42 ICm 3115/2017
42 ICm 3115/2017-83 KSHK 42 INS 2966/2017

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní JUDr. Jolanou Maršíkovou v incidenčním sporu žalobce a): Jaroslav anonymizovano , anonymizovano žalobkyně b): Marie anonymizovano , nar. 8.10.1965 oba bytem F. F. Procházky 49, 509 01 Nová Paka

žalovaný: Společenství vlastníků jednotek Podlesí 541, IČ: 25459015 Hodkovice nad Mohelkou zástupce: Mgr. Vladislav Šinták, advokát ul. 8. března 20/12, 460 01 Liberec 1

o popření vykonatelné pohledávky

takto:

I. Žaloba na určení, že žalovaný nemá za dlužníky Jaroslavem anonymizovano a Marií anonymizovano vykonatelnou pohledávku P1.1 přiznanou žalovanému rozsudkem Okresního soudu v Liberci č. j. 15C 401/2007-81 z 20. 3. 2009 v celkové výši 1.025.599,74 Kč, se zamítá.

II. Žaloba na určení, že žalovaný nemá za dlužníky Jaroslavem anonymizovano a Marií anonymizovano vykonatelnou pohledávku P1.2 přiznanou žalovanému rozsudkem Okresního soudu v Liberci č. j. 13C 177/2004-117 ze dne 5. 10. 2005 v celkové výši 719.722,96 Kč, se odmítá, neboť pohledávka je pohledávkou zajištěnou.

III. Žalovanému se přiznává právo na náhradu nákladů řízení ve výši 10.738 Kč; přiznané náklady řízení budou uspokojovány spolu se zjištěnou pohledávkou P1.1.

Odůvodnění: 1. Žalobou doručenou insolvenčnímu soudu dne 30.6.2017 se domáhali žalobci-dlužníci v insolvenčním řízení, jejichž úpadek je řešen oddlužením-vydání rozhodnutí, kterým by

Shodu s prvopisem potvrzuje: Martina Jirků isir.justi ce.cz KSHK 42 INS 2966/2017 bylo určeno, že žalovaný nemá za nimi pohledávky přihlášené do insolvenčního řízení v celkové výši 1.745.322,70 Kč. 2. Žalovaný ve vyjádření k žalobě namítl, že přihlášené pohledávky jsou vykonatelné a důvody popření pohledávek byly opakovaně dlužníky vznášeny v průběhu nalézacích a exekučních řízení. Proto navrhl zamítnutí žaloby. 3. Z přihlášky žalovaného věřitele do insolvenčního řízení ze dne 1.3.2017 bylo zjištěno, že žalovaný věřitel přihlásil do insolvenčního řízení jako pohledávku P1-1 částku 1.025.599,74 Kč, a to jako vykonatelnou pohledávku přiznanou mu pravomocným rozsudkem Okresního soudu v Liberci čj. 15C 401/2007-81 ze dne 20.3.2009. Jako pohledávku P1-2 pak přihlásil částku 719.722,96 Kč, a to jako vykonatelnou podle rozsudku Okresního soudu v Liberci čj. 13C 177/2004-117 ze dne 5.10.2005. Podáním ze dne 3.4.2017 (včas v zákonné lhůtě pro podání přihlášky) uplatnil u pohledávky P1-2 právo na oddělené uspokojení, když pohledávka je zajištěná exekutorským zástavním právem podle exekučního příkazu čj. 36 Ex 1069/2007-12 ze dne 18.7.2012. 4. Při přezkumném jednání dne 5.6.2017 popřeli pravost a výši výše uvedených pohledávek oba dlužníci. 5. Pro potřeby ověření vykonatelnosti pohledávky P1-1 insolvenční soud ze spisu Okresního soudu v Liberci sp. zn. 15C 401/2007 zjistil, že -žaloba Společenství vlastníků jednotek Podlesí 541 byla doručena Okresnímu soudu v Liberci 19. 2. 2007 a směřovala proti oběma dlužníkům jako žalovaným s tím, že obsahovala chyby v označení žalovaných, když u Jaroslava anonymizovano byl na místo roku narození 1953 uveden rok 1963 a když u obou žalovaných bylo uvedeno bydliště Podlesí 541, Hodkovice nad Mohelkou, -ve věci byl vydán platební rozkaz, který byl soudem vzápětí zrušen, když se jej nepodařilo doručit účastníkům řízení, -dne 24.6.2008 byla okresnímu soudu doručena plná moc udělená Jaroslavem anonymizovano a Marií anonymizovano JUDr. Jelínkovi, a to spolu s vyjádřením k žalobě, -okresní soud nařídil ve věci jednání na 20. 3. 2009 a jednání za stranu žalovanou předvolal JUDr. Milana Jelínka, advokáta; ten převzal předvolání dne 12.1.2009, -podáním z 14. 1. 2009 sdělil JUDr. Milan Jelínek, advokát, že došlo k ukončení právního zastoupení a že termín jednání sdělil zastoupeným klientům doporučeným dopisem z 14. 1. 2009 a telefonicky tentýž den, -dne 20. 3. 2009 proběhlo u okresního soudu jednání, kterého se zúčastnil pouze advokát žalobce, ve věci byl vydán rozsudek pro zmeškání. V záhlaví rozsudku jsou již oba žalovaní označeni správným datem narození, nicméně u obou je uvedeno bydliště Hodkovice nad Mohelkou, Podlesí 541, -rozsudek byl doručen paní Marii anonymizovano na výše uvedenou adresu náhradním způsobem, když písemnost jí byla uložena na poště a podle pošty nebyla písemnost vyzvednuta. K uložení na poště došlo 22. 4. 2009; rozsudek vůči ní nabyl právní moci dne 19.5.2009, -panu Jaroslavu anonymizovano byl dodatečně rozsudek doručován se správným datem narození a to do bydliště dle centrální evidence obyvatel Na Vyhlídce 914, Nová Paka; zásilka byla uložena 9. 4. 2010 a k vyzvednutí zásilky nedošlo; rozsudek nabyl vůči tomuto žalovanému dne 5.5.2010. 6. K dotazu insolvenčního soudu paní Marie anonymizovano potvrdila, že v době, kdy probíhal spor u Okresního soudu v Liberci, tedy v době od února 2007 do konce roku 2009, měla uvedeno trvalé bydliště Podlesí 541. Pan Jaroslav anonymizovano potvrdil, že měl od zahájení řízení až do konce roku 2010 trvalé bydliště Na Vyhlídce 914, Nová Paka.

Shodu s prvopisem potvrzuje: Martina Jirků KSHK 42 INS 2966/2017 7. Dlužnice tvrdila, že ohlašovali okresnímu soudu jinou doručovací adresu: Zápřišnice 65. Insolvenční soud ověřil, že v obsahu spisu 15C 401/2007 se žádné takové sdělení ze strany dlužníků nenachází, ostatně ve spise se nenachází žádné podání dlužníků, vyjma podání, které učinil jejich společný advokát JUDr. Jelínek, který žádnou adresu pro doručování dlužníků soudu nesdělil. 8. Insolvenční soud tedy uzavřel, že rozsudek Okresního soudu v Liberci čj. 15C 401/2007- 81 je pravomocný a vůči oběma dlužníkům i vykonatelný. Rozsudkem byli dlužníci zavázáni zaplatit věřiteli společenství vlastníků jednotek Podlesí 541 společně a nerozdílně částku 98.106,41 Kč s ve výroku specifikovaným poplatkem z prodlení ve výši 2,5 promile z dlužné částky denně od 1.7.2005 do zaplacení a částku 33.480,20 Kč na náhradu nákladů řízení. 9. Pro potřeby ověření vykonatelnosti pohledávky P1-2 a je jejího zajištění insolvenční soud zjistil, že rozsudkem Okresního soudu v Liberci čj. 13C 177/2004-117 ze dne 5.10.2005, jenž nabyl právní moci dne 31.12.2006, byly oba dlužníci zavázáni k zaplacení částky 119.906,60 Kč spolu s ve výroku specifikovaným poplatkem z prodlení ve výši 2,5 promile z dlužné částky denně od 1.1.2000 do zaplacení a částku 32.009,35 Kč na náhradu nákladů řízení. 10. K uspokojení pohledávky podle odst. 9 odůvodnění tohoto rozsudku byl dne 21.3.2007 vydán exekuční příkaz čj. 36 Ex 1069/2007-11 a rozhodnuto bylo o prodeji bytové jednotky povinných č. 541/18 v domě čp. 541 v Hodkovicích nad Mohelkou. Dne 18.7.2012 byl vydán exekuční příkaz o zřízení exekutorského zástavního práva k výše uvedené bytové jednotce čj. 36 Ex 1069/2007-192. Zástavní právo je zaznamenáno v katastru nemovitostí. 11. Z takto zjištěného skutkového stavu učinil insolvenční soud následující právní závěr: 12. Podle ustanovení § 410 odst. 6 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon v platném znění (dále jen IZ) platí, že jde-li o vykonatelnou pohledávku přiznanou pravomocným rozhodnutím příslušného orgánu, může dlužník jako důvod popření její pravosti nebo výše uplatnit jen skutečnosti, které jsou důvodem pro zastavení výkonu rozhodnutí nebo exekuce proto, že věřiteli pravomocně přisouzená pohledávka později zanikla nebo je promlčená. Tedy dlužník nemůže vznášet námitky, jež mohly být dlužníkem uplatněny již v průběhu nalézacího řízení. Dlužníci v popěrném úkonu při přezkumném jednání a následně v podané žalobě netvrdili, že pohledávku P1-1 přisouzenou věřiteli rozsudkem Okresního soudu v Liberci čj. 15C 401/2007-81 ze dne 20.3.2009 uhradili, popř. že pohledávka zanikla jiným způsobem či došlo k jejímu promlčení. Na místo toho rozporovali vznik pohledávky. 13. Vzhledem k tomu, že námitky dlužníků jdou nad rámec ust. § 410 odst. 6 IZ, insolvenční soud žalobu o popření pravosti a výše pohledávky P1-1 zamítl, jak je uvedeno v bodě I. výroku tohoto rozsudku. 14. Podle ustanovení § 410 odst. 5 IZ platí, že pouze popření pohledávky nezajištěného věřitele dlužníkem má za trvání účinků schválení oddlužení tytéž účinky jako popření pohledávky insolvenčním správcem. V průběhu řízení bylo však zjištěno, že vykonatelná pohledávka P1-2 je pohledávkou zajištěnou. 15. Podle ustálené judikatury (např. usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. 7. 2017, sen. zn. 29 ICdo 91/2015) platí, že popře-li dlužník v oddlužení přihlášenou pohledávku zajištěného věřitele, nemá jeho popření vliv na zjištění této pohledávky; jím podanou žalobu o popření pravosti, výše či pořadí pohledávky zajištěného věřitele insolvenční soud odmítne podle § 160 odst. 4 IZ. Veden tímto závěrem insolvenční soud žalobu o popření zajištěné pohledávky P1-2 odmítl, jak je uvedeno v bodě II. výroku tohoto rozsudku.

Shodu s prvopisem potvrzuje: Martina Jirků KSHK 42 INS 2966/2017 16. O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 142 o.s.ř. a žalovanému, který měl ve věci plný úspěch, bylo přiznáno právo na náhradu nákladů za právní zastoupení advokátem ve výši 10.738 Kč. Náklady sestávají ze 2 úkonů právní služby po 3.100 Kč podle § 9 odst. 4 písm. c) vyhl. č. 177/1996 Sb. v platném znění, ze dvou paušálních náhrad po 300,-Kč (podle § 13 citované vyhlášky), z cestovného ke dvěma soudním jednáním ve výši 1.226 Kč a ve výši 1.512 Kč a z náhrady za ztrátu času stráveného na cestě k soudu ve výši 1.200 Kč. 17. Přisouzené náklady budou uspokojovány podle § 202 IZ ve splátkovém kalendáři spolu se zjištěnou pohledávkou P1-1.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je možno podat do 15 dnů od jeho doručení odvolání prostřednictvím podepsaného soudu k Vrchnímu soudu v Praze.

Hradec Králové dne 22. ledna 2018

JUDr. Jolana Maršíková v. r. samosoudce

Shodu s prvopisem potvrzuje: Martina Jirků