42 ICm 3398/2011
Číslo jednací: 42 ICm 3398/2011-22 ( KSHK 42 INS 11198/2011 )

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní JUDr. Jolanou Maršíkovou v incidenčním sporu žalobce JUDr. Ing. Tomáše Matouška, se sídlem Dukelská 15, 500 02 Hradec Králové jako insolvenčního správce dlužníka Ladislava Patasi, RČ: 670222/1614, Loučná Hora 78, 503 53 Smidary, zastoupeného JUDr. Milanem Novákem, advokátem se sídlem Dukelská 15, 500 02 Hradec Králové, proti žalovanému Home Credit a.s., IČ: 26978636, se sídlem Moravské náměstí 249/8, 602 00 Brno, zastoupenému JUDr. Petrem Pečeným, advokátem se sídlem Purkyňova 2, 110 00 Praha 1, o popření pohledávky ve výši 13.356,56 Kč

takto:

I. Určuje se, že žalovaný nemá za dlužníkem Ladislavem Patasi, RČ: 670222/1614, Loučná Hora 78, 503 53 Smidary, vykonatelnou pohledávku ve výši 13.356,56 Kč přiznanou mu rozhodčím nálezem rozhodce JUDr. Václava Chuma čj. C/2008/02727 ze dne 10.3.2009. II. Žalovaný je povinen uhradit žalobci k rukám jeho advokáta na náhradu nákladů řízení částku 13.080,-Kč do tří dnů od právní moci rozsudku. III. Žalobce je povinen uhradit České republice na účet podepsaného soudu soudní poplatek za řízení před soudem prvního stupně ve výši 5.000,-Kč, a to do tří dnů od právní moci rozsudku,č.ú.3703-6828511/0710, VS 4242339811, KS 1148.

Odůvodnění

Žalobou doručenou insolvenčnímu soudu dne 21.12.2011 se domáhal žalobce vydání rozsudku, kterým by bylo určeno, že žalovaný nemá za dlužníkem Ladislavem Patasi, RČ: 670222/1614, Loučná Hora 78, 503 53 Smidary, vykonatelnou pohledávku ve výši 13.356,56 Kč přiznanou mu rozhodčím nálezem rozhodce JUDr. Václava Chuma čj. C/2008/02727 ze dne 10.3.2009 s odůvodněním, že popřená pohledávka představuje náklady rozhodčího řízení, na které nemá žalovaný nárok pro neplatnost sjednané rozhodčí doložky.

Žalovaný ve vyjádření namítl, že rozhodčí doložka platně sjednána byla, proto navrhl zamítnutí žaloby. Z přihlášky žalovaného do insolvenčního řízení bylo zjištěno, že žalovaný přihlásil do insolvenčního řízení pohledávku ve výši 43.180,-Kč včetně příslušenství, jehož součástí byly i náklady rozhodčího řízení ve výši 13.356,56 Kč. Nárok žalovaného se opírá o smlouvu o úvěru č. 5208293570 ze dne 11.10.2002 a o rozhodčí nález rozhodce JUDr. Václava Chuma čj. C/2008/02727 ze dne 10.3.2009. Z úvěrové smlouvy, resp. z Úvěrových podmínek společnosti Home Credit Finance a.s. bylo zjištěno, že v článku 15 podmínek byla smluvena rozhodčí doložka v tomto znění : Veškeré spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností v rozhodčím řízení jedním rozhodcem jmenovaným Správcem, kterého jmenuje a odvolává představenstvo Společnosti pro rozhodčí řízení a.s. ze Seznamu rozhodců vedeném Společností pro rozhodčí řízení a.s, se sídlem Sokolská třída 60, Praha 2 podle jednacího řádu pro rozhodčí řízení Společnosti pro rozhodčí řízení a.s.

Platnost obdobně koncipované rozhodčí doložky posuzoval Nejvyšší soud ČR v usnesení sp.zn. 23 Cdo 427/2012 ze dne 27.6.2012, z něhož lze pro účely tohoto řízení ocitovat pasáž z odůvodnění : Ze skutkových zjištění soudů, jimiž je dovolací soud vázán, veškeré spory ze smlouvy uzavřené mezi účastníky měly být rozhodovány s konečnou platností v rozhodčím řízením jediným rozhodcem, jmenovaným Správcem Seznamu rozhodců vedeném Společností pro rozhodčí řízení, a. s., identifikační číslo osoby 26421381, při její existenci, a to podle Jednacího řádu pro rozhodčí řízení Společnosti, Pravidly o nákladech rozhodčího řízení, Organizačním a kancelářským řádem . Právní otázky týkající se způsobu jmenování rozhodce ve vztahu k platnosti rozhodčí doložky, byly v judikatuře Nejvyššího soudu řešeny rozporně. K otázce způsobu jmenování rozhodce ve smyslu § 7 zákona o rozhodčím řízení a jeho dopadu na platnost rozhodčí doložky vyjádřil velký senát občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu sjednocující právní závěr v usnesení ze dne 11. května 2011, sp. zn. 31 Cdo 1945/2010, dostupném na www.nsoud.cz. V tomto usnesení Nejvyšší soud dovodil, že na rozdíl od ad hoc ustanovených rozhodců mohou stálé rozhodčí soudy vydávat svá vlastní pravidla (statuty a řády), která mohou určit jak jmenování a počet rozhodců (rozhodci mohou být vybíráni ze seznamu), tak i způsob vedení řízení a též náklady rozhodčího řízení. Uvedená pravidla musí být publikována v Obchodním věstníku. Rozhodováno je pak podle zmíněných pravidel stálého rozhodčího soudu, platných v době zahájení rozhodčího řízení, přičemž nedohodnou-li se účastníci jinak postupuje stálý rozhodčí soud podle těchto pravidel. Jestliže rozhodčí smlouva neobsahuje přímé určení rozhodce ad hoc, resp. konkrétní způsob jeho určení, ale v této souvislosti pouze odkazuje na rozhodčí řád vydaný právnickou osobou, která není stálým rozhodčím soudem zřízeným na základě zákona, pak je taková rozhodčí smlouva neplatná podle § 39 obč. zák. pro rozpor se zákonem (a nikoliv pro neurčení rozhodce nebo způsobu, jak má být určen). Od uvedených závěrů nemá dovolací soud důvod se odchýlit ani v projednávané věci .

V posuzované rozhodčí doložce jsou způsob určení rozhodce a procesní pravidla pro rozhodčí řízení nastaveny technicky totožně, proto lze rozhodčí doložku prohlásit na absolutně neplatnou se stejným odůvodněním, jako bylo přijato shora Nejvyšším soudem ČR.

Na základě výše uvedených závěrů bylo pak popření pohledávky žalovaného uplatněné z titulu nákladů rozhodčího řízení shledáno důvodným, proto bylo žalobě v plném rozsahu vyhověno.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle ust. § 142 odst. 1 o.s.ř., a úspěšnému insolvenčnímu správci bylo přiznáno právo na náhradu nákladů právního zastoupení ve výši 13.080,-Kč (odměna advokáta podle vyhl. č. 484/2000 Sb. ve výši 10.000,-Kč a 3x paušál po 300,-Kč, obojí navýšeno o 20% DPH, když advokát insolvenčního správce je plátcem této daně.

Neúspěšný žalovaný pak byl podle ust. § 2 odst. 3 zák. č. 549/1991 Sb. v platném znění zavázán k zaplacení soudního poplatku za řízení v prvním stupni ve výši 5.000,-Kč podle položky 13 odst. 1 písm. a) Sazebníku, když úspěšný insolvenční správce je ze zákona od placení soudních poplatků osvobozen.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je možno podat do 15 dnů od jeho doručení odvolání prostřednictvím podepsaného soudu k Vrchnímu soudu v Praze.

Nesplní-li povinný, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může oprávněný požádat o jeho výkon.

V Hradci Králové dne 8. listopadu 2012

JUDr. Jolana Maršíková,v.r. soudce

Za správnost vyhotovení: Hloušková Soňa