42 ICm 3483/2013
Číslo jednací: 42 ICm 3483/2013-34 (KSHK 42 INS 9678/2013)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní JUDr. Jolanou Maršíkovou v incidenčním sporu žalobkyně Nikol Kudrnáčová, nar. 26. ledna 1989, bytem Jiřinková 301, Česká Skalice, zast. Mgr. Přemyslem Pechlátem, advokátem se sídlem Heydukova 505/3, České Budějovice proti žalovanému Česká insolvenčním, v.o.s., se sídlem Fráni Šrámka 1139, Hradec Králové, IČ 288 10 341, jako insolvenční správce dlužníka ISRAMCO CZ s.r.o. se sídlem Škroupova 441, Hradec Králové, IČ 260 06 896, zastoupenému Mgr. Terezou Karáskovou, advokátkou se sídlem Fráni Šrámka 1139, Hradec Králové, o určení popřené pohledávky ve výši 117.000,-Kč

takto:

I. Určuje se, že žalobkyně má za dlužníkem ISRAMCO CZ, s.r.o. pohledávku ve výši 117.000,-Kč. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

O d ů v o d n ě n í:

Žalobou doručenou insolvenčnímu soudu dne 9. října 2013 se domáhala žalobkyně vydání rozhodnutí, kterým by bylo určeno, že má za dlužníkem ISRAMCO CZ, s.r.o. pohledávku ve výši 117.000,-Kč jako smluvní pokutu, na kterou vzniklo žalobkyni právo v důsledku porušení smluvních povinností dlužníkem vyplývajících ze článku III. odst. 3 smlouvy o smlouvě budoucí ze dne 30. 4. 2010. Smluvní pokuta je vypočtena za každý den prodlení s předáním bytu žalobkyni počínaje dnem 1. května 2011 do dne odstoupení od smlouvy, tedy do 20. 12. 2011. Tato pohledávka byla přihlášena do insolvenčního řízení a pohledávku při přezkumném jednání popřel insolvenční správce, proto byla podána tato žaloba

Žalovaný insolvenční správce ve vyjádření k žalobě navrhl, aby žaloba byla zamítnuta, neboť má za to, že žalobkyni nárok na smluvní pokutu nikdy nevznikl. V článku II. odst. 2 smlouvy o budoucí kupní smlouvě se zavázaly strany uzavřít do 30. 4. 2011 kupní smlouvu, na základě které dlužník prodá žalobkyni předmět převodu. Dlužník se zavázal předat předmět koupě žalobkyni nejpozději do 31. 4. 2011; přestože sjednaný den v měsíci neexistuje, má žalovaný za to, že strany zamýšlely sjednat datum předání na den následující po uzavření kupní smlouvy. Dlužník zaslal dne 26. 4. 2011 žalobkyni návrh na uzavření kupní smlouvy, ta však kupní smlouvu neuzavřela. Žalovaný insolvenční správce má tedy za to, že v prodlení se splněním své povinnosti byla žalobkyně, když nikdy nepřistoupila k uzavření kupní smlouvy. Za tohoto stavu nemohlo dojít k prodlení na straně dlužníka.

Z provedených důkazů zjistil insolvenční soud tento skutkový stav:

Z přihlášky pohledávky do insolvenčního řízení ze dne 31. 7. 2013 bylo zjištěno, že žalobkyně přihlásila do insolvenčního řízení pohledávky v celkové výši 2.427.685,-Kč. Z obsahu přihlášky se podává, že dlužnice ještě před uzavřením samotné budoucí smlouvy zaplatila zcela kupní cenou ve výši 2.310.685,-Kč. Vedle této předem zaplacené kupní ceny uplatňuje žalobkyně přihláškou ještě nárok na smluvní pokutu ve výši 117.000,-Kč tedy celkem za 234 dnů prodlení od 1. 5. 2011 do dne odstoupení od smlouvy dne 20. 12. 2011. Z protokolu o přezkumném jednání bylo zjištěno, že pohledávka z titulu předem zaplacené kupní ceny ve výši 2.310.685,-Kč byla zjištěna, pohledávku z titulu smluvní pokuty ve výši 117.000,-Kč popřel insolvenční správce s odůvodněním, že dlužník se nedostal do prodlení.

Ze smlouvy o budoucí kupní smlouvě uzavřené dne 30. 4. 2010 mezi žalobkyní jako budoucí kupující a dlužníkem jako budoucím prodávajícím bylo zjištěno, že budoucí prodávající prohlásil, že se na základě stavebního povolení stane vlastníkem bytové jednotky číslo 5/5/4 o velikosti 3+KK v rozestavěném bytovém domě na ulici Duhová s tím, že předpokládaný termín dokončení výstavby je prosinec 2010 a termín kolaudace leden 2011. Podle článku I. odst. 2 smlouvy má být předmětem kupní smlouvy bytová jednotka číslo 5/5/4 a garáž v nyní rozestavěném bytovém domě, včetně příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech budovy. Smluvní strany se zavázali uzavřít nejpozději do 30. dubna 2011 kupní smlouvu, na základě které budoucí prodávající prodá budoucímu kupujícímu předmět převodu za kupní cenou ve výši 2.310.685,-Kč. Sjednáno bylo, že kupní cena bude zaplacena předem. Dle článku III. odst. 3 se budoucí prodávající zavázal předat budoucímu kupujícímu předmět převodu nejpozději do 31. dubna 2011. V tomto ustanovení byla rovněž pro případ prodlení budoucího prodávajícího sjednaná smluvní pokuta ve výši 500,-Kč za každý den prodlení. V článku V. bylo ujednáno, že předmět převodu nebude v okamžiku prodeje zatížen žádnými zástavními právy, věcnými břemeny, exekucemi, ani jinými právními vadami, s výjimkou časově omezené zástavy ve prospěch bankovního ústavu budoucího prodávajícího související se stavebním úvěrem poskytnutým budoucímu prodávajícímu.

Mezi účastníky řízení je nesporné, že žalobkyně kupní cenu ve výši 2.310.685,-Kč uhradila, pohledávka byla přihlášena do insolvenčního řízení a při přezkumném jednání byla zjištěna.

Ze zápisu z jednání ze dne 14. dubna 2011 bylo zjištěno, že realitní kancelář pověřená budoucím prodávajícím projednala záležitost prodeje bytové jednotky se žalobkyní. Budoucí kupující-žalobkyně nesouhlasila s předloženou kupní smlouvou s tím, že o kupní smlouvě bude jednat dle smluvních ujednání až po kolaudaci bytové jednotky. Z výzvy ze dne 26. dubna 2011 bylo zjištěno, že dlužníkem pověřená realitní kancelář vyzvala žalobkyni k uzavření kupní smlouvy podle předloženého návrhu tak, aby smlouva byla uzavřena do 30. dubna 2011. Z návrhu na uzavření kupní smlouvy zpracovaného insolvenčním dlužníkem bylo zjištěno, že v návrhu kupní smlouvy byl předmět koupě označen jako rozestavěná bytová jednotka.

Z přípisu ze dne 15. 12. 2011, který byl dlužníkovi doručen dne 20. 12. 2011, bylo zjištěno, že žalobkyně odstoupila od budoucí kupní smlouvy ze dne 30. 4. 2010. Jako důvody odstoupení od smlouvy se v přípisu uvádí, že předmět převodu nebyl do dne odstoupení od smlouvy řádně dokončen a zkolaudován, budova je stále zapsána v katastru nemovitostí jako rozestavěná budova a navíc předmět převodu je v rozporu se smluvním smluvními ujednáními zatížen exekučním řízením. Ve stejném podání zároveň byla vyúčtována smluvní pokuta a dlužník byl vyzván k vrácení zaplacené kupní ceny. Z výpisu z katastru nemovitostí, který prokazuje stav evidovaný ke dni 15. 12. 2011, bylo zjištěno, že předmětná rozestavěná bytová jednotka byla zatížena nařízením exekuce podle usnesením soudu o nařízení exekuce s č.j. 33 EXE 3876/2011-10 ze dne 7. 11. 2011.

Na odstoupení od smlouvy reagoval dlužník podáním ze dne 20. 12. 2011, ve kterém se důvody se odstoupení od smlouvy nesouhlasil, když dospěl k závěru, že žádnou smluvní povinnost neporušil, a že naopak žalobkyně porušila svoji povinnost uzavřít kupní smlouvu v termínu do 30. dubna 2011.

Za takto zjištěného skutkového stavu učinil soud následující právní závěr:

Insolvenční soud dospěl jazykovým a logickým výkladem článku I. smlouvy o budoucí kupní smlouvě k závěru, že předmětem převodu podle smlouvy o budoucí kupní smlouvě měla být bytová jednotka a garáž s příslušenstvím v dokončeném a zkolaudovaném stavu. Navíc podle článku V. neměl být předmět převodu v okamžiku prodeje zatížen žádnými právními vadami, vyjma zástavy související se stavebním úvěrem poskytnutým dlužníkovi. Kupní smlouva měla být uzavřena do od 30. 4. 2011. Pakliže se smluvní strany dohodly, že předmět převodu bude předán budoucímu kupujícímu nejpozději do 31. dubna 2011 nelze toto ustanovení vyložit jinak než tak, že k předání předmětu převodu mělo dojít po uzavření kupní smlouvy, nejpozději den následující po uplynutí lhůty k uzavření samotné kupní smlouvy. Dokazováním bylo zjištěno, že ke dni 30. dubna 2011 ani ke dni odstoupení od smlouvy o smlouvě budoucí předmět kupní smlouvy-dokončená zkolaudovaná bytová jednotka s příslušenstvím neexistovala, když se stále nacházely na rozestavěném stavu. Navíc v době odstoupení od smlouvy byl předmět převodu v rozporu se smluvními ujednáními zatížen nařízenou exekucí.

Za daného stavu dospěl insolvenční soud k závěru, že se dlužník dostal do prodlení se splněním svého závazku prodat a předat žalobkyni dokončenou a zkolaudovanou bytovou jednotkou s příslušenstvím a s garáží a že tak žalobkyni vzniklo právo na zaplacení smluvní pokuty za každý den prodlení s předáním předmětu koupě žalobkyni, jak byla tato pokuta vyúčtována a uplatněna přihláškou pohledávky do insolvenčního řízení.

Insolvenční soud tedy shledal žalobu v plném rozsahu za důvodnou a rozhodl, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle ust. § 202 odst. 1 IZ, když úspěšný věřitel nemá ve sporu o pravost a výši popřené pohledávky proti insolvenčnímu správci právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je možno podat do 15 dnů od jeho doručení odvolání prostřednictvím podepsaného soudu k Vrchnímu soudu v Praze.

V Hradci Králové dne 17. října 2014

JUDr. Jolana Maršíková, v. r. soudce

Za správnost vyhotovení: Hana Šafránková