42 ICm 3156/2015
č.j.: 42 ICm 3156/2015-15

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl samosoudcem JUDr. Ondřejem Ludvíkem v právní věci žalobce Josef anonymizovano , anonymizovano , Pod Lesem 213, 370 01 České Budějovice, zast. JUDr. Eugen Záliš, IČO 66215251, advokát, Rudolfovská 34, 370 01 České Budějovice, proti žalovanému Aleš anonymizovano , anonymizovano , U Čertíka 221/13, 370 10 České Budějovice, zast. JUDr. Přemysl Kubíček, IČO 66214769, advokát, Kasárenská 157/4, 370 01 České Budějovice, o určení pravosti pohledávky, rozsudkem pro uznání,

takto:

I. Určuje se, že pohledávka P5 ve výši 462.512,47 Kč, přihlášená žalobcem do insolvenčního řízení, vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 28 INS 2038/2015, je po právu.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci na náhradě nákladů soudního řízení částku 11.800 Kč, k rukám právního zástupce žalobce, ve stejném pořadí jako pohledávka P5, přihlášená do insolvenčního řízení, vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 28 INS 2038/2015.

Odůvodnění:

Žalobce se domáhal určení, že jeho shora označená pohledávka byla do shora označeného insolvenčního řízení přihlášena po právu s odůvodněním, že žalobce uzavřel s žalovaným (dlužník) a Mariánem Mačejným dne 13. 11. 2012 smlouvu o převodu obchodního podílu, na základě které převedl na dlužníka a Mariána Mačejného obchodní podíl žalobce ve společnosti DOOS, spol. s r. o., za úplatu ve výši 1.152.000 Kč, celkem tedy každému z nabyvatelů za částku 576.000 Kč. Účastníci se dohodli na pravidelných měsíčních splátkách převodní částky 8.000 Kč, počínaje prosincem roku 2012, když dlužník tyto dlužník dodržoval až do dubna 2012 a v květnu zaplatil jen částku 6.280 Kč a dlužník tak celkem částku 462.512,47 Kč sestávající se z jistiny ve výši 433.720 Kč a kapitalizovaného úroku z prodlení ve výši 28.792,47 Kč. Při přezkumném jednání tuto pohledávku dlužník popřel s odůvodněním, že při převodu části obchodního podílu zatajil žalobce, že společnost je ve ztrátě a dále s odůvodněním, že svůj obchodní podíl převedl smlouvou ze dne 23. 4. 2014 na Václava Filipa, který převzal jeho shora uvedený závazek. Žalobce však s popřením své pohledávky nesouhlasil s odůvodněním, že se dlužník se stavem společnosti před převodem obchodního podílu seznámil, jak je zaznamenáno ve smlouvě o převodu obchodního podílu a žádné své výhrady žalobci nesdělil, přičemž v této společnosti působil téměř 1,5 roku a o případném převzetí dluhu dlužníka vůči žalobci se žalobce žádným způsobem nedozvěděl, ani s převodem dluhu neprojevil souhlas a ze smlouvy o převodu obchodního podílu zůstává tak nadále zavázán dlužník, který tuto pohledávku v příloze návrhu na zahájení insolvenčního řízení uvedl jako existující.

Přezkumné jednání se konalo dne 12. 5. 2015, vyrozumění o popření pohledávky bylo žalobci doručeno 31. 7. 2015 a žaloba byla doručena soudu dne 12. 8. 2015 a je tedy žalobou včasnou, podanou ve lhůtě dle ust. § 198 odst. 1 IZ.

V rámci přípravy jednání dospěl soud k závěru, že v daném případě okolnosti případu odůvodňují použití ust. § 114b o. s. ř., a proto uložil žalovanému svým usnesením ze dne 2. 10. 2015, č.j.-11, povinnost, aby se ve lhůtě do 30 dnů od doručení tohoto usnesení vyjádřil k žalobě a v případě, že nárok uplatněný žalobou zcela neuznává, aby v tomto vyjádření vylíčil rozhodující skutečnosti, na nichž staví svoji obranu a k vyjádření zároveň předložil listinné důkazy, jichž se dovolává, popř. označil důkazy k prokázání svých tvrzení. Soud zároveň žalovaného upozornil na to, že pokud se bez vážného důvodu na tuto výzvu ve stanovené lhůtě nevyjádří a ani soudu v téže lhůtě nesdělí, jaký vážný důvod mu v tom brání, soud rozhodne o žalobě rozsudkem pro uznání podle ust. § 153a odst. 1 o. s. ř. s tím, že podle odst. 4 citovaného ust. nemusí být pro vydání rozsudku pro uznání nařízeno jednání.

Předmětné usnesení bylo žalovanému doručeno do rukou právního zástupce dne 13. 11. 2015 a žalovaný na toto usnesení nijak nereagoval. Podle ust. § 153a odst. 3 o. s. ř. se má tedy za to, že žalovaný nárok uplatněný vůči němu žalobou uznává, soud proto postupoval podle ust. § 153a odst. 1, 3 o. s. ř. a o žalobě rozhodl rozsudkem pro uznání.

O náhradě nákladů řízení rozhodl soud ve smyslu ust. § 163 IZ ve spojení s ust. § 142 odst. 1 o. s. ř., když plně procesně úspěšný žalobce má právo na náhradu nákladů řízení proti neúspěšnému žalovanému. Náklady řízení představují zaplacený soudní poplatek, odměnu právního zástupce žalobce ve smyslu ust. § 9 odst. 4 písm. c) ve spojení s ust. § 13 vyhl. č. 177/1996 Sb. za 2 úkony právní služby. Lhůta k plnění tak vychází z ust. § 202 odst. 1 IZ.

Poučení: Proti tomuto rozsudku není odvolání přípustné. Odvolání lze podat pouze pro vady spočívající v tom, že nebyly splněny podmínky řízení, rozhodoval věcně nepříslušný soud prvního stupně, rozhodnutí soudu prvního stupně vydal vyloučený soudce (přísedící) nebo soud prvního stupně byl nesprávně obsazen, ledaže místo samosoudce rozhodoval senát, případně že existující skutečnosti nebo důkazy, jimiž má být prokázáno, že nebyly splněny předpoklady pro vydání rozsudku pro uznání, a to do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Českých Budějovicích. Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na nařízení exekuce či výkonu rozhodnutí.

České Budějovice 14. ledna 2016

JUDr. Ondřej Ludvík v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: J. Havlenová