42 ICm 3399/2011
Číslo jednací: 42 ICm 3399/2011-25 ( KSHK 42 INS 11198/2011 )

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní JUDr. Jolanou Maršíkovou v incidenčním sporu žalobce JUDr. Ing. Tomáše Matouška, se sídlem Dukelská 15, 500 02 Hradec Králové, jako insolvenčního správce dlužníka Ladislava Patasiho, RČ: 670222/1614, bytem Loučná Hora 78, 503 53 Smidary, zastoupeného JUDr. Milanem Novákem, advokátem se sídlem Dukelská 15, 500 03 Hradec Králové, proti žalovanému PROFI CREDIT Czech a.s., IČ: 61860069, se sídlem Jindřišská 24/941, 110 00 Praha 1, zastoupenému JUDr. Ervínem Perthenem, advokátem se sídlem Velké nám. 135/19, 500 03 Hradec Králové, o popření pohledávky ve výši 204.467,-Kč

takto:

I. Řízení o určení, že žalovaný nemá za dlužníkem Ladislavem Patasi, RČ: 670222/1614, bytem Loučná Hora 78, 503 53 Smidary pohledávku ve výši 102.467,-Kč přiznanou mu rozhodčím nálezem rozhodce Mgr. Marka Landsmanna čj. LA 3364/2010-12 ze dne 19.7.2010, se zastavuje. II. Určuje se, žalovaný nemá za dlužníkem Ladislavem Patasi, RČ: 670222/1614, bytem Loučná Hora 78, 503 53 Smidary pohledávku ve výši 102.000,-Kč přiznanou mu rozhodčím nálezem rozhodce Mgr. Marka Landsmanna čj. LA 3364/2010-12 ze dne 19.7.2010. III. Žalovaný je povinen uhradit žalobci k rukám jeho advokáta na náhradu nákladů řízení částku 12.720,-Kč to tří dnů od právní moci rozsudku.

Odůvodnění

Žalobou doručenou insolvenčnímu soudu dne 21.12.2011 se domáhal žalobce vydání rozhodnutí, kterým by bylo určeno, že žalovaný nemá za dlužníkem Ladislavem Patasi, RČ: 670222/1614, bytem Loučná Hora 78, 503 53 Smidary pohledávku ve výši 204.467,-Kč přiznanou mu rozhodčím nálezem rozhodce Mgr. Marka Landsmanna čj. LA 3364/2010-12 ze dne 19.7.2010.

Před zahájením soudního jednání žalobce omezil svoje popření pohledávky. Na základě částečného zpětvzetí žaloby insolvenční soud rozhodl podle ust. § 96 o.s.ř. o částečném zastavení řízení, jak je uvedeno v bodě I. výroku tohoto rozhodnutí

Žalovaný věřitel poté, co insolvenční správce svůj popěrný úkon částečně omezil, popěrný úkon insolvenčního správce ve zbývající části pohledávky č.2) uznal. Aniž by bylo tedy provedeno dokazování, rozhodl insolvenční soud ve věci rozsudkem pro uznání podle ust. § 153a o.s.ř., jak je uvedeno v bodě II. výroku tohoto rozhodnutí.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o dohodu stran, podle které uhradí žalovaný žalobci vynaložené náklady za právní zastoupení v celkové výši 12.720,-Kč.

Poučení : Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové.

Odvolacím důvodem proti rozhodnutí v bodě II. výroku jsou pouze vady uvedené v ust. § 205 odst. 2 písm. a) o.s.ř. a skutečnosti nebo důkazy, jimiž má být prokázáno, že nebyly splněny předpoklady pro vydání rozsudku pro uznání.

V Hradci Králové dne 27. září 2012

JUDr. Jolana Maršíková,v.r. soudce

Za správnost vyhotovení: Hloušková Soňa