42 ICm 3124/2011
Číslo jednací: 42 ICm 3124/2011-28 ( KSHK 42 INS 13847/2011 )

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

pro uznání Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní JUDr. Jolanou Maršíkovou v incidenčním sporu žalobce HEPL FINANCIAL s.r.o., Českobratrské náměstí 1321, 293 01 Mladá Boleslav, IČ: 26440334, zastoupeného JUDr. Romanem Ráczem, advokátem se sídlem Kubánské nám. 11, 100 00 Praha 10, proti žalovanému JUDr. Ing. Tomášovi Matouškovi, se sídlem Dukelská 15, 500 02 Hradec Králové, jako insolvenčnímu správci dlužníka Hynka Háněla, RČ: 660330/2530, bytem Prostějovská 1082/2, 500 06 Hradec Králové, zastoupenému JUDr. Milanem Novákem, advokátem se sídlem Dukelská 15, 500 02 Hradec Králové, o určení pohledávek ve výši 14.770,-Kč, 3500,-Kč a 50.000,-Kč

takto:

I. Určuje se, že žalobce má za dlužníkem Hynkem Hánělem, RČ: 660330/2530, bytem Prostějovská 1082/2, 500 06 Hradec Králové, část popřené pohledávky 7.1 ve výši 3.060,-Kč a pohledávku č. 7.5 ve výši 25.001,-Kč. II. Řízení o určení, že žalobce má za dlužníkem Hynkem Hánělem, RČ: 660330/2530, bytem Prostějovská 1082/2, 500 06 Hradec Králové, část popřené pohledávky 7.1 ve výši 3.060,-Kč, pohledávku č. 7.2 ve výši 3.500,-Kč a část pohledávky č. 7.5 ve výši 24.999,-Kč, se zastavuje. III. Žalobce je povinen uhradit žalovanému k rukám jeho advokáta na náhradu nákladů řízení částku 5.450,-Kč + DPH ve výši 1.090,-Kč, a to do tří dnů od právní moci rozsudku.

Odůvodnění

Žalobou doručenou insolvenčnímu soudu dne 14.11.2011 se domáhal žalobce vydání rozhodnutí, kterým by bylo určeno, že má dlužníkem Hynkem Hánělem, RČ: 660330/2530, bytem Prostějovská 1082/2, 500 06 Hradec Králové pohledávky ve výši 14.770,-Kč, 3500,-Kč a 50.000,-Kč, a to na základě smlouvy o půjčce uzavřené mezi žalobcem a dlužníkem dne 8.7.2011.

Před zahájením soudního jednání vzal žalobce žalobu zpět v té části, kde se domáhal určení že má za dlužníkem Hynkem Hánělem část popřené pohledávky 7.1 ve výši 3.060,-Kč, pohledávku č. 7.2 ve výši 3.500,-Kč a část pohledávky č. 7.5 ve výši 24.999,-Kč. Insolvenční soud řízení o této části žaloby zastavil podle ust. § 96 o.s.ř., jak je uvedeno v bodě II. výroku tohoto rozhodnutí.

Insolvenční správce při soudním jednání zbývající část nároku žalobce uznal; soud tedy ve věci rozhodl podle ust. § 153a o.s.ř. rozsudkem pro uznání, jak je uvedeno v bodě I. výroku tohoto rozhodnutí.

Výrok o náhradě nákladů soudního řízení se opírá o dohodu stran.

Poučení : Proti tomuto rozhodnutí je možno podat do 15 dnů od jeho doručení odvolání prostřednictvím podepsaného soudu k Vrchnímu soudu v Praze. Odvolacím důvodem jsou pouze vady uvedené v ust. § 205 odst. 2 písm. a) o.s.ř. a skutečnosti nebo důkazy, jimiž má být prokázáno, že nebyly splněny předpoklady pro vydání rozsudku pro uznání. Nesplní-li povinný, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může oprávněný požádat o jeho výkon.

V Hradci Králové dne 8. listopadu 2012 JUDr. Jolana Maršíková,v.r. soudce

Za správnost vyhotovení: Hloušková Soňa