42 ICm 3137/2011
Číslo jednací: 42 ICm 3137/2011-15 ( KSHK 42 INS 9245/2011 )

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní JUDr. Jolanou Maršíkovou v incidenčním sporu žalobce JUDr. Ing. Tomáše Matouška se sídlem Dukelská 15, 500 02 Hradec Králové jako insolvenčního správce dlužníka Leoše Dlouhého, RČ: 681203/0126, bytem ČSA 408, 500 03 Hradec Králové, zastoupeného JUDr. Milanem Novákem, advokátem se sídlem Dukelská 15, 500 02 Hradec Králové, proti žalovanému Ing. Václavu Slavíkovi, bytem Rosůlkova 274, 530 03 Pardubice, o popření pohledávky ve výši 74.482,05 Kč

takto:

I. Žaloba o určení, že žalovaný nemá za dlužníkem Leošem Dlouhým, RČ: 681203/0126, bytem ČSA 408, 500 03 Hradec Králové, vykonatelnou pohledávku ve výši 74.482,05 Kč se zamítá pro předčasnost. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění

Žalobou doručenou insolvenčnímu soudu dne 22.11.2011 se domáhal žalobce vydání rozhodnutí, kterým by bylo určeno, že žalovaný nemá za dlužníkem Leošem Dlouhým, RČ: 681203/0126, bytem ČSA 408, 500 03 Hradec Králové, vykonatelnou pohledávku ve výši 74.482,05 Kč přiznanou mu směnečným platebním rozkazem čj. 52 Sm 234/2008-6 ze dne 18.9.2008.

Žalovaný se k žalobě nevyjádřil.

Z přihlášky žalovaného do insolvenčního řízení vedeného na majetek dlužníka Leoše Dlouhého ze dne 14.7.2011 insolvenční soud zjistil, že žalovaný přihlásil pohledávku ve výši 74.482,05 Kč včetně příslušenství a jako důvod vzniku pohledávky uvedl směnečný platební rozkaz Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích čj. 52 Sm 234/2008 ze dne 18.9.2008.

Podle ust. § 174 odst. 2 IZ musí přihláška pohledávky mimo jiné obsahovat i důvod vzniku pohledávky, přičemž důvodem vzniku pohledávky se rozumí uvedení skutečností, na nichž se pohledávka zakládá. Takovou skutečností nemůže být směnečný platební rozkaz, když exekuční titul v podobě směnečného platebního rozkazu je listinou, kterou se dokládá případná vykonatelnost přihlášené pohledávky (§ 174 odst. 4 IZ).

Vzhledem k tomu, že věřitel neuvedl v přihlášce důvod přihlášené pohledávky, je nutno přihlášku pohledávky posuzovat jako vadnou. Bylo na insolvenčním správci, aby před přezkoumáním pohledávky vyzval věřitele podle ust. § 188 odst. 2 IZ k odstranění vad přihlášky. Na základě výše uvedených zjištění, tedy že přezkumu byla podrobena vadná přihláška, zamítl insolvenční soud žalobu pro předčasnost.

Insolvenční správce v rámci insolvenčního řízení vyzve věřitele postupem podle ust. § 188 odst. 2 IZ k odstranění vad přihlášky a pokud budou vady odstraněny, bude přihlášená pohledávka dodatečně podrobena přezkumu na zvláštním přezkumném jednání.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle ust. § 142 odst. 1 o.s.ř. s přihlédnutím k tomu, že žalovanému náklady řízení nevznikly.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je možno podat do 15 dnů od jeho doručení odvolání prostřednictvím podepsaného soudu k Vrchnímu soudu v Praze.

V Hradci Králové dne 8. listopadu 2012

JUDr. Jolana Maršíková,v.r. soudce

Za správnost vyhotovení: Hloušková Soňa