst. 4 citovaného ust. nemusí být pro vydání rozsudku pro uznání nařízeno jednání.

Předmětné usnesení bylo žalovanému doručeno do vlastních rukou dne 12.10.2015 a žalovaný na toto usnesení nijak nereagoval. Podle ust. § 153a odst. 3 o.s.ř. se má tedy za to, že žalovaný nárok uplatněný vůči němu žalobou uznává, soud proto postupoval podle ust. § 153a odst. 1, 3 o.s.ř. a o žalobě rozhodl rozsudkem pro uznání a určil, že pohledávka žalobce přihlášená do shora označeného insolvenčního řízení je po právu.

O náhradě nákladů řízení rozhodl soud ve smyslu ust. § 163 IZ ve spojení s ust. § 142 odst. 1 o.s.ř., když plně procesně úspěšný žalobce má právo na náhradu nákladů řízení proti neúspěšnému žalovanému. Náklady řízení představují zaplacený soudní poplatek ve výši 5.000,-Kč a lhůtě plnění vyplývá z ust. § 202 odst. 1 IZ.

Poučení: Proti tomuto rozsudku není odvolání přípustné. Odvolání lze podat pouze pro vady spočívající v tom, že nebyly splněny podmínky řízení, rozhodoval věcně nepříslušný soud prvního stupně, rozhodnutí soudu prvního stupně vydal vyloučený soudce (přísedící) nebo soud prvního stupně byl nesprávně obsazen, ledaže místo samosoudce rozhodoval senát, případně že existující skutečnosti nebo důkazy, jimiž má být prokázáno, že nebyly splněny předpoklady pro vydání rozsudku pro uznání, a to do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Českých Budějovicích. Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na nařízení exekuce či výkonu rozhodnutí.

České Budějovice dne 3.12.2015 Za správnost vyhotovení: JUDr. Ondřej Ludvík v. r. Bc. Petra Kottová samosoudce